Patologisk narcissism

Patologisk narcissism
Människor med patologisk narcissistisk personlighetsstörning uppvisar en total avsaknad av empati och intresse för andra, men de önskar att andra ska intressera sig för dem. De kritiserar alla människor men tillåter inte minsta ifrågasättande eller anklagelse. Att påvisa andra människor brister är att slippa se sina egna, att försvara sig mot en ångest av en psykotisk karaktär.

En med narcisstisk störning visar ett antal nyckelsymptom
Det utmärkande för ett narcisstiskt angrepp är att det siktar in sig på andras sårbara punkter, för en narcissist blir det punkter att haka fast i.

- Mycket stark och uppförstorad bild av sig själv och sitt eget värde
- Stor brist på empati och oförmåga att leva sig in i andra människors tankar och känslor
- Oförmåga att ta kritik - blir då rasande och förödmjukad
- Beter sig charmfullt när de blir beundrade av andra, men beteende skiftar snabbt.
- Ofta mycket svartsjuk och starkt kontrollbehov
- Stark ärelystnad
- Oförmåga att se sina egna brister, lägger all kritik utanför sig själv
- I brist på beundran känner de sig tomma inombords
- Svart/vitt tänkande om andra
- Strävar ständigt efter att vara i maktposition gentemot andra

Vad skiljer den friska och den sjuka narcissmen åt
Alla människor i kris kan använda nacisstiska mekanismer för att försvara sig. De narcissistiska dragen som egocentricitet, behov av beundran, svårigheter att tåla kritik är nämligen inte ovanliga eller sjuka. Det som dock skiljer det sunda från det sjuka är att de sunda människornas narcisstiska försvar har varit övergående reaktioner som har följts av dålig samvete och ånger. Men en människa med en narcisstisk störning ödelägger andra människor utan några som helst skuldkänslor.

Narcisstens relationer

En person med narcisstisk störning känner en inre tomhet och ett behov av ständig påfyllning. Men samtidigt kan en narcissist inte erkänna att han behöver någon annan, eftersom då skulle han utsätta sig för känslor av hjälplöshet och värdelöshet. Narcissisten lever alltså med en dröm om en idealiserad sammansmältning men med en skräck för verklig sammansmältning, vilket då skulle innebära att han måste erkänna att han behöver något från andra människor. Därför måste han kontrollera andra individer och förneka detta behov, vilket han gör av att blåsa upp sig själv och nedvärdera andra.

I början av en relation och i ytligare kontakter uppfattas ofta narcissister som karismatiska, sympatiska och omtänksamma personer. Narcissister ger sig in i relationer med andra för att förföra dem och när fisken har fastnat på kroken så gäller det bara att hålla den där så länge det behövs. Den andre existerar inte, blir inte sedd, inte hörd, han eller hon är bara användbar. Det finns inget som innebär att visa respekt för den andre.

En man med narcisstisk störning kopplar ihop sig med kvinnan och försöker suga i sig hennes liv. Då han är oförmögen till verkliga relationer gör han detta med en destruktiv illvilja. De känner en livsviktig njutning inför kvinnans lidande och tvivel, eftersom han finner ett nöje i att förslava och förödmjuka henne. Kvinnan finns inte i egenskap av en egen individ, utan som ett slags stöd för någon egenskap som mannen saknar och vill ha - t ex kvinnans värme. Han livnär sig på energi från kvinnan som underkastar sig hans charm och han försöker invadera hennes psykiska territorium.


