"Hållbar energi skapar hållbar framtid"

I Sverige använder vi oss för mycket av fossila bränslen, vilket bidrar till att vi släpper ut mycket växthusgaser som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen. En väldigt stor del av människans växthusgasutsläpp kommer just från förbränningen av fossila bränslen. Belastningen på miljön är väldigt stor vid förbränning av dessa ämnen. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller flera olika ämnen däribland svaveloxider, koldioxid och sotpartiklar. Dessa ämnen påverkar vår miljö, skogen blir försurad av svaveloxider, koldioxiden bidrar till en ökad växthuseffekt och partiklarna medför bland annat en dålig luftkvalitet. Vi måste därför minska vår användning av fossila bränslen.

Vi förstår att det kanske inte skulle gå att substituera hela den delen energi som de fossila bränslena står för med förnybara eller de som inte har lika stor miljöpåverkan, eftersom att de fossila bränslena är billiga och lättillgängliga. Dessutom är det lätt att utvinna energin från dem. Men om vi inte ändrar på det nu kanske det blir ännu svårare att ändra på i framtiden.


Solenergi tror jag inte är det bästa alternativet just nu eftersom att i Sverige så har vi inte tillräckligt mycket sol för att man ska kunna ha det som huvudenergikälla. Det är också väldigt stora skillnader för hur mycket el det kan produceras från solenergi beroende på vilken årstid det är. På sommaren produceras hela sju gånger mer energi än på vintern. I dagsläget så är solceller väldigt dyra och även fast solenergi är en förnybar energikälla så är de för ineffektiva eftersom att energin även är svår att lagra. På breddgrader längre söderut kan solenergi spela en mycket större roll och bidra till mycket mer elenergi än vad det gör här i Sverige.


Vattenkraftverken bidrar med en stabil och storskalig energiproduktion utan några bränslekostnader, men är dyrt att bygga och kräver stora ingrepp i landskapet. Dessutom har de en negativ påverkan på ekosystemen i vattendragen, då de påverkar fiskarnas levnadsmiljö.


Vi anser att de energikällorna som tillfälligt ska ersätta de fossila bränslena, medan vi utvecklar ännu bättre sätt att utvinna hållbar energi, är kärnkraft och vindkraft.

"Varför just kärnkraft?" är en fråga som de flesta nu skulle undra, "det släpper ju ut radioaktiva avfall!". Ja, visserligen finns den nackdelen, men med tanke på hur mycket vi har utvecklat säkerheten på kärnkraftverken och slutförvaren, så är risken väldigt liten. Det som är fördelen med kärnkraft är att de håller en hög och jämn elproduktion under hela året och de är inte heller beroende av något annat mer än uran och att kärnkraftverket behöver stå vid vatten. Kärnkraftverken har dessutom en rätt så lång livslängd på ca 40-60år och det väger upp kostnaden av kärnkraftverket. Det släpper inte heller ut några växthusgaser och påverkar inte heller ekosystemet eller klimatet om det inte skulle ske en olycka. Det som skulle behöva förbättras med kärnkraftverken är att höja säkerheten och bygga bättre slutförvar, samt bygga kärnkraftverken längre ifrån tätbefolkade områden där de utgör en högre säkerhetsrisk. Dock är det viktigt att påpeka här att uran tillgången kanske kommer ta slut om ca 100 år och att detta endast är en tillfällig lösning.


Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.

Vindkraft är en omvandlad solenergi och den drivs av vindarna som uppstår när solen värmer jorden. Den började utvecklas internationellt i mitten av 1970 talet, denna utveckling har lett till en ny teknik med en horisontalaxel där propellerliknade vindturbiner (med vanligen tre vingar) driver en elgenerator när de rör på sig.

Det är väldigt smidigt eftersom att vindkraft passar de flesta årstiderna. Vindkraft är även väldigt materialsnåla och det är bra för att man då arbetar mer med förnybar energi och därmed minskas användningen av fossila bränslen. Om man använder mer vindkraft i samhället minskar vi utsläppen av Koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra ämnen som är skadliga för miljön. Jämfört med fossila bränslen så tar ju till exempel oljan slut men det gör inte vinden. Därför kommer vindkraft hålla bättre i längden än kärnkraft, men den behöver utvecklas och därför tycker vi att det är bäst att medan det sker också använda kärnkraft.


NITAS


Likes

Comments