Arierbevis

Främlingspass från andra världskriget
Exempel på släktforskningsfråga ställd från Tyskland våren 1940.

Rechnungsrat Haesert i Berlin undrar om namnet Ramann. Ärendet gäller Hedwig Maria Friederika Ramann, senare Lilljestedt/Lilljenstedt. Förste arkivarie Gunnar Bolin svarar efter några veckor på förfrågan.

Så här skriver Britt Hedberg i boken Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000 (Stockholmia Förlag 2002) om arierbevisen (sid. 158):

"Den [tyska] nazistiska arierlagstiftningen tillkom alltså för att skilja människor av ariskt ursprung eller tyskt blod från främst judar och zigenare.

Det gällde för dem som ville tillhöra de accepterade i samhället att bevisa sitt ariska ursprung och även religionstillhörighet i så många släktled som möjligt.

Så tillkom arierbevisen, Abstammungsnachweis eller Ariernachweis, som under ett antal år markant ökade landsarkivens skriftliga forskningsärenden. […] Oftast önskade brevskrivarna i arierärenden en genomgång tillbaka till ca 1800.

För personer tillhörande SS krävdes småningom att de oblandade anorna sträckte sig tillbaka till 1750.

Arierlagstiftningen inleddes i april 1933 med bestämmelser om att alla icke-ariska statstjänstemän skulle entledigas.

Nürnberglagarna 1935 skärpte reglerna, bl.a så att judar och zigenare miste alla politiska rättigheter.

Senare krävdes arierbevis för nästan alla områden i samhällslivet. Alltfler begärde per brev uppgifter om sitt ursprung både inom Tyskland och utomlands.

Så uppstod och växte fram till andra världskrigets vändpunkt 1942 ett enormt nät av brev rörande forskning om ariskt ursprung mellan privatpersoner av olika nationalitet, kyrkliga församlingar, profana folkbokföringsmyndigheter, tyska beskickningar och konsulat, liksom bl.a. svenska konsulat, släktforskningsbyråer och arkivinstitutioner.

" Stämpeln Kriegs-WHW på kortet betyder Kriegswinterhilfswerk.källa http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=18929

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

De första skriftliga källor som hänvisar till "zigenare" i dagens territorier i Ukraina går tillbaka till 15-talet, till exempel flera marginalanteckningar om "zigenare" i register städerna Sanok och Lvov för perioden 1427 / 28-1445. Under den 16: e av 18-talet förekomsten av romer har lämnat spår i dokument från den ukrainska "Slobozhanshchina" (territorier på vänstra stranden av Dnjepr) och den autonoma "Zaporozhskaya Sech" (de så kallade Zaporozhian kosacker). I registren i hela Zaporozhian armén hittar vi namn som Vasko Tsigan, Stepan Tsiganchuk, Dmitro Tsiganchuk (från "Tsigan", ryska för "zigenare"). Roma tjänade främst som smeder och Armourers i armén regementen.

Efter 1654 Ukraina anslöt sig till ryska imperiet frivilligt, men höll en viss inre självstyre. "Zigenare" ingick i separata skatteregister, indelade i "regementen", ledda av sina "atamans" (hövdingar), som var nominerade av "zigenare" själva för dessa positioner innan de utses. Detta bör inte tolkas i bokstavlig mening av ordet; romerna i Ukraina var inte aktivt tjänstgör i armén. I själva verket vad de dokument visar att romer ingick i befintliga militära och administrativa organisation dagen. Den huvudsakliga skyldighet "Gypsy" "atamans" var att samla den årliga skatten ("obrok") tillsammans med utsedda tullindrivare (som hade köpt rätten att samla skatter på en auktion) och lägga fram den till Allmänna armén kontoret för underhåll av armén.Utnämningen av "Gypsy" "atamans" bestämdes av staten genom att betala en viss summa pengar. Den "Gypsy" årlig skatt växte med åren, vilket är ett bevis på deras växande välbefinnande - i början av 18th century det uppgick till 120 "karbovantsi" (Ukraina valuta) årligen och år 1755 nådde 1424 "karbovantsi".
De särskilda "Gypsy" regementen avskaffades 1765 och Roma registrerade sedan i de befintliga "sotni" (kosack skvadroner) och regementen, vilket de fick medborgerliga rättigheter som resten av befolkningen. Alla "Gypsy" frågor var föremål för Kiev Civil-militära kommissionen, som är direkt kopplade sin obligatorisk registrering med kraven för permanent uppehållstillstånd.Dessa åtgärder är dock inte göra det omöjligt för romerna att leda en semi-nomadiska (med en fast vinter bostad) eller nomadiska levnadssätt. Deras viktigaste yrken fanns olika typer av smide, kohandel och musiken.Ill. 4

En första perioden av invandringen till det ryska imperiet såg "zigenare" flytta från söder till Ukraina och från öst till Vitryssland och de baltiska länderna i den 15: e och 16-talen. Idag är dessa tidiga invandrare känd som "Xaladitka" eller "Ruska Roma", den närbesläktade "Polska Roma" (även kallad "Xaladitka Roma") i Litauen och numera Polen och "Litovska Roma" i Litauen och Vitryssland. Den "Lotfika" (lettiska) Roma i Östersjöområdet är också knutna till dem. Den "Servi / Servuria", till exempel, bosatte sig i östra Ukraina och södra Ryssland i mitten av 16-talet efter att migrera från Valakiet och Moldavien.Strategiska mål AV STATLIGT politik gentemot "ZIGENARE"

Jämförelsevis snart efter avvecklingen av "zigenare" i det ryska imperiet särskilda åtgärder vidtogs mot dem. 1759 utfärdade kejsarinnan Elisabeth ett dekret som förbjuder reser "zigenare" i huvudstaden S: t Petersburg och dess närhet. Detta betydde inte, dock att de förbjöds från att landa i huvudstaden. 1766 ett dekret av senaten reglerade betalning av skatter från nomadiska "zigenare" i det ryska imperiet, som huvudsakligen levde i så kallade Slobodska Ukraina och områdena kring Moskva och andra större städer i riket.
Roma fördes till sist upp i den sociala strukturen av det ryska imperiet och fick sina respektive medborgerliga rättigheter genom ett dekret utfärdat av Catharina II The Great 1783. Enligt detta dekret alla "zigenare", som ännu inte tagits upp i de statliga register över Befolkning, tillsammans med de som anges i registren som tillhör markägare (dvs. livegna) föll i kategorin så kallade statliga livegna och var skyldiga att betala respektive skatt för denna kategori.

Katarina II dekret utgör faktiskt en ny strategi för "zigenare" - i slutet av "särskild" statlig politik mot dem och att de ingår i de traditionella rättsliga normer. Men detta betyder inte att det var ett försök att tvinga romer att bli stillasittande. Dekretet handlar om status av statliga bönder som helhet och återspeglar syftet med staten att samla skatter från dem. Förordningen talar om att lösa "zigenare" i "lämpliga platser", med förtydligandet "så att de inte ska ges till lösdriveri", det vill säga att ha en regelbunden registrering och hålla sig till kraven i lagen. Statliga bönder och livegna hade rätt att resa fritt, betala en särskild årlig skatt (den "obrok").
Kategorin "statliga bönder" ingår framför allt slaviska talar ortodoxa befolkningen i de nyförvärvade territorierna - Siberia, Vänster bank Ukraina, Nya Ryssland, etc, tillsammans med de olika typerna av kosacker (kosacker från Don, Kuban, Ural, etc .). I den komplexa byråkratis sociala och egendom struktur ryska imperiet, de statliga bönderna hade en bättre status än livegna.
Livegenskapen å andra sidan ges möjlighet att betala den årliga "obrok" till adeln, vilket förvärva rätten till fri rörlighet. Roma, innan de ingår i kategorin "statliga bönder" använt sig av denna möjlighet och fortsatte sin nomadiska livsstil, nominellt flyttar från en markägaren till ett annat (att betala dem för den fria rörligheten). Med sitt dekret Katarina den stora faktiskt som syftar till att stoppa denna praxis.Ill. 5

Hustrun till Johan Dimitri Taikon, den berömda berättare, som en nygift brud i Ryssland runt 1900. Taikon familjen flyttade från Ryssland till Sverige vid denna tidpunkt.

(från Lundgren / Taikon 2003,

sid. 45)

Ill. 6

En rysk "Gypsy chefen" av

19th century.

(från Clébert, Jean Paul (1964)

Das Volk der Zigeuner. Wien: Paul Neff, s. 64b)


DET PRAKTISKA FÖRVERKLIGANDET AV STATLIGT POLITIKEN

Till skillnad från i många andra länder, har "zigenare" i det ryska imperiet inte ansetts som ett "problem", alltså resultatet av statliga politiken, som uppmuntrade (men inte genomdriva) deras sedentarisation var obetydlig. Faktum är att denna politik resulterade i en skyldighet för romer att registrera sig i administrativa register och att regelbundet betala sina skatter, som (åtminstone nominellt) krävs en fast bostad. Det var dessutom önskvärt (men inte obligatoriskt) att upphöra, (eller åtminstone begränsa) deras nomadiska levnadssätt.
Detta är raden av alla statliga åtgärder som följde dekret av 1783. År 1800, ett dekret av senaten förkunnade att registreringen av "zigenare" i skatteregister bör genomföras så snart som möjligt. Dekretet konstaterar att i vissa "guberniyas" (distrikt) "zigenare" har bosatt sig i byarna och används inom jordbruket, och att andra ställen de har bosatt sig i städerna, har registrerats som köpmän och som "meshchane" (små innehavare och hantverkare) . Dekretet säger vidare att detta inte betraktas som en överträdelse av lagar, under förutsättning att de betalar sina skatter regelbundet.
Processen för obligatorisk civil och (framför allt) skatt registrering av romerna uppenbarligen går långsamt vilket illustreras av ett antal statspapper från början av 19-talet, till exempel dekret av Alexander I från 1803 och 1809. År 1811, Alexander I utfärdade ett dekret för att slutföra tilldelningen av "zigenare" i separata egendomar, och att bekräfta deras rättigheter att registrera sig i en egendom som de själva väljer, inklusive städerna, under förutsättning att de kan utföra de respektive civila skyldigheter 1812.
År 1839 ett nytt dekret utfärdades tvinga alla nomadiska "zigenare" utan fast bostad att registrera sig som statliga bönder senast den 1 januari 1841. Med detta steg Roma föll under jurisdiktionen av ministeriet för statens angelägenheter, som anförtroddes med reformen av situation av statliga bönder.
Den nya strategin mot "zigenare", som syftar till ett totalt avskaffande av skillnaderna i deras sociala status jämfört med den kvarvarande befolkningen, finns också i förordningen 1856 (tidpunkten för Krimkriget), när "zigenare" var skyldiga att tjäna i ledet "tillsammans med de återstående medlemmarna av godsen de tillhör". I själva verket innebar att till den punkten "zigenare" hade varit privilegierad att de hade befriats från militärtjänstgöring.
HANTVERK OCH HANDEL

