Fattigdom är något som finns i många delar av världen, och då syftar man inte bara på att de innebär mat, vatten och boende. Det innebär också att det finns brist på valmöjligheter och makt för de som har de sämre. Ingen ska bli diskriminerad på grund av deras sexuella läggning, kön eller funktionshinder, man ska kunna få vara och känna vad man vill. Att man själv ska kunna påverka sitt egna liv och det samhället man lever i, detta är grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter har en stor betydelse för fattigdomen som finns i olika delar av jorden. Men något som är tragiskt är att för många miljontals människor är dessa rättigheter långt ifrån uppnådda. På sidan UMO så skriver de om FN:s förklaring om människors rättigheter, flera länder i världen har skrivit på ett avtal som består av regler. Dessa är några av deras mänskliga rättigheter som länder från hela världen har skrivit.

 • "Internationell konvention om medborgerliga och poliska rättigheter"
 • "Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter"
 • "Internationell konvention om avskaffade av alla former av rasdiskriminering"
 • "Konvention om barns rättigheter"
 • "Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning"

Om man nu har svårt att förstå vad människors rättigheter är, så ska man veta att det påverkar många individers vardag. En uttalade som UMO skriver är att barn inte ska tvingas arbeta, och för de människor som arbetar så har de rätt till semester. När de som sitter i riksdagen alltså politikerna, när premiärministern ska fatta något beslut, ska de alltid utgå efter rättigheterna. Det finns lagar som säger att alla personer ska behandlas lika. Så något som skolan kan stå för är att berätta och diskutera med eleverna om de rättigheter vi har.

Om en individ känner sig kränkt på något satt , som till exempel att någon person brutit mot dina mänskliga rättigheter, kan man alltid kontakta polis eller andra myndigheter som diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen.

Andra rättigheter vi människor har som vi själva tycker är viktiga är till exempel, rätten om att barn och ungdomar ska ha tillgång att få uttrycka sin åsikt och vara med och bestämma saker som handlar om sitt egna liv. Om ens föräldrar bestämmer sig för att fatta ett beslut ska de alltid tänka på barnens bästa. Barn ska aldrig utsattas för våld eller missbruk och därför ska de skyddas mot de. Om nu barnet inte skulle få vara med och medverka besluten, kommer heller barnet inte kunna fatta egna beslut sen. För de kanske inte vet hur man gör, om de aldrig har fått förberedelser eller kunskaper om hur man fattar bra beslut, kan det leda till att barnet senare i sitt liv väljer fel val och det valet kan leda till missbruk eller arbetslös.

Det inte bara barn som har rätt att säga sin åsikt, det är något alla har rätt till. Du som egen individ får välja själv om hur du berättar den, det kan vara allt från bild, text eller tal, denna rättighet kallas yttrandefrihet . Men om dina åsikter kränker någon annan går de emot de rättigheterna vi har, så det är bäst att hålla sig till rättigheterna annars kan det bli konsekvenser som riskerar att det leder till straff.

De som jobbar ska alltid ha rätt till ett betalt jobb och att de ska kännas tryggt och säkert. För att inte jobba ihjäl som kan leda att man går in i väggen, ska man få rätt till vila och semester. Vi på bloggen tycker att vilan också ska innebära raster på jobbet. De politiker vi har ska se till att alla individer ska kunna ha tillgång till jobb på något sätt. Ingen ska bli utfryst bara för att de inte har den rätta utbildningen, som sagt något man brukar säga det finns jobb för alla. Som i skolan till exempel arbetar man några veckor med ämnen inom olika områden sedan har men lov.
Vi tror att man har lov och semester för att kunna prestera bättre efter någon vecka eller dags vila. Genom att kunna vila upp sig från arbetet gör att man får nya energier, som kan leda till att man kanske tänker klarare och kan fokusera bättre på varje moment. För om man nu inte skulle ha tillgång till semester eller vila och sedan går in i väggen, kan denna situation senare leda till att man inte kan komma tillbaka till jobbet på 100%. Eller att man aldrig kan börja jobba igen. Så då är ju sista utvägen att börja leva på bidrag, att leva på bidrag tror vi inte är det roligaste. Att själv kunna få arbeta sig till en lön, tycker vi låter mer smartare för att då har du tillgången till att spara pengar. Genom att du sparar pengar till olika aktiviteter eller saker gör att man har råd att kunna åka utomlands på sin semester eller köpa det du vill ha. Så att ha vila från jobbet är något alla behöver för att kunna klara av ett arbetsliv utan att börja må dåligt psykiskt.

