https://www.tourismconcern.org.uk/all-inclusive-report:
Värde: Tourismconcern är en välgörenhetsorganisation som arbetar med att “avslöja” turismens värsta brott och mot mänskliga rättigheter. Deras organisation går även ut på att kämpa mot dessa brott. De upplyser om turism som gynnar lokalbefolkningen och det gör dom genom deras personal, volontärer och medlemmar.
-Informationen kommer från rapporter.
- det står när artikeln skrevs, dvs datum och årtal.
Begränsningar: Deras uppdrag är att säkerhetsställa att turism alltid gynnar lokalbefolkningen och att främja till bättre turism. Utav detta kan man dra slutsatsen att texterna jag läst på denna sida är vinklade utifrån ett perspektiv som fokuserar på de “dåliga” sidorna med turism.
- Det framgår inte tydligt i texterna vem som är författaren till rapporterna och det är oklart och svårt att bedöma om författaren vill sprida en åsikt kring ämnet.

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:714919/FULLTEXT01.pdf

Värde: En studie, en kandinatuppsats i turismvetenskap från en högskola.
“Studiens syfte är att beskriva All inclusive som koncept och i vilken mån det kan betecknas som hållbart utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter”
Den empiriska studien baseras huvudsakligen på en kvalitativ intervjuundersökning med fyra informanter vilket gör den mer trovärdig då den fakta som finns kommer från informanter. I studien är även fler källor länkade vilket gör att man kan gå in och läsa de för att se om faktan stämmer. De källorna är tex: Vings och apollos hemsidor. Alltså har källan trovärdiga källhänvisningar. Bygger på ett vetenskapligt antagande.
- Studien är gjord för att beskriva all inclusive, utan att vara partisk. Källan är inte skriven för syfte att framföra olika åsikter eller övertyga läsaren att tycka eller tänka på ett visst sätt utan bara framföra faktan samt dra en slutsats.
Begränsningar: Man får endast en övergripande bild av problemet och hållbar utveckling. För att få en djupare förståelse var det viktigt att använda sig av fler källor.
- Eftersom det är fyra informanter täcker det Sveriges turism, men inte helt globalt sätt då man kan tänka sig att det fler viktiga informanter som saknas studien.


http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo
Värde: Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO:s konstruktion bygger på att sammanföra regeringar med arbetstagare och arbetsgivare i en trepartisk institutionell struktur. Källan är regeringens webbplats för mänskliga rättigheter och en källa till information om mänskliga rättigheter och vad regeringen gör nationellt och internationellt. Webbplatsen är ett verktyg för att främja kunskaps och informationsspridning om de mänskliga rättigheterna i enlighet med deras konventionsåtaganden. Det är regeringens kunskapsbas med ett utbildningssyfte, vilket innebär att källan strävar efter att vara opartisk. Det finns ingen agenda att påverka läsaren till att tycka på ett visst sätt, utan syftet är endast att informera och utbilda. Det bidrar till hög trovärdighet. Eftersom informationen är baserad på fakta och att det inte är en artikel av något slag, skriven av vem som helst, visar källan på hög trovärdighet. Eftersom det handlar om vad regeringen gör, uppdateras informationen när det ändras/händer saker i vår omvärld. vilket bidrar till att informationen är relevant, samtida och trovärdig.
- en förstahandskälla


www.do.se
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Denna källa har samma värden som källan över. Faktabaserad källa med budskap att sprida kunskap och samtida information. Jag använde mig av denna källa för att få information om jämställda och jämlika arbetsförhållanden. Källan är opartisk och en förstahands källa.http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/
Värde: Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågo som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Vi ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndighetens verksamhet finansieras genom statliga anslag. Naturvårdsverkets verksamhet regleras bland annat i en instruktion som beslutas av den svenska regeringen
- En faktabaserad källa som är opartisk. Eftersom källan baseras på information från beslut av den svenska regeringen och att källan regelbundet uppdateras är den mycket trovärdig.


(http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkohol-i-kroppen)
Värde:

- En källa som är trovärdig då den med största sannolikhet inte vill sälja
- Bedömmer som trovärdig för att: IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB
- uppgift att begränsa drickande - källan tar upp risker med alkohol och eftersom källan arbetar med att begränsa alkoholkonsumtionen.
- IQ tar fram ny kunskap om attityder och om olika aspekter inom alkoholfrågan, paketerar och presenterar den. Syftet är att ge människor och organisationer breddad och fördjupad kunskap samt ökad medvetenhet om alkoholens risker och den roll den spelar i Sverige, så att beslut om åtgärder och aktiviteter kan fattas utifrån en mer heltäckande bild.

Begränsning: Man kan tänka sig att källan skulle kunna överdriva riskerna och farorna med alkohol för att få mer uppmärksamhet.


(http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater/socker/)
Värdet: Faktabaserad källa
Begränsning: att man inte vet om livsmedelsverkets forskare har blivit sponsras av företag i livsmedelsindustrin för ett speciellt syfte. Detta gör att källan kan bli mindre trovärdig och det är viktigt att vara källkritisk och jämföra med andra källor om socker.


