ഒരു ജന്മത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനെ പാതി വഴിയില്..കോര്ത്തെടുക്കാന് എവിടെയോ ഒരു മൌനം...കാത്തിരിക്കുന്നു...ഒരു ജന്മത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനെ പാതി വഴിയില്..കോര്ത്തെടുക്കാന് എവിടെയോ ഒരു മൌനം...കാത്തിരിക്കുന്നു...

Likes

Comments