Mannen med en narcisstisk störning kan känna passion för en kvinna, för en aktivitet eller en idé - men glöm aldrig att denna glöd förblir ytlig. Att vara tillsammans med en narcissist är att bli sedd som en ägodel, något som han har kontroll över. Mannen är lika frånvarande för sig själva som för andra. Att de aldrig är där man väntar sig att de ska vara, att de aldrig kan infångas, beror på att de helt enkelt inte är där. De vet ingenting om verkliga känslor och absolut inte om känslor som saknad och sorg. Vid separationer reagerar de istället med ilska och hämnd. Allt motstånd mot en narcissist är att utsätta sig för hat. När en narcissisk man märker av ett avvisande eller ett nederlag känner han ett oändligt hämndbegär - han kommer att lägga ner hela sin argumentationsförmåga. Det svåraste för kvinnan i detta läget är att hon inte kan föreställa sig att någon kan vara i total avsaknad av omsorg och medkänsla. Hon försöker istället att förklara för honom och tror att han då kommer att förstå och be om ursäkt. Men en man mer en narcissistisk störning har inte utvecklat en inre moral och det är inget kvinnan kan förändra hur mycket hon än vill.

Vilka kvinnor väljer narcissisten att ha en relation till
Många tror att kvinnan har blivit utvald för sin svaghet eller andra bister. Men det är tvärtom så att kvinnan i allmänhet blir utvald för det hon har i överflöd - det är det som mannen sedan försöker lägga beslag på. Den idealiska kvinnan är en samvetsgrann person som har en naturlig böjelse att känna skuldkänslor. Men står hon upp för sig själv inför honom ser han kvinnan som ett hot, en person han måste tycka ner. Han drar sig inte för att krossa henne om han tycker att han måste.

Vanliga symtom för kvinnan som utsätts för en man med narcisstisk störning
- sömn- och ätstörningar
- koncentrationssvårigheter
- kraftiga humörsvängningar
- uppgivenhet och passivitet
- ångest
- depression
- posttraumatisk stress
- traumatisk sorg
- självmordstankar


Narcissisten och skulden
En man med narcisstisk störning känner ingen skuld. De kastar skulden på kvinnan, får henne att framstå som dålig och är aldrig själv ansvarig, aldrig skyldig och allt som går dåligt är kvinnans fel. På det här sättet blir de inte bara av med skulden utan kan också avreagera sig. Att angripa andra är ett sätt att undvika att ha ont, undvika smärta och depression = projektion (överför sina egna känslor på kvinnan).

Det narcisstiska våldet och projektionen
Alla människor har en svag punkt och den narcisstiske mannen hittar den för att sedan haka fast i den. Kanske har kvinnan ett barndomstrauma som han angriper och då kommer att återuppväcka. För att ta sig fram utnyttjar mannen kvinnans svaga punkt vilket blir mycket smärtsamt för kvinnan. Kvinnan utsätts för ett moraliskt angrepp, ett psykiskt mordförsök.

Vid angreppen försöker kvinnan till en början visa förståelse, hon förstår och förlåter. Hon tror att hon kan lugna honom, bara hon gör honom lycklig igen, då ska allt bli bra och han ska bli frisk. Kvinnan anser ofta att det är hon som måste hjälpa honom, eftersom det endast är hon som förstår honom. Kvinnan tror sig kunna förstå allt, förlåta allt, rättfärdiga allt - övertygad om att hon ska finna en lösning. Kvinnan tror att mannan ska förändras, att han kommer att förstå det lidande han förorsakar, att han ska ångra sig. Men hon kommer att misslyckas.

Kvinnan drar sig tillbaka och försöker lirka och hitta lösningar, av rädsla för en konflikt som kan leda till en brytning. Kvinnan känner att det inte finns en möjlighet att förhandla med mannen eftersom han aldrig ger efter. Kvinnans tillbakadragande gör det möjligt att till varje pris upprätthålla relationen, till och med på bekostnad av hennes egen personlighet. Kvinnan blir mer utsläckt och deprimerad medan mannen blir alltmer dominerande och stärkt i sitt maktutövande. Kvinnan förlorar allt sitt värde i sina egna ögon och även i mannens som vill lämna henne eftersom det nu inte finns mer att ta.