Ill. 7


Affärerna och levnadssätt "Gypsy" -serfs är ganska varierande. Många som var nominellt "dvorovie" (dvs. inhemska livegna) var effektivt nomadiska hantverkare. De betalade sin årliga "obrok" och fritt reste inte bara i Bessarabien, men också bortom gränserna i regionen, att sälja sina varor och erbjuda sina tjänster. Detta sätt att kunna förklara det faktum att den relativt stora antalet 100 smeder, 185 chobotari (makers av ett slags bonde skor), 46 kittel beslutsfattare, 7 silver-smeder, en skräddare, en barberare och 185 musiker och deras familjer bodde i dödsboet efter Prince Kantakusin nära byn Markoutsi, nära staden Khotin.

COLONISING stäppen: VID FARAONOVKA OCH Kair

Ill. 8


Ofta en analogi dras mellan skapandet av de två romska byar Faraonovka och Kair och statliga politiken i det österrikisk-ungerska imperiet och Spanien mot romer under den 18: e och 19-talet. Ändå finns det viktiga skillnader som gör denna analogi grundlösa. Den största skillnaden i Faraonovka och Kair var det faktum att "zigenare" inte var föremål för någon särskild politik, snarare de ses mot bakgrund av det ryska imperiets politik i regionen. Inrättandet av romska byar var ingen handling verkställighets, utan det var en direkt följd av huvudprincipen om statliga politiken för att kolonisera stäppregionerna, med många nya bosättningar som grundades i enlighet med den etniska principen. Övergången till ett fast sätt att leva var frivilligt. Inga restriktiva åtgärder vidtogs mot romer, vilket var fallet i det österrikisk-ungerska imperiet och Spanien. I dagens terminologi, på Faraonovka och Kair fanns ingen påtvingade sedentarisation och segregation, utan snarare positiv diskriminering.
Romernas situation i New Territories

Den totala upplösningen av civilstånd av romerna i det ryska väldet under andra halvan av den 18: e talet och första hälften av 19-talet försvårades av det faktum att detta var också en period av aktiv expansion av imperium genom anslutningen av nya territorier. Några av dessa, till exempel stäpperna i södra Ryssland och södra Ukraina, var glest bebodda, men andra (Krim och Bessarabien) hade sin lokala romer, vars status måste också vara juridiskt regleras enligt lagstiftningen i det ryska imperiet.
I en serie av krig mot det ottomanska imperiet, 1774-1812 det ryska imperiet lagt till flera områden, såsom Krim Khaganate (bifogas som en ryskt territorium kallas Taurida Guberniya), de territorier mellan Bug och Dniester floder och territorierna mellan Dnestr och Prut, då känt som Bessarabien (inklusive dagens regionen Bessarabien i Ukraina och Moldavien). De nya territorier blev grunden för nya provinser (Novorussiya, Taurida, senare på Bessarabien), och snabbt en ny population började bosätta sig på dessa länder.

Krim och södra Ryssland

Romernas situation i jämförelsevis tät befolkade Krim halvön var snabbt införlivas i den nya sociala och civila struktur det ryska imperiet. År 1812 en årlig skatt på 2 rubel per capita fastställdes för "zigenare" i provinsen Taurida (Krim) som statliga bönder.Parallellt med detta fick de registrera sig i skatteregistret i kosackregementena i Svarta havet kosack armén. 1852 alla "zigenare" av guberniya av Taurida, som ännu inte är registrerade i det militära register, var tvungna att betala militära beskattning "tillsammans med övriga gårdar".
Specifikt för Krim var det faktum att en enorm del av romerna som har status av statliga bönder, var faktiskt urbana invånare.Detta beror på det faktum att den norra - stäppen - delen av halvön var glest befolkad och endast gradvis avvecklas av nybyggare av olika etniska ursprung. En del av romerna hade bosatt sig i städerna, men även resor Roma tillbringat vintern i städerna, och tillbringade endast kortare eller längre perioder färdas i den varma årstiden.
En annan egenhet av Krim romer var det faktum att de flesta av dem var muslimer, och att många av dem hade förlorat sitt språk och blev Tatari talande. I själva verket kan de tillskrivas två medborgerlig status - både som "zigenare" och som tatarerna. Detta är anledningen till 1855, på höjden av Krimkriget, då det fanns en stark anti-rysk känsla bland tatariska befolkningen, Crimean romer som hade status av statliga bönder, men var också medlemmar i Tatar samhället (dvs. var Tatar tala och muslimer), var lättad av denna status och var skyldiga att utföra samma skyldigheter som tatarer.
AVVECKLINGS- OCH PRIVILEGIER


Under första hälften av 19-talet var Roma rätt att bosätta sig i stäpp regioner runt om i Kuban River och norra Kaukasus. Detta åtföljdes av att ge romska ytterligare privilegier. År 1832 54 romer från Pyatigorsk i norra Kaukasus befriades från militärtjänst och från skatt för 5 år. De skatter som de redan hade betalat var återbetalas, eftersom de hade attackerats av "banditer från bortom Kuban" (som betyder genom att olika kaukasier - Circasians, tjetjener, etc.), och blev rånad och lidit skada till summan av 13,659 rubbles och 50 kopeeks, en ansenlig summa för tiden; 6 personer dödades och 22 kidnappade. År 1838 ytterligare 27 romska familjer, som bor i Stavropol guberniya befriades från militärtjänst i ytterligare 5 år (de var redan befriades från tjänsten år 1832, när de ingick i den lokala kosackregementena).

Ill. 9


BESSARABIEN

Situationen för romer i Bessarabien (länderna mellan Dnestr och Prut) var helt annorlunda än i övriga delar av det ryska imperiet. De flesta av dem ursprungligen föll under Furstendömet Moldavien, där romer levde under status av slavar. Den Budzhak Regionen, bebos av Nogay tatarerna ligger mellan Donau mynning och Dnestr. Efter 1812, var den Nogay tatarerna från Budzhak flyttade till Krim och började återta stäpperna. Romerna i Bessarabien haft möjlighet att integreras i den sociala strukturen av det ryska imperiet på olika sätt och i stor utsträckning de var fria att välja hur man kan integrera sig. [Ill. 10]
År 1818 genomfördes en preliminär stadga för Bessarabien antas hantera den särskilda situationen för "zigenare" i regionen.Roma delades in i två huvudkategorier, en direkt under härska av staten (de tidigare "slavar prinsen", eller "slavar i kronan"), medan de övriga tillhörde kloster och privatpersoner (fd "slavar av kloster "och" slavar av adeln ").
För romer som förut varit "slavar prinsen", år 1818 en särskild institution inrättades vid Bessarabian regionala regering, nämligen Office of Gypsies av kronan, som hade att registrera dem som "statliga bönder", oberoende av deras sätt i livet (nomadiska eller reglerade). Det nya kontoret antog också ansvar för "zigenare" som hade flytt från sina herrar (adelsmän eller kloster) i Bessarabien eller som hade migrerat från furstendömena i Valakiet och Moldavien. Kontoret av zigenare av kröna försökte reglera "zigenare" 'reser, skilja mellan flera kategorier av nomadiska Roma (Laeshi, Lingurari, Ursari). Oavsett om de avgjordes eller ledde en nomadisk livsstil, "zigenare i kronan" var tvungen att betala en skatt, som betalas av varje romsk familj, som var 10 rubel från de tidiga 1830-talet och framåt per capita.
I Bessarabien former av autonomi för romska samhällen också bevarats som de var i furstendömena i Valakiet och Moldavien.Direkt under Office of Gypsies av kronan var den så kallade "buluk-baschi" och "judi", utsedda av "zigenare" själva, som ansvarar för insamling av skatter. De har haft vissa skatteförmåner och skulle kunna fungera som medlare i tvister mellan"zigenare", det vill säga det fanns en viss rättslig självständighet i samhället.
ROMA körer och ROMA MUSICAL ARISTOKRATI


I början av processen för att lösa "zigenare" i de stora städerna i det ryska imperiet var nära släkt med den berömda "Gypsy körer". De första sådana blandade (män och kvinnor) kör grundades av greve Alexej Orlov 1775, i hans gård i Pushkino, nära Moskva. Ledaren var Ivan Sokolov (efterträddes av sin brorson Ilya Sokolov), och medlemmarna i kören var livegna. I början av 19-talet körmedlemmarna släpptes från livegenskap och flyttade att bo och arbeta i Moskva. År 1812 gjorde de stora donationer mot behoven av armén under kriget mot Napoleon, en del av dem var frivilliga och deltog i armén åtgärder (till exempel i slaget vid Borodino).
Count Orlov s Gypsy kören var mycket populär bland de ryska aristokratin. Andra liknande körer grundades, många generationer av berömda "Gypsy" musiker växte upp. "Gypsy" musiker började att flytta till Moskva, och därefter till S: t Petersburg och andra större städer. I Moskva, från 1807 till mitten av 19-talet, "Gypsy" musiker haft en sorts självstyre - de valde sina egna "burmistr" (borgmästare), som var ansvarig för den kommunala förvaltningen för insamling av skatter (Roma registrerades som "meshchane"), haft kontakt med myndigheterna beslöt småaktiga konflikter i samhället etc.
Efter flera generationer Roma musiker och skådespelare i storstäder (främst Moskva och S: t Petersburg) blev särskilt socialt skikt (separerade i viss mån även från andra Roma), som omfattar berömda konstnären dynastier, såsom Sokolov, Shishkin, Panin, Khlebnikov, Dulkevich, Pankov familjer med en hög social ställning. Romska musiker träffades regelbundet de högsta kretsarna i det ryska imperiet - aristokratin, rika köpmän, poeter, författare, musiker etc. Det fanns även blandäktenskap med hög samhället: Feodor Tolstoy, (en nära släkting till författaren Lev Tolstoj), bror till författaren Sergej Tolstoy och hans son Lev L. Tolstoy, Prince FP Masalskii, prins Witgenstein, miljonären från Ural Nechaev, Anenkov, rika markägare, Ledwik, utgivare av "Borsovie vedomosti", och andra, alla gifta romska flickor.
De första fullständiga "Gypsy" uppträdanden av "Gypsy" musiker och skådespelare arrangerades mot slutet av 19-talet.Den 20 mars 1888 var den musikaliska komedin "Chave Adro vesha" (Barn i skogen) utförs på Malyi teatern i S: t Petersburg. Musiken, främst "Gypsy" sånger och romanser, var ett arrangemang av Nikolai Shishkin. Pjäsen var kontinuerligt visat upp till 1906. 1892 var det premiär för N. Shishkin nya operett "Gypsy Life".

