MAKTMISSBRUKET - detta är vad jag kämpar för (jag vet att det är lång text men läs ändå!

Socialen omhändertar även allt fler "ensamkommande flyktningbarn" skriver:

12 april, 2015 kl. 09:47

Från dagens tidning:
Barnhandel på kommunerna växer på alla sätt från alla håll, så att det knakar.

Sämre boenden för flyktingbarn!

Fakta: HVB och flyktingbarn
Hem för vård eller boende (HVB) är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.
I Sverige finns i dag nästan 500 HVB-hem.
En majoritet riktar sig mot ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Hittills i år (till april) har 1 502 ensamkommande barn och unga sökt asyl i Sverige.
Förra året landade totalsiffran 7 049, en ökning på över 80 procent jämfört med 2013.
Prognosen för i år ligger på 7 800 barn.
Källa: IVO, Migrationsverket
MIGRATION. Kvaliteten i många nystartade HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar är sämre än i andra HVB.
Trycket på kommunerna är så hårt att de inte hinner fixa fram bra boenden i tid – och krav ställs nu på att fler aktörer måste ta ansvar för barnen.
Antalet HVB-hem för ensamkommande ökar i snabb takt när allt fler ensamkommande flyktingbarn och ungdomar söker sig till Sverige. I slutet av 2013 fanns 378 HVB för ensamkommande, i slutet av 2014 hade siffran stigit till 490. I dag utgör HVB för ensamkommande en majoritet av alla HVB (hem för vård eller boende).
Men kvaliteten på hemmen för ensamkommande varierar.

Hög andel
När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade 18 nystartade HVB för ensamkommande fann man brister i över hälften. Det är en hög andel jämfört med tillsyn av andra HVB, där i stort sett alla uppfyller kraven.
– Vi kan se att det är ett väldigt högt tryck på kommunerna att klara av den här insatsen för ensamkommande ungdomar. Det är inte så att man medvetet låter bli att göra rätt, snarare handlar det om att man inte hunnit, säger Birgitta Hagström, avdelningschef och sakkunnig på HVB hos IVO.
Bristerna rör bland annat bemanning och kompetens hos personalen. Ibland har även registerkontroller och riskanalyser saknats. Men framför allt håller inte planerna för ungdomarnas vård och behandling den kvalitet de ska.
– Därmed är det naturligtvis svårare att ge ungdomarna den vård och behandling de behöver. En del drabbas sannolikt inte alls, men det finns ju också de som är svårt traumatiserade av de upplevelser de har med sig, säger Birgitta Hagström.

Ett systemfel
Bristerna är ett tecken på att situationen i dag är snudd på omöjlig att hantera för kommunerna, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
– De här barnen står på socialtjänstens trappa inom två dygn. Det är svårt att rigga en adekvat lösning på så kort tid, säger Elisabeth Melin, handläggare på SKL.
Hon anser att hela systemet för hur barnen ska tas emot måste göras om.
– Om staten skulle ta över ansvaret under den första tiden skulle det innebära flera fördelar. Bland annat skulle det bli lättare att planera boendekapaciteten och man skulle också kunna handla upp större volymer och på så sätt pressa kostnaderna för boendet, säger Melin.

Jaa, vad skall det bli när man programmerar människor med att staten alltid gör rätt… Skrämmande hur det går till och varför skall vi godkänna allt detta som kränker och förstör så många familjer ?
Jag tror dock att det är lika hemskt förfärligt för svenska familjer som drabbas och att göra åtskillnad blir bara fel !

http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/den-utan-skuld-kan-kasta-den-forsta-stenen

http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/komministern-obegriplig-manniskosyn

http://www.flickr.com/photos/xaoz/?saved=1

Peaceful Demonstration before and during the debate by PACE on Forced Adoption. Parents who have lost children to forced adoption particulary welcome.

Committee of Legal Affairs & Human Rights Meeting

Monday 20 April 2015 from 2-3pm

Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States

Rapporteur for opinion:
Ms Olena Sotnyk (Ukraine, NR)
Rapporteur for the Committee on
Social Affairs, Health and Sustainable Development:

Ms Olga Borzova, (Russian Federation, NR),
[AS/Jur (2015) …Doc.13730]

Consideration of a report tabled by the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development
Consideration and approval of the Committee’s opinion

Permission being sought for at least some of us to attend as observers.

Social Affairs Committee Meeting:

Wednesday, 22 April
2015, from 2 to 3.30 pm
[Room 7]

8. Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States
Rapporteur: Ms Olga Borzova, Russian Federation, NR
[Doc 13730, amendments]
Consiideration of amendments

Permission being sought for at least some of us to attend as observers.

MAIN EVENT

PACE Spring Plenary Session:
Wednesday, 22 April
2015, from 5pm to 8.30 pm

Debate17.1. Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States

Presentation by:

Ms Olga BORZOVA, Russian Federation, NR ; Rapporteur, AS/Soc (Doc. 13730)
Ms Olena SOTNYK, Ukraine, NR ; Rapporteur for opinion, AS/Jur (Doc. )

Votes on a draft resolution and a draft recommendation (Doc. 13730)

Please note this is not intended to be a Facebook virtual event. It is completely understandable that not everyone can attend but please only sign up if you can physically be in Strasbourg on 22/04. If you can’t please sign and share the associated petitition to show support.

Jonathan Ritchie
den 10 april kl. 21:44

I have not yet heard from the Secretariat of the Committee on Social Affairs, Health & Sustainable Develepment regarding our request to attend their Committee meeting on 22nd April as observers.
Please could the Russian speaking participants in the demonstration write to Olga Borzova requesting permission to attend the meeting if she feels it is appropriate due to your close personal interest in the subject.
http://www.assembly.coe.int/…/AssemblyLi…/MP-Details-EN.asp…

USA politiker kan inte hjälpa för 1 amerikansk familj mot Barnevernet i Norgeskriver:

13 april, 2015 kl. 12:17

https://youtu.be/N1UucuCQsRE

Här video om en ung ensamstående amerikansk mor som förlorade sin frisk nyfödd bäbis i Norge

Vård av unga – LVU

År 2013 omhändertogs drygt 32 000 barn och ungdomar för att få vård utanför hemmet, i till exempel familjehem eller HVB-hem.
Drygt tusen av dessa ungdomar placerades hos SiS.
Medelåldern hos ungdomarna som placeras hos oss är drygt 16 år.

Majoriteten av de ungdomar som kommer till något av våra särskilda ungdomshem är omhändertagna enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

En liten andel har ansökt om frivillig vård enligt SoL (socialtjänstlagen).

Grunder för omhändertagande:
Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan vara
-att den unge lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade beteendefallen) eller
-att den unges föräldrar inte kan ge det stöd som han eller hon behöver för att få en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen).

Missförhållandena ska riskera att skada den unges hälsa eller utveckling och frivillig vård ska inte räcka till i det enskilda fallet.

Majoriteten av ungdomarna på de särskilda ungdomshem blir omhändertagna på grund av eget beteende enligt 3 § LVU.
Socialtjänsten utreder – förvaltningsrätten beslutar

Socialtjänsten gör en utredning om vilket behov av vård den unge har.
Därefter lämnar man en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslut om omhändertagandet .

I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, men förvaltningsrätten måste bekräfta det i efterhand.

Målsättningen med vården på de särskilda ungdomshemmen är att den unge ska kunna återvända till sitt eget hem eller eget boende.
Därför ska socialnämnden följa upp vården och var sjätte månad ompröva om den unge fortfarande behöver vård eller om vården ska upphöra.

Ungdomarnas problem:

Ungdomarna som kommer till oss har tidigare ofta fått behandlingsinsatser inom öppenvården eller vård i familjehem eller på privata HVB-hem.
Det är när sådana insatser inte fungerar som socialtjänsten ansöker om en placering hos SiS.
Det är en grupp ungdomar med mycket svåra problem som får vård hos oss. Utagerande beteende, våld, missbruk och kriminellt beteende är vanliga orsaker till placering.
Många ungdomar kommer från familjer med problem, och majoriteten har haft problem i skolan.
Vårdtid:

Majoriteten av ungdomarna som kommer till oss är akutplacerade för att bryta ett destruktivt beteende. De stannar några veckor och går sedan vidare, till exempel till HVB-hem eller familjehem.

Många ungdomar blir placerade för att socialtjänsten vill ha en utredning innan man beslutar om fortsatt vård och behandling.
Utredningstiden är åtta veckor.

Ytterligare en grupp får vård och behandling hos oss under längre tid.
Den genomsnittliga vårdtiden är ungefär fem månader.
Vården hos oss är en liten del av de insatser som ungdomarna behöver.
Vi arbetar därför för att, tillsammans med socialtjänsten, bygga vårdkedjor.

Individuell behandling:
Ungdomarna bor på små avdelningar med maximalt åtta platser.
Varje pojke och flicka får en behandlingsplan som utgår från hans eller hennes problem och förutsättningar.
Vi utformar behandlingsplanen tillsammans med den unge, familjen och socialtjänsten.

Behandlingsmetoderna används utifrån den enskildes behov. Exempel på metoder är Aggression Replacement Training (ART), kognitiv beteendeterapi (KBT) och Funktionell familjeterapi (FFT).

Alla ungdomar på våra institutioner har rätt att få skolundervisning.

Ungdomarnas delaktighet:
Ungdomar som är omhändertagna och får vård mot sin vilja befinner sig i en mycket speciell situation.
Ibland kan det vara svårt att få dem att känna sig delaktiga i deras vård och behandling, men det är viktigt, inte minst för att behandlingen ska ge resultat.
Ungdomarna deltar i planeringen av den egna behandlingen.
I brukarforum på institutionen har de möjlighet att säga vad de tycker om verksamheten på avdelningen.
De får också information om hur de ska göra för att klaga på vården och överklaga beslut.

Vad tycker ungdomarna?