Kommer kvinnan att lämna mannen, läka och börja får upp sin självkänsla och sitt självförtroende så kan en man som är narcissist som sagt att han hatat henne och velat förgöra henne vända på en sekund - han kan åter säga att han nu åtrår henne, vill ha henne och älskar henne igen. Går kvinnan tillbaka är det bara för att börja om hela processen, att mannen höjer henne till en början för att sedan börja suga ut all hennes kraft för att sedan lämna henne som en trasa igen när han inte tycker att hon har mer att ge honom.


Det narcisstiska hatet visas öppet
Om kvinnan reagerar och försöker återerövra lite frihet så framträder narcissistens hat helt öppet. Även om han under lång tid sagt att han inte vill ha henne, hotat att lämna henne, kanske även träffat en annan kvinna så just det här att kvinnan tycks undkomma honom inger honom en känsla av panik och vrede. Narcisstens alla fördämningar kommer att släppa och en fas av ett våldsamt hat som präglas av nedsättande omdömen, slag under bältet, svordomar, förödmjukelser och förlöjligande och massor av hot. Denna rustning av hat skyddar narcissten mot det han är mest rädd för - kommunikation.

Ju mer kvinnan försöker nå en meningsfull kommunikation så öppnar hon sig och ju mer hon öppnar sig, desto värre blir angreppen och dessutom större blir lidandet. Narcissten klarar inte av att se kvinnans lidande, det blir outhärdligt för honom, vilket gör honom ännu mer aggressiv för att få tyst på henne. Så när kvinnan avslöjar den minsta lilla svaghet kommer narcissten genast att utnyttja hennes svaghet.

En narcissist som hatar tror också att den som han hatar ser på honom med samma om-fattning av hat - han kan inte separera sina egna känslor och tro att de endast tillhör honom. Så även om det står en rädd kvinna framför honom som bara försöker kommunicera så ser han ett våldsamt och ondsint monster framför sig. De känslor han själv bär på överför han alltså och tillskriver kvinnan onda avsikter och försöker alltid förekomma henne genom att vara den som attackerar först. Detta hat, som projiceras på den andre, är för den perverse narcissten ett sätt att skydda sig mot problem som skulle kunna vara mycket värre, av psykoskaraktär. När narcissten engagerar sig i en ny relation är detta också ett sätt att försvara sig mot allt omedvetet hat mot den nya kvinnan. Genom att fokusera hatet på den fd kvinnan skyddar han den nya kvinnan som han istället lyfter till skyarna.

Den nacisstiska separationen

I separationer känner sig alltid narcissisten förorättad, de blir rättshaveristiska och utnyttjar att kvinnan är rädd och trött på alltsammans och är beredd att "ge efter" på många punkter. Finns det barn med i bilden kommer narcissten att utöva utpressning och sätta tryck via barnen. Han kommer med all sannolikhet dra igång en juridisk process mot kvinnan, som alltid är skyldig till något. Under alla omständigheter känner narcissten sig förorättad - även om det är så att kvinnan förlorar allt.


En narcissists värld är delad, i en god och en ond sida. Det är inte roligt att befinna sig på fel sida. Varken separation eller avstånd kan på något sätt mindre detta hat. Och kvinna behöver därför hjälp och stöd för att åter kunna bygga upp sitt eget liv utan att narcissten ska förstöra hennes liv. Det är vanligt att en narcissist öppet säger att hans enda mål framöver är att förstöra kvinnans liv, att han ska förhindra henne från att leva. Detta leder ofta till att narcissten beter sig alltmer förödmjukande och våldsamt medan kvinnan blir alltmer vanmäktig och mörbultad. Vid ett sådant narcissiskt angrepp finns ofta inga bevis. Det är ett "rent" våld. Man ser ingenting. Tyvärr är det också så att många ser, men väljer att inte se.

