Vi må gjøre noe nå!

Klima er bare noe bås tenker mange mennesker, Mange som dritter i dette og kanskje de ikke gidder sette seg inn..

Dette betyr så ekstremt mye hvordan vi forbruker jorden resurser, hvordan vi lever på denne planeten. Dette virke helt skrudd ut, alt henger sammen med klima og hvordan vi mennesker gjør på denne jord!

Alt vi gjør påvirke fremtiden enten du liker det eller ikke. Tenk kor mye resurser bruker av kjøtt produksjonen sykt mye jordens resurser.

Er ikke rart det vært mye skogs brann løp av siste årene, alt handler om endring av klima og temperaturen i atmosfæren. Nå skjer det raskt!

Alt røyken ifra skog brann har nådd langt og øker stor sjans for det vil skje noe, Isen smelter mer og mer hver dag som går. Vi må faktisk tenke på det nå! Vi kan ikke la være å dritte i dette, Tenk på oss som er etter oss, vi som kommer slitte å leve på denne jord. Barnet vår er stor sjanse for opplever galskapen av naturkatastrofe.

Som dere vett har det vært hetebølge I USA, skogs brann i USA, skogbrann i hellas, Flomm i Tyskland. Det skjer allerede nå! Vi kan ikke la jorde lide mer!

Jeg er enormt bekymra for fremtiden og videre, vi kan ikke leve på denne planeten å holde på slikt vi har gjort!

Vi kan ikke la barnet vår oppleve, oversvømmelse, hetebølger, istid. Vi må sørge for vi kan bidra så mest så mulig for etter kommende, bidra nå!

Mange lurer hva du kan gjøre for redde planeten, masse du kan gjøre.
Kast søppel rett plass, Rydde i naturen og spesielt med havet, bruke mindre energi av nye ting helle tiden, begynn å spis vegan mat ( gjær deg frisk og planeten vårt frisk ) og kutte ut å fly. Og engasjer deg om dette å få mest mulig folk med!


Tenk på fremtiden som er etter deg! ikke vær så ego!


----------------------

Climate is just a booth thinking a lot of people, a lot of people in this and maybe they don't bother to get in..


This means so much how we consume Earth resources, how we live on this planet. This seems completely screwed out, it's all connected to climate and how we humans do on this earth!


Everything we do affects the future whether you like it or not. Think choir a lot of resources use of meat production sickened a lot of earth's resources.


It's no wonder there's been a lot of forest fires in recent years, it's all about changing the climate and the temperature of the atmosphere. Now it's happening fast All the smoke from forest fire has reached a long way and increases the chance that something will happen, the ice is melting more and more every day that passes. We actually have to think about it now!

We can't help but in this, think of us who are after us, we who come struggling to live on this earth. Our child is a high chance of experiencing the madness of natural disasterAs you know, there's been a heat wave in the U.S., wildfires in the U.S., wildfires in greece, Floods in Germany. It's already happening now! We can't let fields suffer anymore!

I am immensely worried about the future and beyond, we cannot live on this planet to hold on to the things we have done!


We can't let our child experience, flooding, heat waves, ice age. We must make sure that we can contribute as much as possible for after the coming, contribute now!


Many wonder what you can do to save the planet, plenty you can do.

Throw away the garbage right space, clean up nature and especially with the sea, use less energy of new things pour the time, start eating vegan food ( ferment yourself fresh and our planet fresh ) and cut out to fly. And engage with this to get the most people in!


Think about the future that's after you! don't be so ego!

Klimaogsamfunn❤❤❤

Liker

Kommentarer