My inner peace has spread all over me and once again I feel at ease. The summer breeze and the reflections of the river makes me think about smaller things in life. We don't always need all the fancy stuff. Sometimes it's good just to sit and think about absolutely nothing.

My mom used to sit quite often, just like me in this picture and let her mind swift away. When I asked what she was doing, she was "listening to her bones". I didn't quite understand that, but now I do. It's one of the best things to do, just sit and enjoy the moment. We're living such hectic lives with constant buzz and I noticed that it's something I want to get rid of. These quite moments are sometimes the best moments for me. A moment to reflect and think.


------------------------------


Mitt inre lugn har spridit sig över hela min kropp och än en gång känner jag mig lättad. Sommarvinden och reflektionerna från åns yta får mig att tänka på små saker i livet. Vi behöver inte alltid ha det mäktigt. Ibland känns det bra att bara sitta och tänka på absolut ingenting.

Min mor brukade sitta tyst väldigt ofta, precis som jag i bilden nedan, och låter tankarna flyta iväg. När jag frågade henne vad hon gjorde fick jag ett svar jag inte riktigt förstod: "jag lyssnar på min kropp". Det var svårt att begripa vad hon menade när jag var liten, men nu vet jag vad hon menade. Det är en av de bästa sakerna att göra, bara sitta och njuta av stunden. Vi lever i en sådan hektisk värld där det händer ständigt någonting. Jag märkte att det är någonting som jag vill bli av med. Dessa tysta stunder är ibland de bästa stunderna för mig. En stund att reflektera och tänka.

This music fits into my mood right now. Saxophone summer vibes running through my veins.


-----------------------------


Den här musiken passar bra till mitt humör just nu där saxofonens sommarvibbar strömmar genom min kropp.


Bisous

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Has it ever happened to you when you set your alarm completely wrong? Well, that happened to me. On top of that, I walked aimlessly around the flat wondering what I was supposed to do. Not the best time to wander about when you're in a hurry to get ready. Ready for what you may ask? I don't know, maybe the summer since it is so short in Finland haha!

Finally I felt the heat that I've been longing for, but it doesn't take that long until I start "complaining" about how it's too hot. I love that kind of complaint though. Feels like I've been waiting to say just that the whole winter! We Finns love to complain about the weather. It's either too hot or too windy or too much of anything. But, maybe it's just me.

Let's get to the point shall we? Actually I want to share some music with you, but instead I keep rambling about the weather. The weather is always the perfect subject to talk about, isn't it?

While catching the waves, try these songs. You might get lucky.


-----------------------------


Har du någonsin lagt alarmen helt fel? Ja, så hände det åt mig. Förutom det, brukar jag vandra mållöst runtomkring i lägenheten och undrar vad jag skulle göra. Inte den bästa tiden att sväva runt när man har bråttom att bli klar. Ni undrar säkert för vad? Jag vet inte, kanske sommaren eftersom sommaren är så kort i Finland haha!

Äntligen kände jag värmen som jag har saknat, men det tar inte länge tills jag börjar "klaga" över hur varmt det är. Däremot älskar jag sådana klagomål. Det känns som att jag har väntat hela vintern för att kunna säga det! Vi finnar älskar att klaga om vädret. Det är alltid för hett eller kallt eller för mycket av allt. Men, kanske det är bara jag.

Låt oss komma till det egentliga ämnet. Egentligen ville jag dela med er musik, men istället babblar jag om vädret. Vädret är det perfekta samtalsämnet, eller hur?

Medan ni fångar vågor, prova dessa låtar. Du kan ha god tur.


Bisous

Likes

Comments

"In order to understand your own country, you need to have lived in at least two others." - WH Auden

By the same standards, you can revisit your country a few centuries ago, twice and you would have experienced two absolutely different countries! You don't need to step into a time machine to do it though. The medieval market in Turku, Finland will take care of that for you.