(http://www.dn.se/resor/rwanda/ekoturister-bergsgorillornas-hopp/) :
Nyhetsartikel skriven av jounalisten, författaren och fotografen Peter Hanneberg som är utbildad naturvetenskaplig journalist. Denna information stäker källans trovärdighet. Jag anser källan som trovärdig för att värdet med källan är att DN är en stor dagstidning som sprider kunskap till allmänheten. DN är en liberal tidning, vilket kan ses som en begränsning för att informationen kan bli vriden. Begränsningen ligger också i att man inte vet om författaren till artikeln hade ett avsatt syfte med artikeln eller om han var neutral i sitt sätt att beskriva händelserna. En annan begränsning är att källan var skriven 2004 vilket gör det svårare att bedöma om faktan fortfarande är trovärdig idag och om ekoturismen fortfarande ger bergsgorillan hopp. Här kan det vara nödvändigt att läsa fler källor för att granska informationen. En till begränsning är att det inte finns källor länkade i artikeln som underlag till vad författaren skrivit. Jag jämförde mig med fler källor för att se att informationen om bergsgorillornas situation stämde, vilket den verkade göra.


www.wwf.se (Världsnaturfonden)
Hur är WWFs organisation uppbyggd? Jo, WWF är ett internationellt nätverk som består av lokala WWF-organisationer runtom i världen. Världsnaturfonden WWF i Sverige är en av dem. Nätverket samordnas av det internationella kontoret, WWF International, som finns i schweiziska Gland. I Sverige har WWF ett kansli, en styrelse och ett förtroenderåd där H M Konungen är ordförande. Kansliet, som är inhyst i Ulriksdals slott, leds av en generalsekreterare som under sig har en ledningsgrupp som består av naturvårdschef, administrativ chef och marknadschef. Källan www.wwf.se kan betraktas som en trovärdig källa då det är en internationell organisation

http://waterfootprint.org/en/
Källan waterfootprint.org verkar vara en källa av gott syfte då den värnar om miljön. Begränsningen med källan är att det är svårt att värdera den,för det står att de arbetar tillsammans med olika intressenter för att ge tillgång till rent vatten, och i källan kan man inte se vilka som är huvudintressenterna. För att källan ska bli trovärdig bör den granskas noga och källkritiskt då det både är företag , stater m.m som samverkar. Jag använde mig av källan för att få reda på mer information om just waterfootprints och bedömde att källan hade tillräcklig information om detta.


http://www.hallbartflyg.se/flyget-och-miljon/)
Källan hallbartflyg.se är en sammanslutning som verka peka för att flyget är viktigt och ska behållas men till ett så miljövänligt pris som möjligt. Begränsningen med källan är att det är svårt att värdera källan då den pekar mot att vilja behålla flyget, vilket inte gör den helt opartisk. Informationen jag använde från denna källa var endast statistik och den jämförde jag även med fler källor för att se att den stämde. Därför anser jag informationen som trovärdig.

http://www2.unwto.org/content/why-tourism (World Tourism Organization)

Detta är en FN organisation som är en säker källa då de använder sig av forskning och hur den påverkar miljön i förhållande till hur turismen sköts. UNWTO generar kunskap baserad på fakta, och inte på artiklar, det visar på högre trovärdighet.

http://www.swedavia.se/om-swedavia/hallbarhet/miljo/flyget-klimatpaverkan

Värde: Som statligt ägt bolag ska Swedavia vara ett föredöme inom hållbar utveckling.
- Klimat mål
Begränsning: Det är ett statligt bolag inom flygindustrin och då kan man ifrågasätta källan, är den opartisk angående flygresor och hur hållbart det är eller är källan partisk?


// Sofia :)​

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

. http://www.hallbartflyg.se/flyget-och-miljon

Hämtad: 12/5-2016

En trovärdig sida med fakta som jag kunde baka upp från andra sidor också. Väldigt informativt och bra. Kunde ibland känna att när det kom till fördelar vs nackdelar slätade skribenten över vissa nackdelar och dess argument - detta har säkerligen anknytning till att sidan kan kopplas till flygbranschen på flera sätt. Begränsningen vore då den, att sidan har anknytning till flygbranschen, det vore anledning nog att släta över somliga nackdelar som kommer med flygningar. Värdet finner jag i att all fakta var utförlig och gick att backa upp.

http://www.svd.se/sa-tjanar-du-pa-all-inclusive

Hämtad: 29/4-2016

Den största begränsningen är såklart att artikeln kommer från en tiding, svd i detta fall. Därför valde jag att inte ta fakta härifrån utan endast få fler perspektiv på hur mycket man vinner på all-inclusive,

ekonomisk-historia.r76.se/definition-forklaring/multiplikatoreffek

Hämtad: 21/4-2016

Från denna sida hämtade jag kort fakta gällande multiplikatoreffekten, en ekonomisk term. Värdet ligger i att sidans syfte är ekonomi och inga bakomliggande intressen finns bakom.

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:407630/FULLTEXT01.pdf

Hämtad: 22/4-2016

Denna sida är grunden till min granskning, just för att denna sida även den är en granskning av denna bransch. Den innehåller både fakta, reflektioner, olika perspektiv, fördelar, nackdelar och personliga erfarenheter. Värdet ligger i att granskningen inte är partisk alls, utan väger verkligen nackdelar och fördelar från ett flertal perspektiv. Likes

Comments

Nu börjar detta projekt dra sig mot sitt slut, och så även resedetektivernas granskning av all-inclusive branschen. Vi har kommit fram till att all-inclusive resande och resande i allmänhet har en negativ påverkan på klimat, ekonomi och sociala förhållanden - allt går samman och påverkar varandra. Trots detta finns det belägg för att all-inclusive resande är mer hållbart än andra sätt att resa på olika sätt. Vi anser dock att det ändå i slutändan kommer negativa konsekvenser ur det som från början kunde ses som positivt. Ett exempel på detta är att det kan finnas en fördel för klimatet med all-inclusive på det sättet att turisterna stannar på en och samma plats under hela resan, och att det skulle minska på transport utsläpp. Däremot finns det fler negativa aspekter med att turisten stannar på ett och samma ställe under hela semestern, de får inte ta del av andra kulturer, det ökar risken för masskonsumtion, det sker läckage av pengar osv. Under vårt granskande har vi stött på många individer som har skilda åsikter angående om det faktiskt är hållbart eller inte. Resebolagen värnar om att det är hållbart att resa med all-inclusive medan studier och rapporter har kommit fram till motsatsen. Det fick oss granska frågan närmare här på vår blogg och utifrån det vi har kommit fram till i inläggen att vi kan dra slutsatsen att all-inclusive konceptet inte är hållbart.

