Idag hade vi textil workshop. Jag varlite nyfiken över vad vi skulle göra. Jag har aldrig haft något intresse inomtextil men sedan barndom har jag sett mina släktningar arbeta mycket med olikatextiler och broderi. Under workshopen fick vi jobba med ull. Vi fick möjlighet att tova. I små grupperskapade vi en tavla av ull. Denna tavla skulle vara byggd på en saga som redanfinns eller en ny saga.

De tidigare lektionerna har Catherine Berg alltid börjat med en teorigenomgång och visat oss vilka material vi kommeratt arbeta med under workshopen. Den här gången berättade samt visade oss hur mankan få ullen att fastna bra. Hon tipsade oss att stänga våra ögon när vi ska känna på ullen för att skaffa sig upplysning om man fått noggrant med lager. Ifall man stänger ögonen och blundar tas det bort  ett sinne förstärks känseln. Sedan kan man blöta ner ullen med såpa vatteno ch trycka ner hårt så att fiber som finns i ullen ska fästa samman. Efter attman hade tryckt ner ullen tillsammans med en handduk lindas in i en bubbelplast genom att få hjälp av en pappersrulle. Denna rulle ska man rulla på marken medhjälp av fötterna så att det onödiga vattnet går bort.

Jag tycker att arbete med ull på förskolan kan vara mycket informativ och roligt. Barn får känna på ullen och man kan samtala med barn om ull. Man kan ta med olika tyg gjort av ull och visabarnen och ge den möjlighet att få känna på de. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010, s. 18) påpekas det att barn ska ges möjlighet till att ”utveckla sin förmåga att skapa med olika tekniker, material och redskap”. I förskolan kan man arbeta med tovning som teknik. Genom att tova erbjuder man barnen tillolika tillfällen där de får pröva, utforska material och sitt sinne. Björkdahl Ordell (2010, s 18) påpekar att när pedagoger i förskolan presenterar tovningför barnen är det väsentligt att pedagogen visar några tovade material för att inspirerarbarnen. Med hjälp av tovning stärkar man matematikförmåga hos barn. De arbetarmycket med mönster, former, symmetri. Det är viktigt att pedagogen är med ochsynliggör matematiska begrepp för barnen då de gör sitt skapande.

Björkdahl (2010, s. 24) betonar att när manarbetar med tovning kan man samspela med barnen genom att samtala med dem. Jag tycker att i dagens förskolor arbetar maninte mycket med textil. Detta är en anledning till varför barn inte har så mycket kunskap om olika textiler.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Den andra Museum som vi besöktetillsammans med klassen var Studio Röhsska. Det var första gången jag var däroch därför var jag lite nyfiken. Vi träffade museipedagog som guidade oss underhela besöket. Vi låtsades att vara som barn och uppleva museet från derasperspektiv. Detta tyckte jag var informativ och detta gav mig ett störreperspektiv då vi i framtiden kommer att arbeta med barn. Vi samlade oss på övervåningen. Där fick vi möjlighet att sitta i enring. Vår museipedagogik hade en snäckamed sig. Hon visade oss snäckan och vi fick lyssna på snäckan. Sedan berättadehon att det fanns 6 stycken andra olika snäckor i rummet som vi skulle få letaefter. Det var några i gruppen som hittade snäckor i glasmonster. Det tycktejag var roligt. I framtiden kan man utföra detta som en aktivitet med barnen.

Senare fick vi runt påandra ställen i museum. Vi stannad upp på flera olika ställen och fickmöjlighet att utöva aktiviteter. Vi fickuppdrag att hitta något i rummen som går att koppla till naturen. Nästan allt kundeman relatera till naturen. Jag valde en stol gjort av trä och den relateradejag till natur. Vi samlades i en storring och vår museipedagogik berättade en saga för oss barnen. Vi fick lyssna på saga och gjorde olika rörelsetill det. Den tyckte jag var mycket roligt och informativ. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2010, s. 11) att arbetet i barngruppengenomförs så att barnen ”upplever att detär roligt att lära sig nya saker”). Dettakan man göra i förskolan och låta barnen göra rörelse till sagan samtidigt somman berättar sagan för dem. Med hjälp av denna aktivitet kan man stärka språkhos barnen på ett roligt sätt.

