‎روسپی خانه بهشت با مدیریت الله تبارک وتعالی

‎من که نمی فهمم فرق حوری با فاحشه چیست؟ !
‎یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بندۀ خدا !
‎خدایی که به پیروانش حوری رشوه می دهد و بهشتی که فاحشه خانه است.

‎در بهشت توان بدنی انسان در کامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد.
‎( کتاب کنزالعمال، جلد14، ص 468 )

‎بهترین چیزهایی که مردم در دنیا و آخرت از آنها لذت می‌برند، لذت آمیزش و بهره برداری از زنان می‌باشد.
‎( کتاب وسائل، جلد14، ص 468

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

  • 4 Readers

Likes

Comments

سلام دوستان عزيز امروز در يك كليساي بسيار بزرگ در شهر يونشوپينگ بودم كه به پرستش خداوند عيسي مسيح پرداختم و براي همه دوستان عزيز دعاي خير كردم، در پناه عيسي مسيح باشيد

  • 3 Readers

Likes

Comments

-چى تو مسيحيت ديدى كه بهش ايمان اوردى؟
فيض بخشش رايگان خداوند و مهر و محبت منجي مان عيسي مسيح
٢- چى فرقى كرده از وقتى كه تو اسلام تا الان كه تو مسيحيت هستى؟
اخلاق و رفتاره گناه آلودم كمتر شده و نمي توانم مثل گذشته راحت گناه كنم و در آرامش باشم
٣- الان تو كليسا چه ميكنيد؟ براي دوستان دعا مي كنم و آرزو دارم همراه كليسا بتوانم در خيابان بشارت دهم و در كارهاي خدماتي كليسا مثلاً فعال هستم
٤- فرق اسلام و مسيحيت؟ اسلام دين است و شريعت
مسيحيت رابط با خدا است و فيض استAMENNNNN.........Ve......AMENNNNNNNNNNNN

  • 9 Readers

Likes

Comments

" اﺳﻼﻡ ﭼﯿﺴت و ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﮐﯿﺴﺖ ؟ "

ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ !
ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ !
ﺍﮔﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺩﯾﻨﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﯾﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﯼ
ﺩﯾﻨﯽ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯿﺪﻫﺪ !
ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﺍﮔﺮﻣﺤﮑﻮﻣﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ !
ﺍﮔﺮ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩی ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ !
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪ 20 ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﻤن ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ !
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﭼﺮﺍ الله ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪ , ﺩﺳﺖ ﭘﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ (ﻣﺎﺋﺪﻩ . ﺁﯾﻪ 33)
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ الله ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ!
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ الله ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ
(
ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ . ﺁﯾﻪ 5 )
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﺣﺮﻑ ﺍلله ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺰﺍﺭﺩ :P
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺪ 4 ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﺪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ! (ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ . ﺁﯾﻪ 3)
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ( ﺩﮔﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ) ﺑﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ، ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ( ﻧﺴﺎ ﺍﯾﻪ 24 ) !
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﮔﺮﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼمگرﺍ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﻋﺶ ،
ﺑﻮﮐﻮﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﭘﺲ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.!
...
پس اسلام واقعی که ۱۴۰۰ سال نتوانسته اجرا شود,حتا توسط محمد و علی و عمر و...
هیچگاه قابلیت اجرا نداشته و وجود نخواهد داشت.!

  • 8 Readers

Likes

Comments

از خرد دوست پرسیدند:
چرا در اسلام به مرد حق داده شده دو زن بگیرد؟
او جواب داد:
هر وقت زن حقوق اش را دانست که نباید زن دومی سومی و چهارمی بشود آنگاه حقوق غلط مرد پس گرفته می‌شود.

  • 6 Readers

Likes

Comments

چگونه میتوان رابطۀ صحیحی همچون پدر و فرزند با خدا داشت؟

دوستان گرامی، امروز می خواهیم بر اصلی ترین موضوع رابطه ای بین خدا و ما انسانها ، با کمک کتاب مقدس به بررسی و تعمق بپردازیم و در آخر به یک نتیجه عالی و عملی دست یافته و سفر روحانی خود را بر آن استوار سازیم . پس کتاب مقدس های خود را آماده کنید . اگر این گنجینه آسمانی در درسترس خود ندارید ، میتوانید آن را از طریق همین سایت در ستون سمت راست دانلود کرده آن را به رایانه خود یا موبایل خود و یا آنلاین از آن استفاده نماید . برای دستیابی به یک رابطۀ صحیح با خدا بهتر است ابتدا به آنچه این رابطه را قطع نموده است اشاره کنیم. آنچه این رابطه را گسسته است گناه میباشد. در کتاب مقدس می خوانیم : "همه رو گردانیده، با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست؛ یکی هم نی" (مزمور 3:14). ما نسبت به فرمان خدا طغیان ورزیده ایم. مطابق اشعیا 6:53 "جمیع ما مثل گوسفندان، گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود."

