Det materialsom krävs för att pennan ska ta form är främst tusch så att pennan lämnarmärken, samt även plast för att ha något att förvara färgen i. Det krävs ävenen udd i form av filtspets så att pennan ska gå att skriva med.

Vi väljeratt använda plast som behållare för tuschen då plast är användbart,återvinnginsbart och har många goda egenskaper. Plast är bland annat starkt ochtåligt, kostnadseffektivt och anpassningsbart. Plast kräver inget underhåll, dådet varken rostar eller ruttnar. Plast är även tåligt mot vatten och olikakemikalier vilket resulterar i att plasten inte slits snabbt och det germaterialet en ökad livslängd, vilket innebär att man kan ha sin penna under enlängre period. Plast är som tidigare nämnt väldigt anpassningsbart ochflexibelt, man kan forma plasten i ett moment, vilket är gynnsamt i samband medförbrukning av energi samt även för plånboken. http://plastformning.se/materialval

Vi väljeratt använda oss av växtbaserad plast producerad av polyeten frånsockerrörsråvara, då den är ett mer miljövänligt alternativ i förhållande tillden plast som är oljebaserad och producerad av fossil olja. Den växtbaseradeplasten är ett bättre alternativ med tanke på att den använder mindrepetroleumbaserade resurser samt även förbrukar mindre CO2 under sin livscykelän den plast som är oljebaserad. Den växtbaseradeplasten kommer ifrån 100% GREEN MADE vilket du kan läsa mer om här: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hsd-sites/plastic/prod/Pressrelease_100__Green_Made_v2.pdf.

Tuschet viväljer att ha i PracticalPen är ett transparent tusch, då den typen av tuschsläpper igenom ljus och färg ifrån det underliggande pappret, vilket ärgrundläggande för att man ska kunna markera en text utan att göra den omöjligatt se. Tuschen vi använder oss av är vattenbaserad. Som alternativ fannsalkoholbaserad tusch, vi valde bort det då det då det är en väldigt permanentform av tusch som ofta används på bland annat glas och plast. PracticalPen ärju en penna vars färg ska blekna med tiden, så att den alkoholbaserade tuschen ärpermanent är inget för vår märkpenna, då detta skulle omöjliggöra vår vision omåteranvändning av böcker i en längre utsträckning. Den alkoholbaserade tuscheninnehåller även en rad olika miljöovänliga ämnen, vilket också var en faktortill att denna form av tusch valdes bort. Den enda nackdelen med vattenbaseradtusch är att den ganska enkelt kan rugga upp papper och ark, så vid användningav pennan får man vara aningen försiktig.

Vi väljer enbred filtspets som udd på PracticalPen, då den är ett typiskt kännetecken förmärkpennor i dess olika former. Filtspetsen lämnar väldigt jämna fält av färgoch de släpper även igenom en lagom mängd av tuschet.

http://www.inspiraart.se/konstnarsmaterial/om-markerpennor-c-397-1.aspx


Likes

Comments

I detta sena skede har PracticalPen:s ledning beslutat sig för en förändring som kan komma att ha en stor påverkan på företagets framtid och fortsatta utveckling. Rent konkret harvi beslutat oss för en annan producent för våra varor än vad som först var tänkt,och detta kommer leda till en i dagsläget ökad kostnad på 255 000 kronor ijämförelse med vad som först var beräknat.