För att få en bild av vad ungdomarna ser som sina problem, deras uppfattning om behandlingen och hur det gick efter utskrivningen intervjuar personal på institutionerna ungdomarna vid inskrivning och utskrivning .
Intervjuerna visar att en majoritet av ungdomarna är nöjda med sin tid hos oss:

7 av 10 av de utskrivna ungdomarna uppger att de varit med i planeringen av sin behandling, att de haft en behandlingsplan och att de har kunnat komma till tals om sin vård.
8 av 10 anser att personalen har tagit sig tid för samtal.
6 av 10 anser att de har fått ganska mycket eller mycket hjälp med de problem de verkligen velat ha hjälp med.
7 av 10 tycker att de har fått ganska mycket eller mycket hjälp med problem de har haft i skolan.
Drygt 7 av 10 skulle kunna rekommendera en person i samma situation en placering på samma institution.

Särskilda befogenheter:
För att kunna genomföra vården har vi rätt att använda särskilda befogenheter, till exempel brevgranskning, kroppsbesiktning och urinprov.
Till de särskilda befogenheterna räknas också avskiljning och vård i enskildhet.
Avskiljning iinnebär att vi, om den unge uppträder våldsamt under en begränsad tid kan avskilja honom eller henne från den övriga gruppen. (isoleringscell)
Majoriteten av de ungdomar som kommer till oss blir aldrig avskilda.

Om den unge har speciella vårdbehov eller om det finns särskilda säkerhetsskäl kan institutionschefen besluta att den unge ska vara i en särskild del av institutionen tillsammans med enbart personal , något som kallas vård i enskildhet. (OKEJ?)

Tillsyn
Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som tillsynar verksamheten vid SiS särskilda ungdomshem.
IVO gör både anmälda och oanmälde besök. Då intervjuar man ungdomar och personal och granskar SiS dokumentation.
Skolinspektionen tillsynar skolverksamheten på de särskilda ungdomshemmen.

Vad kostar vården?
Vår verksamhet finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter som kommunerna betalar. Statens finansierar 1/3 av ungdomsvårdens kostnader.
Kommunerna betalar en avgift för placeringen hos oss. Avgiften varierar beroende på typ av plats.

VILKET JÄKLA BULLSHIT, BRA I TEORIN MEN FUBGERAR EJ I PRAKTIK, HUR MÅNGA HAR FÅTT ADEKBAT HJÄLP BLAND MINA LÄSARE?

Mattias Gascoigne har gjort ett inlägg i Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige

Mattias Gascoigne
den 19 april kl. 00:54

EN UPPMANING TILL REGERINGEN:
LÄGG NER ALLA UTREDNINGSHEM OMGÅENDE!

DOM FYLLER INGEN FUNKTION I ETT MODERNT SAMHÄLLE SOM VÅRT 2015! SYFTAR ENDAST TILL ATT TERRORISERA OCH TRAKASSERA FÖRSVARSLÖSA MÄNNISKOR, OCH STJÄLA DERAS BARN PÅ ETT LEGALT SÄTT!
DAGENS UTREDNINGSHEM HAR STORA LIKHETER MED UTREDNINGSHEMMEN I TYSKLAND PÅ 30 OCH 40 TALET, INTE MINST DET ÖKÄNDA HADAMAR, DÄR MAN BÅDE UTREDDE OCH GASADE ALLA BARNEN I KÄLLAREN SOM INTE BLEV GODKÄNDA!
SKALL VI HA SÅDANA HÄR FRUKTANSVÄRDA INSTITUTIONER I VÅRT SAMHÄLLE?
DET ÄR EN SKAM, EN STOR FET ÄCKLIG VARBÖLD, ATT MAN SYSSLAR MED SÅDANT I VÅRT MODERNA SAMHÄLLE!
FÖRBJUD ALLA UTREDNINGSHEM NU!! RAKT UPP OCH NER!
INGENTING ANNAT!

LVU tvång mot barnen och tortyrmetoder av familjer under socialutredning samt av barnen under socialtjänsternas tillsyn upfanns troligen av feminister(företrädare av RFSU, FI, MP, V, S, M).
Vi kan läsa en avslöjande artikelserie om Sveriges feminister(röd/bruna) idagens tidningar.
DN: Svenska feminister mördar barn
Publicerad 20 april 2015 kl 09.49
MEDIA.Svenska feminister som av ideologisk övertygelse hellre mördar sina barn än låter dem få träffa sina pappor – det är något som vänsterliberala Dagens Nyheter nu uppmärksammar i en artikelserie.
Det är den prisbelönte polskfödde journalisten Maciej Zaremba som står bakom en ny artikelserie i DN där han granskat rättsfall där feminister sexutnyttjat, misshandlat, torterat och i vissa fall till och med mördat sina egna barn.

Den första artikeln i serien, som publicerades igår, handlar om treåriga Matilda och sexåriga Tanja som mördades av sina mammor för att förhindra att deras pappor skulle få träffa dem.

Matildas mamma Anita, som dömdes för mord i september 2013, hade innan mordet hotat med att mörda dottern och trots att pappa Thomas slagit larm till socialtjänsten ingrep inte myndigheterna. Tillslut gjorde Anita, med moraliskt stöd från sin lika feministiskt övertygade mamma, allvar av hoten och mördade sin treåriga dotter.

När en polisman i samband med mordet ställde en fråga till Anita svarade hon kort ”jag pratar inte med en man”. En liknande feministisk inställning präglade även Anitas mamma som på inspelningar av samtal mellan Anita och Thomas hörs framföra sitt hat mot män. Anledningen till att Thomas spelade in samtalen var att han fått det rådet av sitt juridiska ombud så att han inte skulle beskyllas för att ha sagt saker han inte sagt.

Se även:
Fi-topp torterade sin dotter
Socialen tog hans barn och hotade honom till livet – ”jag ska skjuta kuken av dig”

Det andra fallet som Zaremba uppmärksammar är flickan Tanja som mördades i maj 1996 av sin feministiska mamma och lika feministiska mormor. De båda feministerna tog därefter sina egna liv. Innan mordet hade Tanja under en längre tid sexutnyttjats och torterats med klädnypor, isbitar och upphettade glödlampor.

Anledningen till att Tanja mördades var att hon, av förklarliga skäl, hellre ville vara hemma hos sin pappa än sin mamma och mormor. Trots att det var mamman som torterade och sexutnyttjade sin egen dotter påstod hon för polisen att det var pappan som var det hemska monstret och försökte få honom dömd till fängelse.

Polisen trodde inte på mamman. Inte åklagaren heller. Men istället för att myndigheterna omhändertog Tanja och gav pappan ensam vårdnad för att skydda henne från hennes vid det här laget uppenbart sjuka mamma, fick hon följa med mamma hem där hon senare blev mördad.

”Inför Tanjas önskan finns det endast en lag: kärlekens /…/ därför kallar jag det vi gör /…/ för en kärlekshandling”, skrev Tanjas mormor i ett ”avskedsbrev” innan Tanja mördades.

Statlig tjänsteman ( domare )och socialtjänsten inkl.andra inblandade kommunanställda och tjänstemän får rätt att grovt misshandla barnen för upfostringssyfte. Nu kan vi också jämföra : vad gör statliga, kommunala tjänstemän och kommunala vårdnadshavare med hemifrån förrymda barn; och vad skulle göra om barnets biologiska föräldrar hittar sina barn? Statliga(kommunala) vårdnadshavarna (feministiska henar) golvar ner barnen, skriker som galningar på barnen med skrämmande röster massor av order, handfängslar, sätter sig på barnets rygg, hotar med vapen och dunkar barnens huvud på stengolvet. Jag tror inte att sämsta drogberusad och galen förälder skulle kunna nånsin göra sådan horribel misshandel på sitt barn och desutom oförskämt mitt på dagen framför hundratals vittnen?
Och desutom statliga/kommunala barnvårdnadshavarna anmäler och åtalar samma barn för hot och våld mot tjänsteman…

Ove, vad tror du, inte är de kommunala feminster riktiga störda barnhatarna? Feministerna är henar kopplade till RFSU. De som ofredar Sveriges barnen med sex-porr-analsex lektioner f.om ÅK 4. Kommunanstllda (skolsköterskor, fröken, lärare , rektor, etc)och anställda på Skolinspektionen och på alla andra institutioner utför feministernas socialistiska uppdrag som någon god sak för ”barnets bästa”, med BBIC i fokus, som de kallar det. De alla röd/bruna gör sådär mot Sveriges barn, mot svenska samhället i ”jämställdhets namn”. Och antal av psykiskt sjuka feminiserade svenskar ökar.

Vakterna på Malmö C slipper åtal
Det blir inget åtal mot vakterna som gjorde ett våldsamt ingripande mot två pojkar på Malmö Central i februari.
– Ordningsvakterna hade rätt att göra det här ingripandet, säger åklagaren Ulf Hansson till Sydsvenskan.

Vi läser i dagens tidningar om att barnaga och livsfarlig barnmisshandel är inte alls förbjudna i Sverige. Det är fullt lagligt.
Intressant, varför socialistpolitikerna lurar svenska folket i media och svenska politiker ljuger till omvärlden om att barnaga och barnmisshandel är brottsligt.
Vad kan vara syftet med denna politiska lögn, att Sveriges politiker och deras tjänstemän mkt.civiliserade och barn-människovänliga eller?

GW om beslutet: ”Det är fullt i sin ordning”

De två pojkarna blev omhändertagna av ordningsvakter på Malmö central i början av februari i år. Fotograf: Skärmdump från Sydsvenskans film
Programledaren och kriminologen Leif GW Persson menar att åklagare Ulf Hanssons beslut var väntat.
Ordningsvakternas ingrepp borde inte åtalas, enligt GW.
– Det är fullt i sin ordning. De har laga befogenhet för det de gör. Det de gör är invändningsfritt, säger han.