Vad kan vi gör åt detta? Vi anser att det viktigaste vi som individer kan göra är att sprida information om det rådande problemet. Vi tror att det finns många människor som inte har en aning eller någon kunskap om varför det inte är hållbart att resa som turist med all-inclusive bolag. Det är lätt att tro att all turism är positiv, utifrån det flygbolagen och hotellen propagerar. Det är lätt att gå in på tex. Vings hemsida och få en positiv vinkel på resande i allmänhet. I våra inlägg får man information om det autentiska problemet och en förståelse för varför det faktiskt inte är hållbart. Vidare vad man kan göra för att motverka problemet och värna om miljön samt vad man kan tänka på som turism. Det framkommer i våra inlägg att det såklart finns positiva aspekter med turism. Vår blogg handlar inte om att få er där ute som läser att tro att turism i sig är negativt men se vår blogg och information som en handbok för ett hållbart resande och för en grönare och rättvisare värld. För visst vill vi kunna fortsätta att resa i framtiden? Ja, och då måste vi göra det på ett hållbart sätt vilket inte innebär all-inclusive resor!
Vårt strå till stacken blir därför denna informerande blogg - för denna generation men även nästkommande. Vår blogg är öppen för allmänheten, och vi valde att sprida information på internet för att det når ut till mest människor och människor globalt. Vårt mål är nu att så många som möjligt att hitta in på vår blogg och därmed har vi länkat den på den största sociala medien i världen: Facebook.


Tack för oss! Vi ser framemot att ses på hållbara resor ute i hela världen. 
// Resedetektivernas kanske sista inlägg..

Likes

Comments

När vi använder upp jordens resurser som jorden själv skapat under en mycket långsam process blir det mycket svårt att reproducera dessa resurser. Det är omöjligt att återkomma tillbaka till det tillstånd jorden var i innan, vi människor har helt enkelt en för stor påverkan. När naturen först blir utsatt för ett miljöhot/miljö förstöring syns det inte i naturen på en gång men när någon av de gränsvärden som finns överskrids och når sitt tröskelvärde kommer plötsligt tillståndet förändras drastiskt och det blir en stor förändring. Det går från en stabil och linjär linje till ett helt nytt tillstånd, tillståndet har nått sitt tröskelvärde. Tröskeleffekterna hänger ihop med konceptet Planetary Boundaries, eller på svenska: Planetära gränsvärden. Det är ett koncept utformat av forskare för att visa olika gränsvärden för nio st miljöproblem. Om gränsvärdet överskrids leder detta till konsekvenser för miljön då det sker tröskeleffekter. Konsekvenserna blir farliga miljö förändringar och risker för människan. De nio Planetary Boundaries som har bestämts är: Klimat förändringar, havsförsurning, förtunning av ozonskiktet, användning av fosfor och kväve sötvattenanvändning, förändrad markanvändning, minskad biologisk, luftföroreningar och kemiska gifter.

Idag är tre stycken av gränserna överskridna: halten av Co2 i atmosfären (klimatförändringar), förlusten av arter, biodiversiteten och mängden N2 som försvinner från atmosfären (kvävecykeln). (Ne.se)

Och ändå fortsättter vi människor att släppa ut för mycket Co2 i atmosfären. Flygplan är en stor miljöbov. Flyget står för 4-5 & av det totala utsläppet av fossil koldioxid i Sverige och globalt svarar flygen i snitt 2 % av de globala utsläppen av Co2. (http://www.swedavia.se/om-swedavia/hallbarhet/miljo/flyget-klimatpaverkan/)


Vi i Sverige flyger mycket och även många andra länder FAST ÄN Co2-halten är överskriden och det har fått många konsekvenser för vår jord.
Gränsvärdena visar att vi måste minska våra Co2-utsläpp NU! Slutsatsen av detta är att vi måste flyga mindre, eller snabbt komma på en lösning som gör flygplanen miljövänligare. Det är dags att det satsas mer pengar till forskning och att det uppkommer striktare lagar kring flygandet och hur mycket man som individ får flyga i världen innan det är försent…..