In the heart of Turku, the market takes place every July for a couple of days where the old city square used to be. Hoards of people throng to the market in anticipation and excitement, chattering loudly, kicking up dust and making it hard to see. A welcome change from the otherwise spotless streets of Finland. Again, I don't think I have ever seen so many Finns in one place! (something I say often, but its true! You don't see Finns out at all!).


--------------------------------


För att kunna förstå ditt eget land, måste du ha bott i åtminstone två andra länder - WH Auden

Tänk att du kan besöka ditt hemland några sekler tidigare och efter ett par besök har du upplevt två helt olika länder! Du behöver inte resa med tidsmaskinen för att göra detta. Den medeltida marknaden i Åbo sköter om det för dig!

I Åbos kärna hålls årligen den medeltida marknaden längsmed Aura ån och Brinkala parken. Stora folkmassor svämmar över gatorna med spänning och förväntan samt täcker vyarna så att det är svårt att se framför sig. Det här är nog ett trevligt ombyte till det annars relativt tomma gator i Finland. Jag tror inte att jag har någonsin sett så många finnar på ett och samma ställe! (någonting jag nämner ofta, men det är sant! Man ser inte finnar där ute över huvudtaget!

The people participating in the festival are all laden with costumes with their tunics right from the 12th century! What a sight! The only thing that gave it away were the prescription glasses.


-------------------------------


Deltagarna var utklädda precis som i medeltiden! Vilken syn! Det känns som jag skulle ha stigit in i en ny värld. Det enda som avslöjar att vi är i modern tid är glasögonen.

Their costumes go a long way! This intimidating procession is apparently for someone pretty important. The guards pushed people out of the way to make space to pass. I can only imagine how rough this might have gotten a couple of centuries ago! The feeling of the whole thing got way more real with this!


-----------------------------


Utklädnaden syns överallt! Detta tåg såg ut att vara för någon viktig person. Vakterna knuffade folk bort från vägen för att ge mer utrymme för paraden. Tänk hur hårdhänt det skulle ha blivit några sekler tidigare! Det hela kändes så verkligt här!

There is a lot to witness. Here is a picture of this young man posing with a REAL sword which can cut through people like butter. (I checked it and it is way sharper than my kitchen knife!)


---------------------------------


Det finns mycket att se. Här är en man med ett RIKTIGT svärd som kan skära folk lika enkelt som smör. (Jag kollade det och det är mycket vassare än min kökskniv!)

All participants make sure they follow the strict regulations of the theme where all the work done is done in the old fashioned way... by hand! You can find bucketloads of cool handmade stuff with prices to match.


--------------------------------


Alla deltagare följer strikta regler där allting görs som i de gamla goda tiderna... för hand! Du kan finna många finna handgjorda saker med matchande priser.

One of the best things I found about the market was their ingenious ways of using animal products and body parts. The woman over here is one of the many people who make ale holders out of horns to drink from. Similarly all kinds of decorative, and downright everyday use items, made out of animals and horns can be found in this market.


-------------------------------


En av de bästa sakerna som jag har utrett om marknaden är deras sätt att använda animaliska produkter och kroppsdelar. Kvinnan i bilden nedan är en av många som tillverkar dricksglas ur horn. På samma vis kan man hitta i denna marknad dekorationer och vardagliga saker gjort av djur och horn.

Keeping true to the regulations, the metalware is also handforged. As is custom in Finland, you have got to have a Sauna sign for your beloved steamy room.


--------------------------------


Dessa metallskyltar är också handgjorda. Som det är i Finalnd måste vi ha en bastuskylt till vår kära bastu.

Everything, from product to contraption is handmade and hand-driven. Like this cool children's merry go round. It's just too cool for words! I only wish I could ride it, but apparently it is too big for me haha!


-----------------------------


Precis allting är handgjort eller mekaniskt drivna för hand. precis som den här snygga karusellen. Den är alltför häftig att beskriva med ord! Vad jag önskade prova på karusellen, men tydligen är den för stor för mig haha!