Han har tidigare uttryckt liknande tankegångar och då fått kritik, bland annat från Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin som menar att han ”saknar barnperspektiv”.
– Jag såg att jag fick någon skopa där. Det är inte mig hon ska vara arg på, det är lagstiftaren, säger Leif GW Persson.
Lagen ger ordningsvakter möjlighet att ingripa mot minderåriga, konstaterar Leif GW Persson.
– De kan utgöra ett hot mot någon yngre, någon svagare eller sig själva, säger han och fortsätter:
– Sedan att de inte är straffmyndiga, det är en annan sak.

”Sorglig historia”
Han tycker att flera i debatten kring vakternas ingripande på Malmö Centralstation den 6 februari uttalat sig förhastat.
– Det gjorde väl i stort sett alla. De här vakterna skulle rullas i tjära och fjädrar, sammanfattar han debatten som varit.

Däremot menar Leif GW Persson att de båda bröderna som allt handlar om – och andra barn i liknande situation – borde få hjälp.
– Det där är en sorglig historia. Förmodligen ingår de i människohandel, där man plockar upp gatubarn. De har inga papper. Hur har de hamnat här? Vore jag Rädda Barnens generalsekreterare skulle jag kasta mig över den biten. I avvaktan på att hon får den insikten får hon gärna skälla på mig.

Leif GW Persson

Det var i början av februari i år som tidningen Sydsvenskan publicerade en video, där man såg hur ordningsvakten bryskt omhändertog en pojke. På videon sågs hur vakten bland annat satte sig på pojken och tryckte ner hans ansikte mot ett hårt stengolv.
Ingripandet rörde upp starka känslor och många både kritiserade och försvarade vakternas agerande.
Av Maria Rydhagen
Publicerad 20 apr 2015 15:51

Vi kan läsa idag vad som hänt med föräldralösa barnen från Marocko i Sverige, vars ”vårdnadshavare” utsedda av Socialnämnden, som tog stora pengar från skattebetalarna, för att ta hand om de LVU-ade och av socialtjänsten ”omhändertagna” barnen.
Vi läste och såg video, om hur de barnen blev brutalt misshandlade på kommunens ”vårdnadshavarens” order-Socialtjönsten i samarbete med ordningsvakter och poliser.
Nu får vi läsa att föräldralösa barnen känner sig tryggare och bättre som bostadslösa, bland gatubrottslingar, än bland barnhandlarna-dvs. Socialtjänstemän och övriga kommunanställda på HVB(socialernas ”hem för vård och boende”).
Här ser vi vilket ”hem” och vilken ”vård och omsorg” Sveriges tjänstemän erbjuder till LVU-ade barnen.
Vilken trevlig människa skulle kalla det här för ”omsorg och vård av barnen”?

Kommunanställda och övriga tjänstemän skämmer ut Sverige och kör i botten välfärden,samtidigt som de stjäl och frodas själva på våra skattepengar.
Socialnämnden borde avskaffas överhuvudtaget.De är samhällets parasiter och brottsliga familje-och barnmisshandlarna