Ill. 11


FARAONOVKA OCH Kair

Malet Med Förvaltningen i Bessarabien attR säkerställa sv snabbare registrering AV Romer i Högre Civilstånd statliga Bönder var Direkt kopplad till Politiken FÖR attR återvinna AV Stapp Landar i södra Delen AV Budzhak Regionen. Enligt förverkligandet of this politik 1826 de "zigenare jag Kronan" Ficks välja Vilken Livsstil de ville Att leda (nomadiska Eller stillasittande) Liksom sin vistelseort (i städer, i bosättningarna staten kolonisterna, Eller i Nya bosättningar as romerna Kunde etablera sig själva i söder) .de første bosättningarna romerna i stäpperna i Budzhak etablerades 1829 OCH 1831 Två Nya Byar, avgöras AV Lingurari Roma - Faraonovka (164 familjer) OCH Kair (170 familjer) -. grundades jag Åkerman "uyesd" (administrativ Enhet) Namnen in byarna Valdes AV myndigheterna, baserat in den DÅ rådande uppfattningen ATT "zigenare" härstammar from Egypten. Romerna bosatte sig Där beviljades 9902 "desetini" Landar (1 desetina = 1,1 hektar). Män Cirka 800 romska familjer i Bessarabien fortsatte nomadiska livsstilen, travar mer mottagare än 11,000 desetini delstater de beviljades i söder. [Ill. 8]
Vid første romerna avgjordes as statliga Bönder, SOM docka, Liksom de Övriga Nybyggarna, Hade ytterligare privilegier - befria dem from vissa torv militära förpliktelser, beviljande AV Fria märke, tillhandahållande AV Jordbruks inventering, statliga subventioner, skattelättnader, möjligheten ATT registrera in en Högre Egendom, Rätt ATT Köra Sina Egna Marknader, förmånen ATT använda vissa torv naturresurser etc. Staten investerade Stora summor Nämnden för ATT möjliggöra Nya bosättare ATT Borja SITT liv in Budzhak, Inklusive romerna i Faraonovka and Kair.
Män, Frågor intetsägande nybyggare AV Olika etniciteter sprang jag svårigheter and ganska Snart Nya Förändringar i deras status krävdes. År 1836 befolkningen i vissa torv Byar Med statliga nybyggare ingick i Donau Kosack Armen. This Nya status innebar ny Kompletterande civila and FRAMFÖR Allt Ekonomiska privilegier, jag utbyte MOT vissa torv militära skyldigheter.Dessa Förändringar påverkade also Romer and Med en särskild Högsta dekret Utfärdat AV Nicolai Jag DEN 29 maj 1839, 1.538 romer MAN and Kvinnor from Faraonovka and Kair, Tillsammans MED Cirka 1.600 nomad romer from Bessarabien Har värvning i Donau Kosack Armen and Två romska Byar Blev motsvarande Kosack "stanitsas" (Kosack s Avveckling).
Utvecklingen Av de Två romska Byar, Faraonovka OCH Kair, Tillsammans Med ytterligare Avveckling av "zigenare" i stäppregionerna, available sprang in Olika problem. Roma from dessa Byar dittills lett en nomadisk Eller halv nomadiska livsstilen and Hade Inga jordbrukskunskaper. Dessutom Har Ett antal Andra problem dykt upp: ett nytt system för Nämnden för Stapp Jordbruk, FLERA år AV torka, en korrupt administration, as förskingrat en del Av de statliga subventionerna, etc. OFTA also Det spekulationer Om oförmågan Hos romer bosatt sig in Faraonovka and Kair ATT försörja sig GENOM Jordbruk; affisch from 1839 about ägodelar AV Romer from de Två byarna, VISAR docka ATT Det integre also Någon väsentlig skillnad i deras Egendom i samarbete mparison Med Andra nybyggare i Regionen.


Ill. 12

Förrevolutionär "Gypsy" -choir.
(from citron, Alaina (2000) Mellan Två Eldar Durham / London: .. Duke University Press, s 45)


"Zigenare" livegna

. Situationen FÖR Romer i Bessarabien as Hade VARIT slavar tills adeln and klostren jag Det förflutna i Furstendömet Moldavien var Helt Annorlunda jag provisoriska Föreskrifter FÖR Bessarabien, SOM antogs Ar 1818, privilegier AV bojarerna from Furstendömet Moldavien (numera kallad "pomeshchiki" - Klassen AV jordägare ) OCH privilegier klostren, Inklusive Det Privata ägandet av "Gypsy" slavar behölls. Situationen Nämnden för Romer, as hor till de markägare, avgjordes i 1828 AV dekret AV Tzar Nicolai I, by Vilken "Gypsy" slavar befriades Fick medborgerliga rättigheter and status livegna AV privatpersoner Eller kloster.
Sa småningom status as "zigenare" livegna började förändras. Nagra flydde from Sina ägare and registreras as statliga Bönder (oftast nomadiserande romer), Vilket ledde till en ganska komplicerad situation, as kräver radikala Lösningar. ÅR 1847 kejsaren Nicolai undertecknade Jag Ett dekret as förbjuder markägare i Bessarabien from återta Rätten till besittning OVER "zigenare", as Hade flytt from dem. Ett nytt dekret utfärdades The same år, Enligt förfrågnings Vilken "zigenare" from Bessarabien and Regionen Novorosiisk Med en oklar status, Kunde registrera sig as "meshchane". Enligt förfrågnings logiken AV dessa Två dekret, var romer livegna beviljat Ett Helt ben al Möjlighet ATT Lämna Sina ägare and Får nyregistrering i en Högre stående.DEMOGRAFI

Ill. 13


Även om demografi saknar vanligen noggrannhet när det gäller romerna, är andelen romer i den totala befolkningen i ryska väldet ses bäst i statistiken. År 1834 av 60 miljoner invånare det ryska imperiet, "zigenare" stod för 48247, 8000 av dem som bor i städer och 18738 i Bessarabien. Siffrorna om ett kvarts sekel senare är likartade (1862), när "zigenare" i det ryska imperiet ansågs ha varit ungefär 50.000, 17,000-18,000 av dem i Bessarabien, och 7,500-8,000 i Krim. Data från folkräkningen 1897 verkar vara förhållandevis exakt, när befolkningen i det ryska imperiet var cirka 125.700.000, och "zigenare" officiellt var 44.584, 38.031 av dem på landsbygden invånare och 6551 bor i städer. Den geografiska fördelningen var ojämn, 8,636 "zigenare" bodde i Bessarabien, 1056 i Polen, 1750 i Lettland och Estland, 3003 i Litauen och Vitryssland, 3177 i Little Ryssland, 14300 i Novorussia, 2138 i södra Volga, 1080 i norra Volga, 2021 i norra Ryssland, 2784 i centrala Ryssland, 3223 i centrala Chernozem regionen, 1433 på Krim, 2829 i norra Kaukasus, 212 i Transkaukasus, 628 i Centralasien, 6238 i Sibirien och 143 i stäpperna öster om den Volga.


"ZIGENARE" EFTER REFORMEN AV 1861

År 1861, tillsammans med manifest Tzar Alexander II för befrielsen av livegna och avskaffandet av livegenskapen var en kommission som inrättats för att arbeta fram ett förslag till åtgärder för att reglera och förbättra levnadssätt "zigenare", som mestadels blev en del av bönderna. Kommissionen gav inte något resultat och till slut upplöstes.
Donau kosack armén upplöstes 1868 och dess romer fick fritt land. Romer i Faraonovka fortsatte att leva i byn, men de flesta av romerna i Kair sålde sin mark (cirka 190 tomter) och återvände till sina gamla bosättningar (i skogarna norr om Kishinev) till sina traditionella yrken (produktionen av trävaror ) och en semi-nomadiska livsstilen. 1877 i Faraonovka fanns 1,039 Roma, 150 moldavier och 103 ukrainare, medan i Kair Roma på den tiden var endast en tredjedel av befolkningen.
I motsats till andra provinser i det ryska imperiet, i Bessarabien "Gypsy" -serfs, efter att ha fått sin frihet från livegenskap, fick inte mark. Dessutom var de tvungna att fortsätta att betala sina skyldigheter gentemot sina tidigare ägarna för ytterligare två år.Efter denna tid, romska livegna samt romska statliga bönder oftast registrerade som "meshchane" i städerna Bessarabien.Men detta inte innebära en övergång till en stillasittande livsstil.
Under denna period kom statliga politiken mot "zigenare" i det ryska imperiet till ett slut och fram till oktoberrevolutionen 1917 de inte var föremål för någon särskild lagstiftning eller administrativa handlingar. Det enda undantaget var omnämnandet av "zigenare" i regelverket för utfärdande av pass 1880. Enligt dessa regler "zigenare", registrerade i bondeboet, kunde beviljas pass endast med tillstånd av de lokala myndigheterna, och endast för en familjemedlem. Tanken var att begränsa deras nomadiska levnadssätt. Denna begränsning var inte giltigt för "zigenare", som är registrerade i den öppna och "meshchane" estate, som kunde resa fritt tillsammans med sina familjer. Men i praktiken dessa administrativa åtgärder hade samma resultat, som alla tidigare politik det ryska imperiet i sina försök att begränsa nomadiska livsstilen av "zigenare": de var ett totalt misslyckande.
Egentligen hela statliga politiken av det ryska imperiet mot "zigenare" i samband med mer än ett århundrade kan ses som en ständig upprepning av åtgärder som bör leda dem (dock inte med våld) att bli "normala" ämnen av väldet och skattebetalare.Ändå dessa åtgärder var aldrig i fokus för den övergripande statliga politiken, snarare till dess periferi. "Zigenare" var en obetydlig andel (mindre än en procent) av den totala befolkningen i riket, varför de uppmärksammats mer på grund av sina exotiska drag, vilket framgår av lokalbefolkningen än de ansågs som ett viktigt mål för staten politiken.