And the best part about the market is... of course all the delicious food. The smell of food followed me everywhere I went. Apparently the outdoor BBQ was so intense, the cloud of smoke could be seen from my apartment. In the center of the marketplace it was even more pronounced. I have to say, the smell made everyone's mouth water, even mine!

How interesting to see a whole pig made this way! This reminds me of Asterix and Obelix when I see this! Maybe they might show up from a corner!


-----------------------------


Det bästa med marknaden är... så klart den goda maten. Matdofterna följde mig överallt. Tydligen är grillningen utomhus så intensiv att man kunde se rök från min lägenhet. I centrum var marknadens tillvaro mycket tydlig. Jag måste nog säga att dofterna fick alla att drägla, även mig!

Det är dock intressant att se en hel gris tillredas så här! Tänker på Asterix och Obelix när jag ser detta! Kan hända att de dyker upp från något hörn!

And I had to save the cutest thing for last! This cute little two-year-old on a leash. Don't get me wrong... I love kids, but I'm sure secretly all moms want to put their kids on a leash. At least sometimes haha!


------------------------------


Jag har den sötaste saken till sist! Dennna söta lilla tvååringen är i koppel. Misstolka inte mig... jag älskar barn, men jag är ganska säker på att alla mammor där ute skulle vilja sätta barnen i koppel. Åtminstone ibland haha!

Here's some medieval music from the market to give you a first hand feeling of the event!!


------------------------------


Här är lite medeltida musik från medeltida marknaden för att få er i stämningen!

Like this article? Share it and recommend this blog to your friends. Got any suggestions? Sure! Just post a comment and I'll make sure I read it.


------------------------------


Gillar du artikeln? Dela gärna denna blogg med dina vänner. Har du förslag? Lägg en kommentar nedan så läser jag igenom!


Bisous

Likes

Comments

"Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship." -Benjamin Franklin.

Indeed, leaving no expense unspent, the Tall Ship Race 2017 in Turku, Finland was quite the highlight of this summer. The ships have travelled days and months to get to Turku. This was one of the coolest events that attracted tourists from all around the world. I must say, all the years I've been in Turku I've never seen such a crowd.


------------------------------


Precis som Franklin (eller motsatsen) lämnar jag platsen efter att ha tagit ut av allt. Tall Ship Race 2017 i Åbo var definitivt en av sommarens höjdpunkter. Fartygen har rest i dagar och månader för att komma till Åbo. Detta var en av de coolaste händelserna som lockade turister från hela världen. Jag måste säga att alla åren jag har bott i Åbo (före min Terjärv-tid) har jag aldrig sett så många människor på en gång.

As I was browsing through different ships I suddenly came across a neatly dressed sailor welcoming every person boarding his ship with a smile.


------------------------------


När jag utforskade olika fartyg stötte jag på en vacker seglare som välkomnade varje person som gick ombord på sitt skepp med ett stort leende. Nyfikenhet tog över mig och när jag kom ombord blev jag mållös. Fartyget var otroligt vackert från topp till tå med fantastiskt trä och mässingsarbete.

With freshly shaved, handsome and professional crew it looks like they are straight out of a fairytale. THe crew was always omnipresent and polite to all guests.


-----------------------------


Dessa stiliga och professionella sjömän såg ut att vara direkt ur en saga. Besättningen var alltid närvarande, välkomnande och trevliga till alla gäster.

The female crewmembers were dressed so that they would put all brides to shame.


--------------------------------


Den kvinnliga besättningen var uppklädda i fantastiska dräkter!

I decided to write about Shabab Oman II as soon as I set eyes on this beauty! Set at 86 meters long and 11.1 meters wide the Shabab Oman II is one of the largest ships in the race with a prime mast voltage of 51.2 meters.


-----------------------------


Jag ville skriva om Shabab Oman II så fort jag lade mina ögon på denna skönhet! Tänk dig ett skepp på 86 meter längd och 11.1 meter bredd! Detta gör Shabab Oman II till en av de största skeppen i tävlingen med en präktig mast på 51.2 meter.

