​Denna vecka har vi haft en innovationsworkshop samt en gruppträff med kursläraren. På innovationsworkshopen fick alla fundera på nya saker att rebranda Kimitoön, först på egen hand, senare inom grupperna. Rebrandnings ideér som ekologiska ön, upplevelsernas ö, möjligheternas ö och skärgårdens huvudstad kom upp under workshopen. Vi har valt att fokusera på upplevelsernas ö. Den här veckan har även vår vision om hur vi vill rebranda Kimitoön klarnat. Visionen presenteras på presentationsmässan. Kom gärna med och höra på ;)

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

​Under veckan har vi lärt oss hur viktigt det är att kommunicera inom marknadsföring. Med kommunicering inom marknadsföring menar man budskaps överföringen från sändaren till kunden. I vårt fall ska Kimitoön lyckas kommunicera med upplevelse turister, främst från Asien. Asiatiska turister som bor i stora städer längtar ofta efter något lugnt, skönt och vackert att besöka, något de inte hinner uppleva på vardagen. Kimitoöns lugna livsstil och vackra skärgård skulle uppskattas som en speciell upplevelse för många som bor i storstäder utomlands.


Detta år har ca 70 turistbussar gjort en dags besök Kimitoön från Helsingfor och Åbo. Ett antal turister från asien som vill uppleva den lugna havsnära naturen i Kimitoön har varit med i dessa turistbussresor till Kimitoön. Det närmaste marknadsföring för utländska turister hittar man på VisitKimitoön sidan där det marknadsförs HopOn HopOff turer från Helsingfors till Kimitoön. Bristen på bosättnings hotell har varit ett problem för att turistgrupper att övernatta i Kimitoön och därför erbjuds främs en dags besöks bussturer till Kimitoön.


Bäst skulle man nå sina potentiella kunder genom marknadsföring där de själv befinner sig. Det som oftast orsakar bekymmer i marknadsföringen, är det att man inte når sin kund i rätta sammanhang på rätt sätt. Man borde vara synlig i de allra viktigaste turistbyråerna i asien, vilket skulle skapa betydande intresse bland turisterna och förhoppningsvis mer synlighet i de olika medierna. En positiv tvinning skulle kunna t.o.m. skapa en s.k. “hype” vilket skulle dock kräva att resurserna och faciliteterna räcker.


Målgruppen?

- Målet är turister som söker upplevelser, som inte tidigare har varken sett eller upplevt skärgårdsidyll.

Hur engagera målgruppen?

- Asiater har ett intresse att resa till Finland, uppenbarligen får de information om Finland i sitt hemland, i dessa informationskanaler borde Kimitoöns unika skärgård lyftas fram.

- Turistbyråer som jobbar med asiatiska turister borde tilldela information om möjligheterna på Kimitoön för sina turister

Vilken typ av budskap?

- Den åboländska skärgården är väldigt unikt som knappt finns på andra ställen i världen. Det lugnet och den idyll Kimitoön kan erbjuda kan icke upplevas på andra ställen.

Vilka verktyg?

Vilka kanaler?

- Reklam i turistbroschyrer och websidor i utlandet

- Reklamaffischer på flygfält ”stressigt på flygfältet? Finn lugnet på Kimitoön”

- Sociala media

- Information om Kimitoön på passagerarfartygen som åker igenom skärgården

Vilken typ av sändare?

- Turistbyrå

- Kimito kommun

- Lokala företagare på Kimitoön

Hur följa upp resultat?

- Antalet besökare på ön

- Inkvarteringens efterfrågan

Brus och störningar?

- Reklam om skärgården kan vilseleda turisterna till andra kommuner / öar

- Skärgården marknadsför som helhet inte skilda platser i skärgården

Likes

Comments

Under den gångna veckan har vi behandlat marknadsmiljön, dvs. omgivningen och dess påverkan på marknadsföring. En lyckad marknadsföring kräver att marknadsföraren vet hur olika faktorer påverkar marknaden man agerar inom. Marknadsmiljön delas in i mikro- och makro miljö. Mikro miljön handlar om hur leverantörer, kunder, konkurrenter mm. agerar på marknaden medan makro miljön syftar på större helheter som man har mindre kontroll över, utan iställe måste man anpassa sig till dessa faktorers påverkan. Dessa faktorer som påverkar makromiljön är bl.a. kultur och politik, natur osv.