Källa: "vi kan inte förhandla med naturen"

/ Sofia

Likes

Comments

I tidigare inlägg beskrev och förklarade jag hur resor och turism påverkar miljön samt klimatet och jag kom fram till att turismen leder till miljöförstöring: Flygplan, el, vatten och energi påverkar den globala uppvärmningen som i sin tur ger negativa konsekvenser på vår jord. Jag kom även fram till att det finns destinationsländer, vars miljö eller djurliv som kan påverkas positivt av turismen. I det här inlägget vill jag lyfta upp hur turismen påverkar klimatförändringarna men även förklara att turismen också påverkas av klimatförändringarna.
Nämnt tidigare, så är dem negativa effekterna av den globala uppvärmningen bla.:

- Smältande glaciärer
- Stigande havsnivåer
- Utrotning av natur och djur
- Spridning av farliga sjukdomar
- Extrema väder
- Naturkatastrofer som översvämningar och värmeböljor till exempel.
(wwf.se)

Till att börja med, när vi turistar och reser runt (flygplan är den värsta boven, men även bil, tåg och buss släpper ut koldioxid) påverkar vi miljön negativt och det leder till klimatförändringar. Man kan även tänka lite omvänt här. Turismen berörs av dessa klimatförändringar. (egentligen låter det ganska uppenbart, men det är lätt att bara tänka åt ett håll).

Om väderförhållandet i ett land förändras och blir extremt tex. att det blir en översvämning kommer turismen att minska eventuellt helt dö ut i det landet/området. Turistområden i Sydostasien och Västindien har förlorat mycket av dess turistnäring i och med förändringen av väderförhållandet. Extrema förhållanden som orkaner och tornados har blivit vanligare och jag kan därav tänka mig att vissa turistattraktioner/parker måste stängas ned. (wwf.se)

Eller att det blir värmebölja och uttorkning = (turister kommer inte vilja besöka ett land där det inte finns vatten eller där farliga sjukdomar lättare sprider sig) Det finns länder som livnär sig på turism, och om detta försvinner i och med klimat förändringar kan det leda till både sociala och ekonomiska kriser.

Ett annat exempel är om havsisen, glaciärer och polarisen smälter så att vattennivån höjs. Detta kan medföra så att skidorter dör ut. Vem vill åka till alperna för en trevlig skidsemester om det inte ens finns en skidbacke?..Man kan även tänka sig att den stigande havsnivån i världen hotar turistländer med stränder för att dessa stränder försvinner i och med klimatförändringarna, även öar ligger i farozonen för att bli av med sin turism tex. paradisöarna Maldiverna: Som hotas att få lägga ner hela sin turism pga. att öarna kan läggas under havsnivån. I Maldiverna sparar man nu pengarna i en sparfond för att när öarna försvinner ska det finnas möjlighet att bygga upp något nytt boende/land. Det är fortfarande oklart var, när och hur Maldiverna kommer hamna under havsnivån men det är som står klart är att korallreven håller på att förstöras helt pga. korallrevens blekning (uppkommer från temperaturökningar i vattnet)
(http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat)

En annan konsekvens av den globala uppvärmingen är fattigare människor får det värre. Vissa odlingar och skördar påverkas av uppvärmningen och slår ut sämre samt fisket blir sämre i områden runt tropikerna. Många människor i dessa länder är beroende av deras lokala fiske och deras egna odlingar för att kunna få ihop sin ekonomi eller för att överleva. Den globala uppvärmingen påverkar även så att sjukdomar sprider sig snabbare (tex. Malaria) pågrund av klimatförändringarna.
(
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat)
Om fler personer som har det illa ställt ekonomiskt, påverkas av dödliga sjukdomar kommer dödligheten i landet öka. Detta kan medföra ekonomiska och sociala problem för landet och invånarna. (Tex. familjeförsörjning - barn som måste försörja sin familj för att föräldrarna är sjuka/avlidna och därmed tvingas barnen hoppa av skolan.)

Slutsatsen av detta inlägg är att klimatförändringarna som påverkas av turismen (och mycket annat här i världen) faktiskt PÅVERKAR turismen och turistnäringen i sig både miljömässigt men även ekonomiskt och socialt då länder och invånare får det allt svårare, för att turismen till exempel hotas och till sist dör ut..
Allt som vi människor gör som påverkar miljön negativt leder till en stor ond cirkel, och ju mer vi spinner på denna cirkel och fortsätter, ju svårare blir det för oss att ta oss ur den. Det är dags för en förändring nu och allt börjar här och nu med ett individ ansvar!

// Sofia​

Likes

Comments


Jag ska nu redogöra för hur pass hållbart All inclusive resor och turism är utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, men självklart blandas såklart fler vinklar in också. Det första jag kom och tänka på angående turism var självaste resandet, utgångspunkten i hur vi tar oss till olika platser på jorden. Att resa till ett annat land är ofta tyvärr något vi gör med flygplan då vi människor oftast tenderar att föredra att resa effektivt samt snabbt. Detta är något som påverkar miljön negativt. Om man tittar på hela världen utgör flygplanens utsläpp 2% av de totala koldioxid utsläppen globalt (vilket även togs upp i tidigare inlägg). Flygplanen släpper ut många farliga ämnen, avgaser och gifter i luften och naturen, tex: koldioxid (CO2), kvävoxider (NO) och vattenånga. Eftersom de släpps ut så pass mycket koldioxid på jorden hinner inte halterna tas upp av jorden av sig självt, utan hamnar utanför det naturliga kreppslopp som finns i naturen. Koldioxid är är en växthusgas som påverkar och bidrar till växthuseffekten. Växthusgaserna absorberar jordens värmestrålning i atmosfären istället för att stråla ut i rymden vilket då gör att jordens temperatur höjs, det blir varmare på jorden och det medför MÅNGA risker för vår jord. Den globala uppvärmningen är ett stort miljöproblem. Smältande glaciärer, stigande havsnivåer och utrotning av natur och djur är bara några av de farliga följderna uppvärmningen medför. Växthusgaserna och kväveoxiderna som flygplan bla. släpper ut bidrar även till försurade hav samt övergödning av skog, mark och vatten. vilket i sin tur påverkar många djurarter. Vattenångan som släpps ut kan ackumeleras och bidra till uppvärmningen. (http://www.hallbartflyg.se/flyget-och-miljon/)