My request for an interview was promptly addressed and all my questions were answered by the ship's Second in Command Lt.


-------------------------------


Min intervjuförfrågan togs varmt emot och alla mina frågor besvarades av andremannen Lt.

Needless to say, this gleaming, luxurious Royal Navy ship of the Sultanate of Oman faces a big distance between her and her home. This will be one of the crew's longest and most demanding trips. It makes me think how they manage without their friends and family for such a long time.


------------------------------


Det lyxiga omanska skeppet är långt borta från hemlandet. Den obevekliga bemanningen på 92 personer har rest tusentals kilometrar över stora hav innan de anlände till Åbo. Det tog tre månader att nå Åbo och sammanlagt blir resan ett halvt år lång. Denna resa blir en av de längsta och mest krävande. Det får mig att tänka på hur de klarar sig utan sin familj och vänner sådan lång tid.

Shabab means young and it is named rightly so, since it was built by the Dutch in only 2014. It's sister ship belongs to Brazil who resides on the other side of the world. With three spacious and luxurious

One interesting fact about the Captain is that he is the only official from Oman present at the races who had represented the Sultanate in the Tall Ships races, Turku in 1996.


----------------------------


Shabab betyder ung på arabiska och namnet är beskrivande när skeppet är byggt år 2014 av holländarna. Systerskeppet tillhör Brasilien, som ligger i andra sidan världen. Med tre rymliga och lyxiga däck fyllda med invecklade träarbeten, artefakter samt mässing och guld var detta skepp en verklig skönhet. Det finns otaliga rum tillgängliga för tjänstemännen där de har separata kvarter för manliga och kvinnliga sjömän. På skeppet finns det också fyra VIP-rum med guldstandarder för gäster ombord.

Ett intressant faktum är att kaptenen är den enda officeraren som representerade Oman Tall Ship Race i Åbo 1996.

If I talked to Lt. Khaleefa, I sensed in him a globalist and international man, and I liked his love and loyalty for the Sultanate and his experience in maintaining discipline with his crew members seamlessly without effort. He was both friendly and encouraging his crew and professional and kind in his conduct.


-----------------------------


Under intervjun avslöjades en globalist och en internationell man som har upptäckt sin passion. Hans vänlighet och lojalitet för sultanatet samt hans erfarenhet i att behålla konstant disciplin med besättningen utan besvär var beundransvärt. Han var både trevlig och uppmuntrande till sin besättning och skötte det hela på ett mycket professionellt sätt.

By the end of our tour Lt. Khaleefa invited me to their farewell celebration. I could not contain my excitement. To be invited to this event was a cultural dream come true. As expected, the crew members were dressed neatly in spotless official uniforms and traditional Arabic tunics with neat turbans and Omani belts and daggers tied to their waist. The female crew were dressed in colorful tunics fit for a model, with beautiful jewelry adorning their traditional suits. Traditional music filled the air and the crew performed their traditional dancing with the swing of their daggers.

The guests were mostly organizers of the event but different sailors, photographers and ambassadors were also present. The food was just amazing, with all kinds of delicacies and drinks. My own personal favorite became the Arabic coffee served in tiny cups even though I'm not a coffee person.


-----------------------------


I slutet av rundturen blev jag inbjuden till desar avslutningsfest. Jag kunde inte hålla min glädje, det var alltför spännande. Denna inbjudan var en kulturell dröm för mig. Precis som förväntat var besättningen klädd i felfria och fina uniformer samt stiliga arabiska tunikor med omsorgsfullt bundna turbaner och dolkar fästa vid midjan. Damerna var klädda i färgglada traditionella tunikor med vackra detaljer. Den traditionella musiken fyllde skeppet och besättningen uppträdde med traditionell dans där de viftade med sina dolkar.

De gäster var huvudsakligen arrangörer från evenemanget, men olika sjömän, fotografer och ambassadörer var också närvarande. De eten var fantastisk, träffade goda delikatesser och goda drycker. Arabisk kaffe blev en av mina favoriter, även om jag inte är en ivrig kaffedrikker.

