Hello everyone meet Appy my new Labrador retriever. i was planning to get him , but got " her" . Person to whom i purchased it have done fraud with me took a huge amount and gave me female as i wan male , but its fine its in destiny i think and i love her .

..Hei alle sammen møte Appy min nye Labrador retriever. Jeg hadde planer om å få ham, men fikk "henne". Personen jeg kjøpte den har gjort svindel med meg tok et stort beløp, og ga meg kvinnelig som jeg wan mannlige, men dens fin sin på skjebnen jeg tror, og jeg elsker henne.

Everything was fine 2 days then a bad thing happen, can say worst , person to whom i bought have said that puppy is vaccinated for the first time you can take her after a month for further vaccination but he lied.

my small puppy was of 30 days when i got her and she was found of having a dangerous disease called "parvovirus "

she was having diarrhea and was not eating . i took her to vet they confirmed she was having parvo virus and on;y have a  30% chances of her surveillance is , that was a worst news for me , she is fine now and survived .

I took her to hospiltal for 10 days it cost mea lot but all i can say is i made it and make her live , money dosent matter but someones life is , thank god for it .

it was 10 hardest days because i have not slept for 10 days, i swear every 2 -3 hours dog will vomit or poop , cry because of pain , seeing my dog i feel depressed..

well all i can say is if you got a new pet take them to vet first for a check up then take them home .

wel need your blessing for her to get fit soon , she is fine now and recovered .


..

Alt var fint 2 dager og deretter en dårlig ting skje, kan si verste, personen jeg kjøpte har sagt at valpen er vaksinert for første gang kan du ta henne etter en måned for videre vaksinering, men han løy.

min lille valp var på 30 dager da jeg fikk henne, og hun ble funnet for å ha en farlig sykdom som kalles "parvovirus"

hun hadde diaré, og ble ikke spist. Jeg tok henne med til dyrlegen de bekreftet hun hadde parvo virus kan sjansene for henne overvåking er 30%, som var en verste nyheter for meg, hun er bra nå og overlevde.

Jeg tok henne med til hospiltal i 10 dager det koste mea mye, men alt jeg kan si er at jeg har gjort det og gjøre henne live, penger dosent saken, men vekke liv er, takk gud for det.

det var 10 vanskeligste dager fordi jeg ikke har sovet i 10 dager, jeg sverger hver 2 -3 timer hunden vil spy eller bæsj, gråte på grunn av smerter, se min hund jeg føler deprimert ..

vel alt jeg kan si er at om du fikk et nytt kjæledyr ta dem med til veterinæren først for en sjekk opp og ta dem hjem.

wel trenger din velsignelse for henne å komme i form snart, hun er bra nå og gjenvunnet.Her situation when she was having a parvovirus.

Hennes situasjon da hun hadde en parvovirus


some of her pic after recovery .

noen av hennes pic etter utvinning.

Well its all of her she is the cutest , she is adorable and loving , love to have her home , any one need help about parvo virus contact me i will share how to get your dog cure .

...Vel sin alle hennes hun er den søteste, hun er søt og kjærlig, elsker å ha henne hjemme, trenger noen hjelpe om parvovirus kontakte meg jeg vil dele hvordan du kan få hunden din kur.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

it was an awesome experience , palace is fantastic ,you can feel peace there , its kind of a tourist place beside having a religious value , it has a great building and ancient structure which defines the Buddha's life's and belief .

overall a great experience , its a lovely place to visit in INDIA..

...

det var en fantastisk opplevelse, palass er fantastisk, kan du føle fred der, sitt slag av en turist sted ved siden av å ha en religiøs verdi, har den en stor bygning og gammel struktur som definerer Buddhas liv og tro.

samlet en stor opplevelse, det er et flott sted å besøke i India.

Likes

Comments

First of all a very happy new year to everyone... was busy or say stressed out .

well 2017 resolutions and plans are pretty simple the picture watching above will be one of the goals i want to do

i scared to do maybe but really feeling like should do , what can be more exciting than flying , watching everyone down and feeling the nature , hope soon this happens ...

..

