Header

En fantastisk dag, IDAG 😃!

Oki.. Hhmm, känner mig lite överväldigad av allt som sker just nu, för mig är den här bloggen nåt RIKTIGT STORT! Har i flera års tid försökt komma igång med bloggandet.. Men saker har inte riktigt gått min väg, jag har suttit "fast" i ski**n.. Droger.. och ett helt annat liv än vad jag önskat!
Men som sagt "Det finns en mening med ALLTING som sker!" ..Om jag inte hade gjort klart min "DEN" resan till slutet av den, och kommit till just DEN insikt och förmåga, som jag äntligen tillslut nådde, och kunde bryta mitt mönster.. så skulle jag nog troligtvis inte vara DEN jag är i dag, med ALLA DE förmågor som jag HAR och hela tiden utvecklar som det Sanna väsen jag är👍😃!
Jag är stolt över mig själv på ett obeskrivligt vis!
Jag är FÖRÄLSKAD i LIVET ❤️!
..Och ALLT jag innerst inne önskar.. Är att ALLA ska kunna känna den fantastiska tryggheten och glädjen, av att livet ÄR på väg åt PRECIS DET HÅLL MAN ÖNSKAR, även om det bara är någonting som man tidigare kunnat DRÖMMA OM!!
💖 Jag skulle kunna beskriva livet jag lever nu på tusen olika magnifika vis. Men det ord som beskriver det ALLRA BÄST just nu, är "MAGISKT!" 💖

God Natt & sov gott, kära vänner. ..Dröm i färg 💚💛❤️💙!

Love'n'Light Therèse


A fantastic day, TODAY 😃!

Oki .. Hhmm, feeling a little overwhelmed by everything that is happening right now, for me, this blog something really big! Has for several years tried to start blogging .. But things have not quite gone my way, I have been "trapped" in the sh*t .. Drugs .. and a completely different life than what I'v wanted!
But as I said "There is a meaning to everything that happens!" ..if I had not made clear my "THIS" trip to the end of it, and come to precisely the insight and ability, I finally reached the end, so I could break my bad pattern .. I guess I would probably not be who I am today, with all the abilities that I have and constantly develops as the true essence I AM 👍😃!
I'm proud of myself in an indescribable way!
I am IN LOVE with life ❤️!
..and My biggest inner wish .. is that EVERYONE should be able to feel this amazing security and joy, that life is heading in JUST THE WAY YOU WANT, even if it is just something that previously just could dream of!!
💖 I could describe the life I now live in a thousand different magnificent way. But the word that describes it at its best, right now, is.. "MAGIC!" 💖

Good night & sleep well, dear friends. ..Dream in Color 💚💛❤️💙!

Love'n'Light Therèse
Likes

Comments

(I will also translate all posts to English and publish them under the Swedish text)


I AM!!
En krigare för ljuset, den goda kraften och källan utav allt liv i universum. Jag är en förmedlare av kärlekens och glädjens kunskap för människan och planeten Jorden. Den kunskap som jag besitter, kommer till genom universums magnifika storhet och lära. Mitt namn är Therése, som människa i detta liv! Jag kom hit som volontär, att hjälpa Gaia och mänskligheten under denna storslagna period av förändring och paradigm skifte (medvetande utveckling). Som villkorslöst berör allt levande här!
Under flera års tid har människor vaknat inför denna OTROLIGA förändring, till att skåda verkligheten för vad den verkligen ÄR. Det är en STOR ÄRA, att få leva här NU, att få vara med om denna spektakulära förändring!
NAMASTE!! ❤️🙏❤️
För var dag som går, förändras och lever hela planeten på en högre frekvens. Den utav Ljus och Kärlek!!
Det som nu sker här på vår jord, är till fördel utav allt levande! Genom det nya sättet att tänka så håller vi på att manifestera en helt ny, sann, spirituell, kärleksfull, glädjefylld och blommande tillvaro på Jorden.
Den senaste uppdateringen jag fått från det galaktiska rådet, om hur processen och alltings framfart här på jorden går, meddelade att hela 64% av jorden levande har nu nått detta högre medvetande. Detta betyder en dimensionell "uppgraderingen" för hela planeten från att leva i en 3D & 4D verklighet -> till 5:e Dimensionens verklighet! Cool Va!? 😉🙂😃
Ja, kära vänner, det är sannerligen en spännande resa vi är med om nu i detta liv! Just NU är energierna och som kommer hit till Gaia, oerhört kraftiga!!
Kraftigare, än någonsin tidigare i människans historia faktiskt! 🌹👍🌹