At the end of the tour I was invited to their closing party. I could not keep my joy, it was so exciting. Being invited to the event was like a cultural dream for me. Just as expected, the crew was dressed in flawless and nice uniforms and stylish arabic tunics with carefully tied turbanes and with daggers stuck in the waist. The ladies were dressed in colorful traditional tunics with beautiful ornaments. The traditional music filled the ship and the crew performed with traditional dance where they waved the daggers.

De gæster var hovedsagelig arrangører fra arrangementet, men forskellige søfolk, fotografer og ambassadører var også til stede. De eten was geweldig, met heerlijke delicatessen en goede drankjes. Arabic coffee became one of my favorites, even though I'm not an avid coffee drinker.

I had to say a heartfelt goodbye to the crew and the ship herself, sad to have to say farewell but happy to have witnessed this wonderful ship in its full majesty.


-----------------------------


Slutligen måste jag säga ett hjärtligt adjö till besättningen. Det är synd att säga adjö, men jag är glad att ha haft möjligheten att bevittna detta majestetiska skepp! Jag kommer att krama om dessa minnen till nästa Tall Ship Race.


Bisous

Likes

Comments

The decisions up until now were not very easy. However, I knew the Tabla would definitely make this list as one of the most renowned instruments in India. This twin set of drums hold enormous cultural importance and its presence in music along with the flute always gives a feeling of the subcontinent. They go as far as 2500 years into India's history!

One of the most prominent tabla master is Zakir Hussain, who has graced Indian music with his eloquent style and his fast paced drumming hands. Here is a small sample of what he can accomplish with a set of Tablas.


----------------------------


Besluten hittils har inte varit lätta. Oberoende så visste jag att tabla är ett av de kändaste indiska instrumenten. Detta set med tvillingstrummor är kulturellt mycket signifikant och dess närvaro i musiken tillsammans med flöjten ger en känsla att man skulle vara i subkontinenten. Dessa instrument går långt tillbaka i tiden, så långt som 2500 år i Indiens historia!

En av de mest framträdande tablamästare är Zakir Hussain som har förskönat den indiska musiken med sin uttrycksfulla stil och snabba fingrar. Här är ett exempel på vilka rytmer han kan åstadkomma med en tabla.

Maybe its enough with the classics, here is something more modern for your taste. Tabla Swag is one of my favourite when it comes to a mixture of modern and classic in India.


-------------------------------


Nu räcker det med klassiker, här är någonting modernare för er. Tabla Swag är en av mina favoriter när det kommer på tal om en blandning av modern och klassisk musik i Indien.

One of the most played songs by Ed Sheeran, Shape of you, also has a tabla cover. The song itself has been played on repeat so many times people are literally sick of it. However, this swing in music is a fresh mix. Here it is, rate it as you please!


-----------------------------


Shape of you är en av de mest spelade låtarna. Nu har denna låt en tabla version också! Sången har spelats så många gåner att alla har blivit trötta på den. Trots allt, svänger denna versionen lite grann och får den att kännas lite fräschare. Här är den, ni får tycka hur ni vill!

Got any ideas for more unusual instruments? Don't forget to mention them in the comments. I will go through all of them.

Stay tuned for our next episode. The next instrument is a very unusual, albeit very famous South Asian percussion. Can you guess what it is?


------------------------------


Har du idéer om nästa ovanliga instrument? Minns att kommentera i så fall så går jag igenom alla förslag.

Är du klar inför nästa avsnitt? Nästa instrument är mycket ovanligt, men också väldigt känt slagverk från sydasien. Kan du gissa vilket instrument det är?


Bisous

Likes

Comments

It's an unbelievable tragedy. Chester Bennington, one of my favourite singers commited suicide at age 41. His body was found at a private residence in L.A County. I feel really sorry for his wives and six children, his band and countless fans who he entertained and motivated to do better in life.