Først av alt en veldig Godt Nyttår til alle ... var opptatt eller si stressa.

vel 2017 vedtak og planer er ganske enkelt bildet ser ovenfor vil være en av de målene jeg ønsker å gjøre

jeg redd for å gjøre kanskje, men virkelig følelsen som bør gjøre, hva kan være mer spennende enn å fly, ser alle ned og føle naturen, håper snart dette skjer.This position will be next if i get land somewhere..... while paragliding lol..

well, i would not try this at all but try to sit somewhere peaceful place like this and give myself time because in this busy life we mostly don't give us time to talk with our self's and i love mountains so probably place will be like this ...

Denne stillingen vil være neste hvis jeg får landet et sted ..... mens paragliding lol ..

Vel, jeg ville ikke prøve dette i det hele tatt, men prøv å sitte et sted fredelig sted som dette og gi meg selv tid fordi i denne travle livet vi stort sett ikke gir oss tid til å snakke med oss selv og jeg elsker fjellene så sannsynligvis stedet vil bli dette.


Then would like to spend time with friends and family , when i get bored being alone and play games or do whatever everyone like , as we should not forget the fact that we cant live alone , we can but for sometime only after that we need someone..

..Da ønsker å tilbringe tid med venner og familie, når jeg blir lei å være alene og spille spill eller gjøre hva alle liker, så vi bør ikke glemme det faktum at vi ikke kan leve alene, vi kan, men for en gang bare etter at vi trenger noen ..

list is long so this is not the last but would like to go on ships or boat do fishing, swimming , do camping and lot more .

overall want to live happy 2016 or past was hard but thinking positive is the right key and working for good is the only way to live happy . stay blessed :)

what are your plans for 2017 ? write in comments :)..

...

Listen er lang, så dette er ikke den siste, men ønsker å gå på skip eller båt gjøre fiske, bading, gjør camping og mye mer.

samlet vil leve lykkelig 2016 eller tidligere var vanskelig, men tenker positivt er den riktige nøkkelen, og jobber for godt er den eneste måten å leve lykkelig. vær velsigned :)

hva er dine planer for 2017? skrive i kommentarer :)

Likes

Comments

Christmas is always special feeling..... lots of lights.... love.... its like warmth in cold... it brings family get together which make relations strong and things workout

its a time of joy all around the world people make wish , do charity, party , spare time from their busy schedule for themselves and praise lord Jesus :).

Today i wan share my personal experience , last year i missed my best friend name Amanda , she lives in Norway.. she suddenly got disappeared i was so tensed as i live in India and cant find her due to a very long distance i feel tensed thinking where she would be and how she will be.. as people were not nice with her she told me , i praise god every god all around the world i believe all god is one its all that they have different name called by people , like we all have different faces color genders cast religion we made that one god different for all of us but for them we are one. so last year on Christmas i almost cried remembering her and i wished for her safety and good health .... recently she is back and i am so happy that my Christmas wish is heard. getting your loved one back when you lost them is like everything. she is a different person now but all i wished for her is fulfilled and that's all i am happy about so make your wishes its been heard .. dont know the right time when but they will keep faith and trust god :)


share me your personal experience who so ever read my blog and merry Christmas

..

Julen er alltid spesiell følelse ..... masse lys .... kjærlighet .... dens like varme i kalde ... det bringer familien kommer sammen som gjør forholdet sterke og ting trening

det er en tid for glede over hele verden folk gjør ønske, gjør veldedighet, fest, fritid fra sin travle timeplan for seg selv og ros Herren Jesus :).

I dag har jeg wan dele min personlige erfaring, i fjor jeg savnet min beste venn navn Amanda, hun bor i Norge .. hun plutselig fikk forsvant jeg var så spent som jeg bor i India, og kan ikke finne henne på grunn av en svært lang avstand jeg føler finitt tenkning hvor hun ville være og hvordan hun vil være .. som folk ikke var hyggelig med henne fortalte hun meg, jeg prise gud hver gud hele verden jeg tror alt gud er en sin alt som de har forskjellige navn kalt av mennesker, som vi alle har forskjellige ansikter farge kjønn kastet religion vi har gjort at en gud forskjellig for oss alle, men for dem vi er ett. så i fjor på jule jeg gråt nesten huske henne og jeg ønsket henne trygghet og god helse .... nylig hun er tilbake, og jeg er så glad for at min juleønske er hørt. får din kjære tilbake når du mistet dem er som alt. hun er en annen person nå, men alt jeg ønsket for henne er oppfylt, og det er alt jeg er fornøyd om så gjøre dine ønsker dens blitt hørt .. vet rett tid da, men de vil holde tro og tillit gud :)

dele meg din personlige erfaring som så inne har lest bloggen min, og god jul


​lots of great wishes of Christmas spread love and praise god :)

