I fredags var jeg inde og se Illums eksklusive fashion show for den kommende sæson. Der var mange smukke og lækre outfits på catwalken fra nogle af de mest eksklusive designerbrands herhjemme. Jeg er vild med den brede og inspirerende sammensætning af farver, styles og snit.

Lina Rafen åbnede det eksklusive show, der indeholdte 140 AW16 looks fra modehuse som Ganni, By Malene Birger, Alexander Wang, Hugo Boss, Sportmax, Chloé, Phillip Lim og Self-portrait.

I ægte Illumstil blev der serveret koldt vand, rosé og muffins, så lækkert! Det var en perfekt event til at nyde moden og blive opdateret på sæsonens vigtigste musthaves.

Herunder er et udsnit af de mange smukke outfits.

Likes

Comments

Du har sikker hørt ordsprogene: "Alt hvad du giver kommer tilbage igen", "Smil til verden, så smiler den til dig", "Tro flytter bjerge" og "Hvad du sender ud i universet kommer tilbage til dig igen". Logikken bag disse ordsprog hænger som med loven om tiltrækning.

Loven om tiltrækning er universel, fordi den virker for alle mennesker, og den virker hele tiden på det ubevidste plan. I dette indlæg beskriver jeg grundelementerne i loven om tiltrækning, således at du i højere grad kan bruge loven til at tiltrække det, du ønsker ind i dit liv. Loven om tiltrækning virker jo hele tiden, så hvorfor ikke lade den virke for dig og understøtte dig.

Kort fortalt er du som en magnet, hvor den samlede sum af alle dine tanker og følelser definerer, hvilken vibration du vibrerer med og dermed også, hvad du tiltrækker af mennesker, begivenheder osv. ind i dit liv. Universet indeholder alt og alt er i bundt og grund energi. Derfor kan du ved at justere på din egen energi og de vibrationer du sender til universet tiltrække den energi (de ting) de ønsker dig. Lige tiltrækker nemlig altid lige.

Trinene i manifestation med loven om tiltrækning er uhyre simple, men komplicerede at praktisere:

1. Sæt dit mål. Når du gerne vil skabe positive forandringer og realisere dine drømme, så er det for det første vigtigt at mærke efter, hvad dine i virkeligheden mål er.

Gear ned, og giv dig selv plads til, at reflektere over hvad det egentlig er du vil, fx gennem meditation. Det er vigtigt, at du ikke er stresser eller frustreret når du udfører dette trin, da dette indledende punkt, handler om, at være tilstede i eget liv og blive i stand til, at sortere og prioritere

Derfor så sørg for give dig god tid til virkelig at mærke efter og lytte til dit højere selv for at finde ud af meget præcist, hvad det er, du virkelig ønsker dig og har brug for. Og husk så, at skrive det ned.

2. Visualiser endemålet for dig. Se det for dig som om målet allerede er opfyldt. Det kan fx gøres ved at lave et vision board, der holder din opmærksomhed på, hvad du ønsker at opnå.

Lav også gerne en række positive bekræftelser, der understreger, hvordan endemålet ser ud og følelser, når du har opnået det. Start fx med “Jeg er så glad og taknemmelig nu da….” og slut sætningen med, at fortælle universet, hvad det er du vil have. Skriv det I nutid og undgå negationer (Det var det med hvad man ikke ville have). Hver dag skal du så lukke øjnene og gentage denne sætning for dig selv, mens du forestiller dig, at du er I målet, at drømmen er gået i opfyldelse og du er tilstede i den lige nu. Gentag disse for dig selv, fx som daglige mantras.

3. Aktiver dine følelser. Føl hvor godt det føles at have opnået dit mål. Mærk godt efter og spørg evt. universet: "what would it take for the Universe to make me feel like ... [indsæt det mål du vil opfylde]" - og mærke så godt efter, hvilken følelse det giver dig. Dyrk denne følelse og fasthold den længst mulig.

4. Sæt din intention og hav tillid til at universet arbejder for dig. Forvent og tro på, at du når til mål, men fokuser ikke på hvordan du vil nå det. Universet sørger for hvordan målet opfyldes (men måske ikke på den måde du forestiller dig det). Derfor er det blot din opgave, at have et klart mål, mærk efter hvilken følelse det giver dig, når det er opnået og have tillid til, at du vil opnå det. Det er vigtig at have tillid til at det sker, og ikke lade dig begrænse af dine egen forestillinger om hvordan og hvornår det konkret skal ske.

5. Vær opmærksom på synkroniciteter. Hold øje med de små delleverancer fra universet. De vil give dig et praj om, hvorvidt du er på rette vej eller om du har behov for at justere på og være skarpere med dit arbejde, som er beskrevet i de forrige trin.

6. Vis taknemmelighed. Tag imod alt med taknemmelighed og glæde. Måske giver Universet dig redskabet eller modstanden til at nå det, du ønsker, fordi du gennem at arbejde for det lærer de grundregler, som skal til for at forvalte det, du ønsker dig.

Der findes utrolig mange måder, at arbejde bevidst med loven om tiltrækning, og dette er mit bud på trinene i denne proces.
Jeg har gang på gang oplevet, at loven virker i mit eget liv og ved at den kan virke kraftfuldt, og når man først forstår at arbejde bevidst med den.