Som jag nämnde innan tenderar vi människor att välja reseväg utifrån effektivitet och tid men även utifrån priset (självklart är ekonomin delaktig även här). Att flyga flygplan är icke hållbart i längden. Vi människor måste använda andra miljövänliga transportmedel än de idag som dominerar, eventuellt att inte flyga lika ofta som vi nu gör. En lösning och ett tips när man ska resa är att miljöanpassa sin turism: titta noga upp innan man reser iväg med ett resebolag eller byrå vad det företaget har för miljöpolicy och om företaget har ett miljöansvar, samt att ta ett ansvar själv som individ för sin resa och göra resan så pass hållbar som det går.
Det är också viktigt att turismen blir hållbar på det sättet att miljöpåverkan inte bör överstiga det destination landet klarar av. Konsekvenserna av det blir att

lokalbefolkningen/lokalsamhället blir påverkade negativt pga. turismen, och även miljön globalt. Det kan tex. vara skog/mark områden i det landet som blir nerskövlad för uppbygge av hotell/ annan turistattraktion.


Här har vi världsnaturfondens (1995) definition för milöanpassad turism samt hållbar turism i form av 10 budord jag tycker är viktiga att läsa igenom och fundera över (här hänger alla perspektiven ihop som en helhet), mycket av detta har sedan innan även tagits upp i bloggen:

Använd resurserna på ett uthålligt sätt

Skydd av och ett långsiktigt hållbart bruk av naturresurser och sociala-kulturella resurser är

grundläggande, även från ett rent affärsmässigt perspektiv.


Minska överkonsumtionen och föroreningar

Genom minskad konsumtion och föroreningar undviks senare kostnader för att reparera

miljöskadorna. Dessutom ökar turismens kvalitet. Alla reseföretag bör ha en miljöplan.


Bevara mångfalden

Att bevara både den biologiska och den kulturella mångfalden är nödvändigt för all långsiktigt

hållbar turism. Dessutom ger det resenäringen en stabilare bas.

Integrera turismen i lokal och nationell planering

Låt turismen utvecklas som en integrerad del i lokala och nationella strategier. Gör

miljökonsekvensanalyser för alla exploateringsprojekt. Därmed förbättras de långsiktiga

förutsättningarna för och de positiva effekterna av turismen i regionen.

Gynna de lokala ekonomierna

En turism som både stödjer och söker ett brett spektrum av lokala ekonomiska aktiviteter, och som räknar in miljövärden och miljökostnader i sin budget, skyddar den lokala ekonomin och undviker på samma gång miljöskador.


Samarbeta med lokalbefolkningen

Där lokalbefolkningen är medansvarig i turismsektorn gynnas inte bara befolkningen och miljön i allmänhet, utan resenärerna upplever också en högre kvalitet i resandet.

Rådgör med alla intressegrupper

Resebranschen måste samverka med lokalbefolkning, organisationer och institutioner för att

alla ska kunna dra åt samma håll, och kunna lösa eventuella intressekonflikter som dyker upp.


Utbilda personalen

Genom att utbilda personalen i miljöanpassning av turism och genom att dessutom anställa

lokal personal på alla nivåer, ökar kvaliteten på resandet. Alla reseföretag bör utse en

miljöansvarig, som bla. leder denna utbildning.


Marknadsför turismen på ett ansvarsfullt sätt

Då kunderna ges fullödig och ansvarsfull information ökar deras respekt och förståelse för kultur, socialt liv och naturmiljöer som de besöker. Därmed ökar också kundernas egen tillfredsställelse.


Genomför och följ upp undersökningar

Resebranschen bör kontinuerligt följa upp och analysera miljöanpassningen, för att kunna

utnyttja alla fördelar den kan ge branschen, resmålen och kunderna.EL OCH VATTEN:

Vidare till ett par andra faktorer som påverkar miljön nämligen: el och vatten - energi. I många fall är all-inclusive anläggningarna stora, med mycket turister som bor där. Pga detta går det åt mycket el och vatten, energi. All ifrån restaurangerna, duschar, stora poolar (kanske till och med flera stycken) till hårfön, tv.. ja listan kan göras lång med allt som finns på ett hotell som drar el. I rapporten “tourism concern” skrivs det att vi använder.. hör och häpna..upp till 2000 liter vatten per dygn på all inclusive hotell. Detta jämfördes med en lokal invånare som använde 30 liter per dygn. Det är mycket viktigt att turisten förhåller sig till lokalinvånaren - annars blir det inte hållbart då resurserna för landet inte räcker till, det övergår även till masskonsumtion (det jag skrivit om i inlägget om matkonsumtionen bla) I Sverige använder vi oss av ca 200 liter vatten per dygn. För att vår värld ska bli hållbar är det viktigt att ha detta i åtanke som individ. Hur mycket vatten och el behöver jag per dag för att inte överskrida till att överkonsumera onödigt mycket el? och finns det sätt för minska min egen el användning som individ?
Men även samhället måste ta ett ansvar. Förnybar energi (energikällor som med tid förnyar sig) i form av vind och vattenkraft i samhället som exempel, kan bidra till en mer hållbar värld - då de inte använder icke förnybara bränslen som fossila bränslen (kol, olja, bensin, naturgas)

(http://www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1160585/Vatten p hllbar vg feb 2008.pdf)


Vi har i världen olika water footprints (http://waterfootprint.org/en/), hur mycket vatten vi bör konsumera för att jorden ska bli hållbar och dessa bör inte överskridas. Det är viktigt att som turist att vara uppmärksam på hur förhållandet ser ut i den destination man reser till och att man inte överkonsumerar vattenmängden/elen som finns i destinationsorten - detta för att det ska bli hållbart att resa till andra länder.