Likes

Comments

Had a great day at school old friends teachers and how can i forget my ex ... hahahaha yea...

had lots of alcohol.. food.. best of all is the memory's we all friends shared at that moment old talks , teasing stuffs , school fights , rivals were their too had fight with each other over all a great experience..Hadde en flott dag på skolen gamle venner lærere og hvordan kan jeg glemme eksen min ... hahahaha ja ... hadde mye alkohol .. mat .. beste av alt er minne er vi alle venner delte på det tidspunktet gamle foredrag, erting stuffs, skole kamper, rivaler ble deres også hadde slåss med hverandre over en stor opplevelse

my gang we are brothers for life/

min gjeng vi er brødre for livet

cheers to life and friendship :)/

Hurra for liv og vennskap :)

Likes

Comments

yayayaya... its fun... night started with booz... yea i love being alcoholic on my birthday its fun... enjoyed a Lott..
by the way it was Rockford reserve collection whisky...

my ex done so much for me... feels loved.. i cant express how much happy i felt after seeing what she have done for me  🎂

i got 2 more cakes from my family i had a great grand celebration i loved it .. its a blessed day for me.. i really want to thank god for it ;)😊

Likes

Comments

well things are hard... so as to understand her... but why ?.. why she have changed so much,

she don't text me.. the only reason which i found is that she needs attention.. attention of guys...

i really don't know what she is up to...?

is this a life ?... let everyone use you ,break you , but don't let yourself loved... loved by someone

who can support you.. be with you... try hard and do every possible things to make you feel happy...

i dont know but the only thing i know is even the nicest people have their limits and even same with me

Things which crushes me is her smile.... which dont make me leave her.. her eyes where i used to find myself.

maybe i have misunderstood her behaviour maybe everything is a lie and she is seeking attention like she is doing now... there are many questions going in my mind after what all happen as she have lied to me alot about many things...... i really dont know but i am way more upset like i never before that even now i used to find negative thoughts about her... or maybe seeing the reality which i never looked into ..

worst parts are good memories that stops you being hard on the person doing wrong / bad to you

they will make you week.. so week that you will cry , get broken but never show to person you love and still wait for

miracles to happen... wish a device will be made that people can live in good memories again and again or delete them forever ... </3

..vel ting er vanskelig ... slik som å forstå henne ... men hvorfor? .. hvorfor hun har forandret seg så mye,

hun ikke tekst meg .. den eneste grunnen som jeg fant er at hun trenger oppmerksomhet .. oppmerksomheten til gutta ...Jeg vet virkelig ikke hva hun er opp til ...?er dette et liv? ... la alle bruke deg, bryte deg, men ikke la deg elsket ... elsket av noensom kan støtte deg .. være med deg ... prøver hardt og gjøre alle mulige ting for å gjøre deg glad ...Jeg vet ikke, men det eneste jeg vet er selv de hyggeligste menneskene har sine begrensninger, og selv samme med megTing som knuser meg er hennes smil .... som ikke gjør meg forlate henne .. øynene hvor jeg pleide å finne meg selv.kanskje jeg har misforstått hennes oppførsel kanskje alt er en løgn, og hun søker oppmerksomhet som hun gjør nå ... det er mange spørsmål som går i mitt sinn etter hva alt skje som hun har løyet til meg mye om mange ting .... .. jeg vet ikke, men jeg er mye mer opprørt som jeg aldri før at selv nå jeg pleide å finne negative tanker om henne ... eller kanskje ser den virkeligheten som jeg så aldri inn ..verste delene er gode minner som stopper deg å være hard på personen gjør feil / dårlig for degde vil gjøre deg i uken .. så uken som du vil gråte, få ødelagt men aldri vise til personen du elsker og fortsatt vente påmirakler til å skje ... ønsker en enhet vil bli gjort at folk kan leve i gode minner og om igjen eller slette dem for alltid ... </ 3


yes all the time every hour i think about this word.... that yes man shit happens after what all happening with me feel me like this. as it sound so shit to think about things... that what she will be doing... is she fine... she ate food..... or not ....... as she DON'T CARE AT ALL... she is online and talking to everyone ....but will not reply me .. and when she gets free she will type a single word to spark your hope that "iam not good" and then gone offline for you for 23 hours and 58 minutes i didn't typed 24 hours as that 2 minutes she invested on me is everything for me as my life is waiting for it my hopes getting sparked...