SLUTSATS

Den allmänna bilden av romer i det ryska imperiet på tröskeln till oktoberrevolutionen 1917 är ganska varierad. De flesta romer har fortsatt att leda sin traditionella livsstil (semi-nomadiska, hyra bostäder för vintern, och oftast med en fiktiv skatt registrering i landsbygdsområden). En förhållandevis liten del av dem hade bosatt sig i byarna i nordvästra Ryssland, samt i Ukraina, utan att helt bryta med sin semi-nomadiska livsstilen och traditionellt hantverk. Processerna för sedentarisation fortsatte att köra aktivt i Bessarabien också. En tredje, jämförelsevis liten del av romerna hade etablerat sig i städerna, registrerad främst som köpmän och "meshchane", en del av dem ganska rika, har blivit handlare eller ägare av anläggningar. Socialt nära dem är romer musiker och skådespelare. [Missförhållanden. 11, 12]
Det råder ingen tvekan om att den sociala integreringen av romerna i det ryska imperiet var mycket mer framgångsrika än deras landsmän på Balkan, för att inte tala om Central- och Västeuropa under samma period. I litteraturen olika tolkningar har erbjudits för just denna sociala ställning som romerna i det ryska imperiet, men ingen av dem har uppmärksammat den korta och extremt noggrann förklaring av N. Shchiber i slutet av 19-talet: " Under vår lagstiftning zigenare har aldrig behandlats separat som en särskild stam, varken som en särskild social ställning, och inte heller de ingår i kategorin "inorodtsi" (utrikes födda medborgare). "
Av den anledningen, i sin helhet, var den politik det ryska imperiet mot "zigenare" underordnas målet att göra dem fullvärdiga individer i riket, åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter, men också uppfylla sina civila skyldigheter. Framför allt detta var en mainstream politik: "zigenare" sågs som en oskiljaktig del av samhället, vilket faller under den gemensamma lagarna i det land.I de fall då det fanns ett behov av en särskild politik gentemot "zigenare", var syftet att övervinna sin separation från samhället, som inte innebar att de skulle assimileras.


Bibliografi

Barannikov, Aleksei P. (1931) Tsygany SSSR. Kratkii istoriko-etnograficheskii ocherk. Moskva | Bessonov, N. / Demeter, naturgas / Kutenkov, V. (2000)Istoriya tsygan. Novyi vsglyad. Voronezh: Rossiyskaya Akadyemiya Nauk | Crowe, David (1995) En historia av zigenare i Östeuropa och Ryssland. London / New York: Tauris | Tyska, Aleksander V. (1930) Bibliografiya o tsyganach. Ukasatel knig jag statei s 1780 do 1930 gg. Moskva | Kalinin, Valdemar (2003)Zagadki baltiiskikh tsygan (Rossiya, Estoniya, Litva, Latviya, Polska). Vitebsk | Kenrick, Donald / Taylor, Gillian (1998) Historisk ordbok av zigenare (romer).Lanham: Fågelskrämman | Keppen, P. (1861) Khronologicheskii ukasatel materialov dlia istorii inorodtsev Evropeiskoi Rosii. Sankt Petersburg | Lundgren, Gunilla / Taikon, Alyosha (2003) Från Copper till sjuksköterska. Hatfield: University of Hertfordshire Press | Marushiakova, Elena / Popov, Veselin (2003) sociala ställning zigenare i samtida Ryssland och länderna i det forna Sovjetunionen. I: Dvorák, Tomás (red.) Mily Bore ... Profesoru Ctiboru Necasovi k jeho sedmdesátým narozeninám venuj í prátelé, kolegové en Zaci. . Brno: Historický ústav AV CR, pp 237-244 | Marushiakova, E. / Mischek, U. / Popov, V. / Streck B. (2005) Dienstleistungsnomadismus am Schwarzen Meer. Zigeunergruppen zwischen Symbiose und Dissidenz. Halle-Wittenberg

https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://romafacts.uni-graz.at/index.php/history/state-policies-integration-forced-assimilation-deportation/russian-empire&prev=search

Likes

Comments

https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://romafacts.uni-graz.at/index.php/history/state-policies-integration-forced-assimilation-deportation/russian-empire&prev=search

Likes

Comments

Valéria Bockova

Valéria är gift med Vilém och dotter Darina.

"Min farfar och farmor talade om vad som hände i kriget, och min mor berättade allt om det. 

De berättade för mig hur de var tvungna att gömma sig i skogen, hur deras hus sattes i brand; och hur min farfar gick till den plats där soldaterna var, att ta mat för sina barn.

 Deras liv var hårt. När nazisterna kom till deras hus, och min mormor nöp barnen att få dem att gråta högljutt, i hopp om nazisterna skulle försvinna om de gjort tillräckligt buller. Det var allt förfärligt. 

Nazisterna sköt min farfar i ögat, så han hade bara ett öga. Efter kriget blev han en svinaherde.

Vår familj hade lösts i hus under många år. Vi bodde i två byar, Nova Vesand Sklabina. Före kriget min farfar såg efter böndernas hästar och var en typ av hus tjänare i deras stall. Min mormor vävde band som används för transport av saker, både bönderna och romer. Hon utbytte remmarna för mat både före och under andra världskriget.

 Efter kriget reste hon från Slovakien till de tjeckiska länderna med tåg, sälja dessa band.

I krigstid min mormor grävde folks trädgårdar i utbyte mot mat, gräva medan gravida med ett barn på ryggen. Hon hade nio barn. I skolan fick vi lära oss om kriget men inte om Förintelsen - och vem skulle bry sig om vad som hände med en zigenare? Jag är född i Slovakien och flyttade till Olomouc på 8 månader gammal. Jag växte upp i en egen värld från andra tjecker. Ingen i skolan var intresserade av att veta oss. Jag var glad att gå i skolan, men barnen kallade mig "illaluktande Gypsy" och ingen skulle sitta bredvid mig.

Mina föräldrar pratade med mig i romani och slovakiska hemma, så trots att jag var bra på matematik i skolan jag skrev tjeckiska med misstag. Ingen tog det hänsyn till, så efter det tredje året skickades jag till en specialskola. Men mitt arbete var så bra på särskolan som jag var omedelbart sätta in med 12-åringar. Min skola skickade mig för tester i det tjeckiska språket [som jag var dömt att misslyckas], men senare var det automatiska: varje Gypsy barn gick till en specialskola. Jag var där till 15 års ålder, men det var inte bara mig detta hände, det var mina barn.

På min särskolan var lärarna bättre för oss än vid vanliga skolan. Vi fick mer uppmärksamhet och lärare skulle straffa barn som kallade oss Gypsy namn. 

Vi arbetade mycket i trädgården [som jag gillade, men] när jag lämnade vid 15 Jag hade ingen utbildning. Så blev jag en renare i ett barnhem. Jag träffade Vilém när jag var 17. Vi hade en zigenare engagemang ceremoni och sedan levde tillsammans tills vi gifte när jag var 22. Vi hade en liten bröllop med bara familjen, som vi hade inga pengar för en stor fest. Efter att jag hade min äldsta dotter, min man och jag tränade för diplom i mjölkning, så vi kunde båda arbetar tillsammans på en gård. 

Vi åkte till Slovakien, där Vilém far bodde i Sturovo och mina föräldrar bodde i Sklabina; mina föräldrar hade flyttat tillbaka dit när min far fick kärlkramp, eftersom luften var bättre än i Olomouc. Vi arbetade för 5-6 år på en gård i Vel'ky Krtis nära Sklabina.

Vi satt våra examina i Poltár vid utbildningscentret och HQ för kooperativa gård. Runt 1981 hade vi våra barn Stefan och Valerie. Vi flyttade sedan till Olomouc och arbetat i en statlig byggnad företag. "

Vilém lyckades värmesystemet och tog i bränslet och underblåst pannorna. Valeria arbetade där som en renare och i köket, och slutat arbeta när hennes sista barn Maria föddes.

Vilém Bock

"År 1989 hade jag ett jobb i Olomouc bevakning byggmaterial, och även ansöka om tillstånd att sälja saker. Jag hade haft en tidigare försäljningstillståndet som jag hade använt för att tjäna extra pengar genom att sälja underkläder och overaller på min arbetsplats. Tillståndet var ett accepterat sätt att fylla på vårt barnbidrag. Jag fick min tillstånd strax före kommunismens fall, och började en butik flytta runt i en van. Det var bra att börja med, 1989, 1990, 1991. Men då de fascistiska grupper startade i byarna. Ibland unga skinheads ryckte våra varor och kastade dem runt, stämplat på dem och förstörde dem. Det fanns ingen hjälp om vi klagade till polisen. År 1991 var jag säljer från van i Slovakien, som jag hade ett tillstånd för hela Tjeckoslovakien. [De tjeckiska och slovakiska republikerna delas i 1992 och det året]

Jag återvände till Olomouc. Då problemen började, verkligen hemskt.

