Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hpI ett allt mer globaliserat och mångkulturellt samhälle krävs kunskap om kultur, religion och värderingar för att underlätta såväl mänsklig kommunikation som ekonomisk och industriell samverkan. För att förstå hur fenomen som människa, kultur, religion och samhälle interagerar krävs holistiska förklaringsmodeller där de humanistiska perspektiven beaktas.

Om utbildningen

Inom Människa-kultur-religionsprogrammet kan du till viss del utforma din studiegång själv och på så sätt förbereda dig för en mängd olika yrkesroller där religionsvetenskapliga kunskaper kommer till användning. Gemensamt är att religionsvetenskap är huvudområdet. Studierna leder till en filosofie kandidatexamen. Du kan efter programmet läsa vidare på avancerad nivå mot magister- och masterexamen. Utbildningen har genomgående följande fyra perspektiv:

KULTURMÖTESPERSPEKTIV
I ett mångkulturellt och globalt samhälle blir kulturmötesfrågor allt viktigare. Programmet syftar till att ge en god kompetens i kulturmötes- och värderingsfrågor anpassade till dagens samhällssituation.

KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIV
Dagens kommunikationsteknik och dess möjligheter påverkar livsmönster, språk, symbolanvändning och samhällsstruktur. Programmet syftar både till att utveckla förmåga att använda och förstå de nya kommunikationsmedierna samt till att analysera deras påverkan på såväl individuella värderingar som samhälleliga organisationsstrukturer. I programmets samtliga kurser används därför i stor utsträckning informations- och kommunikationsteknik. Med tanke på det arbetsliv som följer på utbildningen är förmågan att interagera i sociala situationer viktig, vilken därför utvecklas inom programmet genom till exempel seminarier och muntliga presentationer.

DIDAKTISKT PERSPEKTIV
Det didaktiska perspektivet aktualiserar grundläggande frågor om vad som är viktig kunskap inom ett visst ämnesområde och hur denna kunskap blir levande och användbar i ett särskilt sammanhang. På detta sätt blir det även en yrkesförberedande utbildning.

HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Genom kurser i bland annat religionspsykologi, religionssociologi och etik – som handlar om värderingar och mänsklig samlevnad, hur vi kan och bör leva med varandra – utvecklas förmågor att verka för en utveckling som är hållbar ur ett socialt och existentiellt perspektiv. Även didaktiska frågor, alltså frågor om hur, vad och varför kunskap behövs, är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv och behandlas inom programmet.

Programmet kan läsas på plats i Gävle men ges också på distans via ett webbkonferensverktyg och en digital lärplattform. Det går alltså att delta i merparten av undervisningen hemifrån förutsatt att du har en stabil och tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling. Närvaro krävs dock på två campusförlagda undervisningstillfällen per termin för att bli godkänd på utbildningen.

Efter utbildningen

Programmet syftar till att ge en allmän kompetens att arbeta med människor i sociala och människovårdande yrken särskilt när det gäller kulturmötesfrågor. Vidare ger programmet en förståelse för individers olika religioner, livsåskådningar och kulturella bakgrunder. Detta är viktigt om du ska arbeta inom undervisning, kulturella eller människovårdande yrken såväl som inom tekniska eller naturvetenskapliga yrken. Programmet ger också en grund för arbete inom samfund, kyrkor och andra ideologistyrda organisationer.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen


Ha en fortsatt underbar dag, lev och låt leva..

(c)Linda Odelmar..

Har två diktsamlingar ute i butik

,Saker under huden & Nyanser av Saknad

  • 12 visningar

Gillar

Kommentarer