you can see the difference from the line her 2 minutes free time and my 2 minutes of lights in darkness..... so shit happens


...ja hele tiden hver time jeg tenker på dette ordet .... at ja mann shit happens etter hva alt som skjer med meg føler meg som dette. som det høres så dritt å tenke på ting ... at det hun skal gjøre ... hun er fin ... hun spiste mat ..... eller ikke ....... som hun ikke bryr seg i det hele tatt ... hun er på nettet og snakke med alle .... men vil ikke svare meg .. og når hun får fri hun vil skrive et eneste ord til å vekke håpet at "iam not good" og deretter gått offline for deg for 23 timer og 58 minutter jeg ikke skrev 24 timer som at 2 minutter investert hun på meg er alt for meg som mitt liv venter på det mitt håp bli utløst ... du kan se forskjellen fra linjen hennes 2 minutter ledig tid og mine 2 minutter av lys i mørket ..... så shit happens

love you god...

i love god no matter whats going on in my life all i am is because of him/her mercy....

i believe it will take time but things will get clear even though i am pissed off.... still i believe on them...

the best part is that she use to wear a rosary & she dont believe on god due to what all happen with her but i made her believe in him.... all his mercy and what all they can do if person have believe and faith in them , even not they still will because we all are their children's.. and now i can see her believe have increased not much but still i can find the spark of faith in her talks or the way she looks happy is because of god... as what all bad happened with her she is out of it because of god.. so much thanx for their mercy...

i holds on everything as i always believe that gods have plans but dont know whats next.. as i am little pissed these days.. may god bless us all amen :)

..elsker deg gud ... Jeg elsker Gud, uansett hva som skjer i livet mitt alt jeg er på grunn av ham / henne nåde .... Jeg tror det vil ta tid, men det vil bli klart, selv om jeg er forbanna .... fortsatt jeg tror på dem ... det beste er at hun bruker til å bære en rosenkrans og hun ikke tror på gud på grunn av hva alt skje med henne, men jeg fikk henne til å tro på ham .... all hans nåde og hva alt de kan gjøre hvis personen har tro og tro i dem, selv ikke de fortsatt vil fordi vi alle er barnas .. og nå kan jeg se henne tro har økt ikke mye, men fortsatt jeg kan finne den gnist av tro på hennes samtaler eller måten hun ser lykkelig er på grunn av gud. .. som hva alle dårlig skjedde med henne at hun er ute av det på grunn av gud .. så mye thanx for sin barmhjertighet ... Jeg holder på alt som jeg alltid tro at guder har planer, men vet ikke hva neste .. så jeg er litt forbanna disse dager .. Må Gud velsigne oss alle amen :)

THESE ALL I USED TO SAY HER BUT DONT KNOW WHAT SHE IS UP TO


Alle disse Jeg pleide å si henne, men vet ikke hva han driver med

yea i wish words weren't so powerful... as they really break our hearts as when she said she is a changed person

not even by behaviour but also from mind made me shocked.... all i wish is they turns into so great power that it act as a healing on my pains then cuts... and everything gets normal

..ja jeg skulle ønske ord var ikke så kraftig ... som de virkelig bryte våre hjerter som da hun sa at hun er en forandret person ikke engang av atferd, men også fra tankene gjorde meg sjokkert .... alt jeg ønsker er at de blir til så stor kraft at den fungerer som en helbredende på mine smerter da kutter ... og alt blir normalt

Likes

Comments

Its Indian wedding / sin indiske bryllup

gå ned å lese i norweingian språket sin vakre stroy jeg ønsker å dele

hi everyone... i had a great time at my uncles wedding as you can see image is of him on horse...​well today i am going to tell you a story... trust me it will touches girls heart a much then​boys.... or maybe boys too .. well its about indian wedding not in detail but a short...

