Aktuella siffror... och tankar kring det.


Dödligt våld mot kvinnor utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor.

Forskning tyder på att det största bakomliggande motivet till våldet är mannens behov av kontroll över kvinnan.

Detta blir tydligt då brotten ofta begås i samband med separation eller med svartsjuka som motiv.Utredningar av dödligt våld:

Sedan 2008 har Socialstyrelsen i uppdrag att utreda fall när ett barn dödats med anledning av brott, och sedan 2012 när en kvinna eller man dödats av en närstående eller före detta närstående.

Utredningsverksamheten ska granska vilken hjälp kvinnan eller mannen har fått av samhället tidigare och vilka åtgärder som vidtagits, eller inte vidtagits, då de sökt stöd.
Syftet är att få ett underlag för förslag till åtgärder som förebygger att kvinnor och män utsätts för dödligt våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående.
Utredningsverksamheten överlämnar vartannat år en rapport till regeringen.

I rapporten om dödsfallsutredningar 2016–2017 ingick 21 dödsfall som rör vuxna. Av dessa var 19 offer kvinnor. I 20 av de 21 fallen var förövaren en man. Av alla offer hade 17 utsatts för våld före gärningen, och 14 hade dödshotats. I 15 av 19 fall då offret dödats av en partner skedde det i samband med en separation.

Hälften av förövarna hade psykisk ohälsa, hälften hade missbruksproblem och en fjärdedel hade tidigare dömts för våldsbrott mot närstående.

I fyra fall ansågs gärningsmannen ha haft ett hedersmotiv.

Granskningen visar att frågor om våld inte ställdes av myndigheter i något av fallen, trots att offren ofta haft kontakt med olika samhällsaktörer. Granskningen visar också att riskbedömningar när en kvinna söker hjälp för att hon utsatts för våld inte görs i tillräckligt hög grad. Två brottsoffer hade ansökt om kontaktförbud, men nekats detta trots att hoten som riktats mot dem var mycket allvarliga.

När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot.
Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen.
Men en svensk studie från 2017 pekar på en ökning av antalet fall av dödligt våld som inte föregåtts av några rapporter om våld i relationen.
Hur ofta en kvinna dödats av sin partner utan att det förekommit våld tidigare är dock omöjligt att veta.
Detta eftersom allt våld inte polisanmäls.

En kartläggning från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att när kvinnor respektive män drabbas av dödligt våld sker det i olika sammanhang.
När kvinnor dödas är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner.
Motiven är oftast svartsjuka eller separation. En annan vanlig orsak är psykisk ohälsa hos gärningspersonen.

Dödligt våld från andra familjemedlemmar är också vanligt när brottsoffret är en kvinna.
Brottsplatsen är i 80 procent av fallen någon av de inblandades hem eller det gemensamma hemmet.

När män faller offer för dödligt våld är det i stället vanligt att någon av de inblandade tillhör den kriminella miljön och att gärningspersonen inte är en familjemedlem.
Även för män är hemmet den vanligaste brottsplatsen, men andelen är lägre (40 procent). För män är det också vanligt att det dödliga våldet sker på offentlig plats (27 procent av fallen, mot 8 procent för kvinnor).


Omkring 13 fall om året
De senaste sammanställningarna från Brå visar att i genomsnitt 13 kvinnor har dödats i Sverige av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2008-2017.

Sedan början av 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskat med närmare 20 procent.
Tidigare kartläggningar har visat att antalet fall minskade redan på 1990-talet jämfört med 1970-talet.
Tänkbara anledningar till minskningen som Brå tar upp är samhällets olika insatser mot våld i nära relationer, men också ett ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor.

Under 2018 dödades dock 22 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Antalet fall var en ökning jämfört med tidigare år. Brå betonar i en rapport att det inte är ovanligt att antalsmässigt små kategorier uppvisar ganska stora variationer från år till år.


