The Journey To Self-Love #7

7. Ta en paus från sociala medier

Sociala medier kan vara jättebra men också väldigt dåligt beroende på vem som använder det. De kan inspirera och få folk att borde inse och tänka på saker som de kanske inte tänkt på eller insett förr. Dock så kan sociala medier även vara något skadligt för de personer som inte är starka i sig själva.

Så många följer personer på sociala medier som får en själv att känna sig dålig och olycklig. De följer personer, ser på deras bilder och tänker "jag önskar jag var hon/han", "jag önskar jag var sådär smal/muskulös/kurvig" "jag önskar... jag önskar... jag önskar..." De jämför sig själva till personer som de följer, de jämför sina liv med de liv de personer de följer visar upp och för varje jämförelse så trycker de ner sig själva mer och mer. De kanske inte ens inser vad detta har för påverkan på deras självförtroende, självsäkerhet och deras förmåga att älska sig själva.

Om du känner dig träffad av texten ovan, om du tänker "jag önskar jag var hon/han"-tankar när du ser bilder på sociala medier, fortsätt att läsa.
Börja med att kolla igenom de personer som du följer på sociala medier och kolla på det som de lägger upp och tänk på vad du tänker när du ser detta. Om dina tankar på något sätt får dig att känna dig av mindre värde och mindre grym så ska du genast sluta följa personen. När du har gjort det här ska du ta en paus från sociala medier.

Under din paus så ska du tänka på de saker som du tänkte på när du såg det där som personerna la upp på sociala medier. Om du tänkte "Jag önskar jag var sådär smal" så ska du fokusera på att få dig själv att inse att du inte måste vara sådär smal. Det kommer inte göra dig gladare och det kommer inte få dig nöjd med dig själv på riktigt. Inse att du är bra precis som du är och att du är precis lika vacker och har precis lika mycket värde som den där tjejen/killen på bilderna. Om du tänkte "Jag önskar att mitt liv var sådär bra" så ska du fokusera på att göra dig själv medveten om allt det bra med ditt eget liv. Du förstår, eller hur? Din paus kan vara så lång som du vill att den ska vara. En dag, en vecka eller kanske till och med en månad. Det är helt upp till dig men jag rekommenderar att pausen åtminstone ska vara i en dag, 24 timmar.


//

7. Take a break from social media for a while

Social media is something that can be really really awesome but also really damaging depending on who uses it. Social media can inspire people and make people think about things and realize stuff that they hadn’t thought of or realized before. Although, it can be very damaging for those who don’t have enough confidence in themselves.

So many follow people on social media that makes themselves feel miserable and unhappy. They follow people, view their pictures and think “I wish I was her/him”, “I wish I was that skinny/muscular/curvy” “I wish… I wish… I wish…” They compare themselves to people that they follow, they compare their lives to the life they see that the people they follow show and by each comparison they push themselves further and further down. They might not even realize how big of an impact this has on their confidence and their ability to love themselves.

If you feel hit by the text above, if you are thinking “I wish I was him/her”-thoughts when you view pictures on social media then continue reading.
Start with looking through the people that you follow on social media and think about the content they put up and think about what you are thinking when you view this content. If your thoughts somehow is making yourself feel less worthy and awesome then unfollow that person immediately. After you have done this, take a break from social media.

During your break you should think about the things you were thinking when you viewed that content on social media. If you thought “I wish I was that skinny” then focus on making yourself realize that you don’t have to be that skinny. It won’t make you happier and it won’t make you feel good about yourself for real. Realize that you are good just the way you are and you are just as beautiful and have just as much worth as that girl/guy on the picture. If you thought “I wish my life was that good” then focus on making yourself aware of the good things you have in your life. You get it right? Your break can be how long you’d like. It might be for just a day, a week, or a month. You decide but I recommend it be at least a day, 24 hours.

Gillar

Kommentarer