as girls listen or heard by their grannies, grand mothers , mothers or dad ... that there will be a prince charm who will comes on a horse one day and will take you and saves you from this cruel world... Indian weddings is exactly same as they told you... i mean exactly the same

at the day of wedding indian men who loves his bride comes on a white horse wearing an Indian wedding outfit with a sword at his side like king.... accompanying him there were his relatives friends & every one invited....the best part is Dj on the road that will be continuously play on till the groom reaches the wedding destination from his home... its way too exciting i cant tell you... whole groom gang dancing on road and seeing them the crowd near by feels like dancing and showering blessings for them is totally unbelievable feelings....

i danced too and it was fun getting cozy with grooms girls friend while dancing..., the another part which is way too exciting is that many singles gets mingles lol .. i mean find there boyfriends and girl friend for a short period or for long nobody knows when hearts gets connected ... while dancing as the feeling of joy and happiness around creates a feeling of love and affection.

when groom reaches to the destination where wedding going to be held there bride parents welcomes the groom with a warm hug and bride sisters teases groom... its so beautiful.... a feeling of happiness all around...then groom and bride comes together and wedding ceremony starts by putting flowers necklace... made up of roses on there neck then later through spiritual mantras they made marriage complete.. in which the main part is 7 promises ,

The couple conducts seven rounds of the Holy Fire, which is considered a witness to the vows they make to each other.

1. In the first round or phera, the couple prays to God for plenty of nourishing and pure food. They pray to God to let them walk together so that they will get food.
2. In the second round, the couple prays to God for a healthy and prosperous life. They ask for the physical, spiritual and mental health from God.
3. In the third round, the couple prays to God for wealth. They ask God for the strength for both of them so that they can share the happiness and pain together. Also, they pray so that they can walk together to get wealth.
4. In the fourth round, the couple prays to God for the increase in love and respect for each other and their respective families.
5. In the fifth round, the bride and groom together pray for the beautiful, heroic and noble children from God in the fifth step.
6. In the sixth holy round around the fire, the couple asks for the peaceful long life with each other.
7. In the final seventh round, the couple prays to god for companionship, togetherness, loyalty and understanding between themselves. They ask God to make them friends and give the maturity to carry out the friendship for lifetime. The husband says to his new wife that now they have become friends after the Seven Vows/Saat Phere and they will not break their friendship in life.

mangal sutra ( a necklace define marriage ) sindoor red color which is put on the brides head ... in India you can easily identified married women by that as all married womens put sindoor on their heads daily for their grooms which shows there love for him...

over all a great experience.. loved it :)


hei alle ... Jeg hadde en flott tid på mine onkler bryllup som du kan se bilde av ham på heste ... vel i dag skal jeg fortelle deg en historie ... tro meg det vil berører jenter hjerte en mye da gutter .... eller kanskje gutter også .. vel sitt om indisk bryllup ikke i detalj, men en kort ...

som jenter lytte eller hørt av sine bestemødre, grand mødre, mødre eller pappa ... at det vil være en prins sjarm som vil kommer på en hest en dag og vil ta deg og sparer deg fra denne grusomme verden ... indisk bryllup er akkurat samme som de fortalte deg ... jeg mener akkurat det samme

på dagen for bryllupet indiske menn som elsker sin brud kommer på en hvit hest iført en indisk bryllup antrekk med et sverd ved sin side som konge .... følger ham var det hans slektninger venner og hver og en invitert .... best delen er Dj på veien som vil bli fortløpende spille på til brudgommen når bryllup destinasjon fra sitt hjem ... det er altfor spennende jeg kan ikke fortelle deg ... hele brudgommen gjengen danser på veien og se dem publikum nær ved føles som dans og dusjing velsignelser for dem er helt utrolige følelser ....

Jeg danset også, og det var moro å få koselig med brudgom jenter venn mens du danser ... det en annen del som er altfor spennende er at mange singler får mingles lol .. jeg mener å finne der kjærester og jente venn for en kort periode eller for lenge ingen vet når hjerter blir koblet ... mens du danser som en følelse av glede og lykke rundt skaper en følelse av kjærlighet og hengivenhet.

når brudgommen kommer til bestemmelsesstedet hvor bryllupet skal holdes der bruden foreldre velkommen brudgommen med en varm klem og bruden søstre erter brudgommen ... det så vakker .... en følelse av lykke rundt ...

da brudgommen og bruden kommer sammen og vielsen starter med å sette blomster kjede ... består av roser på det halsen senere gjennom åndelige mantraer de gjorde ekteskap komplett .. hvor hoveddelen er 7 løfter,
Paret driver syv runder av den Hellige Ild, som regnes som et vitne til de løfter de gjør til hverandre.