Det är allt mer vanligt att man pratar om posttraumatisk stress när man talar om kvinnor som har utsatts för narcisstiskt våld. Angrepp och förödmjukelser är inskriva i kvinnans minne och återupplevs i bilder och tankar, i intensiva och återkommande känslor, ömsom på dagarna, ömsom under sömnen, vilket framkallar sömnlöshet och mardrömmar. Ibland förlorar kvinnan aptiten, eller tvärtom får hon bulimiska beteenden. Kvinnan behöver sätta ord på de traumatiserande händelserna.

Det var inte kärlek
Många tror att en person som är narcissist pendlar mellan kärlek och hat, men det stämmer inte. För det har aldrig funnit någon kärlek i ordets egentliga mening. Det en narcissist känner är inte kärlek utan begär, inte till kvinnan som sådan utan till det har i övrigt som narcissiten vill lägga beslag på. Om inte kvinnan ger lika mycket som narcissten önskar så blir han oerhört frustrerad och bär på ett dolt hat som sedan visas öppet då kvinnan på minsta sätt utmanar honom. För narcissten är detta beteende så självklart, för honom är det kärlek, kärlek eller hat.

Att frigöra sig med professionell hjälp

En kvinna som lever tillsammans med en man med en narcisstiskt störning behöver professionell hjälp för att förstå hur hennes man kopplade sitt grepp om henne. Hon behöver stöd och hjälp i hur hon ska sluta låta sig förföras och att upphöra att tycka synd om den som faktiskt angriper henne. Kvinnan känner ofta rädsla och skuldkänslor och hennes psyke måste därför stärkas. Kvinnan måste få tillbaka sitt självförtroende för att vägra gå med på det som faktiskt bara drar ner henne - men denna insikt kommer först i slutet av mognadsprocessen. Men när hon är där vågar hon möta den som angriper henne och säga nej.

Det är först när kvinnan kommer loss från skuldkänslorna som det är möjligt för henne att se sitt eget lidande. Det är sedan först när hennes lidande upphör och hon känner ett slags tillfrisknande som hon kan komma tillbaka till sin egen historia och försöka förstå varför hon gick in i en sådan destruktiv relation. Det är viktigt att gå igenom sin historia så att den inte upprepar sig. Men det är viktigt att först vårda sina sår, bearbetningen får komma senare, när kvinnan är i sådant skick att hon åter kan få igång sitt tänkande på ett sunt och konstruktivt sätt.

Det är vanligt att en kvinna som hamnar i en mans våld återupplever något från barndomen och en man med narcisstisk störning har med utvecklad intuition hakat fast i dessa barndomsupplevelser. Kvinnan behöver inse de samband som finns mellan dagens situation och tidigare skador. Men det kan bara ske när kvinnan kommit loss helt från mannens grepp och blivit tillräckligt stadig för att kunna bära sin del utan att hamna i en förtärande skuldkänsla. Kvinnan måste komma dit att hon kan känna förtroende, då kan hon återuppleva det våld hon har gått igenom och se sina egna reaktioner. Hon kan då först på nytt utforska situationen, se vilken roll hon själv spelat i detta angrepp, på vilket sätt hon har utrustat mannen med vapen genom att spela honom i händerna. Det finns egentligen bara ett sätt att skydda sig från en man med narcisstisk störning och det är att INTE gå in i en relation med honom, att så fort kvinnan känner av störningen vända och gå och inte ge vika för en enda öppning in till sig igen. Kvinnan måste lära sig att skydda sin självständighet, att fly det verbala våldet och stå emot angrepp på sin självkänsla. När kvinnan bearbetat och läkt kommer hon ut ur det som starkare och mindre naiv. Hon måste bestämma sig för att hädanefter bli respekterad - och inte mindre än så.

Det är viktigt att man inom social- och hälsovården lär sig att förstå hur narcissisten fungerar. En kvinna som länge blivit utsatt för sin mans trakasserier har inte alltid kraft att försvara sig, utan ger avkall på allt för att bli lämnad ifred. Men barnen ger kvinnan oftast inte upp och då får hon föra en fruktansvärd kamp.

