Att spara på det man kan

Det här med att spara är ju inte alltid så lätt men här är 11 spartips och det står också under varje på bilderna.

1
Stoppljusmetoden - Få en överblick över din ekonomi och vad du lägger dina pengar på idag

2
Transportkostnader - Hur man kan ta sig till jobbet tex cykla eller åka kommunalt

3
Hitta billiga nöjen - Ta med fikakorgen och åk ut i skogen eller var hemma och spela spel och laga god mat

4
Träna billigt - Löpning, promenader, utegym, trädgårdsarbete, youtubevideo och egna övningar

5
Spara direkt när lönen kommer - Sätt över 5-10% på ett annat konto direkt eller spara det du vill. Några hundralappar varje månad blir mycket i slutändan

6
Se över abonnemang- Tex el, telefon, bredband och försäkringar

7
Förhandla räntan - Förhandla räntan med banken och annars kan du byta till en bank med mindre ränta

8
Prioritera och slå ihop dina lån - Betala av lån med högst ränta först. Du kan slå ihop mindre lån till ett och få ner räntan

9
Laga istället för att köpa nytt - Laga favoritkläder som går sönder. Måla om en möbel så blir den som ny igen. Fram med nål och tråd och målarburken och fixa själv

10
Byt eller köp begagnat - Tex möbler, kläder, husgeråd, barnsaker mm. Det finns massor av pengar att spara

11
Ta med egen påse till butiken - Ta med egen påse eller väska när du handlar. En plastpåse kostar 7kr och det blir mycket pengar varje gång. Ha för vana att lägga påsar i bilen då finns det varje gång ska handla

This with saving is not always so easy, but here are 11 saving tips and it also says under each in the pictures.

1
The stoplight method - Get an overview of your finances and what you spend your money on today

2
Transport costs - How to get to work, such as cycling or public transport

3
Find cheap entertainment - Bring the coffee basket and go out into the woods or be at home and play games and cook good food

4
Exercise cheaply - Running, walking, outdoor gym, gardening, youtube video and own exercises

5
Save immediately when the salary arrives - Transfer over 5-10% to another account immediately or save what you want. A few hundred bucks each month becomes a lot in the end

6
Review subscriptions- Eg electricity, telephone, broadband and insurance

7
Negotiate the interest rate - Negotiate the interest rate with the bank and otherwise you can switch to a bank with a lower interest rate

8
Prioritize and merge your loans - Pay off loans with the highest interest rate first. You can combine smaller loans into one and get the interest rate down

9
Repair instead of buying new - Repair favorite clothes that break. Repaint a piece of furniture and it will be like new again. Front with needle and thread and the paint can and fix yourself

10
Replace or buy used - Eg furniture, clothes, household utensils, children's items etc. There is a lot of money to be saved

11
Bring your own bag to the store - Bring your own bag or purse when you shop. A plastic bag costs SEK 7 and there is a lot of money every time. Have a habit of putting bags in the car then there is every time to shop

Gillar