Familjer som utsätts för krig har rätt att fly till ett annat land. Varje individ har också rätt att söka asyl som menar att man får skydd för sitt liv ett tag i ett annat land. Att hjälpa andra människor från krig är något vi från bloggen tycker är viktigt, för ingen ska behöva dö för att det pågår ett krig. Därför känner vi att man ska hjälpa andra under dessa jobbiga situationer. Under personers resa till Sverige från krigs landet, så går de igenom mycket. Som till exempel att man kanske inte har tillgång till mat och vatten. Konsekvenserna av att inte ha tillgång till det, är kroppens hälsa påverkas negativt.

Vi vill att man fortsätter kämpa för alla människors rätt att leva ett bra liv. Det vi menar med det är att alla ska kunna få ha rätt till att säga sin egna åsikt och kunna påverka sitt egna liv.


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Vad är genus?

Genus används för att beskriva hur människan skapar/gör sitt kön, genus har därför kallats "det sociala könet"

Det belyser att det inte är det som brukar ses som det biologiska könet som bestämmer vårt sätt att tänka/vara eller den sociala positionen vi får i samhället.

Istället blir kvinnor och män i relation till det samhälle vi lever i och den kultur vi är en del av.


Hur ofta händer det här?

Bildresultat för genus barn


Vad är kille? Vad är tjej?

Vi tror ofta att vi lever i ett jämställt samhälle, men genom typiska flick- och pojkkläder upprätthåller vi normer. Allt handlar om vilka roller vi ger våra barn.

Genus är ett nyckelbegrepp som ofta uppkommer för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår i våran vardag.

Genus skaparuttryck för vilka värderingar, attityder och erfarenheter som finns hos kvinnor och män. Vi ser att kill färger som blå, grön och grå står för aktivitet, företagsamhet och skräck. Tjejerna får istället de gulliga färgerna som tillexempel rosa.

Genus är ingen statistik  den förändras ständigt och ser helt olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen.

Det är vi som ständigt skapar genus, varje dag, varje minut. Uppdelning i vad som ses som kvinnligt och manligt är en stark kategorisering, som alla gör, oftast utan att vara medvetna om det. Vi utgår ifrån att genus skapas i förskola och skola, frågan blir om det resulterar i en ojämnställd eller jämställd verksamhet. Vi ser att genus mer och mer leder till jämställdhet, eftersom den nu för tiden skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans.

Exempel 1

SvD näringsliv skriver om genus under jul på BR-Leksaker. Företagen Toys 'R' Us och BR-Leksaker fick i år genusneutrala julkataloger. De skapade en katalog som är så genusneutral man kan komma. De flesta bilderna hade både en pojke och en flicka som leker ihop, oavsett leksak. Ett garage, lekkök eller om de pysslar med pärlor.

Nästan alla nordiska marknader har nu samma katalog. Tyskland finns ett fåtal BR-butiker men genusdebatten har inte kommit lika långt där. Den är starkast i Sverige och Norden. I Sverige är det en självklarhet men inte andra länder.

Vi ser att leksaker som bilar, maskiner och sådant som kan förknippas med våld och idrott anses ofta vara typiska pojkleksaker. Medan dockor, smink och hushållsredskap många gånger betraktas som typiska flickleksaker.

Vi tror att omgivningen och de sociala kontakter barnet kommer i kontakt med har betydelse för barnets könsrollsidentitet. Speciellt vuxna i barnets närhet har en stor del i valet av könstypiska leksaker. Föräldrarna köper till exempel i början leksaker efter egna intressen till sina barn.

Exempel 2

Loke Båtshake i klass 5A på Flygelskolan i Lund ville bryta normen om Lucia, berättar han för Sydsvenskan.