En narcissist är skicklig på att ställa sig in hos folk och när det gäller vårdnadstvister kan narcissisten slå lögner i såväl domare, advokater som myndigheter inom barnavården. Det enda narcissten är ute efter är hämnd och ett totalt tillintetgörande av sin partner. Det gäller då för alla som deltar i beslutsfattandet att inte låta sig vilseledas.

Går det att "bota" en person med narcisstiskt störning

Tyvärr så är det väldigt svårt att hjälpa en person med en narcisstisk störning eftersom han själv inte tycker att han behöver någon hjälp - det är ju inte honom det är fel på utan alla andra. Så det är väldigt sällan en person med narcisstiskt störning vänder sig till en terapeut för att få hjälp, det skulle vara möjligtvis för att han är i krissituation. Det är ju i närheten, den genuina närheten, till andra som narcissisten är som mest sårbar och därför sätter upp extra försvar - det gör det alltså svårt att Försvaret visar sig ofta i form av nedvärdering av terpeutens försök att nå fram. Syftet med nedvärderingen är att förneka att terapeuten har något som är värt att ha. Det är svårt att få en person med narcisstisk störning att verkligen arbeta med sig själv eftersom det kräver insikt och massor av tid. Då är det lättare att slå ifrån sig, säga att terapeuten var dålig och han minsann inte behöver någon hjälp.

"Min pojkvän gjorde mig väldigt illa och visade nästan aldrig någon ånger, utan istället så skyllde han som vanligt på mig. Men en gång satte jag ett ultimatum, att antingen fick han och söka hjälp eller så lämnade jag honom. Han gick iväg två gånger till en psykolog. Första gången tyckte han att han var så duktig som gått dit och han skulle minsann visa mig att han skulle jobba med sig själv - för han ville inte förlora mig. Efter andra gången kom han hem och var vit i ansiktet. Han slängde ner mig på golvet och skrek att det var han som var normal och att det var fel mig det var fel på. Han skrek att det var jag som var psykiskt störd. Han berättade att hans psykolog hade sagt att han bara var väldigt mycket man och måste tänka på att försöka hejda sig då han kände ilskan bubbla upp, att han skulle lära sig att räkna till tio innan han provocerade av mig. Psykologen hade även sagt att jag verkade helt störd, att alla mina beteenden visade på det. Han satte sig gränsle över mig, dunkade mitt huvud i golvet och skrek att hela hans liv var så perfekt och det enda felet var att han hade en sådan jävla flickvän. Han skulle aldrig mer gå till en psykolog för han behövde inte det, inte enligt honom själv och psykologen."

För dig som har en relation till en narcissistisk person
Lär dig så mycket du kan om narcissistisk personlighetsstörning (antisocial och borderline) och de strategier som människor med dessa störningar använder. Bland annat manipulation, lögner, känslomässig och ekonomisk utpressning, dubbla budskap, härskartekniker, projektion och mer eller mindre förtäckta hot.

Sluta förklara dig och försvara dig mot lögner (“Tråkigt att du tror att det här är vad jag tycker, vill, behöver, känner”)

Låt inte honom, eller någon annan, inbilla dig att du har någon skuld eller att det är du som är störd (en narcissisk persons favoritstrategi är att skuldbelägga andra för ALLT och att projicera sina egna brister och dysfunktionella beteenden på andra.)

Ta till dig att det inte är ditt sätt att reagera som är onormalt, utan att det onormala är narcisstens sätt att agera.

Ingenting du gör eller säger kan få en narcissist att förstå eller ändra sig, du har att göra med en störning – som du inte kan ”bota”.

Narssisten kan inte ändra på sig även om han säger sig vilja det. Narcissten anser inte att det är något fel på honom.