Barnen som inte finns
Flera hundra flyktingbarn och ungdomar lever på Stockholms gator. De begår brott och är själva offer för kriminalitet. Journalisterna Federico Moreno och Katia Wagner har följt de enda två poliser som jobbar med barnen ingen vill ta ansvar för.
Idag finns mellan 200 och 300 ensamkommande barn, främst från Nordafrika, i några av de farligaste områdena i Stockholms innerstad. Idag finns mellan 200 och 300 ensamkommande barn, främst från Nordafrika, i några av de farligaste områdena i Stockholms innerstad.
10 maj 2015 kl 06:00, uppdaterad: 10 maj 2015 kl 14:23
Sjuttonårige Nabil rättar till Cristiano Ronaldo-frisyren han särskilt bad om hos frisören, och knäpper jackan som han snott i en klädbutik i stan.
Han står i hörnet mellan Åhléns och Drottninggatan. Om någon timme förvandlas den här platsen till en av Stockholms värsta platser för barn och unga att vistas på kvällstid. Här uppehåller sig narkomaner, langare och andra kriminella. Och nordafrikanska ensamkommande pojkar, som Nabil. Barn och ungdomar som inte passar in i det svenska mottagarsystemet och som därför allt oftare syns driva runt på stan. Det är en grupp pojkar mellan 9 och 18 år som i antal ökat kraftigt de senaste två åren och som inte överensstämmer med den bild många har av hur barn och unga ska vara. Av myndigheter och i debatten framställs de ofta som antingen offer eller som förövare. Bägge sidor förmedlar en förenklad bild. Ingen av dem hjälper barnen.
En uppenbart påtänd man ställer sig några centimeter från Nabils ansikte och frågar om knark. Det är en hotfull situation men 17-åringen skakar bara nekande på huvudet och tycks ganska oberörd.
När mannen gått därifrån säger Nabil:
– Jag känner att jag inte har något kvar att leva för.
Några timmar tidigare en bit därifrån, inne på polisens slitna kontor vid Centralstationen, gör sig Christian Frödén klar för ännu ett nattpass.
Utanför har det blivit kyligt fastän kvällsmörkret ännu inte riktigt hunnit lägga sig. Bara någon dag har gått sedan den stora båtolyckan på Medelhavet, där omkring 700 flyktingar miste livet i sina desperata försök att ta sig till Europa.
Christian Frödén ser inte ut som en polis. Klädd i slitna jeans, tunn jacka och med en Konsumpåse i ena handen. Kollegan Mikael Lins går bredvid i svart luvtröja.
Deras arbete med ensamkommande flyktingbarn som begått brott i huvudstaden har pågått ungefär ett år nu. Större delen av tiden har de jobbat i det tysta. Tills barnens situation uppmärksammades tidigare i år när en mobilfilm visade hur en vakt brottade ner en marockansk pojke på Malmö centralstation.
Pojken, vi kallar honom Sami, flydde från Malmö till Köpenhamn. Och därifrån upp till Stockholm. Några dagar senare hörde en flyktingkille vi lärt känna av sig till oss. Han hade träffat Sami. Det visade sig att elvaåringens nya hem var innerstadens värsta drogmiljöer.
Vårt samtal med Sami var omvälvande. Hans oro, hans svårigheter att koncentrera sig, den lilla barnkroppen som tagit stryk av det hårda livet på gatan, det desperata sökandet efter pengar. Sami förväntades skicka pengar till sin pappa i Marocko, en press som inte är ovanlig bland ensamkommande. Han sken upp när han fick prata i telefon med pappan. Såg lättad ut för en stund. Men snart ville han återigen tillbaka ut och söka efter pengar.
Christian Frödén och Mikael Lins var med när Sami slutligen omhändertogs i Stockholm efter att ha levt på gatan i nästan två veckor. Det var de två som ordnade så att pojken kunde skickas till ett särskilt anpassat boende med extra personal.
Gripandet var en omtumlande upplevelse, säger Christian Frödén. Dagen efter var han på utbildningsdag med kollegor, men kunde inte vara riktigt närvarande i det skämtsamma polistugget. Upplevelsen av den gråtande pojken med låsta fötter skavde i honom. Han tänkte på sin egen son som är i ungefär samma ålder. Det hela hade först gått lugnt till. Men så blev Sami orolig och våldsam. Det krävdes flera poliser för att ta kontroll över honom. Ju fler poliser, desto mindre våld, påpekar Christian Frödén.
Han och Mikael Lins har i stort sett jobbat ensamma med den här stora gruppen barn och ungdomar på Stockholms gator det senaste året. Det var förra sommaren som de fick uppdraget att arbeta uppsökande specifikt mot de ensamkommande som uppehöll sig i city och i många fall var på väg in i kriminalitet. Kunskapen då var väldigt liten. Det som var tydligt var att nord–afrikanerna var den ungdomsgrupp som begick flest brott och använde droger mest. Dessutom blev de själva utsatta för brott.
– Vi insåg tidigt att de är både offer och förövare och att de är väldigt aktiva, säger Christian Frödén.
Så ser det ut också nu, ett år senare. En stor del av de stölder, rån och narkotikabrott som sker i city begås av de här pojkarna.
– De är ofta gatubarn från Marocko som har livnärt sig på det sätt de kunnat. Till skillnad från afghanska ensamkommande, som ofta växt upp i familjer, skyr de nordafrikanska pojkarna kontakt med vuxna och med myndigheter, säger Christian Frödén.
Mikael Lins nickar.
– De är otroligt gatusmarta. Samhället förstår ofta inte de här barnens behov. Det primära är inte att få en säng och mat att äta.
Nabil, han med Cristiano Ronaldo-frisyren, är ett av de omkring 200 barn från Nordafrika som utan föräldrar tagit sig till Sverige de senaste två åren och som rör sig i Stockholms innerstad på nätterna. Resan har varit lång och farlig. Nabil berättar att han hållit sig fast under en lastbil på en färja från marockanska hamnstaden Tanger till spanska sydkusten. Plankat sig fram genom Europa på bussar och tåg. Madrid, Lyon, Dortmund. Ända till Sverige, så långt från fattigdomens Marocko han kunnat ta sig.
Nabil säger att han måste skaffa pengar till sin mamma, hon ligger på sjukhus i hemlandet och har inte kunnat försörja honom på flera år. Det var därför han hamnade på gatan i Marocko och blev ett av landets 80 000 gatubarn.
De flesta av de marockanska barnen har levt på gatan i Spanien innan de fortsatt resan upp över kontinenten. Många pratar flytande spanska.
Nu är Nabil trött och vilsen. Vart han än vänder sig möts han av stängda dörrar. I fjol avgjorde Migrationsverket 335 fall med ensamma marockanska barn och ungdomar, bara 16 av dem fick stanna i landet. Av de afghanska ensamkommande fick 97 procent bifall på sina asylansökningar, av de irakiska fick nästan 75 procent stanna, för att nämna några andra nationaliteter.
Så Nabil vet. Han kommer inte att få stanna i Sverige heller. Han säger att han har svårt att sova på nätterna. Sedan några veckor har han tappat kontakten med sin mamma, hon har flyttats till ett sjukhus i en annan stad, där det inte finns släktingar som kan hjälpa honom att hålla telefonkontakt. Och här finns ingen som hjälper honom med en sådan sak.
Han knyter näven för att visa hur han vaknar med en ångest som han måste slå mot väggarna för att bli av med.
– Jag snor inte ens något längre, jag svär. Vad ska jag med pengarna till nu?
Många av dem poliserna stöter på har rymt från boenden som ligger långt ifrån Stockholm. Det händer att Christian Frödén och Mikael Lins själva sätter sig i bilar för att köra hem pojkarna. Lika ofta saknar de resurser att ordna transporter. Krasst sett kan man säga att barnens knarkmissbruk förbättrar deras möjligheter att över huvud taget få något slags hjälp.
– De har också ofta klart för sig hur systemet fungerar, säger Mikael Lins.
Så när barnen överlämnas till socialtjänsten vet de att myndigheten inte kan låsa in dem. Det är ganska vanligt att de helt enkelt går därifrån. Även små barn på åtta, nio år kan alltså snabbt åter befinna sig i den dåliga miljö där de två poliserna först fann dem.
– Det är otroligt frustrerande. Vi måste hitta nya sätt att jobba med de här barnen och ungdomarna, där myndigheterna samarbetar mycket bättre, säger Christian Frödén.
Han och Mikael Lins sätter sig i en civil polisbil och kör ett varv på Klarabergsgatan. Det har hunnit bli mörkt och allt färre människor syns till i city, där det sker fler brott per år än i hela Örebro län.
På en av de smalare gatorna bakom Åhléns får Christian Frödén syn på något. Han gör en hastig u-sväng nära ett garage där narkomaner brukar tända på.
Christian Frödén har känt igen tre ensamkommande i 18-årsåldern, som begick flera brott för ett år sedan. Han stannar bilen, och de två poliserna stiger ur och hälsar på killarna som verkar känna igen bägge.
– Vi kollar om de är drogpåverkade för att få bort dem så tidigt så möjligt, vi gör ofta så. Det kan gå snabbt utför för dem som hamnat i dåliga miljöer, säger Christian Frödén.
I början av hans och Mikael Lins arbete vid Sergels torg lärde de känna en grupp ensamkommande från Afghanistan. Pojkarna hamnade i en spiral av drogmissbruk och kriminalitet som eskalerade. Till slut var de fast i rökheroin. Två av killarna råkade ta en överdos.
Utanför en kiosk hänger en löpsedel som vittnar om flyktingarna som drunknat i Medelhavet.
Två av killarna som poliserna nu stoppat är marockaner. Den tredje, vi kan kalla honom Saif, kommer från Libyen.
– Jag kom till Europa via Italien. Vi var 400 i en fiskebåt från Tripoli. Kan du tänka dig?
Det är inte ovanligt att flyktingbarn utnyttjas av kriminella runt om i Europa. I Italien är det känt att maffian tjänar stora pengar på barn och ungdomar som lyckas ta sig till kontinenten. En granskning gjord av tidningen L’Espresso avslöjade att flyktingpojkar prostituerar sig vid tågstationen Termini i Rom för att skicka hem pengar till sina familjer.
”Vet du hur mycket jag tjänar på flyktingarna? Mer än på knarket”, hördes en av maffiaorganisationens toppar säga i ett samtal som avlyssnades av italienska polisen.
Saif tar en tugga av en chokladkaka. Han har en tunn sportjacka och skakar lätt i kylan utanför Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan.
– Libyen var kaos. Jag var tvungen att lämna landet. Där var mitt liv inte värt något. Därför tog jag chansen även om jag visste att möjligheten att ta mig över havet vid liv var väldigt liten. Nu funderar jag på att åka härifrån, till Tyskland, säger han och ser på medan Mikael Lins tar en av killarna åt sidan för att kolla om han är drogpåverkad.
De unga vi träffar säger att poliserna är schysta, men jobbiga. Det är precis vad Christian Frödén och Mikael Lins vill. Skapa förtroenden, men också störa så att barnen inte fortsätter hänga i de här områdena. Men det är ett kortsiktigt arbete, påpekar poliserna. Trots övertidsarbete hinner de inte hantera alla de möter på Stockholms gator.
– Vi träffar ensamkommande som missbrukar narkotika, som inte bor någonstans och inte har någon inkomst, säger Christian Frödén.
För många är det nog en chock att läsa att Sverige i dag är ett land där barn kan lämnas åt sitt öde. Men ingen tycks ta ansvar för att hundratals barn lever så.
Christian Frödén och Mikael Lins arbetar nära socialsekreterare från Ungdomsjouren. Men det krävs mycket fler och tydligare insatser, menar de.
Ofta skulle flyktingbarnen behöva komma ifrån gatan för att avvänjas från sitt kriminella leverne, anser citypoliserna. De liknar livet på gatan vid missbruksproblem.
Fler låsta platser i en ny form är nödvändigt, tror de. Boenden som är anpassade för de här barnens specifika behov. Men Statens institutionsstyrelse, SIS, hävdar att det inte är lösningen på problemet. Också på låsta boenden är det svårt att ta hand om barnen, som ofta har en större problembild än vad socialtjänsten angett. Det finns helt enkelt inga givna modeller.
Detta är en av anledningarna till att det försvinner så många ensamkommande i Sverige. Sedan 2007 har tusentals barn och ungdomar försvunnit medan de varit myndigheternas ansvar. 1 252 har aldrig återfunnits. Barnombudsmannen har nu krävt en nationell samordning.
Klockan är kvart över elva när vi skiljs från pojkarna utanför garaget och kör vidare till McDonalds på Vasagatan. En plats som blivit träffpunkt för ensamkommande från Nordafrika. Också här hälsar pojkarna igenkännande på poliserna när vi stiger in. En av dem är 15 år men ser yngre ut. Han bor på ett boende i Uppsala. Han kan inte ta sig hem den här kvällen eftersom tågen norrut står stilla på grund av ett tekniskt fel. Pojken, som känner Christian Frödén och Mikael Lins sedan tidigare, frågar på tyska om de kan skjutsa hem honom.
Så blir det inte. För samtidigt kommer ett larm om en man som blivit skjuten i benen i en förort. De två poliserna måste lämna pojken och i stället åka iväg för att vakta vid sjukhuset dit den skjutne förts.
– Vi hinner inte med som vi skulle vilja, säger Christian Frödén.
De ensamkommande nordafrikanska pojkarna är numera en självklar del av den europeiska stadsbilden. Madrid, Rom, Berlin, Oslo. Stockholm. När de blivit misstänkta för flera brott här i Sverige, drar de vidare, ofta till Norge eller Tyskland.
Många av dem som Christian Frödén och Mikael Lins möter bär med sig svåra upplevelser. Ärrade kroppar från ett våldsamt liv på gatan, och ibland från ångestdrivet självskadebeteende. Det är vanligt att de röker hasch, många vittnar om att de tar droger för att döva jobbiga minnen och en påfrestande vardag.
Deras självbild skiljer sig starkt från det synsätt som svenskar har av barn. De identifierar sig inte ens riktigt som barn utan som unga vuxna som måste försörja sig själva och ofta någon som är kvar i hemlandet.
– Vissa kan tycka att det här är unga vuxna som valt sin egen väg . Men det är att göra det alldeles för enkelt för sig. De är gatubarn som aldrig haft något stöd och som överlevt tack vare kriminalitet. Kan man då säga att de har ett eget val? säger Christian Frödén.
Enligt honom och Mikael Lins pekar mycket de har sett på att människohandel förekommer inom gruppen ensamkommande flyktingbarn, att äldre personer styr barnens brottslighet. De har själva gjort flera anmälningar om misstänkt människohandel, men det är ofta svårt att styrka då de drabbade nästan aldrig vill samarbeta med polisen och kanske inte ens ser sig själva som exploaterade.
– Det har hänt att jag stulit åt andra. Inte nu längre alltså, men det har hänt. Oftast är det äldre killar som betalar några hundringar om man stjäl åt dem. Mobiler, jackor, såna saker, säger Nabil i hörnet mellan Åhléns och Drottninggatan.
För några timmar sedan fanns det en öppen plats här i närheten där han kunde finna lite ro. På dagtid går han in i Kulturhuset, uppför rulltrapporna till biblioteket, och söker upp syntarna. Det är först då, när han spelar piano, som Nabil kan slappna av.
– Sången från ”Titanic”, den gillar jag att spela, säger han.
Federico Moreno
Katia Wagner
[email protected]

Idag läser vi kodad språk i svensk socialistisk tidning, mellan raderna, om en LVU tvångsomhändertagen och på ett socialernas LVU- hem placerad flicka, som blev våldtagen av sin kommunal vårdnadshavare. Denna vårdnadshavare var troligen en kommunal politiker på socialnämnden, samtidigt som han anställdes av likasinnade tjänstemän som nämndeman på kommunens Tingsrätt eller Förvaltningsrätten där han röstade för flickans LVU tvångsomhändertagande och sen placering på en socialernas hem(HVB) där han själv likaså ”jobbade med barnen”.
Om det skulle handla om en ”vanlig” eller fattig privatperson, då läsare skulle få mer information. Men nu kommunanställda med deras anställda lyckas ju sekretessbelägga sig själva på alla möjliga sätt. För att kunna driva om och om igen med LVU tvångsomhändertagande av barn och med pedofili.
Nämndeman tros ha våldtagit flicka på gruppboende

Publicerad i dag 08:18

En man som misstänks för att ha våldtagit en tonårig flicka på ett gruppboende är politiskt aktiv i sin hemkommun och dessutom nämndeman, rapporterar P4 Skaraborg.
Mannen arbetade på boendet som vikarie men slutade kort efter händelsen. När det inträffade anmäldes hade han börjat som vikarie på ett liknande boende.
Mannen har suttit anhållen sedan i måndags och i morgon ska åklagaren besluta om han ska begäras häktad.
Mannen nekar till brott.

