THE JOURNEY TO SELF-LOVE #3

3. Ljug inte för dig själv, skriv dagbok och börja tänka!

I de flesta tillfällen så är det enklare att ignorera sanningen, eftersom sanningen inte alltid är det mest härliga och bekväma, men det är inte något som jag uppmanar er till att göra.

För att du ska kunna lära dig mer om dig själv och få reda på just vad som stoppar dig ifrån att älska vem du är så måste du vara fullständigt ärlig och rak med dig själv. Tänk på vad som stoppar dig. Är det kanske det faktum att du inte har en liten midja? Tänk då på varför det är så viktigt för dig att ha den där lilla midjan. Är det för att du tror att om du har en liten midja så kommer flera tycka om dig? Är det faktum att du inte har denna midja något som är värt att vara ledsen över? Vid vilket tillfälle i ditt liv började du tänka på hur din midja ser ut och varför tror du att du började tänka på det just då och inte innan det? Är det något du tänker på under hela dagen ? Om inte, varför tror du det bara sker under den tid på dagen som det gör? Är det något som alltid är i dina tankar eller är det bara när du känner vissa känslor? Är att ha en liten midja något som kommer göra dig glad? Om ja, varför? Tänk. Tänk. Tänk. Och det är VÄLDIGT viktigt att du är 100% ärlig med dig själv när du gör det. Det kan verka enkelt och det kan låta självklart för vissa men, enligt mig, så är det svårt och läskigt att göra, speciellt när du precis ska börja.

För att kunna hålla koll på alla tankar enklare och göra själva tänkandet enklare så rekommenderar jag att du börjar skriva en dagbok. Det kommer vara väldigt hjälpsamt då du kan se tillbaka på det du skrivit i den, läsa om dina känslor vid ett visst tillfälle, vad som hände, dina tankar, hur något påverkade dig och så vidare. Då kommer du förmodligen se något slags mönster och förhoppningsvis, när du fortsätter läsa mina nästa inlägg, kommer du lära dig och inse vad nästa steg är.

//

3. Be honest with yourself, write journals and think!

At most times it is always easier to ignore the truth, because the truth is not at all times the most comfortable thing, but that is not something I encourage you to do.

In order to learn more about yourself and get to know exactly what is stopping you from loving who you are you have to be completely honest and real with yourself. Think about what is stopping you. Is it the fact that you don’t have a tiny waist? Then think about why having that tiny waist is so important to you. Is it that you think having a tiny waist will make more people like you? Is the fact that you don't have a tiny waist really something that is worth making you feel miserable and sad? At what point in your life did you start thinking about your waist and why do you think you started thinking about it at that specific time and not before that? At what time of the day do you usually think about this, is it all day? If not, Why do you believe it is at that specific time? Are these thoughts something that is always on your mind or just when you feel certain emotions? Is having a tiny waist something that will make you happy? If yes, why? Think. Think. Think. And it is VERY important that you are 100% honest with yourself when you do it. It might sound easy and it might sound obvious to you but, in my opinion, it is hard and scary to do, especially when you are just starting.

To make the thinking a bit easier I recommend you to start writing a journal. It will be very helpful as you can then look back to the journal, read about your feelings at that point, what happened, your thoughts, how something affected you etc. Then you might discover a pattern and hopefully, as you continue reading my posts, you will learn and realize how to work from there.

Gillar

Kommentarer