Loke säger att det skulle vara roligt med något nytt. På hans systers skola, Östratornskolan är det en kille som blivit vald till Lucia. Men på hans skola höll de inte med Loke, skolstyrelsen sa att det skulle förstöra deras Luciatradition om en kille blev Lucia. Nästan alla elever och en lärare höll med honom och tyckte att det skulle vara en bra i. De ansåg att det var diskriminerande av skolan att alla elever inte fick vara med i lottningen till Lucia.

Vi förstår inte varför man inte kan bryta traditionen eftersom vi inte kan komma på någonting annat i skolan där killar och tjejer väljs till något på grund av kön.


Normer

Olika föreställningar, idéer och oskrivna regler som får konsekvenser som vi lär oss utav. Beror ofta på tid, plats och situation. Därför har vad som anses vara kvinnligt och manligt förändrats genom historien och ser olika ut i olika samhällen och kulturer.

Vad finns det för normer om kvinnligt och manligt som förändrats genom tiderna eller som ser olika ut i olika sammanhang?

Hemsidan Jämnställthet.nu beskriver hur genussystem används tillsammans med begrepp som genusordning, könsmaktsordning och könsmaktssystem för att beskriva de strukturer och processer som skapar och upprätthåller ojämställdheten i samhället. Genussystemet eller könsmaktsordning belyser att det uppstått en norm om maktordning kopplat till kön och genus.

Den bygger på två principer, isärhållande av kön och manlig överordning. Isärhållandet innebär att män och kvinnor och det som ses som manligt respektive kvinnligt, hålls isär och ses som varandras.


Lite frågor till er läsare!

Hur ser dagens kvinno- och mansideal ut?

Hur ser dagens familjeideal ut?

Vad får idealen för följder i samhället i stort?

Likes

Comments

Alla är olika - Olika är bra

Alla människor är inte lika alla är olika. Vissa av oss i samhället klarar inte av vardagen utan stöd från något som kallas assistenter. En assistent är en person som finns för en individ med en nedsatt förmåga att kunna fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Människor med dessa svårigheter har en diagnos/sjukdom som kallas att man har en funktionsnedsättning. Detta kan vara medfött eller så kan man drabbas av en funktionsnedsättning om man råkar ut för en olycka eller sjukdom. Att vara funktionsnedsatt kan man få leva med resten av livet eller bara tillfälligt.

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar och det är fysiska, neuropsykiatriska och intellektuell funktionsnedsättningar. Personens inlärning kan blir svårare och ge konsekvenser till lärandet i skolan. Det som görs för att det ska funka lättare är andra pedagogiska strategier, läromedel och även andra lär verktyg. För om man inte hade gjort dessa åter gärder hade det varit avgörande för elevens skolgång. Men det är inte bara det psykiska som avgör,de är det fysiska också. Som till exempel miljön runt omkring individen.

Enligt DT:s artikel om levnadsvillkor för funktionsnedsatta så säger kristdemokraternas partiledare Maria Larsson tillsammans med barn- och äldreminister Carl Älfvåg och generaldirektör Handisam att delaktighet är grunden för funktionspolitiken. Men ett problem är att de är långt ifrån deras mål. På flera ställen i Sverige är levnadsförhållandena sämre för de individer med funktionsnedsättning. General direktören Handisams lägesrapport som introducerades 13/6-2013 då personer med funktionsnedsättning vittnade om den frustration de har, att de vill leva som alla andra i samhället som lever utan funktionsnedsättning. En statistik visar att var fjärde person upplever svår ängslan, ångest eller oro.

Människor har jobb, fritidsaktiviteter eller skola. Då är det en bra förutsättning att kunna ta sig till de olika platserna med hjälp av kollektivtrafik eller färdtjänst, för att vardagen ska fungera på bästa sätt och att ditt psyke ska må bra. För om du inte har dessa förutsättningar blir det svårare i vardagen och kan uppstå hinder till att du i mår sämre och att din vardag blir dryg och känns hopplös. Detta kan vara ett problem för de funktionsnedsatta för att de reser mindre på grund av problem inom kollektivtrafiken. Det vi tror dom menar med det är att det lätt läggs kommentarer och blickar när en person med funktionsnedsättning kliver på en buss. Då väljer nog personen att hellre ta sig till sitt ställe på något annat sätt till exempel genom att gå eller cykla. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla inte bara för de människor som lever utan något hinder i sin vardag.