Det du skriver för 2013 stämmer: ”Andelen barn och unga som placerats enligt SoL i relation till placeringar enligt LVU, ligger kvar på samma fördelning som föregående år, 75 % respektive 25 %” – Men NÅGOT SOM HAR ÄNDRATS DRASTISKT senaste 10 åren är andelen SoL resp. LVU, som hamnar i Familjehem resp. HVB-hem.

Från 1998 och fram till ca 2009 kom 75% av SoL till familjehem och till 25% till HVB. Nu finns en mycket tydlig trend mot att alltfler frivilligt placerade kommer till HVB, 2013 var andelen 57% till familjehem och 43% till HVB. Från 2010 har antalet SoL-placerade i HVB-hem ökat med mellan 22%-33% årligen. Inte konstigt att många lycksökare dras till den här verksamheten. Vilken annan bransch har en sådan tillväxt?
Troligen förklaras den ökningen av att de ensamkommande placeras med SoL och kommer till HVB.

MEN VARFÖR KOMMER FLER LVU-ade BARN TILL FAMILJEHEM ??
Från 1998 och fram till ca 2010 kom ca 65-67% av LVU till Familjehem och 33-35% till HVB. Nu finns en mycket tydlig trend mot att alltfler LVU-ade kommer till familjehem. 2013 var andelen 70% till familjehem och 30% till HVB.
Antalet LVU-ade barn och unga i familjehem har från år 2000 i snitt ökat med 3-4% årligen (från 2.640 barn till 3.920 barn placerade den 1/11). En tillväxt som inte drar till sig lycksökare, utan affärsmän som vet att planera sin verksamhet på lång sikt.

Det du skriver för 2013 stämmer:
”Andelen barn och unga som placerats enligt SoL i relation till placeringar enligt LVU, ligger kvar på samma fördelning som föregående år, 75 % respektive 25 %”

– Men NÅGOT SOM HAR ÄNDRATS DRASTISKT senaste 10 åren är andelen SoL resp. LVU, som hamnar i Familjehem resp. HVB-hem.

Från 1998 och fram till ca 2009 kom 75% av SoL till familjehem och till 25% till HVB. Nu finns en mycket tydlig trend mot att alltfler frivilligt placerade kommer till HVB,

2013 var andelen 57% till familjehem och 43% till HVB.

Från 2010 har antalet SoL-placerade i HVB-hem ökat med mellan 22%-33% årligen.
Inte konstigt att många lycksökare dras till den här verksamheten.

Vilken annan bransch har en sådan tillväxt?
Troligen förklaras den ökningen av att de ensamkommande placeras med SoL och kommer till HVB.

MEN VARFÖR KOMMER FLER LVU-ade BARN TILL HVBhem ??

Från 1998 och fram till ca 2010 kom ca 65-67% av LVU till Familjehem och 33-35% till HVB.

Nu finns en mycket tydlig trend mot att alltfler LVU-ade kommer till hvbhem. 2013 var andelen 70% till hvb hem och 30% till familjehem
.
Antalet LVU-ade barn och unga i familjehem har från år 2000 i snitt ökat med 3-4% årligen (från 2.640 barn till 3.920 barn placerade den 1/11).

En tillväxt som inte drar till sig lycksökare, utan affärsmän som vet att planera sin verksamhet på lång sikt.

DEN KALLA NATIONEN!
Sverige har blivit kallt, Empatin har gått i ide.
Vi bryr oss inte om varandra längre.
Vi har blivit giriga.
Vi har utplånat alla former av medmänsklighet, och ersatt det med en kall och hård institution som kallas Socialtjänsten.
Vi har skippat våra ömmande hjärtan, och ersatt det med en lag istället.
Socialtjänstelagen.
Vi har slutat bry oss om dom svaga, dom som har farit illa, dom som verkligen skulle behöva vår hjälp.
Istället tar vi deras barn.
När vårt samhälle skulle domineras av glädje, frid, omtänksamhet och godhet, sålde vi oss istället för pengar, och blev känslokalla.
Många har gjort sig en skön slant på att sko sig på andras olycka, man har gett till dom som redan hade mycket, och man har tagit från dom som nästan hade inget.
Kylan är här, den har förfrusit oss, och gett oss mental och emotionell kallbrand.
Den har sorterat upp oss i olika grupper, med olika värde, där den som har fickorna fulla av kalla mynt, kan plundra hur den vill, på dom svagas bekostnad.
Vi har inte ens någon Rättssäkerhet i vårt kalla land längre.
Vi har förfrusit oss alla, ända in i själen.
Domstolarna dömer Domar som är uppgjorda på förhand, Förvaltningsrätten och Kammarrätten borde båda avskaffas, eller byta namn till ”Skamrätten”!
Det finns ingen rättvisa längre, ingen medmänsklighet, inga känslor.
Alla bara tänker på pengar.
Till och med alla sår på våra lemlästade kroppar har frusit till is.
Vi är nedkylda.
Vi har blivit den nedkylda Nationen.
Om vi skall överleva som folk, kan det inte fortsätta så.
Vi måste börja tina, igen.

Ove Svidén skriver:

24 april, 2015 kl. 05:46

Min ryska vän Ivan, säger att det är partibok som gäller, för att få bli familjehem eller föreståndare för ett privat HVB-hem, med god tillgång till underåriga barn utan några mänskliga rättigheter som skydd.

Och i DecemberÖverenskommelsen ingår nu att all sju edsvurna partier ska hålla tyst om saken. Största möjliga tystnad – under två hela mandatperioder – för att få den eftertraktade pensionen med bibehållen riksdagslön ända till 65 års ålder. Det smarta LVU/HVB-Systemet kan tjäna många syften, och förstöra livet för trettiofem tusen barn per år…

Vid LVU tvångsomhändertagande myndigheterna "vet om barnets bästa" bättre än själva barnet skriver:

24 april, 2015 kl. 11:23

Man kan kolla på Youtube, om hur LVU tvångsomhändertagande av barnen ser ut. Denna 15åring flicka kördes med tvång av polisen från Mexiko till USA. Svensk Pravda kallar det för ”barnarov”. När samma sak sker med svenska barnen, socialisterna kallar det för LVU tvångsomhändertagande för barnets bästa. Men barnarov är rätta ordet för det.

Polis rövade bort flicka till USA
MEXIKO. En 14-årig flicka, som mexikansk polis felaktigt skickat till USA, har återförenats med sin familj efter en vecka.
– Du kan ställa alla frågor du vill i morgon. Just nu vill jag vara med mina föräldrar, sade Alondra Luna Nunez till reportrar vid hemkomsten på flygplatsen i Guanajuato.
Den 16 april togs hon av polis i sin hemstad och flögs till Texas, där en amerikansk kvinna hävdat att Nunez var hennes försvunna dotter. Händelsen filmades och bilderna på den skrikande flickan som tvingas in i en polisbil spreds som en löpeld över Mexiko.
Den amerikanska kvinnan har letat efter sin dotter sedan 2007. När hon efter åtta års sökande hittade Nunez, som hon sade hade samma ärr mellan ögonbrynen som hennes egen dotter hade, underrättade hon amerikansk polis. En mexikansk domare beordrade att Nunez skulle skickas till USA, trots familjens protester.
Fallet ska nu utredas av myndigheterna.
TT-AFP
23 april 2015 08:13

Svara

Video på hur LVU tvångsomhändertagande ser ut.Askaffa LVU tvångslag mot barnen! skriver:

26 april, 2015 kl. 21:25

Här kan ni få kolla på video,om hur LVU tvångsomhändertagande av oskyldiga barn ser ut. Med gråt, våld mot flickan, grov misshandel, lögn, osanning, misstag, handfängsel-fverkligen inte för barnets ”bästa”, även om det kallas så. Här Mexikanska socialtjänsten med polisen kör en tonårsflicka med tvång från hennes pappa till nån främmande kvinna som påstår vara ”mamman”. Avskaffa LVU lag-kommunal och statlig kidnappning av barnen, mot barnens och mot föräldrarnas vilja. Inget som är bra med våld och tvång mot barnen och med vilken som helst sort av barnmisshandel.
Video:
https://youtu.be/nHB4ch51XE0

Socialförvaltning brister i LVU-barnomvårnaden och lägger skulden på Utbildningsförvaltningen skriver:

27 april, 2015 kl. 10:08

När socialen sköter sig så dåligt med av de LVU-omhändertagna barnen som de har ansvaret för i stället för barnets föräldrar, så att misskötta barnen dör, då Socialnämnden ska lägga skulden på alla utom sig själv. Socialsekreterarna bli fläckfria i vilket fall som helst för de är ju direkt underordnade till Socialnämndens och Kommunernas högsta politiker och inför deras uppdrag gällande LVU-barnomhändertagande. Även någon skolrektor eller nån annan kan få ta skulden för att anställda på Socialförvaltningen dödar LVU-barnen. Eller så föräldrar kan få ta skulden också. Socialen vet ju,att Sveriges domstolar ska ge rätt till Socialnämnden.Även över döda barnens kroppar.
Frågar: varför Sveriges domstolar ger nästan ALTID rätt till Socialtjänsten, oavsett vad det än gäller.
I följden Sveriges domstolar , BEO, Skolinspektionen, DO, JO ,IVO ger ju också nästan alltid rätt till vilka kommunanställda / tjänstemän som helst i ärenderna mot privatpersoner. Enligt statistiken.
Det ligger i systemfelets natur i att inte skipa rättvisan, utan nåt annat. Olika materiella och politiska INTRESSEN?

