Hej hallå!
Jag har varit m.i.a de senaste dagarna, har haft fullt upp och helt enkelt inte haft tid med bloggen.
För tillfället sitter jag hemma i min soffa efter ett riktigt bra pass på gymmet. Det blev ett kort men tungt pass för biceps, axlar och mage!

Hey, whats up, helloo!
I’ve been m.i.a these past couple of days so I haven’t had the time to blog at all. I’m sitting on my couch atm and relaxing after my workout. I had a really good workout tonight, I did a short but heavy workout for the biceps, shoulders and abs!

Todays workout:

SUPERSET
-Side raises 4x10
-Front raises 4x10

-High pull with barbell 4x10
-Standing dumbell triceps curl 4x8
-Narrow pushups (triceps) 2x10
-Wide pushups 3x10
-“Around the worlds” with shoulder press 3x8

Compound set for biceps:
-Biceps curls
-Lateral biceps curls
-Hammer curls

Repeat this set 3x8

-Leg raises 3x10
-Crunches 3x10
-Plank 3x60secDesign your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Jag tror att alla vet att det kan vara verkligt svårt att få hela livspusslet att fungera och få alla bitar att passa - och att dessutom få tiden att räcka till. Hur sjutton ska man få det att fungera när man arbetar heltid, man ska handla och laga mat, man ska hinna städa och tvätta, och så ska man hinna ha tid med ett socialt liv också. Hur ska man ha tid att träna när man knappt har tid att få vardagslivet att gå ihop?


För tillfället jobbar jag heltid (eller ja, jag är i slutskedet av min ledarskapspraktik) så jag jobbar från 8-16 varje vardag, så dit går en hel massa tid och energi. Dessutom bor jag ensam, så det finns ingen annan som jag delar hemsysslorna med, så om jag inte har tid att handla, tvätta eller laga mat - ja, då blir det verkligen ogjort. Trots att jag har en hel massa saker som jag måste göra a.k.a. vardagssysslor, så ser jag ändå till att jag har tid att träna - för träningen för mig är det som jag brinner för, det är min ''egen tid'' (ja, jag behöver egentid även om jag är singel och bor ensam, hehe) och det är något som jag njuter av.

Så här tänkte jag dela med mig av några tips för hur man kan hitta tiden för träningen i en fullspäckad vardag:

- PLANERA:
planera i förväg att du ska träna en specifik dag eller tidpunkt, t.ex. direkt efter jobbet. Packa färdigt träningsväskan med allt du behöver (kläder, toalettgrejer, gym nyckel o.s.v.) då är det enkelt att bara slänga väskan i bilen och sticka iväg direkt till träningen efter jobbet. och OBS! Kom ihåg att ta med ett bra och enkelt mellanmål (riskakor, banan, proteinshake etc.) att käka innan träningen, du kommer att tacka dig själv och orka så mycket bättre!

- ÄR DU MORGONMÄNNISKA/KVÄLLSMÄNNISKA? UTNYTTJA DET!
Personligen är jag en kvällsmänniska och har inget emot sena kvällar på gymmet. Kan nog räkna på en hand hur många gånger jag har kommit hem innan kl 22 på kvällen efter att ha spenderat hela dagen på jobbet och sen kvällen på gymmet. Men det är okej för jag trivs med det och det passar mitt schema! Om du är en morgonmänniska som är pigg och gillar att stiga upp tidigt, utnyttja de timmarna innan jobbet och gör din träning då!

- PRIORITERA
Ja, det låter trist, men ibland måste du helt enkelt prioritera träningen och välja bort annat. Men det beror ju också helt på vad man har för mål med träningen och om man känner att träningen är så pass viktig att man är beredd på att prioritera bort saker som utekvällar eller att ligga hemma och ta det lugnt.

- GÖR DET SOM PASSAR DIG!
Sist och slutligen ska du tänka på och utforma ditt liv och träningen efter det som passar bäst för DIG! Var och en är olika och har olika livssituationer, så därför måste du försöka hitta vad som passat just din situation!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I think everyone knows that it's really hard to get the puzzle called life together and to get all of the pieces to fit - and to also have enough of time for everything. How the heck can you make it work when you're working full time, you have grocery shopping and cooking to do, you have to do cleaning and washing, and you should also have time with a social life as well. How do you have time to workout when you hardly have time to get your daily life together?