Utifrån dessa undersökningar får vi nu en klarare bild på att all-inclusive turismen belastar miljön tungt. Det är mycket troligt att vi äter mer och använder mer vatten & el under våra resor än vad vi gör hemma för att allt ingår och det är såkallad semester, vilket för dem flesta betyder något mer annorlunda än vardag. En tanke som slog mig är att det just är under semestern vi människor har som vision att man ska få ta det lugnt och njuta av livet mer än “vanligt”.. vilket lätt kan resultera i bla. överkonsumtion som sätter spår på vår miljö.


Nu - till ekoturismen. Ekoturism är ett namn för turism som har målet att arbeta för naturskydd, kunskapsspridning, förståelse för landets kultur och lokal utveckling. Ekoturism är en väg att förhålla sig till sitt resande och bevara naturen. Det är ett mer hållbart sätt att resa då ekoturismen vill bevara naturen och gynna ekonomin lokalt. (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:228230/FULLTEXT01.pdf)
Runt om i världen vill länder bevara sin natur och miljö. Det är mycket turister som väljer att åka till populära naturplatser för att upptäcka nya miljöer. Detta kan tyvärr leda till att den lokala naturen ansträngs eller förstörs.(http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:407630/FULLTEXT01.pdf)
Det kan exempelvis vara stränder, skogar och sjöar/hav. Det negativa med turismen är att naturen kan påverkas negativt av människor. Vid populära resmål är det mycket turister som besöker platsen med allt från bilar till flygplan eller att det byggs upp nya byggnader runt naturområdet. Tex. all inclusive hotell på långa fina stränder eller skog som måste huggas ned vid uppbygg av hotellen. Detta kan medföra så att vissa djurarter eller växtarter utrotas och dör ut i området. Från turism och transporterna vi människor använder för att ta oss till men även i landet skapar utsläpp av föroreningar i naturen vilket skadar naturen, tex avgaser/gifter. Det är viktigt för många destinationer i världen att få behålla sina naturområden och ha kontroll över turismens tillväxt för att inte naturen ska hotas.

Det finns positiva delar med turismen (ekoturismen) också. Turismen generar pengar till naturskydd och lokal befolkning. Ett exempel är gorillorna i Rwanda. Dem var väldigt utrotade med med hjälp av inkomster från ekoturismen och naturskydd kunde dom räddas(!!!) (http://www.dn.se/resor/rwanda/ekoturister-bergsgorillornas-hopp/)
Det finns alltså både och för och nackdelar med turism utifrån ett miljöperspektiv.

NAEP (The National Assessment of Educational Progress) har skapat tre stycken typer av ekoturism produkter såsom guidade turer och attraktioner som är kombinerat med ett miljömärkningssystem. Med detta system kan företag märka sig med ekoturism eller naturturism. Detta kräver dock ett antal krav.

Sådana här typer av miljömärkningar är en givande/bra idé för att turisten kan då välja företag (tex. hotell eller andra turistattraktioner) utifrån ett miljöperspektiv i samband med resor .

(http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:407630/FULLTEXT01.pdf)


// SofiaLikes

Comments

Det är inte en hemlighet att flygplan och vårt resande via alla olika flygbolag påverkar miljön. Alla har hört det från alla möjliga håll, men har vi någonsin reflekterat över det på ett djupare plan? Kanske sökt upp siffror och mer djupgående på vilka skadliga utsläpp det faktiskt handlar om. Enligt mig så är det första steget för hållbar utveckling på alla plan - att finna en nyfikenhet och förståelse för vart förändringen måste ske. Det hjälper faktiskt inte att bara veta hur saker och ting funkar och påverkar, men måste förstå sammanhanget och utefter det agera.

Vårt flygande utgör faktiskt 2 % av vårt koldioxidutsläpp. Det spelar ingen roll hur fort eller på vilken höjd planet färdas i - utsläppet förblir detsamma. Koldioxid är den gas som bidrar till växthuseffekten och som genererar i en förhöjd medeltemperatur på jordklotet. FN jobbar mycket med att sänka dessa utsläpp, men det känns mest som tomma ord. De berättar att utsläppen ska vara halverade 2050, men ännu har vi inte sett någon utveckling? istället säger man att om det fortsätter i den takt det gör så kommer vi ha dubblerat flygresandet och dess utsläpp 2050 - motsatt från hur målet ser ut alltså. (http://www.hallbartflyg.se/flyget-och-miljon/)

2 % kan i många fall låta som väldigt lite, men faktum är att 2 % endast täcker koldioxidutsläppen, flygplan släpper ut andra ämnen som även dem är skadliga. Kväveoxid (NO) som är livsfarligt i för stora mängder, Kolväten som vid förbränning bildar koldioxid. Kolmonoxid (CO) som är livsfarlig att andas in och som även kan förekomma i kött för att få den röda färgen och för att produkten ska förfalla senare och Svaveloxid (SO2) som med vatten bildar svavelsyra (SO3 + H2O --> H2SO4) som bidrar till den farliga försurningen.