[I den nya Tjeckien] det fanns problem hela tiden. Om jag gick till en by i van, var jag nästan aldrig inte attackeras. Som vi kom, var det "zigenare, vad gör du här?". Vi levde i mitten av staden Olomouc. Att gå ut efter 7 eller 8:00 var farligt. Vår son Stefan var en skolpojke på 14 eller 15 när Han misshandlades av poliser. De slog upp vår pojke. Om vi ​​klagade det skulle vara ännu värre, det var så mycket korruption bland polisen. "

Maria Bockova, den Bocks 'yngsta dotter

"Vårt hus i Olomouc var uppdelad och brändes. Jag var tvungen att dölja och jag visste inte var.

Jag försöker fortfarande att glömma. "

I maj 1997 Bocks 'äldsta dotter Valerie misshandlades svårt av skinheads när hon var på väg hem från skolan. Valéria förklarar: "Hon är mörkt som min man, och hon har en mullvad i mitten av pannan. De slog henne eftersom de sa att hon var en indisk. "

Vilém Bock

"År 1997 beslutade vi att emigrera. Det var bara av en slump vi lärt oss att Kanada tog människor; Valéria läsa om det i en tidning hos frisören är 1996. Det var viktigt för oss att hitta en plats att vara tillsammans med våra fyra barn, även om det var en plats där vi ännu inte talar språket. Alla romer som kommer till Kanada säga att det är som paradiset, där ingen slår dig eller förstör din bil. "

Den 15 augusti 1997 som familjen förberedde sig för att lämna, var de Bocks attackerades av skinheads i en park. Valéria och Bocks "tre döttrar - Valerie, Berta och Maria - flög till Kanada den 16 augusti. Vilém reste sig den 31 augusti, eftersom det var för dyrt att få en plats på samma plan. Den kanadensiska regeringen tog familjer fallet på allvar och Vilém hade lyckats få dokumentation av attacken. Men efter bara några månader i Kanada lärde Vilém att hans mor hade strupcancer så Vilém Valeria och Maria tvingats frångå sitt asylärende för att återvända till Olomouc.

Familjen tillbringade fyra månader tillbaka i Olomouc. Maria hade problem i skolan med de andra barnen. Valéria gick för att se huvudet och sa: "Jag tänker inte låta mitt barn gå till skolan att kallas en" illaluktande zigenaren "medan hennes klassföreståndare bara sitter och gör ingenting om det."

Vilém Bock

"Vart jag än letade efter ett jobb som jag fick höra att" Black ansikten "inte vara anställd. När vi bad om förmåner som de berättade att de skulle inte ge oss något och vi ska gå tillbaka där vi kom från [till Kanada], som inte kan göras. "

Den Bocks körde till Holland i sin bil och bad om asyl.

 De träffade några romska vänner som rådde dem inte att stanna, eftersom Nederländerna tillbaka omedelbart skickade romska asylsökande. Så de körde vidare till Norge, där de tillbringade 11 månader.

"Vi träffade en norsk lärare som hjälpte mig att få ett arbetstillstånd. De var mycket trevligt för oss.

Jag gillade det där, och om de skulle låta mig stanna jag skulle fortfarande vara där. Men vår son Stefan, som kom med oss, var falskt anklagad för ett rån, och han hade problem i tio år innan ärendet klarats upp och han förklarades oskyldig. Så fick vi ett brev från Konungariket Norge vägrar oss tillåtelse att stanna. Vi deporterades i vår bil till Sverige. I Sverige de inte ens Låt oss stanna en stund, men drivit oss över gränsen till Polen. "

Vid denna tidpunkt beslutade Bocks att försöka få till England. De lämnade sin bil på en liten polsk flygplats och flög till Köpenhamn och sedan till England, anländer under 2000. Maria gick i skola i Colchester varje dag och studerade engelska.

"Det fanns tre domstolsförhandlingar, och barrister vann målet för mig. Domstolen sa att jag inte kunde gå tillbaka som jag skulle vara i fara. Det fanns två veckor innan domen blev lag. Inrikesdepartementet kontraöverklagas, men min advokat berättade för mig att kontra överklagandet hade varit för sent. Men tre månader senare var jag inlåst igen. Valéria fick en hjärtattack. "

Valéria

"Jag hamnade på sjukhus. Jag hade ont i bröstet och ner mina armar men min GP bara berättade

"Gå hem". Jag grät så mycket. Vi hade så många problem och mina nerver var under så mycket stress. Jag kände bara "Ja, låt oss gå hem". Så i 2002 vi gick med vår son Stefan i Slovakien. Han var då illa attackerades med knivar och inte kan använda en av hans händer. "

Familjen flydde åter till Belgien, där Valéria och Stefan fick städjobb. Under 2004

Bocks blev EU-medborgare och kunde komma till Manchester: först Stefan sedan Vilém, sedan Valéria med Stefans fru Kristina och deras lilla dotter Nancy. De ligger kvar i området. "Vi tar inte fördelar - vi tycker inte om dem. Det är non-stop arbete. Under fem år har jag haft en veckas semester ", säger Vilém.

Han arbetar dubbla skift för sju dagar i veckan rengöring för två företag, och Valéria gör ett nattskift, utan låt upp trots deras medicinska tillstånd. Båda är på medicinering och Vilém har nu svårt att andas. Sedan början av bankkrisen deras organ har två stängt, bara för att återuppta under andra namn, men utan att betala de anställdas back-lön. "Detta är ett bra land med goda människor, det enda jag inte gillar är att företagen har börjat tala om för mig ligger", säger Vilém.

Den Bocks "äldre döttrar kvar i Hamilton, Ontario, där de gifte sig andra tjeckiska romska flyktingar. Valéria ser sina barnbarn på Skype: "Jag har barnbarn i Kanada och får inte vara med dem; Jag kan bara se min familj på en dator. "

Maria, den yngsta dottern, bor i närheten i Manchester med sin kanadensiska make och deras barn Anthony. Fast beslutna att glömma traumatiska händelser i barndomen, är Maria en lite orolig att berätta sin släkthistoria: "dela våra erfarenheter låter bra, men saker och ting kunde tas på fel sätt. Människor kan skratta åt oss och säga: ". Ja, jag är glad som hänt dig [zigenare], du förtjänar det"

Valéria säger: "Under kommunismen var vi delvis skyddade från attacker och vi hade åtminstone arbete. Nu måste vi vandra från land till land. Det är så spänd nu. För två månader sedan i Ostrava en liten romsk flicka två år brändes över 80% av hennes kropp, och det fanns inte ens en rapport på tv. "

Vilém säger: "Jag skulle inte gå hem, vad du gav mig. Jag är lycklig här. Jag har en plats att leva och jag har fått arbete. Jag vill inte bli rik, som bara orsakar problem. "

För första hand konton och direkt forskning om Gypsy erfarenhet under den nazistiska regimen eller Porrajmos se tredelad Historik Zigenare under andra världskriget, utgiven av Donald Kenrick (University of Herfordshire Press).

För den tjeckiska och slovakiska Roma erfarenhet sedan 1989, bland de många FN och icke-statliga organisationer rapporter om våldsamma nynazistiska attacker, extrem rutin diskriminering och mänskliga rättigheter kränks: Nekad en framtid av Rädda Barnen (2001); Rapport från den tjeckiska rådgivning centret för mänskliga rättigheter (2000), minoritetsskydd i Tjeckien av Open Society Institute, (2001); och regelbundna pågående rapporter från European Roma Rights Center.


- See more at: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://hmd.org.uk/resources/stories/gypsy-roma-and-sinti-history-bock-family&usg=ALkJrhgfpBWYLcsAu-pYsf-8qIelIeUVGQ#sthash.4HyQWD6o.dpuf

Likes

Comments

Romska kulturen, med alla dess kontroversiella metoder som spådom och häststöld, har varit en del av Rysslands mångkulturella landskapet under flera århundraden, och inställning till romer i detta land har varit tolerant, om inte vänliga, från början.


översatt med google så ev fel i översättningsorden

Romska kulturen, med alla dess kontroversiella metoder som spådom och häststöld, har varit en del av Rysslands mångkulturella landskapet under flera århundraden, och inställning till romer i detta land har varit tolerant, om inte vänliga, från början.

Frankrikes nuvarande deporteringar av romer invandrare kan hyllas som en förnuftig åtgärd av Italien, Danmark, Belgien, Sverige, Nederländerna och andra europeiska nationer som är på väg att följa efter, men ryssarna, trotsar denna idé all logik.

Den ryska romerna nu nummer 200000 enligt officiella beräkningar, medan dess medlemmar själva sätta befolkningen i en halv miljon. Och ändå samhället har aldrig känt främmande eller paria i detta land, där romer började bosätta sig cirka 300 år sedan. De första romska grupperna kom till Ryssland från Polen och var nästan omedelbart beviljades ryskt medborgarskap. Många av dem omvandlas till ortodox kristendom, landets dominerande religion. En senaten dekret av 1733 tillät romska invandrare att bosätta sig här och delta i traditionella yrken såsom kohandel. Enligt detta dekret skulle de gå med i någon egendom, och i 19th century Roma kunde hittas bland underhållare, köpmän, borgarklassen, och bönder.

Under 20-talet, en tid av genomgripande förändringar i Ryssland, har upprepade försök gjorts för att acculturate ryska Roma, varav många fortsatte att behålla sin traditionella nomadiska livsstil. Till exempel, under bolsjevikernas kampanj för att kollektivisera jordbruk över Ryssland, var traditionella hästmarknader kriminaliseras, beröva romer som handlas på hästar, stulna eller på annat sätt, av deras huvudsakliga inkomstkälla. De sovjetiska myndigheterna också försökte göra romerna bosätta sig i permanenta bostäder. Men många av dess medlemmar valde att bosätta sig frivilligt efter andra världskriget. De tog upp jordbruk och olika hantverk, smide är den mest populära i särklass.

Under andra världskriget, Sovjet Romani kämpade mot nazisterna både som en del av den reguljära armén och gerillaförband. På ockuperad mark, var de jagade som mål för nazisternas folkmordskampanj. Många romer i Ryssland överlevde tack vare sympatiska ryssar som varnade dem för fara och erbjöd dem en plats att gömma sig.

Den 5 oktober 1956 utfärdade den sovjetiska parlamentet ett dekret syftar till att tvinga alla romska "vagabonder" att ge upp sin nomadiska livsstil och ta vanliga jobb. Denna ganska tufft lag mildrades genom vissa ekonomiska incitament, såsom fri bostad och mark.