At the moment, I work full time (or yeah, I'm in the final stages of my leadership internship) so I work from 8am-4pm every day, so I spend a lot of time and energy to working. In addition, I live alone, so nobody else shares my chores, so if I don't have time to do grocery shopping, washing or cooking - it will be really bad. Although I have a whole lot of things I have to do a.k.a. everyday stuff, I still make sure that I have time to workout - because training for me is what I'm passionate about, it's my ''me time'' (yes, I need my me time even if I'm single and live alone, hehe) and that's something I enjoy doing.

So I thought I'd share some tips on how to find the time for your workout even if you are a busy bee:

- MAKE A PLAN:
Plan in advance that you are going to workout on a specific day or time, such as immediately after work. Pack the training bag with everything you need (clothes, towel, gym key etc.). It's easy to just throw the bag in the car and go straight to the workout after work. PS! Remember to bring a good and simple snack (ricecakes, banana, protein shakes, etc.) to eat before working out, you'll thank yourself and have a whole lot more energy for a workout!

- ARE YOU MORNING PERSON / EVENING PERSON? USE IT!
Personally I am an evening person and do not mind late evenings in the gym. I can count on a hand how many times I have come home before 10pm after spending the whole day at work and the evening at the gym. But it's alright because I like it and it suits my schedule! If you are a morning person who is energetic and likes to get up early, take advantage of the hours before work and do your workout then!

- PRIORITIZE
Yes, it sounds sad, but sometimes you just have to prioritize your training and choose that over something else. But it also depends entirely on what kind of goals you have with your training and if you feel that it is so important that you are prepared to prioritize working out over things like going out or to stay home and relax.

- DO WHAT SUITS YOU!
Last but not least, you should think about and design your schedule so that it suits you and your life best! Each one is different and has different life situations, so you must try to find what suits you and your situation in the best way!

Likes

Comments

God kväll!

Jag spenderar hela min helg i Helsingfors tillsammans med Anu. Så himla roligt att se henne igen efter att ha varit en hel månad ifrån varandra. I’m always missing my homegirl!

Idag har vi gått runt på stan, sörplat på Pumpkin Spice Lattes och shoppat loss i gallerian. Kvällen avslutades med middag och ett glas vin på Vapiano. En helt perfekt lördag alltså.Good evening!

I’m spending the whole weekend in Helsinki with Anu. It’s so lovely to see her again after being apart from each other for a whole month. I’m always missing my homegirl!

Today we have been walking around in the city while sipping on Pumpkin Spice Lattes and doing some shopping at the mall. We ended our day with having dinner and a glass of wine at Vapiano. A perfect Saturday in other words.

Likes

Comments

Den där jäkla vågen.. Den där lilla mojängen som räknar ut hur många kilogram du bär omkring med på din kropp, utan att desto mera säga om det är kilon i muskler eller i fett. Vågen bara spottar ut en siffra - that's it. Sen får man räkna ut själv om slutresultatet av vägningen är bra eller dåligt. Det är orsaken till varför jag inte gillar vågen överhuvudtaget - den är i många fall missvisande. Den är missvisande eftersom att den inte säger hur mycket som är kilon i muskler och hur mycket som är fett.

Jag själv har tidigare haft en knepig relation med vågen. Jag har i perioder sprungit och vägt mig flera gånger per dag och mått dåligt när siffran har stigit med några hundra gram, och sen varit arg på mig själv om den har gått upp mer än så. I dagens läge väger jag mig max 1 gång i halvåret - och jag äger inte ens en egen våg.

Igår steg jag på vågen som finns på gymmet för första gången på länge - och jag väger nu mest vad jag någonsin har gjort. Men vet ni vad? Jag älskar det. Jag mår bättre, både fysiskt och psykiskt nu än vad jag gjorde när jag vägde X antal kilo mindre. Jag orkar mer och jag känner mig mycket mer självsäker.

Vågen kan vara både en vän och en fiende när man börjar med styrketräning. Vågen är ett bra mätinstrument att använda när man vill gå ner i vikt, då ser man verkligen svart på vitt hur mycket man har gått framåt. Dock kan det ställa till med problem när man slutar att gå ner i vikt och istället ser man hur siffran börjar stiga igen - oavsätt hur mycket man tränar. När man känner att man är i sin bästa form någonsin, men den där siffran på vågen inte motsvarar det man känner och det man ser i spegeln. Det är då det är risk för att hjärnspöken börjar dyka upp.