He always had problems with substance abuse, and had always fought with the desire to end it all. It looks like the desire has won. "It’s not cool to be an alcoholic — it’s not cool to go drink and be a dumbass” he said to Noisecreep in 2009. “It’s cool to be a part of recovery. This is just who I am, this is what I write about, what I do, and most of my work has been a reflection of what I’ve been going through in one way or another.”

He was very vocal about the abuse he faced as a child as well. In a 2011 interview with the Guardian, he said: “When I was young, getting beaten up and pretty much raped was no fun. No one wants that to happen to you and honestly, I don’t remember when it started ... My God, no wonder I became a drug addict. No wonder I just went completely insane for a little while.”

This is a tribute to Chester's roaring but soothing voice and his boundless talent. This is a tribute to show the world how we will miss him so much!

Let's take a second and remember him for all the gifts he left us, especially some of his best music. Below are top 10 of his best songs.


------------------------------


Det är en otrolig tragedi. Det är hemskt att höra att en av mina favoritsångare har gjort självmord. Chester Bennington blev bara 41 år gammal och hans kropp hittades i hans privata lägenhet i L.A. Det är verkligen beklagligt, speciellt för familjen, hans band och otaliga fans som han har underhållit och motiverat att förbättra sig i livet.

Han hade alltid problem med missbruk av olika substanser och har även stridit med viljan att avsluta det hela. Det ser ut som att viljan har vunnit. "It’s not cool to be an alcoholic — it’s not cool to go drink and be a dumbass” he said to Noisecreep in 2009. “It’s cool to be a part of recovery. This is just who I am, this is what I write about, what I do, and most of my work has been a reflection of what I’ve been going through in one way or another.”

I en intervju år 2011 berättade han hur han blev misshandlad och våldtagen som ung samt hur det har påverkat honom negativt i hans liv: “When I was young, getting beaten up and pretty much raped was no fun. No one wants that to happen to you and honestly, I don’t remember when it started ... My God, no wonder I became a drug addict. No wonder I just went completely insane for a little while.”

Det här är en hyllning till Chesters rytande, men tröstande röst och hans gränslösa talang. Det här är en tribut för att visa världen hur mycket vi kommer att sakna honom!

Låt oss ta en tyst minut och minnas för alla gåvor han har lämnat efter sig, speciellt hans musik. Nedan får ni lyssna på de tio bästa låtarna av honom.


Bisous

Likes

Comments

Kora är ett fascinerande instument från västafrika och är nu dagens höjdpunkt! Afrikansk musik har alltid väckt mina tankar med färgglada fantasier. Berättelserna i dessa sånger är väldigt fängslande! Musiken i sig själv är tillräcklig för att få tyst på en livlig publik.

Här kommer lite musik av Sona och hennes band. Sona är en av få kvinnliga koramusiker, eftersom detta intsrument vanligen spelas av män.


-------------------------------


Our next contender is the beautiful and fascinating Kora from West Africa. African music has always filled my imagination with colorful fantasies. The folklore and stories told in the songs are to die for! The music itself is enough to silence a crowded chattering hall.

Here is some music for thought. Sona here is one of the very few female Kora musicians as the intrument is dominated by male players.

Här är en annan mycket talangfull lokal koramusiker i Gambia. Så fascinerande! Här ser ni hur fint det låter om man låter instrumentet vara hos rätt person.


-------------------------------


Here is some another very talented native Gambian Kora musician. So mesmerising! This shows you how amazing this instrument can be in the hands of the right person.

Jally Kabba Russo är en annan maestro förr i Gambia som spelar så fint i denna korta video. Kanske denna musiker blir känd någon dag? Hans talanger på koran är otroliga!


-------------------------------


Jally Kabba Russo, another Gambian-born maestro plays amazingly in this short video. This musician is not short of international fame soon and his skills with the Kora is unreal!

Har du idéer om nästa ovanliga instrument? Minns att kommentera i så fall så går jag igenom alla förslag.