خبر بدی که وجود دارد این است که مجازات گناه مرگ و هلاکت و نابودی ابدی میباشد. "... هر کسی که گناه وَرزَد خواهد مُرد" (حزقیال 4:18). اما خبر خوش در ( انجیل مقدس ) این است که خدای پر مُحبت به دنبال ما آمده است تا ما را نجات بخشد. عیسی مسیح هدف آمدن خود را به این جهان اینچنین بیان میدارد: "... پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد" (لوقا 10:19). هنگامی که او بر صلیب جان خود را تسلیم مینمود، با گفتن "تمام شد" (یوحنا 30:19) اعلام کرد که مأموریّت خود را به اتمام رسانیده است.

برای داشتن رابطۀ صحیح با خدا ابتدا باید گناهکار بودن خود را بپذیریم. سپس، باید با فروتنی گناه خود را به خدا اعتراف کنیم (اشعیا 15:57) و مُصمّم باشیم از آن توبه کنیم. "چونکه ... به زبان اعتراف میشود به جهت نجات" (رومیان 10:10).

این توبه و بازگشت از گناهان بایستی به همراه ایمان باشد. این ایمان، در واقع، اعتماد به این مطلب است که مرگِ قربانی گونۀ عیسی مسیح بر صلیب و قیام معجزه آسای او از مردگان به او این اقتدار و استحقاق را میدهد که نجات دهندۀ ما باشد (رومیان 9:10). لزوم ایمان در آیات بسیاری، از جمله یوحنا 27:20 ؛ اعمال 31:16 ؛ غلاطیان 16:2 ؛ 11:3 ، 26 و افسسیان 8:2، اشاره شده است.

داشتن رابطۀ صحیح با خدا بستگی به عکس العمل شما نسبت به آن چیزی است که خدا به جای ما انجام داده است. او نجات دهنده را فرستاد، او قربانی لازم برای پاک کردن گناهان شما را مُهیّا ساخت (یوحنا 29:1)، و او به شما وعده میدهد که: "... هر که نام خداوند را بخواند، نجات یابد" (اعمال 21:2).

مَثل پسر گمشده (لوقا 11:15ـ32) یک نمونۀ زیبا از "توبه" و "آمرزش" می باشد. پسر کوچکتر ثروت پدر خود را با انجام گناهان شرم آور تلف کرد (آیۀ 13). او هنگامیکه به اشتباه خود پی برد، تصمیم گرفت به خانه برگردد (آیۀ 18). او تصور می کرد که در خانۀ پدر، دیگر به عنوان پسر پذیرفته نخواهد شد (آیۀ 19)، اما او در اشتباه بود. پدر این یاغی توبه کار را همچنان محبت نمود (آیۀ 20). همۀ گناهان او بخشیده شد، و جشن عظیمی راه افتاد (آیۀ 24).

خدا آنقدر نیکوست که همیشه نسبت به انجام وعده های خود امین میماند. یکی از این وعده ها، آمرزش گناهان ماست. خداوند نزدیک شکسته دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد (مزمور 18:34).

دوست عزیز من ، اگر مایل هستید با خدا رابطۀ صحیحی داشته باشید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت میشود. این دعا راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدائی که راه نجات را برای شما تدارک دید.
"خداوندا، می دانم که به ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین."

برادر و خواهر عزیزمان ، اگر این دعا را با تمامی دل و جان و روح خود کردید به شما تبرک میگویم . از این لحظه به بعد شما فرزند عزیز پدر آسمانی هستید و وارث ملکوت آسمان . آری به همین ســادگی !!

  • 7 Readers

Likes

Comments

نژادپرستی در قرآن:

سوره انعام 85 تا 87: و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس را كه همه از شايستگان بودند، (۸۵) و اسماعيل و يسع و يونس و لوط، كه جملگى را بر جهانيان برترى داديم. (۸۶) و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را [بر جهانيان برترى داديم‌]، و آنان را برگزيديم و به راه راست راهنمايى كرديم.

تبعیض جنسیتی در قرآن:

سوره نسا آیه 34: مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده است.


كدام يك را باور كنيم ايا قران از طرف خدا است يا از طرف محمد ١٤٠٠ پيش ؟؟؟؟؟؟

  • 10 Readers

Likes

Comments

نژادپرستی در قرآن:

سوره انعام 85 تا 87: و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس را كه همه از شايستگان بودند، (۸۵) و اسماعيل و يسع و يونس و لوط، كه جملگى را بر جهانيان برترى داديم. (۸۶) و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را [بر جهانيان برترى داديم‌]، و آنان را برگزيديم و به راه راست راهنمايى كرديم.

تبعیض جنسیتی در قرآن:

سوره نسا آیه 34: مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده است.

  • 11 Readers

Likes

Comments