För dig som har funderingar angående föräldrarskap och barn

Vem blir vårdnadshavare?

Enligt föräldrabalken och Barnkonventionen framgår det tydligt att ett barn behöver båda sina föräldrar.

Om ni som föräldrar är gifta med varandra innan födelsen har ni i första hand gemensam vårdnad av barnet. Skulle ni istället gifta er efter att barnet har fötts får ni även automatisk gemensam vårdnad om faderskapet tidigare juridiskt fastställts.

Vid skilsmässor fortsätter den gemensamma vårdnaden, om inte ena föräldrarna begär om ensam vårdnad.


Är ni som föräldrar inte gifta vid födseln blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare. Vill ni ha gemensam vårdnad av barnet anmäler ni det till socialtjänsten samtidigt som ni uppger faderskapet. Att ansöka om gemensam vårdnad kan alla föräldrar göra oavsett medborgarskap.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Vilket ansvar har vårdnadshavare?

Att vara vårdnadshavare innebär ett stort ansvar. Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet ska få den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran barnet har rätt till. Du som vårdnadshavare har ansvaret att i frågor som rör barnet bestämma, med barnets bästa i “aspekt.” När barnet blir äldre och så mogen att själv medverka i beslut av frågor ska du ta hänsyn till barnets egna önskemål.

Om ni som vårdnadshavare inte bor tillsammans har ni fortfarande gemensamt ansvar att ta hänsyn till barnets behov att träffa den föräldern barnet inte bor hos.


Vårdnadshavare är också förmyndare till barnet. En förmyndare företräder barnet i ekonomiska frågor till och med den dagen barnet fyller 18 år, och även här ska barnets bästa vara i fokus.

Likes

Comments

Hur löser man tvister om vårdnadsfrågor?

För att lösa tvister om vårdnadsfrågor finns det två olika ställen att vända sig till.

En av föräldrarna ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten ser alltid att besultet tas efter vad som är bäst för barnet och vem som har bäst förhållanden för att ta hand om barnet, både ekonomiskt och socialt. Är barnet över 12 år gammal så får barnet själv välja var hon eller han vill bo.


Om ni som föräldrar vill bli gemensamma vårdnadshavare kan ni vända er till socialtjänsten samtidigt som de uppger vem som är fadern. Detta går bara att göra om båda föräldrarna är svenska medborgare.

Likes

Comments

Hur fungerar umgängesrätt?

Umgängesrätt innebär att barnet ska ha rätt att träffa båda sina föräldrar. Föräldrarna har gemensamt ansvar för att båda föräldrarna att barnet får träffa de båda föräldrarna. Om barnet bor växelvis finns det inget behov av att fastställa umgängesrätten. Om det skulle bli en tvist om vårdnad tas det till tingsrätten och löses där. Beslutet i tingsrätten tas utifrån vad som är barnets bästa. Om en av föräldrarna inte följer avtalet eller domen kan länsrätten besluta om hämtning av polis eller vitesföreläggande.

Likes

Comments

Är ni osäkra på vem som är pappan?

Ibland kan osäkerhet kring faderskap uppstå, och ibland kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. Känner ni igen er? Här nedan följer information om vad som gäller.

Är ni gifta vid barnets födelse kommer maken automatiskt anses vara far till barnet. Om ni däremot inte är gifta krävs det att fadern bekräftar faderskapet, i annat fall bekräftas faderskapet i domstol.

Ibland kan även undantag ske. Ett exempel på detta är om ni gifta men har klarlagt att modern haft samlag med någon annan under perioden barnet kommit till. Det som händer då är att maken inte automatiskt anses som far till barnet. Detsamma gäller om en annan man bekräftar faderskapet till barnet och att mannen i äktenskapet godkänner bekräftelsen.

Vid oklarheter av vem som är far till barnet har socialtjänsten skyldighet att försöka utreda vem som är den biologiska pappan till barnet.

För ytterligare information, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381


Likes

Comments

Alla som är under 18 år anses vara barn.


De rättigheter som finns för barn är att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter, de ska ha rätt att växa upp i trygga förhållanden. Barnet skall alltid komma i första hand vid de beslut som rör dem. Det betyder att såväl alla beslut som fattas av statliga myndigheter, kommuner och landsting som de privata som du som förälder tar ska ha ett barnperspektiv. Tex om ni som föräldrar ska skilja er så måste ni först tänka på vad som är bäst för era barn och sedan lösa saker därifrån.