När det gäller romernas kulturella identitet, har det aldrig blivit kränkta i detta land. Moskvas Romen Theater, vars program har traditionella romska danser och sånger, har rönt stor popularitet och uppmärksamhet med människor i alla etniska grupper. Ryska filmskapare har också bidragit till att främja den romska kulturen. Direktör Alexander Blank 1979 TV-serien "The Gypsy" ("Tsygan") med populära sovjetiska aktörer, och en tidigare produktion av Emil Lotyanu "A Gypsy Band tar till skyarna" ("Tabor ukhodit v nebo") båda haft omedelbar succé med sovjetiska publik.

Rysslands intresse i romani konst har en lång historia, som föregick Sovjettiden. Många lokala aristokrater och medlemmar av borgarklassen hade en stark passion för Gypsy sånger och danser. Paradoxalt nog, de lyriska chansons utförs av zigenare från Ryssland betraktas allmänt i Europa under 20-talet som en ursprunglig rysk konstform, och den känslomässiga intensiteten av dessa låtar ansågs vara en manifestation av den djupa ryska själen.

Under Rysslands handel boom av 1990-talet började många romer reser utomlands för varor de kunde återförsälja tillbaka hem för en vinst.

Andra traditionella Romani yrken återupplivades under denna tid.

Stora familjer tillgrep stöld och svindleri. Några fick också inblandade i organiserad brottslighet, inklusive narkotikahandel, beställningsmord, och bedrägliga fastighetssystem. I den kriminella undre världen, hade varje stam Romani grupp sin egen specialitet.

Spådom, en traditionell romsk ockupation, blev den vanligaste försörjning för Rysslands romer i den postsovjetiska perioden. 

De försökte också sin hand på några nya företag, särskilt narkotikahandel, och visade sig vara mycket framgångsrik på det. Enligt S: t Petersburgs anti-narkotika vakthund, var det tadzjikiska människor som tog hand om grossistheroin leveranser till Rysslands näst största stad, medan Roman blev inblandad i distributionen, som handlar om droger tillsammans med medlemmar av den azerbajdzjanska samhället. Romerna maffian, med sin tradition av ömsesidigt ansvar, lyckats bygga ett omfattande narkotikahandel nätverk, vars extrema hemlighetsmakeri gjort det svårt att upptäcka.

Fräck handlingar, vare sig förbjudna eller juridiska, är ganska typisk för Rysslands romer.Defiance, trots allt, är en viktig kulturell drag av deras. Naturligtvis, många i Ryssland är förvånad över att se romer i Frankrike nu samtycka till utvisning. Den kontanta ersättning som erbjuds av de franska myndigheterna (300 euro för varje vuxen och 100 euro för ett barn) kan vara en del av förklaringen bakom deras ordnad utvandring, men det förklarar inte allt.källa 


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://www.sputniknews.com/analysis/20100916/160616173.html&usg=ALkJrhg7tlaufNbw8nzZA4VA-dcD7BN0Yw

Likes

Comments

Teater historia

Romen Theatre

(ryska: Московский музыкально-драматический театр «Ромэн»)

är den äldsta och mest kända av romska teatrar i världen.


Teatern är en viktig föremål för romsk kultur iRyssland, och från det ögonblick starten 1931 har det varit ett centrum för attraktion för romskaartister i Ryssland.


Den 24 januari 1931 Romani teatern studio "Indo-Romen" öppnade i Moskva. Inom en månad, studion utfört sitt första arbete.

Den första direktören och den första kompositör av "Indo-Romen" var judiska aktivister, Moishe Goldblat och Semen Bugachevsky.

Den 16 december 1931 studion visade sin första hela musikal-dramathic prestanda Life on Wheels (ryska: Жизнь на колёсах). Den bestod av tre akter och baserades på en pjäs av romsk författaren Alexandr Germano. Efter att resultatet var studion omdöpt till Romen Theatre. Den första teaterregissör var Georgy Lebedev (a Rusko Rom).

Sedan 1940 gör teater alla sina föreställningar i ryska.

Den nuvarande teaterregissör (2008) är Nikolai Slichenko,en romsk skådespelare känd i Ryssland.

Valda noterbara siffror i samband med Romen TheatreEtt odaterat foto visar "The Gypsy Theatre" i Sovjetunionen, från New York Public Library: s Billy Rose Theatre Collection.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.se&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Romen_Theatre&usg=ALkJrhj9NQkQAVCJXEkPHT0i1HogD7LWdA

Likes

Comments

Ruska Roma

I ryska det romska folket kallas Tzigane. 

Den största etniska gruppen romer i Ryssland är Ruska Roma.

De är också den största gruppen iVitryssland. De är anhängare av den ryska ortodoxa tron.


De kom till Ryssland i det 18th århundradet från Polen, och deras språk har polska, tyska och ryska ord.


Den Ruska Roma var nomadiska hästhandlare och sångare.

De reste under sommaren och stannade i stugor av ryska bönderna under vintern

.De betalade för sina boende med pengar eller med arbetet i sina hästar.

År 1812, när Napoleon I invaderade Ryssland, romska utflyttade personer från Moskva och Sankt Petersburg gav stora summor pengar och bra hästar för den ryska armén.Många unga romska män deltog i kriget som uhlans.


I slutet av 19th century, Rusko Rom Nikolai Shishkin skapat en romsk teater trupp. En av dess pjäser var iromani.


Under andra världskriget några Ruska Roma in i armén, genom uppbådet och som frivilliga.

De deltog i kriget som soldater, officerare, infanterister, tankmen, artillerister, flygare, chaufförer, paraarbetare och läkare. Vissa tonåringar, gamla män och vuxna män var också anhängare. 

Romska skådespelare, sångare, musiker, dansare (mestadels kvinnor) utförs för soldater i frontlinjen och på sjukhus. Ett stort antal romer, inklusive många av Ruska Roma, dött eller mördades i områden som ockuperats av fienden, i strider, och blockaden av Leningrad.

Efter andra världskriget, musik av Ruska Roma blev mycket populär. Romen Theatre, romska sångare och ensembler blomstrade. Alla romer som bor i Sovjetunionen började uppfatta Ruska romska kulturen som grund romska kulturen.


källa ​https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people_by_country

Likes

Comments


De "zigenare"

Illustration av Gypsy förmögenhet rösträknare i Basel circa 1552

Sinti och romer är nomadfolk som finns i hela Europa och Förenta staterna. Ofta båda grupperna kallas romer, kollektivt, de populärt kallas zigenare. Den härrör från "Egypten", för man tror att när romerna först kom till Europa deras relativt mörka skinn orsakade många européer att tro att de var infödda i Egypten.

Lingvist jämför Gypsy språk till historiska språk; de tittar på ord lånat från andra språk och när och var dessa ord ursprungligen fanns. Det är möjligt att spåra zigenare tillbaka till sitt ursprung: Sind området Indien (idag södra centrala Pakistan - mynningen av Indus).

Tre separata emigrationer inträffade under loppet av cirka fyra hundra år, spårbar idag i tre identifierbara språk populationer: Östra Gypsy (Domari) i Egypten och Mellanöstern, Central Gypsy (Lomavren) i Armenien och östra Turkiet, och den västra Gypsy (romani) (romani hänvisar till folket hänvisar romani till språket, Rom hänvisar till en man eller folket som helhet.

Roma framför sina tält. Rumänien, 1936-1940

Sinti och romer tros ha lämnat Indien ca 1000 e.Kr. och att ha passerat genom det som nu är Afghanistan, Persien, Armenien och Turkiet. Människor igenkännbara av andra romer som romer fortfarande lever så långt österut som Iran, däribland några som gjorde övergången till Europa och tillbaka. Det är nästan omöjligt att identifiera romer fortfarande lever i Indien. Vid det 14th århundradet hade Roma nått Balkan och av 16-talet, Skottland och Sverige. Några Roma flyttade söderut genom Syrien till Nordafrika.

Under århundraden var sinter och romer föraktade och förföljs i Europa. Zigeuner, det tyska ordet för Gypsy, härrör från en grekisk rot som betyder "oberörbara". I furstendömen i Moldavien och Valakiet Balkan, zigenare var slavar köps och säljs av kloster och stora fastighetsinnehavare (boyars) fram till 1864, då den nybildade nationen Rumäniens emanciperade dem.

Många sinter och romer traditionellt arbetat som hantverkare, såsom smeder, skomakare, tinkers, hästhandlare och verktygsmakare. Andra var artister som musiker, cirkusdjurtränare, och dansare. Av 1920-talet, fanns det också en liten, lägre medelklass av butiksägare och vissa tjänstemän, såsom sinter anställda i den tyska postväsendet. Antalet verkligt nomadiska zigenare var på tillbakagång på många ställen från tidigt 1900-tal, även om så kallade stillasittande zigenare ofta flyttas säsongsvis, beroende på deras yrken.

Zigenare i slutet av 1870-talet

I post WWI Tyskland, förföljelse av sinter och romer föregick den nazistiska regimen. Även om zigenare haft fullständiga och lika medborgerliga rättigheter enligt artikel 109 i Weimar konstitutionen, var de föremål för särskilda, diskriminerande lagar. En bayersk lag juli 16,1926, redogjorde för åtgärder för "bekämpning av zigenare, Vagabonds och Verket Shy" och krävde en systematisk registrering av alla sinter och romer.

Lagen förbjuden zigenare från "roaming om eller camping i band", och de "zigenare som inte kan bevisa reguljär sysselsättning" riskerade att skickas till tvångsarbete i upp till två år. Denna lag blev den nationella normen 1929.

När Hitler tog makten 1933, var anti-Zigenare lagar i kraft. Snart regimen infört andra lagar som berör Tysklands sinter och romer, som nazisterna började genast att genomföra sin vision om ett nytt Tyskland - en som placeras "arier" högst upp i hierarkin av tävlingar och rankas judar, zigenare och svarta som ras ordnade.