Vår tidigare producent var TONGLU KINGSON STATIONERY CO., LTD där den sammanlagda hemtagningskostnaden skulle ligga på ungefärliga 6: - (Inklusive tull, moms och frakt) men vi har nu alltså ändrat oss och bestämt oss för Lyra Scandinavia AB (http://www.lyra.se/om-lyra). Dels kändevi inte att kommunikationen med det kinesiskt etablerad TONGLU KINGSONSTATIONERY CO., LTD fungerade friktionsfritt, informationen kring företaget visade sig tveksam och vi kände inte heller att vi kunde vara säkra på att allt skulle ske enligt våra önskemål, särskilt när det kommer till hållbarhet och där är vi beredda att satsa för PracticalPen är en överstrykningspenna som inte lämnar avtryck. Vare sig på böcker, eller på klimatet i stort. Så, för en ökadhemtagningskostnad på strax under 17 % känner vi dels att vi aktivt bidrar tillett hållbart samhälle men även har lättare att få igenom våra tankar och idéer.Hemtagningskostnaden ökar inte mer än så, då vi slipper tullavgifter dåföretaget finns etablerat i Sverige och att produktionskostnaden ännu ligger påen relativt låg nivå.

Lyra Scandinavia AB har över 200 års erfarenhet när det kommer till pennor av alla dess slag och har ett etablerat lager samt kontor norr om Göteborg, i Kungälv Vi gillar skarpt att företaget bland annat planterar egen skog för att tillgodogöra för sina egna produktionskrav. Lyra ingår i koncernen FILA GROUP som är etablerad iItalien, och har 2600 anställda runtom i världen. Våra pennor kommer enligt överenskommelseatt produceras vid en av deras fabriker i Tyskland. Det kan även vara värt attnämna att träpennorna som tillverkas inom FILA GROUP i de flesta fall är FSCeller PEFC-märkta (Vad dessa certifieringar närmare innebär går att läsa här: http://pefc.se/wp-content/uploads/2010/11/fakta_om_certifiering_av_skogsbruk_100415.pdf)

Vår kommunikation kommer att ske via Lyra, och de är dessa vi har skrivit avtal med. Men produkterna som Lyra förmedlar till oss kommer att tillverkas av det tyska pennföretaget Schneider(Som är ett av FILA GROUPS varumärken) (http://www.schneiderpen.de/),och är världens enda miljöcertifierade pennproducent. Denna märkning är EMAS, som Schneider dessutom var ensamma att få tilldelad sig (inom industrin)  fram tills 2008.Producenten av våra produkter följer alltså EMAS (http://www.naturvardsverket.se/emas),som är ett miljöledningssystem framtaget av EU för att göra miljöarbete mer effektivt och förbättrat. Emas baseras på ISO 14001(http://www.svenskcertifiering.se/iso14001.html),men kräver att årlig miljöredovisning framtages.

Schneider arbetar även mycket med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

(http://www.schneiderpen.com/en_uk/we-care#environmentally-aware-production);en stor del av materialet som produktionen kräver är återvunnet, de använder sig av förnybara energikällor och sedan 2004 har företaget minskat sin energiförbrukning med 40 %. PracticalPen:s företagsledning är imponerade. Schneider tar hand om avfall som kan vara skadligt för naturen och har sedan 2004 reducerat sina CO2 utsläpp med över 60 %.

Det är viktigt för oss att Lyra, som kommer förse oss med produkterna via sin etablering i Kungälv, kommer att fortsätta sin verksamhet ett långt tag framöver. Detta då vi är beroende av en kvantitativ försäljning och är beroende av ett konstant flöde av produkter. Det är helt klar lugnande att se över Lyras nyckeltal för 2013: Kasslikviditeten(kortsiktig betalningsförmåga, riktlinje 100 %) ligger på 162,3 %, och soliditeten (långsiktig betalningsförmåga, riktlinje 50 %+) på 59,8 %.

(http://www.proff.se/foretag/lyra-scandinavia-ab/kung%C3%A4lv/kontorsmateriel/15746206-1/)

I det hela taget, har vi fattat ett klokt beslut när det kommer till än förändring av handeln för PracticalPen.