Utöver allt detta så släpper även flygen ut vatteånga som påverkar klimatet vid utsläpp från en högre höjd. Dock har vattenånga en relativt obetydlig roll i troposfären. Problemet ligger i att vattenånga lever kvar länge i stratosfären (http://www.hallbartflyg.se/flyget-och-miljon/)

Det pågår även utsläpp av sot och partiklar från dagens flugplan. Detta kan i sig verka rätt obetydligt, men sanningen är att även dessa har en långsiktig påverkan på klimatet och uppvärmningen. Det finns olika sorts partiklar i kategorin jag nämner, sulfatpartiklar är en av dem. Dessa har en nedkylande effekt på atmosfären, men samtidigt påverkar dem uppvärmningen genom sina kondensstrimmor och cirrusmoln. Planen lämnar också efter sig buller. Vilket i sig inte heller är speciellt hållbart. Detta buller finns vid start och landning och överskrider ofta den maximala decibelgränsen.

Gör man någonting mot detta? Självfallet. Men alldeles för lite. Till exempel har man börjat arrangera rakare transportvägar för att minska körtiden. Det är absolut ett steg i rätt riktning men alldeles för lite.

Problemet ligger också i att det finns så mycket positivt i att resa till platser långt ifrån hemlandet, upptäcka nya kulturer och människor. Upptäcka nya levnadssätt och få ett större perspektiv idag. Det enda transportmedlet vi har till längre destinationer idag är faktiskt flyplan. Och OM det finns någonting annat så är det dyrare och mindre bekvämt. För bekvämt ska det ju va! det är ju trots allt all-inclusive..

fortsättning följer!

/Melitza


Likes

Comments

Småtips för att bidra till en hållbar värld:

Ekonomiska Tips:
- Även fast allt ingår - Bidra till den lokala marknaden på något sätt, genom att tex. äta ute någon dag eller göra aktiviteter utanför hotellet. Du kan avnjuta en glass eller en drink - allt du gör utanför hotellet bidrar till den lokala ekonomin, vilket i sin tur gynnar landet i fråga.

Sociala tips:
-
Genom att befinna sig utanför hotellet då och då, får man chansen att möta lokalbefolkningen och får ta del av kulturen och hur det faktiskt är ute i samhället. Att bara vara instängd på all inclusive hotellet och umgås med andra turister skapar inte en ökad kunskap om andra länder, så ut och upptäck mer!

Hälsotips:
- Lägg inte upp för mycket mat på tallriken bara för att du har betalat för de och kan, tänk på att det påverkar din hälsa och hela klimatet. Sluta masskonsumera mat och dryck - det är vår jords resurser du slösar på!

/ Sofia & Melitza

Likes

Comments

Jag har funderat lite över de hälsoaspekter som kommer med all inclusive resorna och ska nu redgöra för vad jag kom fram till. Inne på Vings hemsida står det så här Vill du bli riktigt bortskämd kan vi rekommendera Sunwing All Inclusive. Då äter du hur mycket du vill från vår frukost-, lunch- och middagsbuffé under hela semestern. Dessutom ingår dryck, snacks, enklare mat mellan måltiderna och så mycket kaffe och glass du orkar.” Det här fick mig att börja fundera och jag gick därför in på Vings hemsida för att se vad och i vilka mängder som det ingår mat och dryck. Det som ingår på resan “Sunwing All inclusive” är alltså:

  • • Frukost, lunch och middag varje dag
  • • Dryck till måltiderna och i baren
    • Snacks och enklare mellanmål
  • • Kaffe, kakor och kulglas
  • • Barn under 12 år äter gratis

Enligt krönikan ni kan läsa här: http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/all-inclusive-hotell-ar-en-mork-era-i-mansklighetens-historia/ och utifrån egna erfarenheter är buffé restaurangerna på hotellen oftast ENORMA med ett stort utbud av all möjlig mat - nyttig och onyttig både frukost, lunch och middag. Pommes frites, pasta, ris och ett efterrättsbord fullt av söta och feta bakverk i överflöd. Till alla måltider under dagen finns onyttig och ohälsosam dricka såsom läsk för barnen och alkohol för de vuxna. Det är inte svårt att räkna ut att överkonsumtionen av mat och dryck samt frosseriet under dessa resor är brutalt. Utan en tanke vräker vi människor i oss mat i mängder, (eller iallafall öser på allt gott på tallriken - resten slängs bort...).

Lider man av ett alkoholberoende eller har det svårt för att kontrollera sitt matintag finns det en stor risk att frosseriet slår till. Allt socker i maten och glassen människorna frossar är självklart inte heller bra för hälsan. Risken för övervikt och diabetes ökar. Att äta mer socker än 10% av kalorierna man får i sig gör det svårt att få plats med de vitaminer och mineraler vi behöver och oftast är det svårt att göra av med all energi man får i sig och därmed ökar det risken för övervikt. Buffén lockar oss att äta fler kalorier än den måttliga mängden som vi behöver få i oss, detta är varken hållbart ur ett hälsoperspektiv eller ett miljöperspektiv, och inte ekonomiskt heller för den delen.
Att producera mer mat än vad som egentligen behövs är mycket dåligt för klimatet och utifrån ett miljöperspektiv. Om mycket av maten också slängs, blir detta dålig ekonomi för hotellägaren för att hen måste köpa in mer mat: Detta skapar en ond och mycket icke hållbar cirkel.
Lassa upp stora tallrikar fullproppade med mer mat än vad som ens är rimligt att det behövs för en måltid, är alltså icke hållbart.
(http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater/socker/)