Förtalsutredning av Yaras rektor läggs ner
Publicerad 14 apr 2015 14:15
Förundersökningen om grovt förtal av Yaras rektor Johan Johansson i Karlskrona läggs ner.
Det har vice chefsåklagare Ulrika Grenerfors i dag beslutat.
– Jag upplever att Johan mer eller mindre blev offentligt avrättad i massmedia utav sin arbetsgivare, har rektorns fru Karin tidigare sagt.
Rekommendera25 Tweeta4
Efter mordet på åttaåriga Yara i Karlskrona den 30 april förra året upptäcktes en rad brister och missförhållanden i kommunen.
Rektorn på Yaras skola, Johan Johansson, fick skulden och stängdes av från sin tjänst. Vid en presskonferens den 12 maj förra året berättade kommunens företrädare om hans avstängning och pekade ut honom som ansvarig för att skolan inte larmat tillräckligt om Yaras situation.
– Det är tydligt att skolan har brustit i sin anmälningsplikt. Rektorn är den som står ansvarig, sa Maria Persson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen, på presskonferensen.
Anmälde kommunen för förtal
Avstängningen visades senare var felaktig eftersom Johan följt alla riktlinjer, varit i kontakt med socialtjänsten och berättat om Yara. Anklagelsen gjorde att han hamnade i en djup depression som i sin tur ledde fram till en självförvållad bilolycka. Johan drabbades av så svåra skador att han sannolikt aldrig kan komma tillbaka till sitt tidigare liv med familjen eller jobbet.
Karin anmälde kommunen för förtal och arbetsmiljöbrott. Beslutet fattades efter överläggningar med Lärarförbundet.
– Jag upplever att Johan mer eller mindre blev offentligt avrättad i massmedia utav sin arbetsgivare, sa Karin till Kvällsposten.
Starkt kritisk
Även Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson har varit starkt kritisk till kommunens hantering sedan de stängde av Johan. Kritiken handlar bland annat om att kommunen inte haft tydliga riktlinjer om hur kommunikationen mellan skola och socialtjänst ska ske och inte utbildat sina ledare i det.
– Nu ser vi vilka förödande konsekvenser det fått. Inte bara för flickan utan även för rektorn och hans familj. Det är upprördhet och vrede jag känner inför en kommunledning som letar syndabockar i stället för att ta sitt ansvar, har Matz Nilsson sagt.
Fick en offentlig ursäkt
Men de uttalanden som gjordes vid kommunens presskonferens är enligt vice åklagare Ulrika Grenerfors inte att bedöma som förtal och nu läggs förundersökningen ner.
Johan och hans familj har tidigare fått en offentlig ursäkt från en förvaltningschef i Karlskrona.
– Det är ett steg i rätt riktning. Men jag vill också att kommunen tar ett fortsatt ansvar för Johans och familjens situation, sa Karin till Kvällsposten.
Kvällsposten har sökt henne för en kommentar.
Av Fredrik Samuelson

Ove Svidén skriver:

5 maj, 2015 kl. 08:37

Och vad mera är med kreativ bokföring döljer vinnarna av den lönsamma kommunala människohandeln vart pengarna går. Så detta kan vara det verkliga skälet till Statsminister Fredrik Reinfeldts fräcka uttalande att vi svenskar skulle öppna våra hjärtan …

Verkligheten är kanske att Reinfeldt ville ha fortsatt klirr i den egna kassan när han väl lämnat partipolitiken.

Och en misstanke smyger sig på: Var han mutad/hotad/köpt av en svensk pedofilring?

Svara

Ove Svidén skriver:

23 maj, 2015 kl. 13:12

Såg ni att: 7 skolanställda av 10 anmäler barnen till socialen: skolsköterskor, rektorer, lärarna. De alla får del av olika slags kommunala ekonomiska belöningar….. Det finns flera kriminella som frestas av detta upplägg.

Ser ni vad som sägs: Kommunens smarta ekonomer betalar för att någon LVU-anmäler ett barn !!! Fasansfullt; så listigt….

Socialen och kommunanställda-elak bunt av giriga mobbarna skriver:

9 maj, 2015 kl. 16:31

Vi läser i tidningar idag igen om socialnämnden och övriga kommunanställda som mobbar ut och avskedar medarbetarna som kritiserar dålig verksamhet och inte vill participera i korrupt kommunal brottsliget och barnhandel.

Sara slog larm – fick sparken
Sara Shirmohamad blir chockad när hon läser i Expressen om hur stora vinster som hennes tidigare arbetsgivare gjort.
Sara Shirmohamad, 30, arbetade som behandlingsassistent på företaget Steget Vidare i Mölndal.
Hon slog larm till ledningen om att personalen uttryckte sig kränkande om vissa ungdomar och att tillsynen var bristfällig.
Hon berättar att hon kände sig mobbad och utfryst – och fick sparken en vecka senare.
– Min uppfattning är att företaget mest tänker på vinster och vissa ungdomar brydde man sig knappt om, säger Sara Shirmohamad.
Vi avslöjade i veckan hur flera företag tjänar miljontals kronor på att hyra ut utslussningslägenheter till Mölndals kommun utanför Göteborg.
För en enrumslägenhet fakturerade bolagen kommunen från 37 500 kronor per månad upp till 68 850 kronor. Och det är skattebetalarna som står för notan.
Ett av bolagen är Steget Vidare AB som till 100 procent ägs av Klivet Vidare AB (nyligen namnändrat till Vale fastighetsförvaltning).
Klivet Vidare grundades bland annat av fastighetsmiljardären och börs vd:n Erik Selin där han också var delägare tillsammans med börsnoterade Balders vice vd Sharam Rahi samt Pontus Teiler och Nubar Kino.
Steget Vidare och Klivet Vidare AB gjorde 2013 sammanlagda vinster på drygt 16 miljoner kronor (efter finansnetto) och tar ut 46 500 kronor per månad av Mölndals kommun för sina utslussningslägenheter.
Arbetade tidigare för FN
Sara Shirmohamad arbetade på Steget Vidare som behandlingsassistent – men anställningen blev kortvarig.
Sara är utbildad socionom och har en mastersexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet.
Efter utbildningen arbetade hon med flyktingar för FN i Mellanöstern, men i vintras återvände hon till hemstaden Göteborg.
Via en vän fick hon kontakt med företaget Steget Vidare. Sara ville fortsätta att arbeta med flyktingar och fick timanställning i Steget Vidare och i Klivet Vidare med en lön på 145 kronor per timma, före skatt.
– Det var ju ingen bra lön för mig som hade studerat i fem år på universitetet och hade erfarenhet från FN men jag tog jobbet, säger Sara.
Nästan omgående reagerade hon över hur lite utbildning personalen hade. Men värst tyckte hon det var när vissa i personalen behandlade flyktingungdomarna dåligt. Och ungdomar från Afghanistan stod längst ner på skalan, berättar Sara.
– En del i personalen misstrodde alltid dessa ungdomar och det fanns de som ironiserade över dem och ibland pratade man nedlåtande om ungdomarna. När jag påpekade detta för chefen sa han att personalen måste få prata av sig, säger Sara.
Hon berättar också att flyktingungdomarna i utslussningslägenheterna inte fick speciellt mycket stöd.
”För stora skillnader”
Birgitta Korpe, omsorgschef för ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal har tidigare berättat för oss att tillsyn av ungdomarna skulle göras några gånger per vecka – och att detta arbete ingår i bolagens arbete när de hyr ut utslussningslägenheter.
Men Sara berättar att vissa ungdomar bara fick besök av Steget vidares personal 15-20 minuter varannan vecka.
– Vi kontrollerade att det var städat i deras lägenheter, men inte mycket mer. Under mina två och en halv månad träffade jag inte ens alla ungdomar i utslussningslägenheterna.

Steget vidare hyr ut lägenheter i Björkekärr
Foto: Tomas Ohlsson
Men allt var inte dåligt. Hon berättar att en del flyktingungdomar fick Lisebergskort, blev bjudna på restaurang någon gång och fick läxhjälp och hjälp med att handla mat.
– Men skillnaderna var stora. När jag kritiserade personalen för detta så blev jag själv utfryst, mobbad och trakasserad. En del började också skämta om min dialekt och min etnicitet, säger Sara.
Vänder kritiken
Sara Shirmohamad försökte ta upp de allvarliga missförhållandena med en av delägarna i Steget Vidare, Pontus Teiler.
Som en säkerhet spelade Sara in det en timme långa samtalet och vi har tagit del av inspelningen.
På inspelningen hör man hur Sara berättar för Pontus Teiler att hon tycker personalen inte behandlar ungdomarna med respekt. ”Om du har en inställning att du vill skita i någon bör du kanske byta jobb. Vi jobbar med människor och inte med bilar”, säger Sara till Pontus Teiler.
Pontus Teiler säger bland annat: ”Har det skitit sig och skurit sig så har det skurit sig”.
Pontus Teiler vänder under samtalet kritiken mot Sara i stället: ”Vi har hört från personalen att Sara inte funkar så bra, att det inte klaffar hela vägen”, säger han.
En vecka efter hennes samtal med chefen fick Sara Shirmohamad sparken från Steget vidare.
– Jag kontaktade då facket som hörde av sig till min chef och då återkallade de uppsägningen. Dagen efter sa de upp mig igen.
Fick sms av chefen
När vi för några veckor sedan besökte miljonprogramsområdet med utslussningslägenheterna så arbetade Sara på kontoret i området där flera lägenheter finns.
Hon visar för vår reporter ett sms som hon fick från sin chef. I sms:et står:
”Expressen var utanför HK idag igen, de blev hänvisade att återkomma i nästa vecka för intervju med Pontus och Nubar. Vi ska inte gå in i någon diskussion med de, vidare hänvisa till verksamhetschefen. Igår ville de komma in på Klivet samt filma och intervjua. Deras avsikt eller intresse kretsar kring vinster och dygnsavgifter.”
När Sara Shirmohamad får veta hur stora vinster som hennes tidigare arbetsgivare gör blir hon först tyst, sen säger hon:
– Jag är chockad, verkligen chockad. Är det så mycket. Då borde de verkligen göra mer för ungdomarna och anställa mer kunnig personal.
Av Michael Syrén
Publicerad 09 maj 2015 05:23
STEGET VIDARE AB
Steget Vidare AB – ägs av Klivet Vidare AB (nu namnändrat till Vale fastighetsförvaltning) till 100 procent.
Klivet Vidare grundades av – börsnoterade – Balders vd miljardären Erik Selin, Balders vice vd – Sharam Rahi, Pontus Teiler och Nubar Kino. Selin och Rahi var delägare under hela 2013 till december 2014 enligt Klivet Vidares aktiebok (25 procent vardera)
Steget Vidare/Klivet Vidare driver HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn – och ungdomar.
De erbjuder också Mölndals kommun utslussningslägenheter till ensamkommande flyktingungdomar. Pris: 46 500 kronor för en enrumslägenhet.
I hyran ingår även – som Expressen skrivit tidigare – en viss tillsyn. Enligt Birgitta Korpe, Mölndals omsorgschef för ensamkommande barn – och ungdomar ska tillsyn göras två till tre gånger per vecka.
Steget Vidare AB har i kontrakt med Mölndals kommun 28 platser och ett 30-tal utslussningslägenheter som bolaget hyr av Balder AB för 3 000 kronor per månad.
Mölndals kommun – skattebetalarna – får betala 46 500 kronor per månad och lägenhet. För 28 lägenheter får Steget Vidare/Klivet Vidare AB intäkter på 1 302 000 kronor per månad.
Enligt Birgitta Korpe kan en anställd person sköta tio ungdomar i tio lägenheter. En anställd kostar med sociala avgifter och moms företaget cirka 50 000 kronor per månad. För 30 lägenheter krävs tre anställda som totalt kostar 150 000 kronor per månad.
Steget Vidare/Klivet Vidare hyr 30 lägenheter för 90 000 kronor per månad av Balder
Vinst: 1 062 000 kronor per månad för utslussningslägenheterna. På 30 lägenheter gör de en vinst på 1 155 000 kronor.
Steget Vidare gjorde 2013 en vinst (efter finansnetto) på 10, 2 miljoner kronor. Klivet Vidare AB gjorde 2013 en motsvarande vinst på 6,3 miljoner kronor. Totalt: 16, 5 miljoner kronor i vinst.
Steget Vidare hade 2013 en nettomarginal på drygt 22 procent, Klivet Vidares (i dag Vale) nettomarginal var samma år över 41 procent. Och bolagen hade sammanlagt ett eget kapital på drygt 15 miljoner kronor.
Innan Selin och Rahi kom in i verksamheten fanns inte Klivet Vidare och Steget Vidare gjorde 2011 en vinst på 231 000 kronor (efter finansnetto