Likes

Comments

Eftersom vår produkt i grunden ska uppfylla ett syfte som ska verka miljövänligt och hållbart, så var vi tveksamma till att välja Kina som produktionsland eftersom att den bild vi haft av Kina är att arbetarna inte fått okej löner, att arbetsförhållandena har varit undermåliga och att produktionen har skett med för stora utsläpp. (Kina är ett land med stora koldioxidutsläpp). Men trots att vårt företag startar med en överblick på ett år, så har vi bestämt oss för att se till ett längre tidsspann och i slutändan kanske PracticalPen AB bidra till en positiv utveckling av produktionen. Inom 15 år spås utsläppen från Kinesiska fabriker minskas och Kinas ledning har fått upp ögonen för miljöproblematiken. Enligt Xie Zhenhua, klimatminister, har fem provinser och åtta städer utsätts till särskilda projekt gällande att vara koldioxidsnåla.

En av de saker som får oss att trots allt besluta Kina som produktionsland är att Kina just nu satsar massivt på förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Den snabbast växande sektorn i Kina är just den för förnyelsebar energi. Kinas ledning har även börjat med utsläppshandel, som innebär handel med rätten till utsläpp och som leder till ett satt tak för utsläppen (Mer om utsläppshandel på Energimyndigheten med EU:s arbete som exempel: Energimyndigheten: Utsläppshandel ). De tidigare luftföroreningarna har även lett till ett beslut om minskad kolanvändning i fabriker.

Utöver den klimatpåverkan som produktionen medför har vi oroat oss för hur socialt och ekonomiskt hållbart produktionen sker gällande de arbetare som finns på fabrikerna. Efter att ha tittat närmare på detta har vi sett att Kina befinner sig i en ekonomisk uppsving, där Kinesiska arbetare får 10-20% löneförhöjning årligen. Ledarna vid ett parlamentstillträde 2013 pratade livligt om en hållbar ekonomisk tillväxt. Ett led i detta är öka landets egna konsumtion genom att höja befolkningens inkomster.

En ytterligare faktor som lett till vårt beslut om Kina som produktionsland är Sveriges miljösamarbete med Kina som grundade sig vid miljökonferensen Stockholm +40, där den dåvarande premiärministern (2003-13) Wen Jiabao sa att Kinas tillväxt inte kommer drabba utvecklingen i varken social eller miljöns bemärkelse. Samarbetets syfte är en miljöutveckling som är hållbar ur ett långsiktigt perspektiv.

Vi övervägde att tag att skilja oss från konkurrenterna genom att just tillverka våra produkter inom landet (Sverige) eller i nära anslutning, då de konkurrenter vi haft kontakt med säjer produkter varav majoriteten är tillverkade i just Kina. (Bland annat kontorsgiganten.se). Den konsumtionshunger som råder i västvärlden leder till att tillverkningen exporters till länder som Kina, och med det följer också utsläppen. Genom att beställa våra produkter från Kina och därigenom ställa krav på produktion med en beredskap att betala ett högre pris, hoppas vi alltså kunna bidra till den positiva utvecklingen som Kina nu visar starkt prov på. Kina visar flertalet tecken på en stark hållbar utveckling ur alla perspektiv.

Kinas vägval för klimatet- SVT nyheter

Kina högre löner och mer konsumtion under nya ledare-Finansliv

Kina vill ha hållbar utveckling- DN

Likes

Comments

Vi satt och letade efter problem i vardagen, och kom direkt att tänka på alla de slitna böcker vi har både i skolan och hemma, som är totalt sönderkladdade och där texten börjat blekna. Vi ville komma på en lösning för att böckerna skulle kunna hållas i ett gott skick och användas längre. Vi ville ha en produkt där man skulle slippa sudda sönder boksidor och smeta ut text i färg. Vi ville helt enkelt ha en penna som inte förstör och skadar böckerna. En penna som man kan använda utan att behöva tänka på att bokens värde minskar. På så vis föddes idén om PracticalPen- pennan som ger märken men inte lämnar avtryck.