I dt:s artikeln berättar en 37 åring kvinna med synskada att hon känner sig väldigt ensam under dagarna och att vänner är inte något hon har mycket av. Ett jobb skulle lösa saken, men hon har inte fått något jobb än. Det vi tycker är tragiskt är det inte finns jobb tillgängligt till olika människor. Bara för att en person har en synskada eller något att funktionshinder ska det inte drabba jobb tillgängligheten. Som vi brukar säga finns jobb till alla , finns möjligheter till alla på något sätt.

Som ni alla vet så behöver man en utbildning för att kunna få ett jobb senare i livet, som dt också berättar i deras artikel. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar eller funktionshinder har det svårare inom de olika ämnena i skolan. En statistik i dt:s artikel om sämre levnadsvillkor med funktionsnedsättning är att 7 av 10 grundskolor och 8 av 10 gymnasieskolor har brister i sitt arbete inom särskilt stöd. Något i artikeln som fick oss att reagera var att det är 3 gånger så vanligt att ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning lättare blir mobbad inom skolans värld.

En 11 årig pojke som lever med ADHD och autism berättar om hans skolgång. Han berättar i artikeln att det är hans tredje skola som han går i och att blir mobbad där med. Han har alltså gått på två skolor och blivit utsatt av mobbning och hade hoppet han inte skulle bli mobbad på den tredje skolan men det vart han. Hans känslan av detta är ledsamhet, han har både hört från sin mamma och psykolog att har svårt att få vänner på grund av sina diagnoser. BUP som står för barn och ungdomspsykiatri talade om för honom nu kan vi inte göra något mer, finns inga fler åtgärder. När hans mamma och psykolog berättade om att han inte kunde få vänner på grund av hans diagnoser sa de inte det på ett professionellt eller snällt sätt utan på ett elakt och sedan förklara de inget mer om det. Vi tror att pojken tycker att det inte ska gå till på detta sätt, vi tycker att man vara en mer stöttande person och vara medmänniska. Alla ska ha vänner och känna sig delaktiga och välkommen oavsett vilka diagnoser man har eller funktionshinder. Lärarna ska ha en likvärdighet till alla sina elever och anpassa sig till varje elev oavsett vilken diagnos de har, alla ska förutsättningar till att klara skolan.

Enligt socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder har funktionshindrande mycket sämre levnadsvillkor än genomsnittssvensken. I socialstyrelsen som skrevs 29/6 -2010 skriver de att en ny rapport visar att funktionsnedsatta personer har sämre ekonomi och att utbildningsnivån för de människor är lägre. Inom arbetsmarknaden är det allt svagare jobb för de som har någon slags funktionsnedsättning. De som är mest utsatta är de som har är psykiskt sjuka, åldern för dessa individer är 20-29. Dessa människor lever oftast på ekonomiskt bistånd.

Utbildningar finns till alla olika människor här i världen, alla kan utvecklas på sin egna nivå. De funktionsnedsatta personerna kanske inte kan lära sig genom det teoretiska, men man kan lära sig genom att göra något praktiskt istället.

Vi som driver denna blogg läser på Barn och Fritidsprogrammet, under våra 3 år på gymnasiet har vi praktik veckor.Vi själva tycker att man lär sig mer och ser lärandet på ett annat sätt när man får gå på praktik under åren på gymnasiet. Att bara sitta och lära sig genom det teoretiska tycker vi ger mindre, för när man gör saker praktiskt få man se hur det går till, och inte bara läsa om det. Man får både det teoretiska så man vet lite mer djupare angående ämnet till exempel hur man ska anpassa sig och förhålla sig till de funktion nedsatta. Genom det praktiska så får man se hur man tar sig till väga i verkligheten på till exempel de praktikplatser vi har vart på som dagligverksamhet.