Socialen och kommunanställda-elak bunt av giriga mobbarna skriver:

9 maj, 2015 kl. 16:31

Vi läser i tidningar idag igen om socialnämnden och övriga kommunanställda som mobbar ut och avskedar medarbetarna som kritiserar dålig verksamhet och inte vill participera i korrupt kommunal brottsliget och barnhandel.

Sara slog larm – fick sparken
Sara Shirmohamad blir chockad när hon läser i Expressen om hur stora vinster som hennes tidigare arbetsgivare gjort.
Sara Shirmohamad, 30, arbetade som behandlingsassistent på företaget Steget Vidare i Mölndal.
Hon slog larm till ledningen om att personalen uttryckte sig kränkande om vissa ungdomar och att tillsynen var bristfällig.
Hon berättar att hon kände sig mobbad och utfryst – och fick sparken en vecka senare.
– Min uppfattning är att företaget mest tänker på vinster och vissa ungdomar brydde man sig knappt om, säger Sara Shirmohamad.
Vi avslöjade i veckan hur flera företag tjänar miljontals kronor på att hyra ut utslussningslägenheter till Mölndals kommun utanför Göteborg.
För en enrumslägenhet fakturerade bolagen kommunen från 37 500 kronor per månad upp till 68 850 kronor. Och det är skattebetalarna som står för notan.
Ett av bolagen är Steget Vidare AB som till 100 procent ägs av Klivet Vidare AB (nyligen namnändrat till Vale fastighetsförvaltning).
Klivet Vidare grundades bland annat av fastighetsmiljardären och börs vd:n Erik Selin där han också var delägare tillsammans med börsnoterade Balders vice vd Sharam Rahi samt Pontus Teiler och Nubar Kino.
Steget Vidare och Klivet Vidare AB gjorde 2013 sammanlagda vinster på drygt 16 miljoner kronor (efter finansnetto) och tar ut 46 500 kronor per månad av Mölndals kommun för sina utslussningslägenheter.
Arbetade tidigare för FN
Sara Shirmohamad arbetade på Steget Vidare som behandlingsassistent – men anställningen blev kortvarig.
Sara är utbildad socionom och har en mastersexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet.
Efter utbildningen arbetade hon med flyktingar för FN i Mellanöstern, men i vintras återvände hon till hemstaden Göteborg.
Via en vän fick hon kontakt med företaget Steget Vidare. Sara ville fortsätta att arbeta med flyktingar och fick timanställning i Steget Vidare och i Klivet Vidare med en lön på 145 kronor per timma, före skatt.
– Det var ju ingen bra lön för mig som hade studerat i fem år på universitetet och hade erfarenhet från FN men jag tog jobbet, säger Sara.
Nästan omgående reagerade hon över hur lite utbildning personalen hade. Men värst tyckte hon det var när vissa i personalen behandlade flyktingungdomarna dåligt. Och ungdomar från Afghanistan stod längst ner på skalan, berättar Sara.
– En del i personalen misstrodde alltid dessa ungdomar och det fanns de som ironiserade över dem och ibland pratade man nedlåtande om ungdomarna. När jag påpekade detta för chefen sa han att personalen måste få prata av sig, säger Sara.
Hon berättar också att flyktingungdomarna i utslussningslägenheterna inte fick speciellt mycket stöd.
”För stora skillnader”
Birgitta Korpe, omsorgschef för ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal har tidigare berättat för oss att tillsyn av ungdomarna skulle göras några gånger per vecka – och att detta arbete ingår i bolagens arbete när de hyr ut utslussningslägenheter.
Men Sara berättar att vissa ungdomar bara fick besök av Steget vidares personal 15-20 minuter varannan vecka.
– Vi kontrollerade att det var städat i deras lägenheter, men inte mycket mer. Under mina två och en halv månad träffade jag inte ens alla ungdomar i utslussningslägenheterna.

Steget vidare hyr ut lägenheter i Björkekärr
Foto: Tomas Ohlsson
Men allt var inte dåligt. Hon berättar att en del flyktingungdomar fick Lisebergskort, blev bjudna på restaurang någon gång och fick läxhjälp och hjälp med att handla mat.
– Men skillnaderna var stora. När jag kritiserade personalen för detta så blev jag själv utfryst, mobbad och trakasserad. En del började också skämta om min dialekt och min etnicitet, säger Sara.
Vänder kritiken
Sara Shirmohamad försökte ta upp de allvarliga missförhållandena med en av delägarna i Steget Vidare, Pontus Teiler.
Som en säkerhet spelade Sara in det en timme långa samtalet och vi har tagit del av inspelningen.
På inspelningen hör man hur Sara berättar för Pontus Teiler att hon tycker personalen inte behandlar ungdomarna med respekt. ”Om du har en inställning att du vill skita i någon bör du kanske byta jobb. Vi jobbar med människor och inte med bilar”, säger Sara till Pontus Teiler.
Pontus Teiler säger bland annat: ”Har det skitit sig och skurit sig så har det skurit sig”.
Pontus Teiler vänder under samtalet kritiken mot Sara i stället: ”Vi har hört från personalen att Sara inte funkar så bra, att det inte klaffar hela vägen”, säger han.
En vecka efter hennes samtal med chefen fick Sara Shirmohamad sparken från Steget vidare.
– Jag kontaktade då facket som hörde av sig till min chef och då återkallade de uppsägningen. Dagen efter sa de upp mig igen.
Fick sms av chefen
När vi för några veckor sedan besökte miljonprogramsområdet med utslussningslägenheterna så arbetade Sara på kontoret i området där flera lägenheter finns.
Hon visar för vår reporter ett sms som hon fick från sin chef. I sms:et står:
”Expressen var utanför HK idag igen, de blev hänvisade att återkomma i nästa vecka för intervju med Pontus och Nubar. Vi ska inte gå in i någon diskussion med de, vidare hänvisa till verksamhetschefen. Igår ville de komma in på Klivet samt filma och intervjua. Deras avsikt eller intresse kretsar kring vinster och dygnsavgifter.”
När Sara Shirmohamad får veta hur stora vinster som hennes tidigare arbetsgivare gör blir hon först tyst, sen säger hon:
– Jag är chockad, verkligen chockad. Är det så mycket. Då borde de verkligen göra mer för ungdomarna och anställa mer kunnig personal.
Av Michael Syrén
Publicerad 09 maj 2015 05:23
STEGET VIDARE AB
Steget Vidare AB – ägs av Klivet Vidare AB (nu namnändrat till Vale fastighetsförvaltning) till 100 procent.
Klivet Vidare grundades av – börsnoterade – Balders vd miljardären Erik Selin, Balders vice vd – Sharam Rahi, Pontus Teiler och Nubar Kino. Selin och Rahi var delägare under hela 2013 till december 2014 enligt Klivet Vidares aktiebok (25 procent vardera)
Steget Vidare/Klivet Vidare driver HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn – och ungdomar.
De erbjuder också Mölndals kommun utslussningslägenheter till ensamkommande flyktingungdomar. Pris: 46 500 kronor för en enrumslägenhet.
I hyran ingår även – som Expressen skrivit tidigare – en viss tillsyn. Enligt Birgitta Korpe, Mölndals omsorgschef för ensamkommande barn – och ungdomar ska tillsyn göras två till tre gånger per vecka.
Steget Vidare AB har i kontrakt med Mölndals kommun 28 platser och ett 30-tal utslussningslägenheter som bolaget hyr av Balder AB för 3 000 kronor per månad.
Mölndals kommun – skattebetalarna – får betala 46 500 kronor per månad och lägenhet. För 28 lägenheter får Steget Vidare/Klivet Vidare AB intäkter på 1 302 000 kronor per månad.
Enligt Birgitta Korpe kan en anställd person sköta tio ungdomar i tio lägenheter. En anställd kostar med sociala avgifter och moms företaget cirka 50 000 kronor per månad. För 30 lägenheter krävs tre anställda som totalt kostar 150 000 kronor per månad.
Steget Vidare/Klivet Vidare hyr 30 lägenheter för 90 000 kronor per månad av Balder
Vinst: 1 062 000 kronor per månad för utslussningslägenheterna. På 30 lägenheter gör de en vinst på 1 155 000 kronor.
Steget Vidare gjorde 2013 en vinst (efter finansnetto) på 10, 2 miljoner kronor. Klivet Vidare AB gjorde 2013 en motsvarande vinst på 6,3 miljoner kronor. Totalt: 16, 5 miljoner kronor i vinst.
Steget Vidare hade 2013 en nettomarginal på drygt 22 procent, Klivet Vidares (i dag Vale) nettomarginal var samma år över 41 procent. Och bolagen hade sammanlagt ett eget kapital på drygt 15 miljoner kronor.
Innan Selin och Rahi kom in i verksamheten fanns inte Klivet Vidare och Steget Vidare gjorde 2011 en vinst på 231 000 kronor (efter finansnetto).

