The Santa Muerte

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author(s): Gustavo Vazquez Lozano & Charles River Editors
Genre: Fakta/Non fiction.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 22.

(English below)

Handling: Vem eller vad är Santa Muerte? Ett inofficiellt katolskt helgon eller en förklädd demon som kräver människooffer? Är hennes följare en del av en kult eller en ny religiös rörelse? Är hon de kriminellas skyddshelgon eller är hon för alla? Varför dyrkar människor ett helgon som står för döden och ser ut som ett skelett?


Min åsikt om boken: Denna bok är väldigt kort och tunn, mer som en broschyr, vilket jag tyckte var synd. Ämnet är väldigt intressant men det finns få skriftliga källor om detta underliga "helgon" som tagit Mexiko med storm. Hon uppstod i fängelser och spred sig till de fattiga kvarteren där hon är oerhört vördad av befolkningen. Det verkar som att mexikanare dyrkar henne på grund av en blandning av rädsla och vördnad. De lever nära döden varje dag på grund av fattigdom, avrättningar, kidnappningar och krig mellan myndigheter och drogkarteller, så döden är något som är fullständigt normalt för dem. Men samtidigt är de alla rädda för att dö på ett smärtsamt och utdraget sätt, så man ber Santa Muerte om att hålla sig borta men ge dem alla en "bra död" (snabb och smärtfri) när hon väl kommer, samtidigt som hon är någon man ber om hjälp och alla i samhället är välkomna, speciellt de som inte är socialt accepterade - transpersoner, homosexuella, prostituerade, mördare, langare, gängmedlem osv. Hon gör ingen skillnad på hög och låg - "She's one of us". Men ber man henne om hjälp så kostar det. Ungefär som om man skulle gå till en drogkartell. Håller man inte sin del av uppgörelsen råkar man illa ut. Däremot skänker hon både pengar, välgång och lycka för den som lyckas. Det verkar som att Santa Muerte är lättare att ta till sig än andra katolska helgon, därför att hon inte kräver uppoffringar eller ett visst beteende från sina följare. Hon välkomnar alla som de är, utan att bedöma eller komma med krav. Hon omfamnar alla. Ett oerhört intressant fenomen och jag tänker definitivt leta vidare efter mer information om det här underliga "helgonet".
Citat från en av hennes följare:

"What we have is a relationship of respect towards Santa Muerte, so that we can have a good death; this is the main thing, that she protects us and we wont be killed. And when that happens we will have a good death"✨ ✨ ✨ ✨Story: Who or what is Santa Muerte? An unofficial catholic saint or a demon in disguise demanding human sacrifices? Are her followers a part of a cult or a new religious movement? Is she the saint of criminals or for everyone? Why do people worship a saint that represents death and looks like a skeleton?


My opinion of the book: This book is very short and thin, more lika brochure, which is a shame. The subject is really interesting but there are few written sources about this weird "saint" that has taken Mexico by storm. She emerged in prisons and spread to the poor neighbourhoods where she is revered by the people. It seems like the mexicans worship her with a mix of fear and veneration. They live close to death every day because of poverty, executions, kidnappings and fights between the government and drug cartels, so death is something completely normal for them. But at the same time they are all afraid of dying in a painful and drawn-out way, so they pray to Santa Muerte to keep away but to give them a "good death" (fast and painless) when she finally comes, at the same time she's someone you can ask for help from and everyone in society is welcome, especially those that are not socially accepted - transpeople, homosexuals, prostitutes, murderers, drugdealers, gang members and so on. She doesn't differentiate between rich or poor - "She's one of us". But if you ask her for help it will cost you. Like if you'd go to a drug cartel for help. If you dont hold up your end of the deal you'll get hurt. On the other hand she grants gifts, happiness and success to those who are successful in their endeavours. It seems like Santa Muerte is easier to grasp than other catholic saints, because she doesn't demand sacrifices or a certain behaviour from her followers. She welcomes people as they are. She embraces everyone. A very interesting phenomenon and I will definitely search for more information about this weird "saint".
Quote from on of her followers:

"What we have is a relationship of respect towards Santa Muerte, so that we can have a good death; this is the main thing, that she protects us and we wont be killed. And when that happens we will have a good death"

Gillar

Kommentarer