Är du klar inför nästa avsnitt? Nästa instrument är mycket ovanligt, men också väldigt känt slagverk från sydasien. Kan du gissa vilket instrument det är?


------------------------------


Got any ideas for more unusual instruments? Don't forget to mention them in the comments. I will go through all of them.

Stay tuned for our next episode. The next instrument is a very unusual, albeit very famous South Asian percussion. Can you guess what it is?


Bisous

Likes

Comments

Hej på er!

Vilken vacker dag att presentera en artist! Speciellt med en så cool artist som denna! Blev intresserad när jag märkte att denna norska sångerskan/sångskrivaren/producenten har en speciell och intressant musikstil. Denna jazz och soul sångerskan är aktiv i New York och har fascinerat Pigeons&Planes med sin musik. Speciellt hennes nya single "Red Clay" har väckt uppmärksamhet.

Charlotte Dos Santos bild är nog härligt vintage! På något sätt påminner hon mig om Minnie Ripton, en känd sångerska på 70-talet. Jag får bra vibbar av den här bilden!


-------------------------------


Hey guys!

What a beautiful day to present an artist! Especially an artist as awesome as this! My interest went over the roof when I noticed this singer's unusual and interesting music style. Apart from being a singer she's also a songwriter and producer from Norway! This jazz and soul singer resides in New York and has blown away Pigeons&Planes with her music. Especially with her new single "Red Clay" that raised increasing attention.

Charlotte Dos Santos' picture is lovely with its vintage vibes! Somehow she reminds me of Minnie Ripton, a famous singer in the 70's. I get such good vibes from this picture!

The complete metamorphosis from larva to a butterfly is one of the most spectacular transformations in the natural world.

They completely remodel their bodies within the pupa – the caterpillar digests herself and creates her adult parts and when she is ready, she frees herself from the safety and warmth of the pupa inside the silky cocoon.

By using the body as a canvas we are with this video reclaiming female bodies from a sexual gaze and looking at the transformation into womanhood and the emergence of a new awakening through a repeated cycle.

Charlotte Dos Santos

Dos Santos jämför vägen till kvinnlighet med fjärliens utveckling och tar tillbaka den kvinnliga kroppen från sexualiseringen. Med sin mjuka röst beskriver hon misstänksamma personer som utnyttjar dig bara för deras eget intresse.

Avslutningsvis lyssnar vi på "Watching You" av Dos Santos. Har ni någonting intressant att dela med er kring detta tema?


-------------------------------


Dos Santos compares the way to womanhood with the physical development of a beautiful butterfly and wants to reclaim the female body from sexualisation with this video above. With her smooth vocals she describes suspectful persons who use you only for their own good.

Let's end this post with "Wathing You" by Dos Santos. Do you have any interesting things to share about this theme?


Bisous

Likes

Comments

Dagens ovanliga instrument är kantele, ett instument som kan ha så många strängar som 40 stycken. Det är så finskt att alla som har gått finsk grundskola har säkerligen provat detta instrument. Visste inte att kantele hade så mycket potentialer förrän jag lyssnade på Ida Elina.

Här är en fin tolkning av Ida på den kända låten Billie Jean. Otroligt nog är denna spelad endast på kantele.


-------------------------------


Today's unusual instrument is the Finnish harp which can have as many as 40 strings. It is so Finnish, everyone has tried it at least once in their lifetime if they have been to a Finnish school. I never thought it had such amazing potential until I listened to Ida Elina.

Here is a great cover by Ida of Michael Jackson's Billie Jean. Amazingly, it is only done on the Kantele.

I Finlands nationalepos Kalevala gjorde hjälten Väinämöinen första kantele från en jätte gäddas käkben och några hårstrån av Hiisis hingst. Kanteles toner lockade alla skogens djur att komma och beundra dess skönhet.

Som ni hör, låter den underbart i denna video. En pjäs om Kalevala spelas en vacker hymn på en kantele gjord av en gäddas käkben.