Mitt syfte med denna blogg är att upplysa människor så gott jag kan, de som vet, de som önskar veta och även de som ännu inte kommit till det..de som saknar tron..! Jag kommer med mina egna ord och den kunskap jag har förmedla det som jag hela tiden uppdateras med genom systrar och bröder runt om på här på Gaia, från mitt högre jag, med änglars och andliga vägledares och övriga ljusvarelsers hjälp och samarbete. Min konstant ökade förmåga och kunskap som healer här på jorden, är mitt största äventyr nu.
Jag kommer uppdatera med mina tankar, händelser och utvecklande vart eftersom.
Mitt första stora genombrott i detta andliga uppvaknande är just insikterna och förmågorna att connecta till det högre medvetandet ...som kommer likt "nerladdningar" från den universella källan, det globala medvetandet och från ljusvarelser som befinner sig i högre frekvenser.
Runt om i hela världen finns det många Ljusarbetare och detta är vad vi gör!!
Vi är stjärnfröer från olika platser i universum! Och detta är vårt uppdrag!!
We are ONE!!

Uppskattar kommentarer och frågor mm. Och ska givetvis göra så gott jag kan för att svara alla med bästa förmåga!
Jag är nybörjare med detta, så jag ber om överseende för ev fel skrivningar o.s.v!
Jag vet också att alla inte delar min uppfattning, filosofi och tro mm, men hoppas på visad respekt och hänsyn för mig och dom som gör det!
Alla NYFIKNA själar är mycket uppskattade 💜🌹💜!!
Med ödmjukast vänlighet hälsar jag er ALLA VARMT VÄLKOMNA till detta fantastiska ÄVENTYR!!
NAMASTE!!

❤️⭐️ Love'n'Light ⭐️❤️ /TheréseI AM !!
A warrior of the light, the good and the power source out all life in the universe. I am a mediator of love and joy knowledge for people and the planet Earth. The knowledge that I possess, comes to the magnificent grandeur of the universe and learn. My name is Therese, as a human being in this life! I came here as a volunteer, helping Gaia and humanity in this great period of change and paradigm shift (consciousness development). Unconditionally touches all living here!
For years, people have woken up before this incredible change, to behold the reality for what it really is. It is a great honor to live here now, to be part of this spectacular change! NAMASTE !! ❤️🙏❤️
For every day that passes, change and live all over the planet at a higher frequency. The Out of Light and Love !!
It is now happening here on Earth, is to the benefit out of it all alive! The new way of thinking so we hold on to manifest a new, true, spiritual, loving, joyous and blooming life on Earth.
The last update I received from the Galactic Council, on how the process and everything's rampage on earth goes, announced that a full 64% of the earth living has now reached this higher consciousness. This means a dimensional "upgrade" of the entire planet from living in a 3D and 4D reality -> 5th Dimension's reality! Cool Huh !? 😉🙂😃
Yes, dear friends, it is certainly an exciting journey we are involved now in this life! Right now, the energies and coming here to Gaia, extremely powerful !!
More powerful than ever before in human history, indeed! 🌹👍🌹

My purpose with this blog is to educate people as best I can, those who know, those who wish to know and even those who have not yet come to it..they lacking faith ..! I come with my own words, and the knowledge I have to convey that which I constantly updated with the sisters and brothers around on here at Gaia, from my higher self, with angels and spiritual waveguides and other ljusvarelsers help and cooperation. My constant increase in ability and knowledge as a healer here on earth, is my greatest adventure now.
I will update with my thoughts, events and evolving every since.
My first big break in this spiritual awakening is precisely the insights and capabilities that Connecta to the higher consciousness ... which is like "downloads" from the universal source, the global consciousness and the light beings who are in the higher frequencies.
Around the world there are many Light workers, and this is what we do !!
We are star seeds from different places in the universe! And this is our mission !!
We are ONE !!

Appreciate the comments and questions etc. And, of course, will do the best I can to answer all the best of their ability!
I'm new to this, so I apologize for any errors downs and so forth!
I also know that not everyone shares my view, philosophy and faith, etc., but hope on the demonstration of respect and consideration for me and those who do it! All curious souls are very much appreciated 💜🌹💜 !!
With kindness humbly, I greet you ALL welcome on this fantastic ADVENTURE !!
NAMASTE !!

❤️⭐️ Love'n'Light ⭐️❤️ / Therese

Likes

Comments