Nazi Racial läkare Robert Ritter ifråga en zigenare kvinna

"Som judarna, var zigenare pekas ut av nazisterna för ras förföljelse och förintelse. De var" nonpersons, "av" främmande blod, '' arbets blyg, "och som sådan kallades asocialt. Till en viss grad, delade de den öde judarna i sina getton i förintelselägren, före bränning patruller, som medicinska marsvin och injiceras med dödliga ämnen.

Nürnberg raslagarna av den 15 september 1935 ("lagen om skydd av tyskt blod och heder" och "Reich medborgarskap lag") inte uttryckligen nämna zigenare, men i kommentarer tolkar dessa lagar, var zigenare ingår, tillsammans med judar och "negrer", som "rasistiskt särskiljande" minoriteter med "främmande blod." Som sådan var deras äktenskap till "arier" förbjudet. Liksom judarna var zigenare också berövas sina medborgerliga rättigheter.

Tyska polisen vakt romer som har avrundats för utvisning till Polen

I juni 1936 ett centralkontor för att "bekämpa Gypsy Nuisance" öppnade i München. Kontoret blev högkvarteren av en nationell databas på zigenare. Även i juni, en del av inrikesministeriet direktiv för "Kampen mot Gypsy Nuisance" godkänd polisen Berlin för att genomföra räder mot zigenare, så att de inte skulle fördärva bilden av staden, värd för sommar-OS.

Det juli grep polisen 600 Zigenare och förde dem i 130 husvagnar, till en ny, särskild Gypsy interneringsläger (Zigeunerlager) inrättades nära en latrintömning och kyrkogården i Berlin förorten Marzahan. Lägret hade bara tre vattenpumpar och två toaletter; i sådana överbefolkade och ohälsosamma förhållanden, floresmittsamma sjukdomar.

Polis och deras hundar vaktade lägret. Liknande Zingeunerlageralso dök upp i 1939s, på initiativ av kommunstyrelser och samordnas av rådets Cities (rapporterar till inrikesministeriet), i Köln, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg och andra tyska städer.

Zigenare barn leka utanför på Jargeau interneringsläger i Frankrike

Barn sinter och romer var också offer, internerad med sina familjer i de kommunala lägren och studerade och klassificerats av rasistiska forskare. Mellan 1933 och 1939, myndigheterna tog många sinter och romska barn från sina familjer och förde dem till särskilda hem för barn som avvärjer av staten.

Zigenare skolbarn som var skolka ansågs brottsligt och skickas till särskilda ungdomsskolor; de som inte kan tala tyska bedömdes svagsint och skickas till "specialskolor" för förståndshandikappade.

Liksom judiska barn, Gypsy pojkar och flickor också ofta utstå glåpord och förolämpningar av sina klasskamrater, till mars 1941 då regimen undantas Gypsies från offentliga skolor.

Heinrich Himmler memorandum den 8 december, 1938

Erfarenheterna i kampen mot Gypsy olägenheter, och kunskap som härrör från race-biologisk forskning har visat att den rätta metoden för att angripa Gypsy problemet verkar vara att behandla det som en fråga om ras. Erfarenheten visar att en del-zigenare spelar störst roll i Gypsy kriminalitet. Å andra sidan har det visat sig att arbetet med att göra zigenarna bosätta har tappat målet, särskilt när det gäller rena zigenare, på grund av deras starka tvång att vandra.Det har därför blivit nödvändigt att skilja mellan ren och del-romer i den slutliga lösningen av Gypsy fråga.

Marzahn, den första interneringsläger för romer, zigenare i Tredje Riket

För detta ändamål är det nödvändigt att fastställa den ras- affiniteten hos varje Zigensk bor i Tyskland och av varje lösdrivare lever en zigenare liknande existens.Därför dekret att alla fasta och icke-avvecklade zigenare, och även alla landstrykare lever ett Gypsy liknande tillvaro, ska vara registrerad hos Reich kriminalpolisen-Reich centralbyrå för bekämpning av Gypsy olägenhet.

Polismyndigheterna kommer att rapportera (via de ansvariga kriminalpolisen kontor och lokalkontor) till Reich kriminalpolisen-Reich centralbyrå för bekämpning av Gypsy Nuisance alla personer som på grund av sitt utseende och utseende, seder eller vanor, är att betrakta som zigenare eller sammanträdes zigenare.

Under maj 1940 ca 3100 sändes till judiska getton i regeringens general: andra kan ha lagts till judiska transporter från Berlin, Wien och Prag till Nisko, Polen (åsynen av en avbruten reservation till vilken judarna deporterades). Dessa åtgärder vidtogs mot zigenare som hade inga anspråk på undantag på grund av att ha en arisk make eller har varit fast anställd i fem år.

Sinter och romer utvisas från den tyska staden Asperg

Vid en konferens som hölls den 30 januari 1940 beslutades att utvisa 30.000 zigenare från Tyskland till territorier ockuperade Polen. Einsatzgruppen rapporter från grupper som är verksamma i de ockuperade områdena i Sovjetunionen nämner mordet på tusentals zigenare tillsammans med den massiva utrotningen av judar i dessa områden.

Den rättsliga ställningen för zigenare och judar, bestäms oåterkalleligen av avtalet mellan justitieminister Thierack och SS Reichsfuehrer Himmler den 18 september 1942 att ta bort båda grupperna från jurisdiktion tysk domstol, bekräftade sitt öde.

Nu med alla rättsliga hinder avlägsnas, deportationerna och avrättningarna av zigenarna kom under Himmlers full auktoritet. Den 16 december 1942 utfärdade Himmler en order om att skicka alla zigenare till koncentrationslägren, med några få undantag.

I västra och södra Europa, öde sinter och romer varierade från land till land, beroende på lokala förhållanden. Across tyskockuperade Europa, zigenare, som judar, internerades, dödades eller deporterades till läger i Tyskland eller Östeuropa.

Vy över ingången till Gypsy lägret på Brzezinska Street i Lodz ghetto 1942

Den borerade regim Vichy Frankrike internerade 30.000 zigenare, varav många senare deporterades till Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, och andra läger. I Kroatien, dödade medlemmar i den lokala fascistiska Ustasja rörelse tiotusentals zigenare, tillsammans med serber och judar.

Adolf Eichmann telegram från Wien till Gestapo:

När det gäller transport av zigenare informeras om att den Fredag 20 oktober, 1939, kommer den första transporten av judar avgår Wien. Till denna transport 34 bilar av zigenare ska fästas. Senare tåg avgår från Wien, Mährisch-Ostrau och Katowice.

Det enklaste sättet är att fästa vissa carloads av zigenare till varje transport.Eftersom dessa transporter måste följa schemat, är ett smidigt genomförande av denna fråga förväntas. Om en start i Altreich (Tyskland korrekt) informeras om att detta kommer att komma på 34 veckor.

I Rumänien 1941 och 1942, var tusentals zigenare utvisas, tillsammans judar i Transnistrien (västra Ukraina) där de flesta av de deporterade dog av sjukdom, svält och brutal behandling. I Serbien, på hösten 1941, tyska armén skjuter squads dödade nästan hela den vuxna manliga Gypsy befolkningen, tillsammans med de flesta vuxna manliga judar, som vedergällning för tyska soldater dödades av serbiska motståndskämpar.

Tråd Staket vid Gypsy lägret i Lodz

Oftast, den tyska polisen deporterades Roma i Greater tyska riket till Auschwitz-Birkenau, där lägermyndigheterna inrymt dem i en speciell förening som kallades "Gypsy familjeläger." Några 23.000 romer, sinter och Lalleri deporterades till Auschwitz helt och hållet. I den så kallade Gypsy förening, hela familjer bodde tillsammans.

SS medicinska forskare tilldelas Auschwitz-komplexet, såsom SS kapten Dr Josef Mengele, fått tillstånd att välja mänskliga ämnen för pseudo medicinska experiment från bland fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-komplex.Mengele valde tvillingar och dvärgar, en del av dem från Gypsy familjeläger, som betvingar av hans experiment.

Två Gypsy pojkar väntar på mat på en av Rivesaltes läger

Ungerska romer överlevande Holdosi Vilmosné berättar:

De avbröt vårt hår ... och allt ska vara hårlösa. Det gjordes av kvinnor, då en läkare undersökte oss grundligt ... de undersökte, du vet, allt. Han var den som gav en injektion till mig och alla andra, för alla. Det gjorde ont dåligt.

Du vet, han gav mig en injektion där nere ... Allt blev svart ... Jag föll som undersökningsbordet. De sparkade mig bort, var det dags för nästa. De gav mig en injektion som att en av åtta månader och efter att jag inte har den månatliga sak

Cirka 3500 vuxna och ungdomar Roma var fångar i andra tyska koncentrationsläger;medicinska forskare utvalda ämnen bland romerna inspärrade i Ravensbrück, Natzweiler-Struthof och Sachsenhausen koncentrationsläger för sina experiment, antingen på plats i lägren eller på närliggande institut.


Förhållandena i Gypsy föreningen vid Auschwitz-Birkenau var bidragit till spridningen av smittsamma sjukdomar och epidemier - tyfus, smittkoppor, och dysenteri - vilket kraftigt nedsatt lägret befolkningen. I slutet av mars, SS mördade cirka 1700 romer från Bialystok regionen i gaskamrarna; de hade kommit ett par dagar tidigare och många, men långt ifrån alla, var sjuk.

Ankomst av zigenare till Auschwitz Birkenau

Roman Mirga en zigenare överlevande från Auschwitz påminner gasningen processen:

Jag plötsligt hörde musik. I distans fioler spelade "The Blue Danube" ... Det var avsett att lugna judarna kommer inuti, tvål och handdukar i sina händer, ingen tvekan om att tro att de tog ett bad. Förutom att det var inte ett bad-hus, men ett krematorium.

Gypsy orkestern fanns ... deras musik bidrar till att göra en smidig övergång för de judar från liv till död

I maj 1944 beslutade lägret ledarskap för att mörda invånarna i Gypsy föreningen. SS-vakter omringade och spärrade av föreningen. När förpliktas att komma ut, romer vägrade, efter att ha blivit varnad och har beväpnade sig med järnrör, spadar och andra verktyg som används för arbete.