Likes

Comments

Alla barn ska ges ett eller flera förnamn, som inom tre månader från födelsen skall anmälas till Skatteverket. Du får inte döpa ditt barn till något namn som kan anses vara stötande, obehagligt eller som av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

Om ni som föräldrar har samma efternamn vid födseln av ert gemensamma barn, får barnet automatiskt samma efternamn som ni har. Har ni däremot olika efternamn och inga tidigare gemensamma barn, ska ni välja ett av era efternamn till barnet och anmäla detta till skatteverket. Om ingen anmälan görs inom tre månader efter födseln, får barnet automatiskt mammans efternamn. För att barnet istället ska få pappans efternamn måste även faderskapet fastställas inom tre månader efter födseln.

Om ni har tidigare gemensamma barn som står under eran vårdnad behövs normalt ingen namnanmälan, även om ni som föräldrar har olika efternamn. I dessa fall får barnet automatiskt samma efternamn som det senast födda syskonet har.

För mer information: Namnlag (1982:670) 1 §

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/namnlag-1982670_sfs-1982-670


Likes

Comments

Vill du adoptera ett barn?

Att adoptera ett barn innebär att du tar på dig ansvaret för en person på samma sätt som om du skulle få ett biologiskt barn. Du har då juridiskt rätt att ta alla beslut som rör barnet.

I Sverige beslutas en adoption av tingsrätten efter en ansökan och yttrande från socialtjänsten. Det kraven som finns på dig för att få adoptera är att du måste du ha fyllt 25 år. Om du och din partner vill adoptera gemensamt så måste ni vara gifta. Det finns också krav på att du ska ha ekonomiska möjligheter att ta hand om barnet och ge denne ett kärleksfullt tryggt liv.

Olika länder har dock olika krav på de som söker. Vanliga krav är att du ska ha varit gift i x-antal år eller att du måste vara i ett hetrosexuellt par.

Kraven för att adoptera är,

  • Att de biologiska föräldrarna har valt att lämna bort barnet för adoption
  • Barnet är föräldralöst
  • Barnets föräldrar inte går att hitta
  • Barnet har omhändertagits på grund av sociala omständigheter

Likes

Comments

​Om ditt barn har orsakat en skada så kan du som förälder bli skyldighet att betala skadestånd. Dock om skadan skedde i samband med en olycka är varken du du som förälder eller barnet själv skyldig att betala skadestånd. Om det däremot är med mening så kommer du och ditt barn bli skadeståndsskyldiga, exempelvis om ditt barn skulle kasta en sten i en glasruta i grundskolan så blir du som förälder skadeersättnings skyldig då skadan gjordes med vilja. Men självklart är det så att desto äldre ditt barn blir desto större ansvar får hen själv och kan få en varningar eller en prick i polisens register.

Om ditt barn är under 5 år döms vanligtvis inget skadestånd. Dock kan det uppfattas som att du inte har en godtagbar tillsyn över ditt barn och kan då bli skadeståndsskyldig för vårdslöshet. Exempel är om ditt barn har tagit en pinne och skrapat pinnen i en bil så att de lämnat märken kan du som förälder bli skadeersättnings skyldig då det kan uppskattas som att du inte har koll på ditt barn.

Likes

Comments

Målen med den svenska barnpolitiken grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Enligt barnkonventionen ska bland annat barnets bästa sättas i första hand i alla beslut angående barnet. I Sverige utses en Barnombudsman av regeringen, vars främsta uppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen, men han ska även bevaka hur barnkonventionen efterlevs i det svenska samhället.

​Det finns flera olika organisationer som arbetar med barns rättigheter, men två av de största i Sverige är Rädda Barnen och BRIS. Rädda Barnen är en internationell organisation som arbetar för att barn ska få det bättre på lång sikt. De uppmärksammar politiker och makthavare runt om i världen om att det finns barn som far illa, och jobbar på att barn och unga ska få större inflytande över sina egna liv. BRIS (Barnens rätt i samhället) är en svensk ideell organisation som arbetar med direktkontakt med barn runt om i landet. De ställer krav på förändringar i samhället, initierar och driver debatt på alla samhällets nivåer för att stärka barns rättigheter.


Här hittar ni FN:s konvention om barnets rättigheter: http://barnkonventionen.se/fns-konvention-for-barns-rattigheter/

Likes

Comments