Det finns en undersökning som socialstyrelsen gjort som handlar om levnadsförhållanden för vuxna med någon slags funktionsnedsättning som har hjälp/insatser från socialtjänsten SOL eller en annan lag som kallas LSS lagen som betyder stöd och service inom funktionshindrande. Gruppen som undersöktes ingick 57 500 med dessa olika personer med dessa olika funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, psykiskt sjuka och autism. De resultat som visas efter undersökningen visar att de individer som lever med något slags funktionshinder inte har så mycket att stå på efter skatten har dragits från deras lön eller bidrag.

Projektledaren Karin Flyckt säger i pressmeddelandet att inte ha råd att kunna leva som det andra i samhället kan ge sociala konsekvenser. Det hon menar med det är om man har en dålig ekonomi så kan det leda till att de påverkar olika områden som till exempel fritid, hälsa och boende.

Vi anser att alla ska ha tillgång till boende och att ens hälsa inte ska påverkas. Alla ska må bra och ekonomin ska inte drabba ens mående, om man nu har problem med sin ekonomi ska alla åter gärder finnas till hands. Vi tror att det finns jobb till alla på något sätt, varje individ är bra på något. Varje individ kan göra något positivt för samhället.

Likes

Comments

Hur uppstår segregation?

Samhället i Sverige ser väldigt olika ut. I vissa städer finns det människor som bor på olika ställen i samma stad. Det som menas med segregation är när människor börjar bosatta sig på olika ställen och undviker resten av befolkningen i staden. När det kommer till skola och fritidsaktiviteter så beblandar sig inte ett segregerat samhälle med andra som är olika de själva. Detta kan ske ofrivilligt och frivilligt, men när man pratar om ordet segregation med folk så brukar man se de som något dåligt. I debatter och brukar man diskutera bostäder. En segregerad bostad innebär att personer med likadan bakgrund bor i samma område i den staden de bor i. Ett exempel kan vara att rika familjer bor i hus på dyra ställen , medans fattigare familjer bor i lägenhetshus eller i en billigare villa utanför staden.

Det finns något som kallas etnisk segregation och det innebär att grupper håller sig ifrån varandra för att de har fördomar om hur en individ är på grund av deras religion. Man har fördomar om någon persons personlighet fast man egentligen inte vet hur personen är, helt enkelt tar man bara för givet om hur en individ är på grund av deras religion.

Att folk ska se ner på andra människor bara för att de tror på något du inte tror på tycker vi är fel. Alla ska ha få deras tro utan att någon annan har en dålig åsikt om det. Vi alla måste förstå att man inte kan vara lik precis alla. Du är den du är, och var nöjd med det. Att gå runt och störa sig på andra är bara onödigt,det finns mycket annat man kan lägga tid på som till exempel fokusera på ditt liv och inte andras. Om vi alla respekterar varandra och ser de positiva i varenda person så skulle samhället ser mycket bättre ut, för om man skulle göra det skulle det kunna leda till att diskriminering inte tillhör samhället längre. Det finns anledningar till att tycka illa om personer men det är mellan de individerna och behöver inte tas för hela grupper. De åsikter och handlingar människor gör behöver inte bero på deras tro, den kan bero på händelsen.

Det anledningar som gör att flyktingar invandrar till Sverige är helt enkelt att de inte kan leva i sitt hemland på grund av vissa orsaker. De orsakerna som kan vara är att man inte kan försörja sig själv eller sin familj i sitt hemland och det vi menar med det är att folket inte har tillgång till ett väl betalt jobb. Om de inte får ett väl betalt jobb kan det inte heller försörja sina barn med mat och kläder, och hemmet skulle heller inte gå runt med den lilla pengen de får för de jobbet de har i sitt hemland. Därför tar de risken och flyr hit till Sverige för att ta chansen att kunna starta ett nytt liv här med ett bättre betalt jobb. Det finns människor som kommer hit som inte har tanken att jobba eller göra något positivt för samhället, de personer som har den avsikten har ingen anledning att komma till Sverige om det inte handlar om kris tillfällen som krig.

För att kunna stoppa fördomar i samhället kan vara att börja respektera alla för den "du" är och inte efter kultur eller religion. Det skulle vara mycket bättre om varje individ gav en chans till att lära känna personen som den har fördomar för, innan den dömande personen tar för givet att personen är en dålig människa bara för hennes/hans kultur.