Eftersom att baren är öppen under hela dagen dricker många sin första drink eller öl tidigt på morgonen. De riktiga all inclusive-proffsen har med sig en gigantisk dryckestermos som de fyller med öl och sitter sedan och sörplar i en solstol vid poolen eller på stranden utan att behöva resa sig på flera timmar.” - Krönikan). Alkoholintag i stora mängder har en rad negativa effekter på kroppen och ökar sjukdomsrisken. Negativa effekter på hjärnan, hjärtat och kärlen, levern, hormoner och fertilitet, sömn, prestationsförmågan, ja de är många...(http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkohol-i-kroppen)
Det är inte hållbart att äta och dricka så mycket att det är skadligt för kroppen, eller ökar risken för skador och andra sjukdomar. Detta kräver resurser så som sjukvård, medicin och rehabilitering. Samhällsekonomiskt blir detta inte hållbart för att det slösar på våra gemensamma resurser. Detta skapar ett konsumtionssamhälle, där vi människor konsumerar saker vi begär istället för behöver och det här sliter på vår jord. För Sveriges del måste vi minska på vår konsumtion för att nå de uppsatta miljömålen som finns. Det är viktigt att resurserna utnyttjas effektivare för att produktionen och konsumtionen ska bli hållbar. (http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/)

Vad har det här problemet att göra med i första taget?
Först finns ju orsaken att vi människor frestas av sötsaker, god mat och dryck, men eftersom det ingår i priset och är “gratis” när man är på hotellet finns orsaken att människor vill “tjäna” in sitt pris man betalat innan resan. Ett exempel är från filmen “Sune i Grekland - All inclusive” där familjen Andersson går och sätter sig vid själva buffén och börjar äta. Pappan i familjen säger bla.
“ät nu ungar, det har vi ju betalat för”.

När man befinner sig på all inclusive anläggningen är det lätt för individen att helt enkelt strunta i allt och (blunda för problemen) som kräver en extra tanke eller som man vet har en negativt konsekvens egentligen. Både hälso och miljöaspekterna just för att allt ingår och redan är betalt!​ Det blir allt för lätt på denna sort av resor att tänka kortsiktigt.

Tanken som uppkommer i turisterna som valt all inclusive är “Jag är faktiskt mätt..men det är ju gratis, så jag tar mig en glass till”. Problemet här är att, NEJ det är absolut inte gratis! tvärtom, så är det ett mycket dyrt pris för vår värld. Att producera, servera och konsumera så pass mycket mat och dryck som det görs på sådana här resor blir dyrt. Det påverkar kropp och hälsa hos individen såväl som vårt jordklot, klimatet och miljön förstörs. En all inclusive turist lämnar ett allt för stort och ohållbart ekologiskt fotavtryck.

I nästa inlägg kommer tips från resedetektiverna, så håll utkik!!

/ Sofia

Likes

Comments

För att kunna finna förståelse i varför människor väljer all-inclusive hotell framför vanliga hotell bör man ställa sig själv frågan: varför? Jag tänker att det måste finnas bakomliggande anledningar till varför man väljer detta alternativ, utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

- Exakta kostnader direkt. Detta är en stor huvudsaklig anledning. När man väljer att åka till ett all-inclusive hotell får man ofta betala en klumpsumma som ska täcka allt. Mat, dryck, aktiviteter, bad & lek och i vissa fall öppen bar. Det låter ju hur bekvämt som helst? Man kan förutspå hur mycket resan kommer kosta istället för att behöva lägga ut pengar för mat och dryck som kan variera i kostnad. (en än gång betonar jag hur varierande branschen är. Efterfrågan styr utbud och pris, som i många andra fall. Många hotell använder frasen: "lämna plånboken hemma" för att i en ännu högre grad locka till sig kunder på just den principen jag pratat om - man slipper oroa sig för kostnader, det resulterar i en genomgående trygghetskänsla. Finns det något negativt med detta? såklart. Eftersom att du redan betalat hotellet och företaget för din vistelse kan det i många fall betyda försämrad kvalitet på såväl mat som service. Trots detta anser många att det ändå är värt det, trots att man får äta samma mat varje dag och att den ibland smakar mindre bra.

Frågan de flesta då ställer sig är om all-inclusive verkligen är prisvärt. Ja, det är det förmodligen. Men inom små ramar och beroende på land och anläggning. Tidningen SVD gjorde en jämförelse mellan ett all-inclusive hotell och ett vanligt hotell. (http://www.svd.se/sa-tjanar-du-pa-all-inclusive)

Slutsatsen blev att man tjänar i just detta fall runt omkring 1500 kr på att ha bokat en resa med all-inclusive. Detta förutsätter då att man inte ätit i lokal-restaurangerna, då kan budgeten bli tight. I många fall menar de att man, för att vinna på all-inclusive, inte kan äta ute på annan plats överhuvudtaget.

Sen mitt förra inlägg har jag försökt att följa upp med siffror angående hur mycket av pengarna som stannar kvar i det lokala samhället och vad som isåfall görs av de pengarna - ett uppdrag som visade sig vara tätt inpå omöjligt. Dels för att det skiljer sig i stor utsträckning mellan land och land och mellan olika företag. Siffrorna verkar ligga i skymundan - varför? förmodligen för att de inte är särskilt imponerande ut en rättvis och moralisk synvinkel. Är det hållbart att medvetet hålla sina kunder omedvetna? Är det hållbart för kunder att inte ta hänsyn till faktorer som dessa? 

/Melitza 
Likes

Comments