Orsaken till att siffran på vågen börjar stiga när man tränar hårt och mycket är på grund av att man småningom börjar utveckla musklerna och öka på sin muskelmassa, och muskler väger mycket mer än fett. Så även om den där siffran på vågen stiger och kanske blir högre än förut är det ingen fara, det betyder bara att kroppen nu är starkare och mycket mera utvecklad än den var förut.

För er som tränar mycket och vill hålla koll på er utveckling vill jag rekommendera att göra Body Scannings istället för att använda sig av en vanlig våg. Med en Body Scanning får man se klart och tydligt hur många kilon som är muskler, vad som är fett och så vidare. Vissa gym erbjuder att göra Body Scans och annars finns det specifika företag som utför dem.

Alltså, man ska inte stirra sig blind på vågen, den där siffran som står där berättar verkligen så lite om din hälsa egentligen. Det viktigaste är att du mår bra, inte vilken siffra den där jäkla vågen visar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

That bloody scale .. That little gadget that calculates how many kilograms or lbs you carry on your body, without saying so much if it's kgs in muscle or in fat. The scale just spits out a number - that's it. Then you have to figure it out yourself if the final result of the weighing is good or bad. That's why I do not like the scale at all - it's in many cases very misleading. It is misleading because it does not say how much of your weight is fat or muscles

I have previously had a tricky relationship with the scale. I have occasionally weighed myself several times a day and felt bad when the numbers has risen by a few hundred grams, and then been angry at myself if it has gone up even more than that. At this time I weigh myself a maximum of 1 time in six months - and I do not even own a scale.

Yesterday I stepped on the scale at the gym for the first time in a long time - and I now weigh in at the heaviest that I've ever done. But you know what? I love it. I feel better, both physically and mentally now than I did when I weighed a whole lot less. I feel better, I have a lot more energy and I feel much more confident in my own body.

The scale can be both a friend and an enemy when you start with weight training. The scale is a good measuring instrument to use when you want to lose weight, then you really look at how much progress has been made. However, it may cause problems when you lose weight and soon you notice how the numbers begin to rise again - no matter how much you train. When you feel that you are in the best shape ever, but those numbers on the scale does not correspond to what you feel and what you see in the mirror. This is when there is a risk that you're gonna start doubting yourself and your progress.

The reason to why the number on the scale begins to rise when you exercise hard and several times a week is because you gradually start to develop the muscles and increase your muscle mass, and muscles weigh much more than fat. So even if those numbers on the scale rises and may be even higher than before, it's no danger and no harm done, it just means that the body is now stronger and much more developed than it used to be before.

For those who exercise a lot and want to keep track of your development, I would recommend doing Body Scan instead of using a normal scale. With a Body Scanning one can see clearly how many kilos (lbs) are muscles, what is fat and so on. Some gyms offer to do Body Scans and otherwise there are specific companies that perform them.

So, one should not blindly trust the scale, the numbers that it shows tells you very little about your health really. The most important thing is that you are doing and feeling well, not what numbers that bloody scale shows.


På bilderna syns hur jag såg ut när jag vägde som minst vs. hur jag ser ut nu när jag väger som mest. I mina ögon är skillnaden stor, men största skillnaden har nog hänt med mitt självförtroende och hur jag mår.
On the pictures you can see how I looked when I weighed in at my lowest vs. how I look now that I weigh in on my highest weight ever. I think the difference between these pictures is big, but I think the biggest change has happened with my selfesteem and with my physical wellbeing.

Likes

Comments

Idag har det varit en lång dag med mycket spring känns det som, så himla skönt att få sjunka ner i soffan och pusta ut en stund. Dock har det varit en riktigt bra dag ändå!

Jag jobbade som vanligt mellan 8-16 och efteråt stack jag direkt till gymmet för att träffa Petra! Hon hade fått ett sprillans nytt träningsschema och idag var det dags att testa det, och jag tänkte att jag hänger på! Vi tränade muskeluthållighet i bl.a biceps, framlåren, baklåren, övre-och nedre ryggen samt magen. Och vet ni T-U-N-G-T var det! Jag är verkligen dålig på att träna muskeluthållighet så detta var en utmaning för mig! Men det var roligt och skönt att få byta ut det gamla vanliga schemat mot någonting helt nytt. Och dessutom är det så himla viktigt både för motivationen och kroppen att få variation i träningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Today, it has been a long day with a lot of running around, so it's nice to just sit down on the couch and relax for a while. However, it has been a really good day anyway!

