Barnet mitt vil ingeting!

Når barn kommer i selvstendig alderen, kan det være krevende for vi foreldre!
vi kan tenke barnet våre ikke eier respekt øve for oss. Fleste foreldre tenker slikt øve barnet sitt.
Vi er trossalt mennesker vi også, Ingen er perfekt.

Barnet ikke vil legge seg, ikke vil kle seg, vil rett å slett ingenting... Dette sier selv er krevende og hard arbeid for foreldre. Noen gonger kan det gå litt feil. At foreldrene mister seg selv å skjefte og masser. Vi er ingen perfekt viktigeste vi jobber med oss selv slikt vi ikke mister oss selv.

Ifra jeg begynte å lese på egen hånd og hørt på to forskjellige personer, har jeg jobbet med meg selv hver eneste dag.
Når barnet ikke vil noe, bare gråter for dem ikke vil. Har jeg funnet ut det funker ikke bare komme med '' tome'' trusler eller '' straff'' Det bare eksellere mer og mer.

Alle trenger erfaringer å håndtere ulike sitasjoner og lærdom. De fleste vil det beste for barnet sitt, Første måten du kan gjøre dette på er vær til stede både fysikk og psykisk. Når barnet ikke vil noe og skriker. Være den rolige figuren, den trygge, den gode.

Barn skal få lov å skjenne på utferdighet og barn skal få skjenne på følelsene sine på godt og vondt! Vi voksne skal bare være der for barnet og bekrefte dem og være en god rollemodell.

Dette er en hard lekse, men dette er så vært for relasjon mellom voksne og barnet. Dette er en vinn vinn sitasjon, robuste barn vil du få og du vil vinne på psyken til barnet!

Sette barn i time out er helt vanlig måte gjøre, men dette er ikke lurt! anbefale ingen gjør det! Dette er fy fy, Barnet trenger deg når h*n mister seg selv ( sparker, slår, dytter, skikker, hyller... ) Trenger du ser h*n bekrefte følelsen og gi en åpen arm til trøst, kos.

Skjer denne måten ofte vil barnet klare takle vanskelige følelser senere i tid. Og relasjonen vil bli mer tryggere og god!

When kids come of age, it can be challenging for us parents!
we can think our child does not own respect exercise for us. Most parents think of this to practice their child.
We are, of course, people we are, No one is perfect.
The child does not want to lie down, does not want to dress, will not do anything at all ... This says itself is demanding and hard work for parents. Sometimes it can go a bit wrong. That parents lose themselves to quiver and masses. We are by no means the most important thing we work on ourselves so we don't lose ourselves.


When I started reading on my own and listened to two different people, I worked with myself every single day.
When the child does not want anything, just crying for them will not. Have I found that it just doesn't work with '' tome '' threats or '' punishment '' It just excels more and more.


Everyone needs experience dealing with different situations and lessons learned. Most people want the best for their child. The first way you can do this is to be present both physically and mentally. When the child does not want anything and screams. Be the calm figure, the confident, the good.
Children will be allowed to judge by skill and children will be allowed to judge by their feelings for good and for bad! We adults just have to be there for the child and confirm them and be a good role model.
This is a hard lesson, but this is the relationship between the adult and the child. This is a win win situation, robust children you will have and you will win on the child's psyche!


Putting children in time out is quite the usual way to do it, but this is not a good idea! recommend no one does! This is fifi, The child needs you when she releases herself (kicks, hits, pushes, customs, shelves ...) Need to see her confirm the feeling and give an open ar m to comfort, cuddle.
If this happens often, the child will be able to cope with difficult feelings later in time. And the relationship will be more secure and good!

#psykiskhelse

Liker

Kommentarer

Emma Engström
Emma Engström,
Massvis med kramar! <3nouw.com/emmaengstrom
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229