Besöket på Kimitoön gav en inblick i hur säsongsbetonad denna Ö är, detta är ett typexempel på makromiljön som man inte kan påverka, man kan alltså inte påverka vädret utan istället måste man anpassa sig till det, vilket vi anser att Kimitoön har stora outnyttjade möjligheter till. Detta kräver stora beslut från företagen, när det gäller marknadsföringen; skall vi marknadsföra mer/mindre på någondera säsong, för att få mera folk och visitera ön, och när skulle denna åtgärd göra oss mest lönsamma? Som förr sagt, är resurserna på Kimitoön små, och därför kan man inte “sätta alla äggen i samma korg” och ta för stora risker.


Med Kimitoön konkurrerar också andra skärgårdar som är i närheten av Kimitoön. Turister som vill få upplevelser kan t.ex. fara och uppleva Åbos skärgård samt besöka Muminlandet. Lappland är en annan stor konkurrent som lockar till turister runt om året för att uppleva den lugna finska naturen samt de sportmöjligheterna som där finns. Kimitoöns resurser är små, men möjligheter för utvidgning av turismen finns. Naturen och skärgården är vacker i Kimitoön, det skulle säkert upplevas fascinerade av turister från större städer som sällan hinner se lugn och vacker miljö. Vi upplevde dock att möjligheterna till logi för turister är begränsat i och med att hela Kimitoön har en kapacitet på ca. 200 rum för turister till förfogande.


Likes

Comments

VisitKimitoon

På tisdagen presenterade uppdragsgivaren Kimitoöns kommun för oss. Ur tjänstemännens presentation kom det fram att kommunens huvudfokus hittills har varit att jobba för barnfamiljer och seniorer. De lyfte även fram Kimitoöns naturmöjligheter och andra sevärdheter som vikingabyn på Rosala och fyren Bengtskär. Under veckan har vi även lärt oss om olika begrepp som segmentering och målgrupp samt gått djupare in i vad ordet kund egentligen innebär. Vi har också försökt få en bättre förståelse av sambandet mellan kund och konsument. Några praktiska övningar har vi även tagit itu med under veckan.


Vår grupp hade som målgrupp upplevelseturister, alltså folk som kommer till Kimitoön för att njuta den unika skärgårdsmiljön. Lugnet och fridfullheten i kombination med vida vyer av skog och hav bidrar till en unik upplevelse för en turist som vill uppleva något annorlunda. Vi kom till en sådan slutsats att det är mestadels utländska turister som kommer från till exempel Asien för att uppleva allt som verkar exotiskt och spännande för dem. Som “exotiska” saker kan man nämna t.ex. skärgården i sig, Kimitoöns sympatiska små centrum och byar, alla aktiviteter som erbjuds på ön och den friska finska skärgårds luften. Förutom asiatiska turister kunde en annan kundgrupp vara mellan européer, trots det korta avståndet finns det mycket som skiljer sig mellan skandinavisk skärgårdsnatur och mellan Europa. Saker som kan kännas vardagliga till oss som bor i Finland, kan kännas otroligt exotiska och till och med skrämmande för de som inte bor här, vilket måste tas i beaktandet när man väl har fått turisterna på plats.


Särskilt av asiatiska turister vet man det att de är inte känsliga med pengar. De tycker om att konsumera utomlands och de tycks ofta ha ett ganska entusiastisk förhållande till Finland och saker som har med Finland att göra. Här finns så mycket att se för dem som är alldeles nytt och fascinerande, något som Kimitoön väl kan framföra för dem med sina unika havsvyer. För att expandera möjligheterna för både företagare och turismen på Kimitoön kunde en expandering av upplevelsetjänster och -produkter gynna besökarna, exempelvis unika hotell och övernattningstjänster


Som medel och verktyg för marknadsföring hittade vi på t.ex. annonsskyltar till Åbo flygfält och Helsingfors-Vanda flygfält. Stora skyltar med bilder från skärgården skulle säkert locka in folk eller åtminstone skapa intresse för framtida reseplaner till Kimitoön. Det att man syns i gatubilden (t.ex. på flygfältet) kan man lätt nå kunder som man inte förr visste att man hade. Eftersom Kimitoön inte till namnet säger så mycket åt en turist som inte besökt Finland kunde det vara till en fördel att skapa en image av att Kimitoön är en del av den finska skärgården.


Likes

Comments

Denna vecka har vi deltagit i två olika workshopar, de handlade om presentationsteknik och akademiskt skrivande.Vi lärt oss betydelsen av kommunikation, och vad det egentligen går ut på. Vi hade en interaktiv workshop där vi själv skapade en ny mening till kommunikation genom olika slags aktiviteter där man inte använde verbal kunnighet, utan mer fysiska funktioner. Föreläsaren var Johan Storgård, en teaterchef, skådespelare och doktorand i internationell marknadsföring m.m., som antagligen ville att vi skulle förstå kommunikationens sårbarhet och svaghet, fast vi alla antar att vi talar samma språk.


