How I deal with loneliness abroad

Jag får ofta frågor om hur jag dealar med ensamheten och hur jag klarar av att bo utomlands och vara ifrån vänner och familj så idag tänkte jag att jag skulle försöka svara på den frågan så gott det går och även prata om för och nackdelar med att bo utomlands.

// I often get questions about how I deal with loneliness and how I can live abroad and be away from friends and family so today I thought I would try to answer that question as best I can and also talk about the pros and cons of living abroad.

Picture from an article 2018 when we were living in India.


2018 tog jag steget att flytta utomlands tillsammans med min pojkvän då Paul hade fått ett kontrakt. Jag sa upp mitt jobb som administratör, jag sa upp min lägenhet och så sålde jag alla möbler, sen åkte Paul 2 månader innan mig i och med att jag behövde göra klart allt där hemma. Jag visste att det skulle vara tufft, men envis som jag är så valde jag att flytta med då vi visste att vi ville vara med varandra och ett långdistansförhållande kändes då inte som ett alternativ. Jag har nog alltid velat göra något annorlunda och inte gå rakt in i Svenssonlivet om ni förstår vad jag menar... Och sen har resan fortsatt, vi har hittills bott i Indien, Vanuatu och nu Indonesien och våran relation har blivit starkare efter allt vi har fått uppleva.

Att leva det liv jag gör är absolut inte för alla, för precis som frågan lyder så är det ibland ensamt, och det behöver inte betyda att man är helt själv utan några människor omkring sig, utan mer att man kan känna sig ensam i ett helt okänt land.

Jag tror nyckeln är att man ska ha rätt inställning och att man håller sig sysselsatt. Jag försöker alltid tänka positivt och Just nu pluggar jag och håller på med mina sociala medier, och så ringer jag hem till familj och vänner så ofta det går via FaceTime, som enligt mig är världens bästa uppfinning. Sen är det ju extra roligt att åka hem och hälsa på och träffa alla!

Det finns många fördelar med att leva det liv jag gör. Jag får uppleva så mycket tillsammans med den jag älskar och jag uppskattar min familj och vänner på ett helt annat sätt. Jag har upplevt länder jag aldrig trodde jag skulle uppleva och träffat några vänner på vägen. En annan fördel är även att engelska språket har blivit så mycket bättre. Sen är det ju inte så tokigt att vi idag bor nära alla härliga semesterorter som Bali exempelvis!

Nackdelen är ju helt klart att vara ifrån alla vänner och familj.. Det har absolut inte varit lätt alla gånger, men just nu trivs jag bra utomlands och känner mig nöjd med tillvaron. Jag har nog alltid varit lite utav en ensamvarg trots att jag haft många vänner runt omkring mig och jag får tillskillnad från många andra oftast energi utav att vara ensam så där tror jag att jag har några fördelar. Sen som jag skrev så är det extra roligt att åka hem och hälsa på i jämna mellanrum, jag har aldrig uppskattat Sverige så mycket som jag gör idag.

Om du är i tankarna att kanske flytta till en annan stad eller ett annat land så vill jag bara säga att våga ta steget!! För vad är det värsta som kan hända? Att man inte trivs? Men då är det ju bara att flytta hem igen.


Skulle ni kunna tänka er att flytta utomlands någon gång i era liv?


// In 2018, I took the step of moving abroad with my boyfriend as Paul got a contract in India. I quit my job as an administrator, I moved out from my apartment and then I sold all the furniture. Paul went 2 months before me as I had to clear everything up at home. I knew it would be tough, but stubborn as I am, I chose to move with him because we knew we wanted to be with each other and a long distance relationship didn't feel like an alternative. I've probably always wanted to do something different and not go straight into the Svensson life if you understand what I mean ... And then the journey has continued, we have so far lived in India, Vanuatu and now Indonesia, and our relationship has become stronger after everything we have experienced.

Living the life I do is definitely not for everyone, because just as the question sounds, it is sometimes lonely, and that does not mean that you are completely lonely without some people around you, but more that you can feel alone in a unknown country.

I think the key is that you have to have the right attitude and that you stay busy. I always try to think positively and right now I study and keep up with my social media. I also call home to family and friends as often as possible through FaceTime, which I think is the world's best invention, then it is extra fun to go home and greet and meet everyone!

There are many benefits to living the life I do like meeting new people. I get to experience so much with the one I love and I appreciate my family and friends in a completely different way. I have experienced countries I never thought I would experience, spending 4 months in northern India was not easy, but now I am glad to have done it. Then it is not so bad that we today live near many lovely places like Bali for example. Another advantage is also that my English has become so much better.

But the disadvantage is clearly to be away from all friends and family .. It has definitely not been easy at all times, but right now I feel good abroad and feel satisfied with life. Then I've probably always been a bit of a loner even though I have many friends around me. I usually get energy from being alone so I think I have some benefits. And like I wrote it is extra fun to go home and visit at regular times, I have never appreciated Sweden as much as I do today.

If you are thinking of moving to another city or country, I would just dare to take the step !! For what is the worst that can happen? That you don't like it? But then you can just move back home again.


Would you like to move abroad sometime in your life?

Gillar