I detta fall är det “narcisstens fel att två träter”, den andre försöker bara försvarar sig, “överleva”. Det enda du kan påverka är att du väljer att sluta försvara dig och lämnar relationen, situationen eller arbetsplatsen. Blir du sen förföljd och trakasserad så är det “bara” narcissten som kränker dig, inte du själv.

Bryt tystnaden (och isoleringen) och tala med andra om misshandeln, ett nätverk av folk som “vet” är ovärderligt. Du har inget att skämmas för även om narcissten jobbat hårt för att få dig att tro det.

Lär dig (först intellektuellt och sen känslomässigt) att du inte har någon skuld till den misshandel du utsatts för.

För dig som har lämnat en relation med en narcisstisk person
Läs och lär dig så mycket du kan om trauma, kris, sorg och posttraumatisk stress.

Återupplev relationen, i detalj, utifrån dina nya kunskaper och insikter.

Ta hjälp av sunda vänner, stödgrupper och terapeuter som är kunniga på området. Fel bemötande kan förvärra situationen!

Undvik att tänka “Jag borde ha insett/förstått/gjort" för narcissten är mästare i att manipulera och ljuga. Tänk istället “Nu förstår jag att/varför/hur

Sluta leta efter det du förlorat. Du kommer aldrig att “nå fram”, få en förklaring eller någon ursäkt – acceptera att det inte blir något avslut.

Narcissten är inte intresserad av att reda ut konflikter. Det rör sig inte om några missförstånd utan om mer eller mindre medvetna manipulativa strategier.

Det finns ett svar på frågan “varför?” Du råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle och var ett medel för Narcissten att få vad denne ville ha (makt, sex, familj, spänning, status, en position, en titel, en egendom.)

Gå inte in i några diskussioner, det är Narcisstens försök att dra in dig igen/behålla kontrollen. En ärlig, ansvarsmedveten och välvillig person har inte en chans mot en lögnaktig, manipulativ, skamlös och empatilös narcissist.

Reagera inte på provokationer i mail, sms eller brev. Om det krävs att du svarar skriv kortfattat, formellt och objektivt innan du skickar det, alltså inget känslomässigt.

Ta ut skilsmässa, avsluta alla relationer och alla affärer, säg upp dig, säg upp bekantskapen, gå ur föreningen, flytta, gör det som krävs för att skydda dig själv från fortsatta övergrepp, de kommer alltid som ett brev på posten förr eller senare.

Lämna inte ut någon information om dig själv och ditt liv då narcissten alltid finner på ett sätt att använda detta emot dig.

Om nödvändigt/möjligt så se till att det finns “vittnen” om du måste ha ett möte med Narcissten.

Måste du ha kontakt med Narcissten, för att ni har gemensam vårdnad, så håll en mycket formell distans. Dokumentera om möjligt all kommunikation, förslagsvis via mail. Uppgörelser bör förhandlas fram, skrivas ner och undertecknas i närvaro av en utomstående oberoende person.

När du kommit ut på andra sidan kan du börja titta på de saker du förhoppningsvis har lärt om andra och om dig själv. T ex att det finns folk som inte vill en väl och andra som lyfter en och bär en när man inte orkar själv om man tar mod till sig och ber om hjälp. Samt att du antagligen är för snäll, mer värdefull och starkare än du trott.

  • Allmänt
  • 0 visningar

Gillar

Kommentarer

Chaotix
Chaotix,
Jätteinformativt och jättebra artikel. Problemet med psykvården är att dom inte kan se eller förstå om en patient blivit drabbad av e yttre faktor/ individ med narcissistiska drag. De lägger förklaringen på den drabbade själv och skuldbelägger därför den drabbade dubbelt. Psykiatrins handlingsstrategi går inte ut på att identifiera yttre hot var därför noga med att lämna styrkta uppgifter till polisen först innan psykvården kontaktas, gällande psykiska skador åsamkade av narcissist.
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229