I worked as usual between 8-16 and afterwards I went straight to the gym to meet Petra! She had got a brand new training schedule and today it was time to test it and I thought I try it out too! The workout focused on muscle endurance in biceps, quads, hamstrings, upper and lower back and in the core. And you know what, it was H-E-A-V-Y! I'm really bad at exercising muscle endurance so this was a challenge for me! But it was fun and nice to replace the old standard schedule with something completely new. And also, it's so important both for the motivation and for the body to get some variety in your training.

Likes

Comments

Hej!

Idag är det söndag och jag har haft min inplanerade vilodag från all sorts träning och ansträngning. Jag har helt ärligt legat på soffan, druckit BCAA och tittat på Netflix. Det absolut mest ansträngande momentet under min dag har varit att veckohandla och bära matkassarna från bilen - och att bära de där matkassarna var faktiskt ganska tungt, för jag är en sån där människa som ska få med alla kassarna på en gång, att gå fram och tillbaka till bilen TVÅ gånger är faktiskt helt otänkbart.

Men varför är det så viktigt att låta kroppen och musklerna få vila en dag eller två?
Jo, det är faktiskt så att musklerna växer när man låter dem vila. När man tränar styrketräning bryter man faktiskt ner kroppen och de små muskelfibrer som finns i musklerna, och när man vilar ger man dem chansen att återhämta sig igen. Om man inte låter kroppen och musklerna vila är det risk för att dessa små skador på muskelfibrerna blir permanenta skador som kommer att hindra dig från att träna. Förutom att vila är det även viktigt att du får i dig bra näring efter ett tungt träningspass, detta i form av en måltid, ett mellanmål eller i form av tillskott som BCAA eller proteintillskott.
Utöver detta kommer vilodagar hjälpa dig att hålla motivationen uppe att fortsätta med träningen, och att få vila en dag och ta det lugnt har också en positiv effekt på humöret, am I right?

Imorgon är det back to basics och jag kommer att köra ett benpass direkt efter arbetet, vi hörs då!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey!

Today is sunday and I have had my planned rest day from all sorts of training and I have honestly been laying on the couch, drinking BCAA and watching Netflix all day. The most strenuous moment during my day has been to do my grocery shopping and carry the food bags from the car - and carrying those grocery bags was actually quite heavy, because I'm one of those people who will bring all of the bags at one trip, because to go back and forth to the car TWO times is actually completely unthinkable.

But why is it so important to let your body and muscles rest for a day or two?

Well, in fact, the muscles grow when you let them rest. When you do weight training, you actually break down the body and the small muscle fibers in the muscles, and when you rest, you give them the chance to recover again. If you do not let your body and muscles rest, there is a risk that these small damages to the muscle fibers will be permanent damage that will prevent you from exercising. In addition to resting, it is also important that you give your body good nutrition after a heavy workout, this in the form of a meal, a snack or with supplements like BCAA or protein supplements.

In addition to this, rest days will help you keep your motivation up, and having a day off and taking a rest will also have a positive effect on the mood, am I right?


Tomorrow, it's back to basics and I'll be doing a legworkout right after work!Likes

Comments

Hej allihopa, och välkommen till min nya blogg! Efter många om och men har jag än en gång bestämt mig att starta upp en egen blogg, ett ställe för alla mina er att samlas och hitta allt samlat på ett och samma ställe. Jag har bloggat från och till under flera år, men denna gång kommer min blogg tillägnas helt och hållet till fitness och hälsa.

Men vem är jag då?

Jag heter Mikaela, är 22 år gammal och bor i Finland. Jag är inne på mitt sjunde år av gymträning och är även en före detta tävlingsgymnast och friidrottare. Jag brinner för fitness och hälsa och försöker leva en hälsosam livsstil som är bra för både kropp och själ.

Här på bloggen kommer ni att få ta del av tips på hälsosamma måltider, träningsupplägg, träningsvideos och även en hel del rabattkoder från de företag som jag representerar, så häng med och håll utkik efter nya inlägg här på bloggen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello everyone, and welcome to my new blog! After many ifs and buts, I have decided to start my own blog, a place for all of you to gather and find all information and posts in the same place. I have blogged for several years, but this time my blog will be devoted entirely to fitness and health.

But, who am I?

My name is Mikaela, I'm 22 years old and live in Finland. I'm in my seventh year of gym training and I'm also a former gymnast and athlete. I am passionate about fitness and health and try to live a healthy lifestyle that is good for both body and mind.

Here on the blog you will get tips on healthy meals, training sessions, training videos and even a lot of discount codes from the companies I represent, so keep an eye out for new posts here on the blog!

Likes

Comments