Homosexualitet

sex och relationer, Homosexualitet, hbtq

Homosexuell är en person som är sexuellt och/eller känslomässigt intresserad av personer av samma kön. Etymologiskt är ordet homosexuell en gammal grekisk och latinsk hybrid med homo från det grekiska ordet för "samma".  Lesbisk är dock alltid synonymt med kvinnlig homosexualitet. 

Homosexualitet genom historien

Attityderna till homosexuella har varierat kraftigt i olika kulturer och länder genom seklens gång. En av de äldsta beskrivningarna av homosexualitet återfinns i en kinesisk skrift från 300 talet före kristus. När man talar om kvinnlig homosexualitet är det ofta poeten Sapfo från ön Lesbos (Lesvos) som nämns. Hon levde på 500 talet f. Kr och skrev kärleksdikter som beskrev den lesbiska kärleken mellan kvinnor. (wikipedia)

Det första organiserade fördömandet av homosexualitet kan förklaras med att de judiska religiösa ledarna var oroliga för att folket skulle dö ut på grund av epidemier, massaker med mera. Därmed blev det viktigt att de sexuella relationerna syftade till barn. All annan sexualitet bestraffades (SOU 1984:63).

Den bysantinske kejsaren Justinianus I införde på 500-talet dödsstraff för homosexuella, men i senare tidigmedeltida källor är straffet botgöring inom kyrkan. Dödsstraffet återkom genom kyrkliga reformer under högmedeltiden. Sexualbrott likställdes med kätteri, ett brott mot Gud, och de homosexuella blev offer för inkvisitionens härjningar. I Sverige nämns beskyllningar om manlig homosexualitet som ett okvädingsord i äldre västgötalagens (cirka 1280) rättslösabalk.

Under Medeltiden kom kyrkans syn på homosexualitet att bli mer och mer dominerande. För homosexuella handlingar gav denna syn först uttryck i varningar, men senare blev straffen för homosexualitet allt hårdare. Till exempel kunde de medeltida häxprocesserna vara ett straff för homosexuella handlingar.
Men efter franska revolutionen, år 1789, avkriminaliserades homosexualiteten i många länder. Däremot innebar detta inte att intoleransen mot homosexuella minskade.

I Tyskland, år 1897, bildades en av de första organisationerna för homosexuella. Det var en organisation som verkade för att avkriminalisera homosexuella handlingar, samt arbetade med att upplysa myndigheter och allmänhet om homosexualitet. Förbudet mot homosexuella handlingar avskaffades dock inte, däremot förbättrades homosexuellas situation.

I Finland fanns det också redan i slutet av 1800-talet sammankomster för homosexuella. De träffades främst på kafeer i Helsingfors.

Under åren före första världskriget ökade förföljelserna av homosexuella i Tyskland. När Hitler kom till makten i Tyskland uppstod ännu grövre förföljelser. Man uppskattar att 10-100 tusen homosexuella förintades i koncentrationslägren under andra världskriget (Bohman, 1995).

I Sovjetunionen avkriminaliserades homosexuella handlingar efter revolutionen år 1917. Men i början av 20-talet förbjöds homosexuella handlingar återigen i vissa av Sovjets republiker. År 1934 blev homosexuella handlingar straffbelagda. Det är den antihomosexuella hållningen som också kommit att prägla den västkommunistiska inställningen till homosexualitet (SOU 1984:63).

Varför blir man homosexuell?

Det har lagts ner mycket tid och forskning på att försöka finna orsaken till homosexualitet men ännu i dag finns det inget klart svar på denna fråga. Diverse teorier bl.a den Biologiska teorin, som tror att sexualiteten är medfödd eller följden av hormonell påverkan under ett tidigt stadium, den Sociala konstruktionsteorin som anser sexualiteten vara en social konstruktion som har att göra med identitetsbildningen, eller Sigmund Freuds psykoanalytiska teori som beskriver människan som född bisexuell för att sedan tränga undan perversioner och uppnå en heterosexualitet, har alla utvecklat olika förklaringsmodeller.

Oberoende av dessa teoriers slutsatser klassas homosexualitet inte längre som en sjukdom och behöver därför inte botas. I stället för forskning kring homosexualitetens ursprung kunde man rikta energi på att förbättra de homosexuellas levnadsförhållanden och integrering i samhället

Fördomar

Det finns fortfarande många fördomar kring homosexuella, som att de skulle "smitta" av sig sin homosexualitet, att de skulle vara mer promiskuösa än andra, att de skulle vara sämre föräldrar, osv. Fördomar försvårar livet för homosexuella, både för de som tvingas in i en mall för att accepteras som homosexuella och för de som tvingas skämmas och att dölja sin sexuella läggning för att passa in i det heteronormativa samhället. Numera är dock fördomar om att homosexuella skulle vara orsaken till AIDSoch hiv mindre vanliga, även om de fortfarande förekommer. Åke Greens uttalanden är ett exempel. I Sverige sprids idag också fördomar inom skolan och i läroböcker om sexualitet och biologi, vilket RFSL ungdom uppmärksammade 2003. (Rfsl)

Homosexuella idag

Homosexuella i vårt land har idag rätt att registrera sina parförhållanden. Det är sedan år 1995 förbjudet att diskriminera någon i Finland p.g.a. sexuell tillhörighet. Ensamma kvinnor och lesbiska par har även rätt till assisterad befruktning.


<

Gillar

Kommentarer