1. I den første runden eller phera, ber paret til Gud for rikelig med nærende og ren mat. De ber til Gud om å la dem gå sammen slik at de vil få mat.
2. I den andre runden, ber paret til Gud for en sunn og velstående liv. De ber om det fysiske, åndelige og mentale helse fra Gud.
3. I den tredje runden, ber paret til Gud for rikdom. De ber Gud om styrke for dem begge, slik at de kan dele glede og smerte sammen. Dessuten ber de slik at de kan gå sammen for å få rikdom.
4. I den fjerde runden, ber paret til Gud for økningen i kjærlighet og respekt for hverandre og deres respektive familier.
5. I den femte runden, bruden og brudgommen sammen be for de vakre, heroiske og edle barn fra Gud i femte trinn.
6. I den sjette Hellige runde rundt brann, ber paret for fredelig lang levetid med hverandre.
7. I den siste sjuende runden, ber paret til Gud for kameratskap, samhold, lojalitet og forståelse mellom seg. De ber Gud om å få dem til venner og gi modenhet til å utføre vennskap for livet. Mannen sier til sin nye kone at nå har de blitt venner etter syv løfter / Saat i for- og de vil ikke bryte deres vennskap i livet.

Mangal sutra (en kjede definere ekteskap) sindoor rød farge som er satt på bruder hodet ... i India kan du enkelt identifiseres gifte kvinner etter at som alle gifte kvinners sette sindoor på hodet daglig for sine brudgom som viser det kjærlighet for ham ...

Over en flott opplevelse .. elsket det :)its me at wedding / dens meg i bryllupet

groom putting sindoor on her brides head / 

stelle sette sindoor på hennes bruder hodet

Likes

Comments

Trying to divert my mind towards gym.....everything is not going good

still feels complicated... sometimes feels like the one i love

hide stuffs from me and its all because they know

i am week enough too ask them why ?

the girl i love... i dont feel she will be mine

. i am not giving up but the fact is she is not ready to listen at all

giving excuses or maybe she is broken i dont know

how will i know when she is not ready to talk

hope time heals everything......

all i need is more motivation and her....

Have a great day all :)


Prøver å avlede tankene mine mot gym ..... alt ikke går bra
fortsatt føles komplisert ... noen ganger føles som den jeg elsker
skjule stuffs fra meg og alle fordi de vet jeg er uke nok også spørre dem hvorfor?
jenta jeg elsker ... jeg ikke føler at hun blir min Jeg gir ikke opp,
men faktum er at hun ikke er klar til å lytte i det hele tatt gi unnskyldninger eller kanskje
hun er knust i dont know Hvordan vet jeg når hun ikke er klar til å snakke håpe
r tiden leger alt ...... alt jeg trenger er mer motivasjon og hennes ....

Likes

Comments

I dag er min første dag av blogging ... jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette, men det første som kommer inn i mitt sinn, for å gjøre det var å uttrykke mine følelser og å vite av andre som ikke kan uttrykke det, eller kan si ingen ønsker å lytte til dem.

Så det mest forvirrende ting går rundt i hodet mitt er om kjærlighet .. hva er kjærlighet for ulike mennesker og ulike samfunn og religion, som er hvorfor fordi jeg falle forelsket i noen langt borte fra meg. det begynte en lang tid tilbake siden da jeg pleide å være i et forhold med noen jeg aldri ønsket og ble tvunget til, bare fordi hun trengte meg ...

så er det kjærlighet ??? hva jeg er i eller jeg gir meg selv til noen, slik at de kan få trøst .. eller si sinn tilfredshet. Jeg var glad for at på grunn av meg noen lever et godt liv, men fakta jeg ikke vet om var jenta jeg elsker prøver å være komfortabel med alle, og gjør narr av meg, det er det sjokkerte meg ... forlate mine valg elske henne for hennes komfort og gjør alt for henne lykke og får verste i retur tålte meg ... og jeg er fremdeles ødelagt ...