Likes

Comments

Idag besökte vi konsthallen iGöteborg. Vi fick se utställning avMagnus Bärtås. Vi samlade oss i en ringoch fick gissa vad konst kan handla om. För mig kan konst handla om samhälle,religion, politik, gemenskap, kärlek och utanförskap. I början förstod jag intesyfte med varför jag var där och hur kan jag koppla etta till förskolan? Inne isalen hade de stora vita väggar där de hade bilder gjort av stearintryck. Vi fick även gissa vad de bilderna var gjordaav? Några trodde att de var gjort av tidningar eller vanlig papper. Till slutavslöjade Magnus Bärtås att bilderna på väggen var gjorda av Stearinljus. Jagkanske låter lite kritisk men Jag hade fortfarande lite svårt att koppla dettatill mitt yrke. Jag ansåg inte dettavara betydelsefull i arbetslivet.

På väggarna hade de tavlor liknandebroderier. På tavlorna fanns det olika ord som resenärer, bofasta, individer,deltagare och medborgare osv. Vi fickmöjlighet att gissa i små grupper vad de olika begreppen kan handla om. Hur man kan arbeta med de begreppen iförskolan. Vi fick även chansen atttesta på att jobba med stearin och bilder. Vi fick välja bilder från olikatidningar och skapa en berättelse på de bilder vi valt. Vi klippte bilden från tidningen och hälldesmält stearin på den. När stearin sedan hade stelnat fastande fast bilder somvi hade valt. ILäroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 10) står det att förskolan ska sträva efter att ”varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga attförmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek,bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”( (Lpfö 98). Jag har inte stor intresse för konst och det vardärför jag hade lite svårt att förstå mening med besöket. När vi diskuteradehur vi kan arbeta med detta begrepp i förskolan ökade mitt intresse för konst.På förskolan kan man låta barnen arbeta med detta på flera olika sätt. Man kan stelna fast barnens bilder med hjälpav stearin. Om man vill arbeta med språkkan man klippa ut olika bokstäver och stelna fast med hjälp av stearin.

Likes

Comments

Drama 3  2016-04-20

Idag ahde vi sista drama workshop med Gunnila Fihn. Workshopen handlade mst om forumspel och forumteater.DEt var Augusto Boal som grundade denna forum av teater. Han hade utbildning inom kemi i början men sedan blev han intresserade av teater. Han såg hur fattiga och fortryckta folk var. Genom fouromteater och forumspel ville han upplysa dessa folk och fömedla sutuationen vidare. Han funderade över hur han kunde hjälpa dessa folk?  Han kom fram till att det enda sätt han kunde visa folk dears situation var genom att spela allt detta ute på gator. Detta för att folket ska ta detta på allvar och börja tänka kring situationen. 

Gunilla Fihn påpekade att forumteater är en sorts pedagogisk verktyg. Att pedagogerna på förskolans verksamhet kan använda denna teknink vid hantering av konflikter.  Detta enligt henne är en aktiv process vilket underlätter för barnen att lösa olika konflikter. 

Vi blev indelade i olika grupper där vi fick ett uppdrag att skriva en berättelse med en hemsk avslut. Varje grupp hade då fyra berättelse som vi fick läsa inför gruppen och sedan försöka dramatisera det inför andra i klassen.  De andra i klasssen fick möjlighet att göra ändringar i vårt dramatisering. 

Jag tycker att detta kan man använda som en aktivitet i förskolans verksamhet. Man kan låta barnen delta i dramtiseringen eller tillsammans med barnen kan man skriva en kort berättelse och sedan försöka dramatisera det inför en grupp. Detta hjälper barn med deras språkutvekcling då de använder nya begrepp samt att de samspelar med andra i aktiviteten. 



Likes

Comments

Musik workshop 2   2016-04-20

Dagens workshop handlade mycket om att leka olika musik lekar. Vi blev indelade i små små grupper och varje grupp skulle få vara et djur. Vår grupp var myrorna och vi fick ett uppdrag att göra ett rörelse genom att lyssna på musik. Så fort vi rörde oss blev vi jagade av en häxa. Detta var väldgit roligt tyckte jag. Allt detta kan man använda i förskolans verksamhet då man har musik stund. Vi hade även en föreläsning som handlade om de olika musikaliska område. Hon berättade för oss elever att musik kan användas på många olika sätt, särskilt för de individer som är lite blyga kan använda musik för att uttrycka sina känslor för de andra. I musiken har man många kunskapsområde som mattematik, musik och språk. I läroplanen för förskola (Lpfö 98, rev. 2010, s. 7) betonas det att "Barnen ska få möjlighet att skapa och uttrycka med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik. Jag tycker att genom att utföra små musik aktiviteter kan man uppnå det som läroplanen betonar. Efter denna föreläsningen fi ck vi generell information kring vår individuella musik uppgift som vi skulle göra om några dagar.