SS ledarna valde att inte konfrontera romerna direkt och drog. Efter överföring så många som 3000 Roma arbetsföra till Auschwitz I och andra koncentrationsläger i Tyskland i slutet av våren och försommaren 1944 flyttade SS mot de återstående 2.898 fångar på Augusti 2. De flesta av offren var sjuka, äldre män , kvinnor och barn.

Under överinseende av rumänska vakter, zigenare ladda liken av offren för Iasi-Calarasi död på lastbilar i Targu-Frumos

Lägret personal dödade nästan alla i gaskamrarna i Birkenau. En handfull barn som hade gömt under operationen fångades och dödades i de följande dagarna.Minst 19000 av 23000 romer skickas till Auschwitz dog där.


Det är allmänt erkänt att förföljelsen och morden på romer och sinti har förbisetts av de flesta forskare studerar Förintelsen. Eftersom de flesta romska samhällen i Östeuropa var mycket mindre organiserade än de judiska samhällena, har det varit svårare att bedöma det faktiska antalet offer, men det tros sträcka sig från 220.000 till 1.500.000.

Den första minnesmärke till minne offer för Förintelsen av romerna restes den 8 maj 1956 i den polska byn Szczurowa minne av Szczurowa massakern. Sedan 1996, är en zigenare Caravan Memorial passerar de viktigaste Remembrance platserna i Polen, från Tarnów via Auschwitz, Szczurowa och Borzęcin Dolny, samla zigenare och välmenande i minnet av de mördade under den nazistiska regimen


Källor: http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/romasinti.html

Hans FK Günther som citeras i Philip Friedman, utrotningen av zigenare: nazisternas folkmord på en ariska folk.

Översatt i Michael Burleigh och Wolfgang Wipperman, oavsett ras staten: Tyskland 1933-1945 (New York, 1991), pp 120-21..

Milton, Sybil. "Förintelsen: The zigenare" i William S. Parsons, Israel Charny, och Samuel Totten

Folkmord i det tjugonde århundradet: En antologi av kritiska essäer och muntlig historia Müller-Hill, Benno.

Mordiska Science: Eliminering av Scientific Val av judar, zigenare, m.fl.: Tyskland, 1933-1945

. Tyrnauer, Gabrielle zigenare och Förintelsen: En bibliografi och inledande uppsats (Montreal, 1989) ..

De "År av utrotning" av Saul Friedlander. Första Harper perenn 2008

USHMM rapport om sinter och romer

Likes

Comments

Förföljelsen av sinter och romer var signifikant förvärras genom inrättandet av "zigenare läger". I maj 1935 var en central "zigenare läger" fastställts av myndigheterna Köln på Venloer Straße 888 i Köln-Bickendorf och zigenare som bor i husvagnar tvingades att flytta dit. Zigenare som bor i hyreslägenheter var tvungna att flytta till lägret om de berodde på välfärden. Lägret omges av en två meter hög ingrepp och taggtrådsstängsel och övervakas av en SS-officer som bor i en hydda på campingen samt flera poliser från Ehrenfeld Police Department. Köln lägret var den första i sitt slag i hela riket och tjänat som modell för upprättandet av andra läger över hela Tyskland.De Kriminalpolisen var ansvarig för att övervaka och förfölja romer och sinti. Sedan oktober 1937 i Köln Kriminalpolisen hade en "Gypsy Office", som gjordes till "avdelningen för Gypsy frågor" ett år senare. Sådana byråer fastställdes på Criminal polishögkvarteret i hela riket. År 1938 var "Reich centralbyrå för kampen mot Gypsy Nuisance" etablerad. De Kriminalpolisen samarbetade nära med "forskningscentret för rashygien och populationsbiologi" grundades som en avdelning av riket hälsomyndigheterna i 1936 som drivs av neurologen Dr Dr Robert Ritter. Dess uppgift var att registrera alla zigenare som bor i den tyska riket, att tilldela dem till rasistiska kriterier grupper och ge "expertutlåtanden" [se bild på sidan 179] till kriminalpolisen.

Ritter och hans medarbetare registrerade också alla män, kvinnor och barn som lever på "Schwarz-Weiß-Platz" ("Black-White-Square") efter 1938. Folket mättes med yttersta precision. Enbart huvudet mättes från 44 olika vinklar, hand och fingeravtrycken togs, var omfattande tabeller arv sammanställas. Dessutom var hår prover, blodprover utfördes och gipsavgjutningar gjordes ibland. Head, händer och näsborrar fotograferades, en del av dem även som färgdia, fortfarande en sällsynt teknik på den tiden. Allt detta hölls i olika filer. Det resulterande materialet var grunden för "expertutlåtanden" som kan avgöra död eller liv. Därför arbetet i denna "forskningscentrum" representerade ett verktyg för "val" som slutade i folkmord.

Deportationen maj 1940

Med början av andra världskriget, deportationen av alla judar och alla romer och sinti från det tyska riket till det ockuperade Polen planerades vid rikets huvud säkerhetsavdelning i Berlin. Detta förvärras ytterligare strävan och förtryck av sinter och romer. Den första vågen av utvisning av hela familjer utfördes av kriminalpolisen Institutioner och "forskningscentret för rashygien" Maj 1940: Om 2500 sinter och romer först koncentrerade i Hamburg, nära Stuttgart och Köln och deporterades, efteråt. I Köln, gripandena började den 16 maj 1940. Drygt 400 sinter och romer från Köln och stadens omgivningar, ytterligare 200 från distriktet Köln, Aachen, Bonn, Koblenz och Trier liksom om 330 sinter och romer från Düsseldorf och Ruhrområdet fördes till fånglägret på mässlokaler i Deutz. Den 21 maj 1940 togs de till Deutz-Tief tågstationen och transporteras till getton och läger. Vid den så kallade "den offentliga sektorn", de deporterade tilldelades interims boende och tvingades utföra tungt arbete, det vill säga byggandet av gräns befästningar, vägar, flygfält och läger. Mid-1942, de flesta av dem sändes till getton. För dem som inte deporterades 1940 och de som stannade kvar i Köln levnadsvillkor försämrats avsevärt. Minst 59 kvinnor och män deporterades till koncentrationsläger individuellt av Köln Kriminalpolisen.

Deportationerna till Auschwitz

Efter razzian mot Sovjetunionen den 22 juni 1941 den nationalsocialistiska raspolitik in en helt ny fas. Nu systematiska avrättningar började, först lokalt i de ockuperade områdena och senare i förintelselägren är särskilt avsedda för detta ändamål. Arbetsgrupperna för Säkerhetspolisen och Säkerhetspolisen, liksom Wehrmacht enheter och specialenheter i staden polisen dödade judar och även tiotusentals sinter och romer bakom den tyska fronten. I december 1942 beordrade Himmler alla återstående sinter och romer att utvisas.

Från slutet av februari 1943, ca 22.600 sinter och romer deporterades till koncentrationslägret Auschwitz. I ortsdelen kriminalpolisen högkvarter i Köln, deportationerna inleddes den 2 mars 1943 och fortsatte långt in i april 1944. En "zigenare familj camp" som består av 32 trä fäbodar inrättades vid Auschwitz Birkenau förintelselägret (Auschwitz II) . Tusentals dog efter en kort tid i hopplöst överfulla läger; de svalt ihjäl, dödades av epidemier såsom fläckfeber och tyfus eller föll offer för övergrepp av SS vakterna. Barnadödligheten var särskilt extremt hög. Tvillingar missbrukades för medicinska experiment av Josef Mengele. Under natten från 2 till 3August 1944 alla 2897 sinter och romer som hade överlevt fram till dess dödades i gaskamrarna. Mer än 19.300 av de cirka 22.600 zigenare internerade i Auschwitz dog. Det totala antalet mördade sinter och romer från elva europeiska länder är okänd fram till idag. Uppskattningarna varierar mellan 220.000 och 500.000 personer.


källa samt google översättning

http://www.museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/pages/781.aspx?s=781

Likes

Comments


Zigenare har bott i Europa och i Tyskland sedan medeltiden.

De förstnämnda i kontrollerade register i Tyskland 1407 och 1452 i Köln, respektive.

Många sinter och romer hade tyskt medborgarskap.

Före 1933 hade flera hundra sinter och romska familjer bosatte sig i Köln.

De bodde i sina husvagnar eller hyresrätter, främst i Ehrenfeld och i området kring Griechenmarkt. Redan länge innan 1933, sinter och romer marginaliserade och diskriminerade.

Redan under den tyska riket och Weimarrepubliken var många lagar, dekret och order gått att bekämpa "zigenare pest".

<span lang="sv-SE">Nationalsocialisterna lyckades en smidig övergång efter maktövertagande genom att bara tillämpa de befintliga lagarna på ett restriktivt sätt. Den så kallade ambulerande handelslicens som krävs för att utföra ambulerande handel inte beviljas "zigenare", som för många av dem innebar förlusten av sitt levebröd. Sinter och romska barn uteslöts från offentliga skolor och från februari 1939 och framåt var de - oavsett ålder - undervisas tillsammans i en enda "zigenare klass" i skolan på Löwengasse; en skola där andra - kloka endast judiska elever undervisades. Senare sinter och romer undantas från värnplikten och avskedades från Wehrmacht, även om "zigenare" också hade tjänstgjort under första världskriget och några av dem hade redan militärtjänstgöring under andra världskriget.</span><span style="line-height: 0.64cm;"></span><span lang="sv-SE">Men nationalsocialistiska zigenare politiken sträckte sig långt bortom fortsättning och skärpning av gällande lagar. <span class="redactor-invisible-space"></span>En specifik ny faktor var den rasliga förklaring till deras förföljelse. Zigenare ansågs en "främmande och underlägsen ras". Baserat på "återinsättning av personal Act" från den 7 april 1933 var de avskedas från statsförvaltningen på grund av deras "icke-ariska arv". Många zigenare tvingades genomgå sterilisering eller förföljda som "asociala element". Nürnberglagarna från 1935 tillämpas även för zigenare. Äktenskap mellan "människor av tyskt blod och zigenare, negrer eller deras oäktingar" förbjöds.källa och översatt med google <"http://www.museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/pages/781.aspx?s=781">http://www.museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/pages/781.aspx?s=781</a></span>

Likes

Comments