Det centrala budskapet under workshopen var det att oberoende av kommunikationsmedlet, som kan vara oral framställning, visuell presentation, fysisk kontakt eller någon lukt/smak, så måste man alltid ta i beaktandet mottagarens egen upplevelse. Alla individer upplever omgivningen olika baserat på upplevd identitet, tidigare erfarenheter, syfte osv. Detta försökte Storgård få oss att förstå genom att i grupp gestalta olika produkter för att sedan presentera dem för resten av studerandena på kursen. Storgård poängterade flera gånger att ens eget sätt att gestalta eller presentera något alltid är rätt eftersom ingen kan berätta för dig hur just du skall uppleva eller tolka något. Fast man tror att man talar samma språk eller mottar samma prestation, är upplevelsen alltid olika, och därigenom måste man i marknadsföring tänka väldigt noggrant på det som man vill framföra. Man kan i misstag skapa fela associationer bland folk, och därigenom förstörs hela marknadsföringen.


För att sälja våra idéer till uppdragsgivarna är det viktigt att kunna vara övertygande och extra tydligt med det underliggande budskapet. Vi kan dra nytta av vad vi lärde oss på workshopen om presentationsteknik genom att presentera våra idéer på ett trovärdigt sätt samtidigt som vi måste kunna ta risker och tro på dem själva.


Under veckans andra workshop var fokus på akademiskt skrivande. Betydelsen av texternas struktur och uppbyggnad var en av huvudpoängerna i Kati Palmbergs föreläsning om skrivandet. Genom att kunna uttrycka sig skriftligt, kan man bättre medföra sin budskap till mottagaren och därigenom förståndet mellan skrivaren och mottagaren växer. Kunskapen i skrivandet av akademiska texter är central för universitetsstuderande och det uppskattas också på arbetsmarknaden. Akademiska texter ses också mer pålitliga och mer sakliga.

Likes

Comments

Den här bloggen har skapats som en del av kursen Introduktion till marknadsföring vid Åbo Akademi. I kursen arbetar vi i team, vårt teams namn är Svinen. I Svinen ingår fem studeranden med olika bakgrunder och roller. Här kommer en presentation av teammedlemmarna:


Teamledare: Alex

1:a året ekonomi

Har ansvar över teamets framgång och delegering av uppgifter

Egenskap: ledarskap


Bloggansvarig: Sini

3:e året informationsvetenskap

Har ansvar över blogginläggens layout och publicering

Egenskap: uttryckningsförmåga


Kommunikationsansvarig: Joni

1:a året ekonomi

Har ansvar över kommunikationen med kursansvariga samt inom teamet, är även teamets kontaktperson på Facebook

Egenskap: arbetsmoral


Brandansvariga:

Kira

2:a året kemi

Egenskap: närvaro

Oscar

2:a året redovisning

Egenskap: problemlösning

Har ansvar över att bygga upp ett brand runt teamet och bloggen


Idag har vi diskuterat vår syn på marknadsföring och kommit fram till att ett samhälle utan marknadsföring knappt skulle kunna existera. Marknadsföring handlar både om att öka värdet av en produkt eller tjänst men också om att exempelvis förmedla ett budskap mellan producent och konsument. En lyckad marknadsföring handlar om att skapa ett behov genom att väcka uppmärksamhet. Marknadsföring behövs för att kunna påverka och sälja en vara eller tjänst. Dessutom bidrar marknadsföring till ökad konkurrens.


Vårt mål med kursen är givetvis att lära oss nya saker om marknadsföring, förutom det tycker vi att det även är viktigt att ha goda resultat och samspel inom teamet som målsättning. Eftersom den här kursens uppdragsgivare är kommunen Kimitoön kommer en del av innehållet att beröra just Kimitoön.


Gällande arbetstider har vi kommit överens om att hålla oss till vardagar mellan kl. 8-22. Under veckoslut är meningen att ingen skall vara tvungen att jobba förutom om det är ett frivilligt val. Inom teamet kommer vi att ha egna deadlines som underlättar arbetets gång. Vi har även som mål att hålla deadlines så länge ingenting oförutsägbart inträffar.


Om problem som t.ex. tidsbrist eller krockar i schemat uppstår kommer vi att i första hand informera de andra teammedlemmarna via Whatsapp och försöka lösa problemen så fort som möjligt.


Alla medlemmar godkänner och medverkar enligt dessa överenskommelser.


Alex, Sini, Kira, Joni & Oscar


Likes

Comments