Referenser
Läroplan för förskolanLpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket


Likes

Comments

​Idag ahde vi VFU-uppföljning och utställning av vår didaktisk material inför våra kamrater. Vi var indelad i oilka grupper. Vraje person fick 10 minuter på sig för att presentera sitt didaktisk material inför hela gruppen.  I presentationen fick vi presnetra vårt syfte samt de didaktiska frågor, vad , hur och varför? Kamraterna fick ställa frågor om vår didaktisk material och de gav oss även feedback. Efter presentationen samlades alla elever igen och vi fick titta på vad andra ahde skapat för didaktisk material. Efter att vi hade tittat på andras didaktisk material fick jag många ideer för framtiden. DEt är mycket man kan skapa tillsammans med barnen. Man behöver inte vara super kreativ för att skapa något utan det räcker med att man har ett idee och syfte och tanken bakom. 



Likes

Comments

Världskulturmuseum Göteborg 2016-04-06

Idag besökte jag tillsammans med mina andra kamrater världskulturmuseum som ligger i Borås.. Vi valde att besöka denna museum pga den utställning speglade den mångfald som finns vår dagens samhälle. Den utställningen som de hade hette "Tillsammans" . Det handlar om att vi människor är starka och trygga när vi är tillsammans. ibland kan det vara svårt leva själv , helt isolerade från andra människor. Vi lär oss av varandras erfarenheter genom att leva tillsammans hand i hand. Jag tycker att förskolorna bör ta barnen till denna utställningen då det är jätteviktigt att vi lär barnen från förskoleåldern om hur viktigt det är att leva tillsammans med andra människor. Att vi människor är olika men ändå kan vi lära oss någonting av varandras erfarenheter. Barn får möjlighet att lär känna andra kulturer och detta är väsentligt då vi lever i ett mångkulturell samhälle. I läropanen för förskola (Lpfö 98, rev 2010, 2. 9 ) betonas det att varje barn ska "känna delaktighet i sin gen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer" .


Referenser

Läroplan för förskolanLpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket

· Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442



Likes

Comments

Textil Workshop 3 2016-03-30


Dagens workshop samt föreläsning handlade om band, vävning,handdocka och snobbar. Catherine Berg (2016) började workshoppen med enkort föreläsning. Hon började presentera tråd och det har funnit ur alla tider. Hon berättade att genom att väva tränar man på matematiska begrepp somlägesord, antal, problemlösning, mätning, antal samt språk. Björkdahl Ordelloch Edholm (2010) betonar att när barn väver tränar de på problemlösning ochmed hjälp av sin kreativitet skapar de nya mönster (Björkdahl Ordell och Edholm2010, s. 53). När vi skulle ha workshop hade hon redan tagit fram all materialsom vi skulle använda under workshoppen. Jag ville väva mattrasor vilket jagtyckte var ganska svårt för mig eftersom det krävdes mycketkoncentration ochtålamod. Detta tycker jag är en bra aktivitet både för stora barn och småbarn för att träna finmotorik hos de.

Därefter fortsattevi att arbeta med band och snoddar. Hon hade redan lagt alla band på bordet iförväg som vi fick titta på. Catherine berättade att vi kan arbeta medsådant på förskolor. Enligt henne brukar barn gilla sådana aktiviteter. Barnen får chansen att använda sin fantasi. När barn snoddaranvänder de varierande konstverk av tyg för att kunna lösa varierande problem.Detta kan man se tydligt när man binar eller mäter med (BjörkdahlOrdell och Edholm 2010,s.83). Detta ger barn möjlighet att öva påantalsbegrepp, lägesbegrepp som förekommer i mattematiken. Detta betonasäven i läroplanen. I läroplanen för förskola (Lpfö 98,rev. 2010, s.10) m påpekas det att Förskolan skasträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik föratt undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar".

Därefter fickvi alla göra varsin handdocka och handdocka kan man använda i ett tematisktarbete i förskolan. Det var en lärorik workshop. Jag lärde mig mycket när detgäller att väva och skapa handdocka. Jag tycker att mycket av detta kan man tamed sig till förskolan. Man kan till exempel använda handdocka vidsagoläsning. Varje avdelning får ha en egen handdocka. Eller kan man haen speciell handdocka som har särskilda egenskaper såsom babblarna. Mankan även låta barnen skapa egna handdockor med hjälp av återvinningsmaterial.