Den kan ju vara tvärtom att en person med en annan kultur och religion ger dig mer nytta för ditt liv du har framför dig, och det vi menar med det är att du kanske kan få bättre relevanta värderingar och åsikter om vissa saker, som till exempel hur du ska hantera händelser i vissa situationer. En person med en annan religion kanske är mer vuxen i sättet än vad en person som är agnostiker. Den individen med en tro kanske fått tagit mer ansvar för vardags livet i hemmet och inte varit den som ligger hemma slappar. En sådan människa har nog mer i bagaget än vad en person som har levt ett enkelt liv och det vi menar med det är att det ger mer kunskaper och färdigheter för livet om du får ta mer ansvar för vissa saker som till exempel laga mat, städa eller hjälpa till med de andra barnen hemma. För om du nu får detta ansvaret så blir det lätt att man växer i sättet och börjar se det du sett med barn "ögon" med vuxna "ögon". Det leder till bättre värderingar inom olika områden och mer relevanta åsikter om de viktiga sakerna som du kanske inte tyckte var viktiga innan.

Källa : http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/segregationIntegration är inte att “dom” ska bli som “vi”

Det vi tänker skriva i detta stycke handlar om vad integration är, det är motsatsen om vad vi skrev i förra där vi skrev om segregation.

Integration är en process som människor från andra kulturer genomgår för att anpassa sig till majoritetssamhället, t.ex.Människor som kommer från ett annat land till Sverige.

Motsatsen till assimilation, där minoriteter av människor helt överger sitt språk, gamla kulturer sina traditioner, handlar integration om att få en plats i samhället och samtidigt kunna behålla sin kulturella identitet.

Assimilation däremot är ett sätt få invandrare och flyktingar att anpassa sig i ett helt nytt land.Assimilera betyder att göra lika. Gruppen som assimileras med en annan grupp blir helt och hållet som den gruppen: man byter både språk och kultur, kanske också religion. Ho sin flyttarnas barn och barnbarn lever ursprunget bara kvar som familjehistorier eller liknande.

Assimilation var förr i tiden det vanligaste sättet att anpassa människor till det svenska samhället. Idag är det vanligare med integration.

Med integration krävs att även majoritetsbefolkningen anpassar sig till minoriteterna för att integration ska fungera, t.ex. genom att tillåta andra religioner, traditioner och seder. Det är med integration som man uppnår ett mångkulturellt samhälle.

Integrationspolitiken består av frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För att själva integrationspolitiken överhuvudet ska fungera måste regeringen fatta beslut inom många olika områden. Det kan handla om arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och bostadspolitik till exempel.

Är integrationen helt misslyckad?

Ett argument mot invandring är att integrationen är misslyckad. De personer som vill stoppa invandringen menar att människor från andra länder varken kan eller vill bli en del av det samhället och att deras närvaro skapar något sorts problem. I stora delar av samhället finns det problem med integrationen. Men inget beror på att invandrare är sämre människor än svenskar. Fast människor med utländsk bakgrund diskrimineras bland annat på arbets- och bostadsmarknaden. Det leder till att fler människor med utländsk bakgrund har en låg levnadsstandard. Integration kan leda till problem i form av till exempel kriminalitet eller andra större problem.

Likes

Comments


7 diskrimineringsgrunder

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder.

Kön som diskrimineringsgrund

Med kön innefattas kvinna, man och personer som ändrat könstillhörighet. Män och kvinnor lever under olika villkor. Vi måste inkludera transpersoner.


Ålder som diskrimineringsgrund

Med ålder menar man uppnådd levnadslängd. Olika åldrar kopplas till olika förutsättningar och egenskaper.


Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund

Synliga och osynliga - fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska svårigheter uppkommer med en funktionsnedsättning. Det är svårigheter personen har, inte något personen är.


Etnicitet som diskrimineringsgrund

En individs nationella och etniska ursprung. Alla har en eller flera.


Religion eller annan trosuppfattning

Alla som har en religion eller trosuppfattning måste uppfattas. Även ateism. Väldigt svår att skilja från etnisk diskriminering. Man tittar på kläder, uppförande och normer.