Manliga förövare av dödligt våld mot kvinnor skiljer sig åt jämfört med förövare av annat dödligt våld, visar en svensk studie.
De är i genomsnitt betydligt äldre, har en mer stabil tillvaro och är i mindre utsträckning arbetslösa vid tiden för brottet än män som begår annat dödligt våld.

Runt hälften av förövarna av dödligt våld mot kvinnor är inte tidigare dömda för något brott.
De som redan förekommer i kriminalregistren är mindre kriminellt belastade än förövare av annat dödligt våld.
Bara en fjärdedel av dem har tidigare dömts för våldsbrott.

Depressioner och ångest är vanligt förekommande hos förövarna, liksom att ha varit påverkad av alkohol vid tiden för brottet. Andelen fall av dödligt våld där förövaren druckit alkohol har dock minskat.

I omkring en femtedel av fallen tar gärningsmannen sitt liv i samband med gärningen.Varje år dödas i genomsnitt fyra män av en kvinna som de har eller har haft en nära relation med.
I
runt hälften av fallen har brottet föregåtts av att kvinnan utsatts för våld av sin partner.

Jämfört med manliga förövare av dödligt partnervåld är kvinnliga förövare oftare arbetslösa och har oftare vårdats inom psykiatrin.

Resultaten från en svensk studie om förövare av dödligt våld i Sverige 1995–2001 visade att långt fler av de kvinnliga förövarna hade utsatts för sexuella övergrepp som barn eller vuxit upp med en vårdnadshavare som haft psykiska problem eller psykisk sjukdom.

Studien visade också att de kvinnliga förövarna av dödligt våld i nära relationer i mycket högre grad än de manliga förövarna hade hotats eller utsatts för våld av offret innan brottet skedde.


Källa:
Nationellt centrum för kvinnofrid och BRÅ.


I hemmets lugna vrå... där vi ska vara trygga.
Där våra barn ska vara trygga.
Där alla ska känna att ”det är jag som bestämmer över vad som ska hända med min kropp”.
Där vi har vår dygnsvila och där vi ska känna oss älskade samtidigt som vi kan vara bara oss själva.
Lugn
Ro
Trygghet
Kärlek
Harmoni
Glädje
Omtanke
Respekt
Hänsyn
Och mer kärlek

Allt det där som bör vara självklart i en tvåsamhet och/eller familj.

Där misshandlas dem... förnedras och förminskas, torteras och manipuleras.
En ständigt pågående förtryck.
Och kanske deras död.

I sitt hem.... kanske såg deras barn.
Kanske inte.

Vilka är ni???
Vilka är ni som pga er grandiosa och snedvridna självbild tar er rätten att avsluta en annan människas liv?

Vilka är ni???
Med en skev verklighetsuppfattning av hur en kvinna ska svara på denna behandling.

Vilka är ni???
Alla ni som är livrädda för att ”er” kvinna ska växa sig stark och bryta sig loss... se er för dem fega små avskräden ni är... Ni som är så fega så att ni dödar.

Vilka är ni????
NI SOM ÄR RÄDDA FÖR KVINNAN!!!

För det är precis det ni är.

Siffrorna har inte sjunkit för att samhället öppnat ögonen för våld i nära relationer.
Det är trams.
Tramsiga insatser som bygger på hur vi kvinnor ska skydda oss eller hur vi bearbetar efteråt... medans förövarna går fria.
TRAMS!

Siffrorna har sjunkit för att vi kvinnor har fått andrum nog till att inse vårt eget värde.
Vi har lärt oss att känna tillfredsställelsen i att göra det själv/klara oss själva.
Vi är fler och fler oberoende.

När mannen inser ”hon behöver inte mig” DÅ! Det är DÅ han visar sina färger.
Antingen stöttar han henne och älskar henne för det.
Eller så blir hon bevisligen.... i värsta fall... mördad.

/Em.

  • 50 visningar

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229