Svara

Resultat av LVU tvångsomhändertagande av barn skriver:

11 juni, 2015 kl. 15:36

Våld (socialnämndernas och andra myndigheternas) beslut LVU om tvång mot barnen orsakat våld eller hämnd. Eller så det är lätt att anklaga och förtala föräldralösa (dvs. familjehemsplacerade ) barnen som är under socialtjänstens välde – för vad som helst, även för mord.
Senaste nyheter om socialernas beslut och familjehem. Jättemånga olika kommunanställda och tjänstemän samverkade, tillsammans, för att uppnå denna RESULTAT.

Vi får dock höra varken tonåringarnas eller deras släktningarnas röst……
Fosterpappan: ”Hela livet slås i spillror”.
En av stugorna vid det familjehem i Halland som de två 13-åringarna rymde ifrån tidigare i veckan har polisen spärrat av i utredningen om mordet på en man i 65-årsåldern i Varberg.
I flera år har den halländske fosterpappan tagit emot barn och ungdomar i sitt hem.
Tidigare i veckan hände det som inte får hända: två familjehemsplacerade 13-åringar rymde och misstänks nu för att ha mördat en 65-årig man i Varberg.
– Du kan ju förstå att det är en katastrof, säger fosterpappan till GT.
Familjehemmet ligger avsides och består av flera röda träbyggnader, en större huvudbyggnad och flera mindre inredda stugor. När GT kom dit under onsdagen hade polisen spärrat av ingången till en av stugorna – en liten röd friggebod en bit upp i terrängen.
Avspärrningen sattes upp efter att polisen först sökt igenom friggeboden efter bevis i utredningen av mordet i Varberg.
Är kortfattad
Fosterpappan som tagit emot familjehemsplacerade barn och ungdomar under många år beskrivs av sin omgivning och andra fosterfamiljer i området som seriös. Han är mycket kortfattad när GT når honom:
– Vänd dig in mot dig själv: hela ditt liv slås i spillror, säger han.
Fosterpappan varken vill eller kan kommentera det inträffade i sak och hänvisar till den stränga sekretess som råder för alla de familjer som engagerar sig och tar emot familjehemsplacerade barn.
– Jag har ett viktigt uppdrag men får inte prata med dig. Jag har en sekretess och bryter jag mot den blir jag straffad, säger han, men tillägger för egen del:
– Du kan ju förstå att det är katastrof. Det räcker ju.
Kommer från Göteborg
De två 13-åringarna var placerade i Halland av socialtjänsten i två olika stadsdelar i Göteborg. De stadsdelarna fick först under onsdagen reda på att pojkarna rymt och var föremål för en mordutredning.
Lisbeth Nilsson är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen vid stadsledningskontoret i Göteborg.
– Vi kan bekräfta att de är från Göteborg och att de har varit familjehemsplacerade i Halland, säger Lisbeth Nilsson.
Placerade av tvång
Den ansvarige för familjehemsplaceringarna i en av de två aktuella stadsdelarna i Göteborg säger att de fick kännedom om det inträffade först under onsdagen.
– Vi har barn placerade i familjehem enligt två olika lagar, dels en tvångsmässig placering enligt lagen om vård av unga, dels en frivillig placering enligt socialtjänstlagen.
Vad som var aktuellt för de nu 13-åriga pojkarna vill hon inte uppge av sekretesskäl.
Familjehem är den moderna benämningen av äldre tiders fosterhem och är ett kommunalt finansierat uppdrag. Det är socialnämnderna i landets kommuner som fattar beslut om placering av barn och ungdomar i familjehem. Ofta sker placeringarna i en annan kommun en den som den unga är uppväxt i.
Båda pojkarna nekar till brott enligt deras juridiska ombud.
Av Daniel Olsson
Publicerad 11 jun 2015 12:45

Svara

Arbetslön på Rädda Barnen: 95500 kr./mån.m.m. skriver:

13 september, 2015 kl. 10:24

Rädda Barnen och journalister tycker inte om att nutidens flyktningar i Stockholm, från Syrien och andra krigsdrabbade områden informerades om att polisen och socialen få misshandla och slå flyktningar och barnen.Det finns många mkt.barnvänligare länder där de flyktningar och barnen vill komma för att söka asyl. Intressant,varför Rädda Barnen med socialen /polisen vill att de barnfamiljer söker asyl i Sverige…..det är ju väl inte för att de ska ge asyl till hela familj….Men för att ta emot,sen utvisa och härbergera barnen på olika socialernas hem- det tjäner ju flera på, särskild de som vill uppvisa för omvärlden sin egen hypokrit politisk ”humanitet” och andra,som tjäner pengar på familjesplittning.
Vi läser i dagens tidningar om det idag.
De senaste veckorna har hundratals flyktingar kommit med tåg till Stockholms central. Men enligt Migrationsverket är det många som väljer att inte söka asyl i Sverige.
Dagens Nyheter har pratat med ett flertal poliser som berättar att det finns personer som varnar flyktingarna att ta kontakt med myndigheter i Sverige.
– De här personerna står och ropar och håller i skyltar som varnar flyktingarna för att de blir slagna om de tar kontakt med polisen. Flyktingarna uppmanas att springa när det kommer en polis, säger av dem till Dagens Nyheter.
Varnar i Facebook-grupper
Men det är inte bara med skyltar som flyktingarna varnas. Även på sociala medier cirkulerar informationen. Enligt en polis varnas flyktingarna även i Facebook-grupper.
Polisens presstalesperson bekräftar för Dagens Nyheter att det sprids den här typen av information på Stockholms central. Men vem eller vilka som ligger bakom vet man inte.
– Jag vill inte måla upp någon speciell gruppering, men vi vet att det förekommer desinformation och den sprids väldigt lätt, säger Lars Byström till Dagens Nyheter.
Rädda Barnen, som finns på plats på centralen, tycker att uppmaningen är allvarlig och uppmanar i stället flyktingarna att söka asyl i Sverige.
– Det är fullkomligt oacceptabelt. Som vi har förstått riktar sig de här ryktena framför allt till barn och det gör oss väldigt bekymrade. Det oerhört viktigt att barnen som kommer hit ensamma direkt får kontakt med trygga vuxna, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen till Dagens Nyheter.
Av Johanna Cardell
Publicerad 12 sep 2015 23:29

detta är Ove svidèn, en känd filosof. Bilden är från ett inlägg i hans blogg sedan efter kommer kommentarer ifrån hans blogg.

detta är Sverige IDAG också även fast bloggen och kommentarerna kommer från år 2015.

This is the reality behind closed eyes!

Gillar

Kommentarer

EmmaGrabergs
EmmaGrabergs,
Tack, ja de är ett hårt jobb med allas historia och detta. Jag or helt slut mentalt av allt de mörka, men jag kommer aldrig ge mig. Kul att arbetet uppmärksammas. Din kommentar gav mig kraft!
nouw.com/emmagrabergs
Spillrorna
Spillrorna,
Jobbet bakom det här inlägget. starkt jobbat.
nouw.com/spillrorna
EmmaGrabergs
EmmaGrabergs,
(Detta är viktigt förlåt)

Jag har en plan!!!!

Det börjar bli mer och mer tydligt att myndigheterna försöker tysta Jonas historia.

Reportrar blir sjuka, får sparken, tystnar helt eller komma med andra dumma ursäkter.
Ena meddela att hon fått sparken 3 timmar efter att hon bett och diarienumret och skulle precis ringa polisen . det är numret på utredningen.

Jag tar denna kamp på blodigaste allvar, alla ni med egna barn, ni med psykisk ohälsa, ni med diagnoser, ni som blivit felbehandlade av polis mm. Backa inte nu.

GÖR ETT EGET INLÄGG OM HANS HISTORIA, ni får använda bilder och text från ursprungsinlägget om ni vill. Inga krav på länkning eller så. Det enda som är viktigt är att vi sprider så mycket det går.
(Ni som inte har blogg, driva var ni vill, berätta för vänner för grannar för ALLA)

DETTA KOMMER GE ER TUSENTALS LÄSARE. JONAS HISTORIA HAR NÅTT ÖVER 16000 LÄSARE.

VI KAN FAKTISKT VINNA DETTA!!👊
TILLSAMMANS.

vi får inte låta dom vinna.
och nej jag är inte knäpp, jag är en högkänslig, empatisk, klarsynt och jordnära!

love and light till er alla❤👊

(Detta är en länk till Jonas historia igen så nära och kära är medvetna om det)

Detta är Jonas historia

https://nouw.com/emmagrabergs/ett-av-myndigheternas-manga-misstag-jona-31047181

nouw.com/emmagrabergs