Sexuell läggning som diskrimineringsgrund

Med sexuell läggning menas hetero, homo, bisexualitet. Att inte fritt kunna tala om och leva sitt liv öppet. Hatbrott, diskriminering och ifrågasättande vanligt för personer som lever samkönat.


Könsöverskridande identitet eller uttryck

Personer med könsidentitet eller könsuttryck som bryter heteronormen. En persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat avseende kön.Diskriminering är när någon missgynnas eller känner sig kränkt. Hur kan detta påverka människors levnadsmiljö och levnadsvillkor?


Detta kan vara en vardag för vissa individer i vårat samhälle. Att alltid komma till sin arbetsplats och känna en obehaglig känsla av rädsla. Över hela världen så finns det människor som dagligen blir diskriminerad av olika orsaker. En diskriminering sker på alla olika ställen som till exempel jobbet, skolan, på fritidsaktiviteter man har och sociala medier. Det kan ske genom kränkningar via sociala medier där de kan vara in blandat texter bilder osv. Det vi tänker skriva om är diskriminering inom skolans värld. Ett exempel kan vara att man har funktionsnedsättningen dyslexi, och börjar på en skola som inte har förstående lärare och inte ger eleven extra hjälpmedel som personen egentligen har tillgång till. Detta kan påverka eleven/personen negativt för att den kanske kommer känna sig kränkt för att den inte får de tillgångar den behöver för att klara sin utbildning som alla andra elever i klassen.

Ett exempel från sidan do.se så berättar de om sexuella trakasserier mellan två elever från en skola i Värmland. Det DO gjorde var att de tog ärendet vidare till tingsrätten för att de tyckte skolan inte hade gjort tillräckligt för att utreda det som hände mellan de två eleverna och att de inte har gjort tillräckliga åtgärder för att förhindra de trakasseringar som uppstod mellan eleverna i Värmland. Det jag tyckte skolan skulle ha gjort var att skolan verkligen skulle tagit detta på allvar och inte nonchalera en sådan händelse. För den eleven nu som blev utsatt av dessa sexuella trakasseringar kanske kommer att bli psykiskt dåligt resten av sitt liv. Detta kan också leda till att eleven kanske aldrig mer kommer vilja gå till skolan efter detta eller kanske till o med bli att må så psykiskt dåligt att den får självmordstankar.

Om den utsatta eleven får självmordstankar och tillslut tar självmord kommer den andra eleven " mobbaren" som börja trakassera den utsatta personen kanske få skuldkänslor och sen själv börja må psykiskt dåligt resten av sitt liv. Detta kan leda till att mobbaren alltid kommer ha det i bak tanken när han/ hon växer upp och bildar sin egna familj. Då "mobbaren" kommer till sin punkt då han/hon skaffar barn och förklarar till sina barn att det inte är okej att diskriminera/kränka andra människor. Då om hans/ hennes barn kommer hem en dag och hör att barnet nu har kränkt någon annan klasskompis kanske denna föräldrar inte kommer kunna ha något och säga eller tvärsom att den kommer ha något att säga för att den har erfarenheter av vad som är rätt och fel i detta sammanhang.

Att kunna få ha tillgång till utbildning ska alla tonåringar ha tillgång till oavsett vad. Om de har svårigheter om vissa områden ska de ändå få möjligheter och tillgångar till att klara att bli det de vill bli i framtiden. Man ska inte bli utsatt av kränkningar inom skolan eller någon annanstans bara för att man inte är som alla andra i klassen eller på jobbet.
Likes

Comments

Välkommen till våran blogg, vi är två elever från Barn och Fritid på Hagagymnasiet. Här kommer vi att uppdatera veckovis om olika ämnen kring människors miljöer. Vi kommer att dela med oss av våra åsikter och tankar kring olika frågeställningar i bloggen samt i några podd-avsnitt.

Hoppas att ni kommer att tycka om vårat projekt under de kommande veckorna.

Vi är alltid tacksamma för en kommentar eller två.

Salina Berg och Rsamus Perjons


Likes

Comments