Med mini-guiden i dette indlæg, håber jeg, at du er blevet inspireret til at arbejde mere bevidst med at udvide din bevidsthed om opfylde dine drømme og leve et liv i et positivt flow, overskud og overflod.

Tak, fordi du læste med og hav en fantastisk dag ⭐️

...........................................................................................................................

Hello you!

You've probably heard the words: "Everything you give comes back again", "Smile to the world, then smile it to you", "Believe moving mountains" and "What you send out in the universe will come back to you again".

The law of attraction is universal, it works for all people, and it always works on the unconscious level. In this post, I describe the basic elements of the Law of Attraction, so that you can better use the law to attract what you desire in your life.

In short, you're like a magnet, where the total sum of all your thoughts and feelings defines what vibration you vibrate with, and thus, what you attract of people, events, etc. ind i dit liv. The universe contains everything and everything is bundt in energy. Therefore you can adjust your own energy and the vibrations you send to the universe attract the energy (the things) they want you. Lige tiltrækker nemlig altid lige.

The following steps bescribe who to manifest your goal with low of attraction:

1. Set your goal. When you want to create positive changes and realize your dreams, it's important to notice what your goals really are. It is important that you are not stressed or frustrated when performing this step as this introductory point is about being present in your own life and being able to sort and prioritize.

So be sure to give yourself time to really listen to and listen to your higher self to find out exactly what it is you really want and need.

2. Visualize your endgoal. Imagine it fulfilled e.g. by making a visionboard.

Also make a number of positive confirmations that emphasize how your end goal looks and feel when you have achieved it. Start for example with "I'm so happy and grateful now then ...." and end the sentence with telling the universe what you want. Write it I present and avoid negations (that's what you would not have). Each day you should close your eyes and repeat this sentence to yourself while imagining that you are in the goal that the dream has come true and you are present at it right now.

3. Activate your feelings. Feel how well it feels to have achieved your goal. Feel good after and ask if. universet: "What does it take for the Universe to make me feel like ... [insert the measure you want to meet]" - and feel what feel it gives you. Remember this feeling.

4. Set your intensions and trust that the Universe is working for you. it's just your task to have a clear goal, notice what feeling it gives you when it is achieved and trust that you will achieve it. Do not focus on how your goal will be manifestet - its the univers's job to figure out how and to it.

5. Be aware of synchronicities. They will Indicate if you are on the right track or if you need to adjust your work as described in the previous steps.

6. Be thankfull and receive with joy. You may want to get the tools or resists to reach what you want because you work through it, learning the basic rules that are needed to manage what you want.

There are lots ways to work consciously with the law of attraction, and this is my view of the steps in this process.

I have once again experienced that the law works in my own life and that it can work powerful and when you first understand how to work consciously with it.

With the mini-guide in this post, I hope you have been inspired to work more consciously with expanding your awareness of fulfilling your dreams and living a life in a positive flow, wealth and abundance.

Thanks for reading, have a fantastic day! 🌞


Likes

Comments

Denne blog vil indeholde indlæg om tanker, indsigter, oplevelser og handlinger, der er med til at gøre livet magisk!

Bloggen eksisterer som et space, der er til for at hæve bevidstheden på jorden. Det lyder måske sært, men det er sandt.

Vores bevidsthed om hvem vi er, vores drømme, tanker, intentioner, følelser og handlinger er alt sammen med til at forme os og vores virkelighed. Det sker i en samskabelsesproces, som vi selv initierer, ofte ubevidst. Når vi lykkedes med at opfylde vores drømme, ønsker og dybere behov, er vi et skridt nærmere et liv i naturlig balance og overensstemmelse med vores højere selv.

Hensigten med denne blog er, at inspirere dig til at udfolde magien i dig selv ved at styrke din viden og bevidsthed om den skabelsesproces, der ligger i at udfolde din livsglæde, åbne op for dit potentiale, din passion og kreativitet.

Bloggen vil indeholde korte og letlæste indlæg, der formidler spirituelle budskaber og logikker kombineret med oplevelser fra min hverdag.

De første indlæg er snart på trapperne, hvor du bl.a. vil høre om, hvordan vi tiltrækker ting og oplevelser i vores liv med "Law Of Attraction".

Stay tuend for more.

- Tina, Magically ⭐️

...........................................................................................

Welcome, Amazing One!

This blog will contain posts about thoughts, insights, experiences and actions that brings magic into our lifes!

The blog exists as a space for raising awareness on Earth. It may sound strange, but it is true.

Our consciousness of who we are, our dreams, thoughts, intentions, feelings and actions are all about shaping and creating our reality. It happens in a process of co-operation, which we initiate, often unconsciously. When we managed to fulfill our dreams, wishes and deeper needs, we are one step closer to a life of natural balance and alignment to our higher self.

The purpose of this blog is to inspire you to unfold the magic in you by strengthening your knowledge and awareness of the creation process.

The blog will contain short and easy-to-read posts about spiritual messages combined with experiences from my daily life.

The first post will be here soon. It will be about how we attract things and experiences in our lives with the "Law of Attraction".

Stay tuend for more.

- Tina, Magically 🌈


Likes

Comments