Referenser

Bj

Björkdahl Ordell, Edholm och Hagstrand Velucu(2010). Lär genom textil. En handbok i att använda textil sompedagogiskt redskap för barns lärande

Läroplan för förskolanLpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket

· Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442



.


Likes

Comments

Musik Workshop 3 2016-03-29

Dagens workshop handlade om en praktisk examination. Vi blev indelade i parvis och varje par fick redovisa inför hela klassen. vi valde att sjunga en barnsång som heter "Boom Boom låter stora trumman".Dessa aktiviteter äranpassade för barn mellan 3-5 åldern. Vi började med att samla in alla barneni en ring. Vi introducerade barnen till aktiviteterna utan instrumenterna ibörjan så att dem lär sig sången. Därefter delade vi barnen beroende på val avinstrument. De barnen som vill spela trumman var i en grupp och de som villanvända xylophone vari en grupp

Vårt syfte med aktiviteten var attöka barns finmotorik då dem spelar instrument samt stärka deras självkänsla av“jag kan”. Vi använde sången för att utveckla deras språk. Genom att sjungadenna sång lär barnen sig hur trumman låter eller hjärtat slår. Barnen kan ävenkoppla till sina tidigare upplevelser eller erfarenheter då dem lyssnar pådessa nya ljud. Vianvände oss av akustisk musikalisk kunskap vilket handlar om hur musikenlåter. I denna metod lär barnen sig att kunna känna igen olika instrument ochtoner (mörka och ljusa toner). Barnen får möjlighet att få lyssna på olikamusikaliska uttryck. Detta kan vara melodi, ljud, instrument.


Den andra Aktiviteten handlade om takt och puls. I denna aktivitetet får barnen klappa i en rytm och säga sitt namn. Vi utvecklade aktiviteten vidare med att barnen fick säga sitt favoritfärg samtklappa till samma rytm som förr. Att klappa ord och namn kan hjälpa barn attutveckla sin medvetenhet då dem lär sig hur vissa ord är uppbyggda och hur delåter. Barn får öva på sitt namn genom att klappa ett bestämt antal slag dvs.dela in sitt namn i små portioner och känna .igen rytmen. Barnen lär sig att sjunga och samtspelar de instrument beroende på ljus och mörk tonläge. Till exempel kan maninte spela trummor när det regnar eller när klockan slår.


I läroplanför förskolan (Lpfö- 98, rev 2010 s.10) står det att pedagogerna ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild,rörelse, sång och musik, dans och drama”.

Jag tycker att detta aktiviteter kan man använda under samlingen för alla barn. Om man vill utvecklaspråket hos flerspråkiga barn kan man använda det på ett annat sätt. Istället för att säga sitt namn kan man använda olika utmanande ord, som namn på frukteroch maträtter, föremål och mycket annat.

Likes

Comments

Navet 2 2016-03-24

Under dagegens föreläsning fick vi träffa Anna Gunnarsson. Hennes föreläsning handlade om hållbar utvekcling. Hon började sin föreläsning genom att visa oss en bild på jorden samt berättade vilka utmaningar det kan finnas fär få tilgång till vatten i framtiden. Hon berättade att ´ca 97% av jordens vatten är saltvatten och 3 % är saltvatten. Hon berättade att det är jätteviktigt att vi tar hänsyn till hur vi använder våra vatten resurser med tanken på att många delar världen inte har tillgång till ren vatten. Anna berättade om resan när hon nyligen hade rest till Nepal. Hon sade att fattiga i landet blir sjuka oftare för att folk inte har tillgång till ren vatten som vi har här i sverige.

Hon berättade även om konsekvenser av att använda plast. Vi fick fundera över en stund hur mycket plast vi använder under en hel dag. Jag kunde komma fram med 10 stycken, tandborste, busskort, kammen, skor, bilnyckel, madrass, bord, stol, data, mobil. Hon visade olika plast märke som man kan tänka på när man köper någon plast produkt. Enligt henne är Sverige är ett bra land när dte gäller återvinning av sådana partiklar. I andra länder brukar man slänga saker i naturen vilket förstör naturen helt. Detta påverkar även havet och allt som leve ri havet. Jag tyckte att dagens workshop och föreläsning var väldigt intressant. Det är inte så ofta man tänker på hållbar utveckling när man köper plast produkter. Jag tycker att redan från förskoleåldern bör man öka barns kunskap och förståelse inom detta ämne så att det kan sitta kvar hos de resten av deras liv.

.. .

Likes

Comments