Med denna produkt kommer det vara lättare att återanvända böcker i allt från grundskolan upp till universitetet. Man kommer kunna understryka citat i låneböcker utan att förstöra boken. Det kommer bli lättare att återanvända böcker i en längre utsträckning och det kommer bli enklare att sälja kursböcker på universitetsnivå vidare- då de fortfarande kommer vara som nya. I samma veva som böckerna kan återanvändas kommer även mindre skog behöva skövlas och förbrukningen av papper och kartong minska. I det långa loppet kan detta leda till ett minskat ekologiskt avtryck.

Likes

Comments

Vi har börjat se över anskaffningskostnaden för olika alternativ. Kostnad i den bemärkelse att det gäller både oss rent ekonomiskt, men även på vad det kostar i bemärkelsen påfrestningar på naturen exempelvis i form av utsläpp. Vi tittar i dagsläget på alternativet att importera från Kina, vilket är det bästa ur ett rent vinstoptimerat perspektiv då införskaffningskostnaden kan ligga som lågt på 4 svenska kronor per penna. Med detta alternativ blir marginalen per produkt väldigt bra även om vi skulle ta ut ett pris under marknadsstandard för VANLIGA överstrykningspennor (på 29:-), även om PracticalPen inte är en vanlig överstrykningspenna.

Det finns dessvärre en del nackdelar med detta som vi måste ta in för övervägande innan vi fattar ett slutgiltigt beslut;

Om vi förlägger produktion så pass långt från konsumtionslandet finns det svårigheter att produktion följer den standard som vi sätter upp, både gällande material och arbetskraft. Dessutom är utsläppen av CO2 högst för flygtransport jämfört med vilket annat transportmedel som helst. (Bra information om transporters påverkan på klimatet finns vidare att tillgå här: http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publ.., publicerat av Kollerskollegium; National Board of Trade 2013)

Detta får således föreligga för fortsatt diskussion innan vi fattar ett slutgiltigt beslut.Likes

Comments

När vi publicerar affärsidén samt vår vision senare kommer ni snabbt förstå att målet och syftet är att minska pappersförbrukningen. För att förstå varför det är viktigt för oss med minskad pappersförbrukning vill vi publicera statistik om hur mycket kartong och papper vi faktiskt använder.

Nedan i det här inlägget visas statistik över kartong- och pappersförbrukning i världen. Statistiken är från den senaste rapporten och är beräknad 2005. Det som visas i stapeldiagrammet nedan är de länder med högst förbrukning av kartonger och papper per person varje per år . Sverige är markerat med rött och hittas på 11:e plats över de länder med störst förbrukning av kartong och papper. 

Enheten är hur många kilo kartonger och papper varje person i genomsnitt förbrukar årligen.

Vid intresse om länders förbrukning av kartong och papper som inte syns på den statistik vi bifogat kan man hitta:

 http://www.globalis.se/Statistik/Kartong-och-pappe... 


Nedan kan vi se fördelning av kartong och pappers förbrukningen i världen tydligare.

Likes

Comments

Den första etappen i vår resa är att ta reda på vilken lönsamhet vår produkt kan ge och hur önskad produkten är på marknaden. Till att börja med kommer vi att utveckla och skräddarsy bloggen så att den spegla vårt företag samt vår produkt. För att få svar på de frågor vi har kring lönsamhet, prissättning och kostnader kommer vi att börja med ett kontaktsökande gentemot möjliga kunder och återförsäljare för ett eventuellt framtida samarbete.

När vi fått de svar vi eftersöker kommer vi titta på hur framtagandet av produkten ska ske, delvis för att den ska tillmötesgå kundernas behov på bästa möjliga sätt. Men vår vision grundar sig inte enbart på vinstoptimering då vi även vill att PracticalPen ska vara så hållbar som möjligt och inte verka påfrestande på klimatet och miljön i alltför stor utsträckning. Därför krävs att alla komponenter och materialet i pennan fungerar ur miljösynpunkt, men även till en rimlig kostnad för att ge företaget ett positivt resultat.

Likes

Comments