-----------------------------


In Finland's national epic, Kalevala, the mage Väinämöinen makes the first kantele from the jawbone of a giant pike and a few hairs from Hiisi's stallion. The sound draws all animals in the forest to wonder at its beauty.

It sounds beautiful indeed as you will see in this video, the depiction of Kalevala hymn played on a Kantele made by a pike's jawbone in a play.

Kantele är vanligtvis lite mer robust än det som spelades på videon ovan. Här kommer en annan video som visar hur fantastisk detta instrument är i sin full prakt. Hoppa över till 01:00 för att se vad jag menar!


----------------------------------


The Kantele is usually more robust than what was played in the last video. Here is another video showing how awesome this instrument can be at its full splendour. Fast forward to 01:00 to see what I mean!

Vill du dela med dig ett ovanligt instrument? Glöm inte att kommentera här! Jag går igenom alla förslag.

Är du klar för nästa instrument? Den här gången från västafrika. Kan du gissa vilket instrument det är?


------------------------------


Got any unusual instruments to share? Don't forget to give me your input in the comment section below. I'll go through all of them.

Stay tuned for the next unusual instrument. It comes from West Africa, can you guess what it is?


Bisous

Likes

Comments

Finland är skriftligen rockmusikens land eller en av de topländerna som älskar läderbyxor! Till skillnad från andra länder, ju mindre ställen man går till, desto fler beundrare av rock och metallmusik dyker upp! Med flest rock- och metallband än någonstans i hela världen har det publicerats förvånansvärt bra musik. Detta är känt som Suomi Rock i Finland, en genre som följde trenderna av 50- och 60-talet, men har utvecklats till något mycket mer framträdande på en kort tid. Jag har varit tursam att vara en del av en finsk musikersläkt, för jag har många möjligheter att spela i olika evenemang och uppleva olika musikstilar, speciellt rockmusik.


------------------------------


Finland is literally the land of rock music or one of the top countries that love leather pants! Surprisingly unlike other countries, the deeper you move into smaller populations, the more heavy metal people love! With more rock and metal bands per capita than any country in the world she does produce surprisingly good music. Locally known as Suomi Rock, the genre followed popular trends of the 50's and 60's but evolved into something much more prominent in only a few years. I'm pretty lucky to have been born a musician in a prominent Finnish musical family, for I have the opportunity to play in many festivals and explore all kinds of music, especially rock music.

Nu är det dags att ta ett varv till Terjärv, en liten by bara några hundra kilometer från Lappland! Det har varit en stund sedan jag har varit till byn. Det som drar mig till Terjäärv den här gången är detta TärjäRock! Lokala artister och band spelar i festivalen som lockar folk runtomkring. Trots att jag inte längre är lokal, har jag bott i Terjärv i två år. Det är ofattbart att jag har bott där så länge! Det är kul att få vara med och spela i ett så bra evenemang i Finalnd. Det är ännu ofattbart att jag har bott så långt norrut!


------------------------------


For the very same reason I have to pay a visit to Terjärv again, the village just a couple of hundred kilometers shy of Lapland, AKA the winter wonderland! It's been a while since I've been in the charming village and this event called TärjäRock is pulling me back. Local artists and bands play in the festival which attracts people from all around the country. Even though I'm not a local anymore, I've lived in Terjärv for two years. I'm very excited to contribute musically to such an iconic event in Finland. And... I still can't believe I lived so far up north!

It's gonna be awesome going back to that beautiful place!


------------------------------


Det kommer att vara härligt att komma tillbaka till det här vackra stället!

Tiden går fort när man har kul brukar man säga. Det här evenemanget blir definitivt kul! Se till att du får din biljett!

Snart kommer det fler uppdateringar om evenemanget! Jag kommer att skriva om det i min blogg så fort som jag är tillbaka från konserten.


-----------------------------


They say, time flies when you have fun. This event will be fun for sure! Make sure you get your ticket!

Stay tuned for more updates on the event which I will cover in my blog once I'm back from this gig.


Bisous

Likes

Comments

Instagram@ladolcemusica