Coloring with procion

English Below

Først vil jeg lige forklarer, hvad procion er og hvordan den virker. Til jer, som er interesseret i at prøve at farve fx. en bomulds T-shirt, en silke top eller noget helt tredje, så læs gerne, få at få et indblik i denne farve teknik.

Hvad er Procion?

Procion er farvepulver. Der er mange måder du kan farve med procion. Du kan helt enkelt blande det op med noget vand og begynde at farve det du ville. Men så har det kun en holdbarhed på 3-4 timer.

Du kan også indfarve det med sodabad, salt og farven. Du kan også udskifte sodabadet med citronsyre, men det er vidst kun, hvis du skal farve uld. Det kaldes for et farvebad.

Der er også mulighed for at dit indre barn frem, hvilket er at farve procion via pensel. Her kan man nemlig mixe forskellige farver sammen, såsom gul og blå, hvor det så muligvis ender med nogle grønne nuancer, hvor farverne mødes.

Procion kan også blive udført via vaskemaskine. Her er jeg ikke helt sikker på, hvordan det foregår, men ved at det omhandler om at putte salt i først, så farve blandet med vand og derefter soda.

Er procion sundhedskadeligt?

Jeg vil stærkt frabede dig om, at indfarve eller generelt lege med denne farvepulver, hvis du er gravid. Jeg vil også gerne stærkt foreslå, at du bruger en maske, bedst støvmaske, for at forsikre, at du ikke indånder pulveret. Jeg ved end ikke hvad der kan ske, men better safe than sorry. Brug gerne gummihandsker til det, fordi det kan sagtens tage en uge at komme af dine fingre.

Hvordan virker det?

Indfarvning

Vælger du at indfarve, skal det du vil farve gerne have lagt i blød. Det skal i denne sammenhæng forblive vådt, indtil farven er kommet ind. Du forbereder imens det ligger i blød både farve, salt vandet og sodavandet. Temperaturen skal max være på 50 grader. Når det er ordnet putter du først saltet ned i vandet. Når saltet er opløst kan du putte farven i. Derefter stoffet. Lad det være i 15 minutter og put sodaen i. Derefter rør i 15 minutter og lad det ligge i balgen i 1 time. Sørg for at røre en gang i mellem, så du ikke får plamager. Farven skyldes ud via vask i vandhanden. Husk sæbe og bliv ved med at skylde ud indtil ALT overskud farve er væk! Lad det tørre og du kan bruge det.

Pensling

Her er det lidt mere omvendt. Her skal du sodabade eller have citronsyrebad først. Her skal det ligge i 20 minutter og lade det tørre. Her kan du mixe farven mest det tørre, men i farven skal du i stedet for salt putte urea i. Det har samme effekt som saltet. Påfør det på dit større beklædning eller stof og lad kreativitet komme ud. Når du er færdig med at male, skal stoffet ligge i 12-18 timer og gerne mere, hvis det lyster i minimum 21 grader. Skyl ud og husk sæbe.

Hvilke stoffer kan det anvendes på?

Det kan anvendes på:

Viskose

Bomuld

Silke

Uld

Hør

Polyamid

Men det kan også anvendes på syntetiske materialer, men det vil ikke tage imod så meget farve. Her skal citronsyren anvendes, men i stedet for den mørkeste farve skal du forvente den lyseste farve kommer ud. Problemet kan også ende med, at hvis stoffet er en blandings farve, så kan det være, at det ender med en af de blandingsfarver den har såsom den grønne farve ender med at blive gul. Det skete for mig da jeg farvede på nylon.


Så har jeg vidst ikke mere om det. Du kan få Procion via Spektrum i Charlottenlund. Hvis i vil have opskriften kan Spektrum give jer dem eller også kan i købe dem. De kan også forklare det bedre end hvad jeg kan, da det er dem der er ejermanden på den. De er i hvert fald glade for at hjælpe.

Held og lykke til jer der prøver det og jeg svarer gerne på spørgsmål.

God arbejdslyst!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First, I just explain what the procion is and how it works. For those who are interested in trying to color, for example. a cotton t-shirt, a silk top or something third, so read, get an insight into this color technique.


What is Procion?

Procion is color powder. There are many ways you can color with procion. You can simply mix it up with some water and start coloring what you wanted. But it only has a shelf life of 3-4 hours.

You can also color it with soda, salt and color. You can also replace the soda with citric acid, but it is known only if you want to color wool. It is called a color bath.

There is also the possibility of your inner child appearing, which is to color procion via brush. Here you can mix different colors together, such as yellow and blue, where it may end up with some green shades where the colors meet.

Procion can also be done via the washing machine. Here I'm not quite sure how it's going to happen, but because it's about putting salt into first, then color mixed with water and then soda.


Is procion health harmful?

I would strongly advise you to dye or generally play with this ink if you are pregnant. I would also like to strongly suggest using a mask, best dust mask, to make sure you do not inhale the powder. I do not know what can happen, but better safe than sorry. Use rubber gloves for it, because it may take a week to get your fingers.


How does it work?

coloring

If you choose to color, what you want to color should have softened. In this context, it must remain wet until the color has come in. You prepare while it is soft in color, salt water and soda water. The temperature must be max 50 degrees. Once done, put the salt into the water first. When the salt is dissolved you can put the color in. Then the fabric. Leave it for 15 minutes and put the soda in. Then stir for 15 minutes and let it lie in the bell for 1 hour. Make sure to touch once in a while, so that you do not get a plumage. The color is caused by handwashing. Remember soap and keep rinsing until ALT profit color is gone! Let it dry and you can use it.


brushing

Here's a bit more reverse. Here you must soda or have citric acid bath first. Here it should be for 20 minutes and let it dry. Here you can mix the color the most so dry, but instead of salt, put the urea in the color. It has the same effect as the salt. Apply it to your larger clothing or fabric and let creativity come out. When finished painting, the fabric should last for 12-18 hours and more if it fires at least 21 degrees. Rinse out and remember soap.


What substances can it be used for?

It can be used on:

viscose

Cotton

Silk

Wool

hear

polyamide


But it can also be applied to synthetic materials, but it will not accept so much color. Here the citric acid must be used, but instead of the darkest color you should expect the brightest color coming out. The problem may also end with the fact that if the fabric is a mixture's color, it may end up with one of the mixture colors it has as the green color turns yellow. It happened to me when I was wearing nylon.


Then I did not know more about it. You can get Procion via Spektrum in Charlottenlund. If you want the recipe, Spektrum can give you them or you can buy them. They can also explain it better than I can, since they are the owner of it. They are certainly happy to help.

Good luck to you who try it and I would like to answer questions.

Good work!

#color #colorful #colorsplash #colors #design #designer #doityourself #creativity #creative #becreative #kreativ #kreativitet #gørdetselv #farver

Synes godt om

Kommentarer