Hej! Välkommen till denna bloggen som kommer handla om EU. Den kommer uppdateras regelbundet med stora och små nyheter inom EU. Bloggen är startad för att ge folk mer information om EU på ett intressant och på ett lättläst sätt. Bloggen drivs främst utav elever på Birger Sjöberggymnasiet.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Engagemang med internationella partner

De strategiska riktlinjerna för rättsliga och inrikes frågor, som antogs i juni 2014, efterlyste europeiska rådet en effektiv politik för terrorismbekämpning, som integrerar de interna och externa aspekter. Den 12 februari, 2015 EU: s stats- och regerings betonade vikten av att EU engagera mer med tredjeländer om säkerhetsfrågor och terrorismbekämpning.

I förbindelserna mellan EU och ett tredje land, är  terrorismbekämpning närvarande på många sätt, genom högsta nivån av politiska dialoger, samarbete och avtal, eller särskilda bistånd och kapacitetsuppbyggnad projekt med strategiska länder. EU samarbetar i kampen mot terrorism med länderna på västra Balkan, Sahel, Nordafrika, Mellanöstern, Afrikas horn och Nordamerika samt i Asien.

Samarbetet med USA är en grundläggande del av EU: s strategi. Under de senaste åren har samarbetsavtal inom områden som finansiering av terrorism, transport och gränser, ömsesidig rättslig hjälp eller utlämning. Amerikanska myndigheterna arbetar mer och mer med samarbetet med Europol och Eurojust.

En annan viktig del av den externa  kampen mot terrorism innebär ett nära samarbete med andra internationella och regionala organisationer för att bygga internationellt samförstånd och främja internationella standarden för att bekämpa terrorism. Europeiska unionen arbetar med internationella organisationer som FN och Global Counter Terrorism Forum, och regionala organisationer såsom Europarådet, OSSE, Arabförbundet eller Organisationen för islamiska samarbete.

Som en del av samarbetet med FN, och efter ett antal av FN: s säkerhetsråds resolutioner, har EU antagit vissa restriktiva åtgärder mot personer eller föreningar som är  associerade med al-Qaida. 

Detta var allt för denna blogg om EU och Eu's kamp mot terrorism.

Vi har gjort denna blogg för att visa att EU verkligen gör något för att bekämpa terrorism och får folket att känna sig säkra, och inte ska behöva vara oroliga för att gå ut på gatan eller vara rädd för att besöka länder såsom Frankrike.

Detta var den sista delen av bloggen, så Hade gött!

Likes

Comments

Bedriva:

EU arbetar för att hindra terrorister förmåga att planera och organisera, och att föra dessa terrorister inför rätta. För att uppnå dessa mål har EU inriktat på att stärka den nationella kapaciteten, förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet mellan polis och rättsliga myndigheter (i synnerhet genom Europol och Eurojust), att ta itu med finansiering av terrorism och beröva terrorister om de medel genom vilka de monterar attacker och kommunicerar . I maj 2015 antog rådet och Europaparlamentet nya regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Svar:

Det fjärde syftet med EU: s strategi för terrorismbekämpning är att förbereda, i solidaritet kan hantera och minimera konsekvenserna av en terroristattack. Detta görs genom att förbättra kapaciteten att hantera situationen efter attacken, samordningen av motåtgärderna och offrens behov. Prioriteringar på detta område omfattar utveckling av EU-arrangemangens krissamordnings översyn av räddningstjänsten, utveckling av riskbedömning eller  stöd till offer för terrorism. Prioriteringar under de senaste åren har inkluderat:

  • fastställandet av bestämmelser för genomförande av EU: s solidaritetsklausulen, genom ett rådsbeslut i juni 2014

  • översynen av EU: s katastrof- och krissamordningsarrangemang, ersättas med EU: s integrerade politiska krishanterings arrangemang i juni 2013

  • Översynen om EU: s lagstiftning om räddningstjänsten i slutet av 2013


Säkerheten i EU hänger ihop med utvecklingen i andra länder, så därför måste EU's säkerhetspolitik vara på en global nivå.

Detta var del 2 utav 3 av våran blogg, nästa inlägg kommer snart.

I nästa inlägg kommer vi prata lite om EU's relation med andra länder, och hur de jobbar med andra länder för att göra Europa säkrare.

See u soon!

 

Likes

Comments

Terrorism är inget nytt fenomen i Europa. Det utgör ett hot mot vår säkerhet, värderingarna i våra demokratiska samhällen och fri- och rättigheter för Europas medborgare. Mellan 2009-2013 fanns 1010 misslyckade, eller avslutade attacker genomförts i EU-länderna, där 38 personer dog. Dessutom har flera europeiska medborgare kidnappats eller dödats av terroristgrupper runt om i världen. Fenomenet med soldater från Europa reser till olika platser för att bekämpa jihad, och hot mot säkerheten de kan utgöra inom EU när de återvänder. Eftersom dessa hot inte känner igen gränser, måste de konfronteras både på nationell och internationell nivå.

EU: s strategi

EU: s strategi mot terrorism syftar till att bekämpa terrorism globalt samtidigt som man respekterar de mänskliga rättigheterna, och göra Europa säkrare, så att dess medborgare kan leva i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. EU: s medlemsländer har åtagit sig att gemensamt bekämpa terrorism och om bästa möjliga skydd för sina medborgare. För detta ändamål under 2005 antog rådet EU: s strategi för kampen mot terrorism. Strategin är inriktad på fyra huvudområden: förebygga, skydda, förfölja och agera. Strategin erkänner vikten av samarbete med tredjeländer och internationella institutioner. En av EU: s prioriteringar när det gäller kampen mot terrorism är att identifiera och ta itu med de faktorer som bidrar till radikalisering och de processer genom vilka individer rekryteras för att begå terrordåd. För detta ändamål antog rådet en EU-strategi för att bekämpa radikalisering och rekrytering till terrorism. Mot bakgrund av nya trender, såsom fenomen ensamma aktörer och utländska soldater eller växande potential av sociala medier för mobilisering och kommunikation, antog rådet en översyn av denna strategi i juni 2014. I december 2014 rättsliga och inrikesministrarna antagit en rad riktlinjer för EU: s reviderade radikalisering och rekrytering strategi. Dessa riktlinjer anges en rad åtgärder som ska genomföras av EU och medlemsländerna.

Skydda

Den andra prioriteringen av EU: s strategi för terrorismbekämpning är att skydda medborgare och infrastruktur samt en minskning av risken för angrepp. Detta inkluderar skydd av de yttre gränserna, förbättrad transportsäkerhet, skydd av strategiska mål och minskningen av sårbarhet kritisk infrastruktur. På detta område har EU arbetat för närvarande på lagstiftning som reglerar användningen av passageraruppgifter (PNR) i brottsbekämpande syfte.

Likes

Comments

Det här är ett exempel på en sida. Till skillnad från inlägg som visas på bloggens startsida i ordningen de publiceras är sidor lämpligare för mer tidlöst innehåll som du vill ha lätt åtkomst till, såsom information i Om eller Kontakt. Klicka på Redigera-länken om du vill göra ändringar på sidan eller lägga till ytterligare en sida.

Likes

Comments