Vemork, Rjukan


Der sabotasjeaksjonen skjedde, i 1943 og der hvor norske motstandsmenn (Gutta på skauen, som de ble kalt) bombet tungtvannsanlegget på Vemork og den omtales som en av de mest vellykkede sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig

Og dermed fikk de stoppet produksjonen av tungtvann

Under 2. verdenskrig pågikk et kappløp om å klare å produsere den første atombomben. Man trengte tungtvann, og det ble produsert på Vemork ved Rjukan. Tungtvann var et bi-produkt av kunstgjødselproduksjonen, noe som fattet nazistenes interesse

Hele historien om sabotasjeaksjonene og om livet under okkupasjonen er godt bevart på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork

Fun fact: Den kjemiske formelen for tungtvann er D2O, Tungtvann ser ut som vann, men er ca 10 prosent tyngre. Vanlig vann (H2O) har to hydrogenatomer og ett oksygenatom. I tungtvann er det døytron i stedet for hydrogen, og mens vanlig hydrogen har ett proton i sin atomkjerne, har døytron både ett proton og ett nøytron


Where the sabotage operation took place, in 1943 and where Norwegian opponents (Gutta på skauen, as they were called) bombed the heavy water plant at Vemork and it is referred to as one of the most successful sabotage operations during World War II

And thus they stopped the production of heavy water

During World War II, there was a race to produce the first atomic bomb. Heavy water was needed, and it was produced at Vemork near Rjukan. Heavy water was a by-product of fertilizer production, which caught the interest of the Nazis

The whole story of the sabotage actions and of life during the occupation is well preserved at the Norwegian Industrial Workers' Museum in Vemork

Funfact: The chemical formula for heavy water is D2O Heavy water looks like water, but is about 10 percent heavier. Ordinary water (H2O) has two hydrogen atoms and one oxygen atom. In heavy water there is diotron instead of hydrogen, and while ordinary hydrogen has one proton in its atomic nucleus, diotron has both one proton and one neutron


Some of the text borrowed from internet

Liker

Kommentarer