"Make a plan stick to the plan and always deliver"

Igår berättade jag för Er som följer mig att jag skulle iväg till Hälsocentrum

här i Västerås. Det var ett bra val. Fick träffa en inspirerande och trevlig hälsovägledare och kostrådgivare. Vi ska bryta olika mönster i min kost och vardag. Vi ska arbeta med sunda vanor, negativa tankar och stresshantering efter mina önskningar. Jag blev positivt överraskad att det finns sätt att bryta vanor som småätande. Jag småäter i stress och i sammanhang där jag blir triggad av att äta. Som exempelvis framför Tv:n. Ibland också när jag är ensam om kvällen som en belöning jag inte behöver. Det finns också ett beteende i mig att jag tränar i perioder sen slutar jag plötsligt. Jag har svårt att följa min egen rutin och det ska jag få hjälp med. Nu har vi använt oss av SMART modellen men också har jag fått hjälp med att tänka på mitt småätande. Nu är jag medveten att jag gör det och när jag gör det. Men också vilka konsekvenser det medför och hur jag mår av det. Det låter kanske inte som något man störs av för dig men det förstör otroligt för mig. Invändigt och utvändigt. Har Du några dåliga vanor du önskar att du kunde bryta och bli av med? 

Det kommer bli ett helt nytt år 2018 för mig och familjen. Vi har tydliga mål och en vardag som inte är som den har varit på många plan. Jag nämner lite här i bloggen.

"Make a plan stick to the plan and always deliver"

Jag vill må bättre, livet är kort. Ingen är perfekt men man kan försöka bli sitt bästa jag. Ta tag i problem, dåliga vanor och lyssna på sin inre röst om hur man önskar ha sitt liv. Gör det Du också. Det är jobbigt och tar tid att ändra på sitt liv till det du önskar, men jag är alldeles säker på att det är värt det. Varför ska man annars leva? Autopilot är inte givande.
Gör mer av det Du tycker är riktigt roligt. Jag hade inget intresse trodde jag. Jag fick tänka och det tog lite tod innan jag förstod att jag tycker om att skriva , fota , läsa. Biblioteket är en avkopplande plays för mig där jag kan få vara bland det jag tycker om. Jag kan skriva där och läsa där.
Igår hittade jag en helt ny pärla bland alla kokböcker. Läs mer på min instagram om denna fantastiska kokbok (här)

Yesterday I told you that I'm going to a health center here in Västerås. It was a good choice. Got to meet an inspiring and friendly health counselor and dietary adviser. We will break bad habits in my diet and everyday life. We will work with healthy habits, negative thoughts and stress management according to my wishes. I was pleasantly surprised that there are ways to break habits as snacking. I eat in stress and in context where I get triggered by eating. For example, in front of the TV. Sometimes also when I'm alone in the evening as a reward I do not need. There is also a behavior in me that I gym/exercise in periods, then I suddenly stop. I'm having trouble following my own routine and I'll get help with that. Now we have used the SMART model, but I've also been helped to think about my snacking. Now I'm aware I'm doing it and when I do it. But also what consequences it brings and how I feel about it. It may not sound like something disturbed by you, but it ruins me unbelievably. Inside and outside. Do you have any bad habits you wish you could break and get rid of?

It will be a whole new year 2018 for me and the family. We have clear goals and a daily life that is not as it has been on many levels. I mention a little bit here in the blog.


"Make a plan stick to the plan and always deliver"


I want to feel better, life is short. Nobody is perfect but you can try to be your best you. Sort problems, bad habits and listen to your inner voice about how you want to live your life. Do it to you too. It's hard and takes time to change your life to what you want, but I'm very sure it's worth it. Why should you live? Autopilot is not nice way of living....

Do more of what you think is really fun. I had no interest, I thought. I had to think and it took some time before I realized I like writing, photo , reading. The library is a relaxing place for me where I can be among what I like. I can write there and read there.

Yesterday I found a whole new pearl among all cookbooks. Read more on my instagram of this amazing cookbook (here)

Gillar

Kommentarer

HannahSthlm,
Superduper bilder! Duktig du är! Önskar trevlig weekend/ Johanna xoxo
hannahsthlm.blogg.se
thelittlerecipe
thelittlerecipe,
Tusen tack 😀🌻 önskar dig detsamma
nouw.com/thelittlerecipe

Instagram

Instagram