Ja jeg er fremdeles ødelagt fordi jeg fortsatt å hjelpe den jenta hverdag som jeg er vant til det ... brukes til enhver dårlig situasjon hun handlet med meg .... men faktum er at jeg ikke elsker henne fordi mitt hjerte doesn ' t føler det, det aldri blir opphisset eller kan si føles varm innbydende henne hver gang hun trenger meg eller ønsker å elske meg. Jeg gjorde hennes høyre og hun elsker meg virkelig nå, men jeg dont.

Ny situasjon er at personen jeg elsker er min beste venn vi ikke snakket mye med hverandre fra start, men når vi startet ble aldri stoppet til slutt ... vi kjenner hverandre fra 4 år, men snakket bare 2 år som er på grunn av noen personlige grunner for henne ....

Jeg savnet henne dårlig fra 2 år ... i håp om at hun vil komme tilbake en dag og tekst meg, jeg pleide å tekst hennes 3 ganger i uka på henne kik konto hvor vi møtte så at hun en dag vil komme og tekst meg tilbake ... og velsignet dag for meg i går var min mamma bursdag på fire om morgenen jeg fikk tekst med uklare øyne jeg så dens henne ..... omg min reaksjon var sånn jeg var så glad jeg ikke kan uttrykke det ... hun savnet meg også .. jeg ba for henne daglig for å komme tilbake og når gud lytter til deg dens nøyaktig alle vil føle seg .. så glad og spent.

Hun er en forandret person hun pleide å være feit, men da hun sendte meg et bilde av henne jeg var så glad jeg pleide å si henne spise mindre fet eller gjøre løping og etter 2 år hva jeg ser er ny henne slank og flott ... nå kommer den delen jeg ønsket var borte rett, men føles som det er et vendepunkt ... jeg fortalte henne mine følelser fordi en gang da jeg var med en jente jeg tvunget til å leve med at hun fortalte meg at jeg aldri ga henne en sjanse til å bevise sin kjærlighet til meg og nå når jeg fortalte henne at sverger av hver kveld jeg ikke sove, hver bønn jeg gjøre for hennes sikkerhet, vårt vennskap som "jeg elsker henne" .og spurte henne vil hun gifte meg en dag og løftet hun gjorde at vi vil ha en datter bare liker henne vil hun gjøre det skje en dag .. hun svarte hun, hun elsket meg for jeg følte glede og lykke rundt meg som alle mine drømmer hva jeg har ventet fikk 70% ferdig, men for en kort tid, fordi vende punktet jeg snakket like ovenfor skjedde den gangen hun sa jeg elsker deg også, men senere da jeg var feire min mamma bursdag i tekst henne og gi henne detaljer hva som skjer som en beste mann / gutt venn plutselig hun hørtes rart ... hun tekstet jeg skrånende snakke hele dagen ... selv jeg vet at ingen kan, som har sitt personlige liv også ... men som jeg kjenner henne .. jeg fikk det hva som skjer inne i henne ... jeg er hans beste venn sin naturlige .. . jeg spurte henne hun sa at det er noen .... det kommer en kjærlighetssorg ting som jeg fikk kort av luft i partiet og jeg begynte å hate mat og alt jeg forlot festen og dro hjem drunken og fortalte henne at jeg har knust nå .. hun sier hun er forelsket aldri vært sånn før, og det gjør vondt henne som faen ... hun sa beklager og sa at hun fortsatt elsker meg :( men som ikke gir mening .... hun sa at hun er forelsket, men det kan ikke være den fyren ... det bare betyr at hun elsker meg .......

Saken er at nå hun elsker meg, men hun er i samme situasjon som jeg var før jeg pleide å være ... men ting er ikke bare det, det er visse flere ting som altfor personlig jeg ikke kan dele, men hun er endret og ikke klar til å være med meg plutselig begynte ignorerer meg ikke tekste selv etter å fortelle henne om alt, er det ting jeg er indisk og hun bor i Norge, men elsker ikke trenger å være skillet med språk eller annen kultur eller område ... hun trenger meg der, og jeg vil bli snart, ting trenger tid, men jeg vet ikke når hun vil forstå, er alt jeg ønsker kjærlighet bare av henne ... jeg vet ikke hva neste, men vil oppdatere deg ... ber om at hun vil være enig. Takk skal du ha

la meg vite om dine synspunkter venner, om kjærlighet og min ting også elsker deg ... ha en flott dag.

MERK: min skrive ferdigheter er litt dårlig beklager om HVIS NOEN FEIL ER DET: P

- Honey Sharma

Likes

Comments