Under 1800-talet förändrades medielandskapet i grunden dåkopplingen mellan tiden och rummet skiljdes åt. Telegrafen skapadekommunikationsmöjligheter som tidigare uppfinningar och medier inte kunnat. Atttransport av information inte längre var kopplad till det fysiska rummet ochden fysiska transporten gav kommunikations- och informationsmöjligheterna en gigantiskknuff framåt. Trots att telegrafen i siginte var helt fullt funktionerande utan krävde äldre medier vid användning såhade den en extrem symbolisk betydelse för samhället. Den hade öppnat upp fören ny tid, den moderna tiden, där spridning av världsinformation var enmöjlighet. Det är i detta symboliska medium som idén om att 1800-talet som detmoderna mediesamhällets start har grott, sett från mitt perspektiv. Dettafenomen är enligt min mening också det mest intressanta såhär långt på dennadelkurs, nämligen att även om mediet i sig inte kan fungera utan ”stödhjul” såär det inte där tyngden i mediets betydelse ligger. Det är i tanken, i idén, isymboliken som mediets betydelse för samhället hamnar.

Desto djupare man gräver, desto mer finner man. Lite så kännerjag inför hela den här kursen. Jag hade inte särskilt mycket förväntningar påkursen och jag inser nu att verkligen inte hade koll på vad begreppet mediumverkligen innebar och på vilka sätt det kan tolkas. Kursen har öppnat mina ögonför alla de kommunikationsmedel vi idag använder oss av men också hur stor delav vårt samhälle som faktiskt bygger på våra kommunikationsmedier. Vetskapen omde i sin egna vardag är för mig den mest fascinerande delen. Hur allt ifrån deklassiska reklamskyltarna till hur ditt eget namn faktiskt kan ses som ettmedium med ett budskap till omvärlden.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

I mycket av kursens litteratur pratas det om olika typer avrevolutioner, mediala revolutioner. Nya medier som påverkar vårt samhälle ochöppnar upp för en ny tid med nya kommunikationsmöjligheter. Men när man tänkerpå det, dessa nya medier revolutionerar inte den enskilda människans vardag.Vanliga människors vardag påverkades inte i drastiska drag av att telegrafenutvecklades, eller av att det fanns möjlighet till att fotografera av världen.

Kovarik talar om hur ett genomslag inte är möjligt förrändet blir både praktiskt och användbart för den enskilda individen, något som ärganska tänkvärt. För i slutändan är det inte den rika eliten som möjliggör attnågot slår igen, det är den stora majoriteten som bidrar till detta. Islutändan är det den stora majoriteten som avgör om ett medium ”tillåts” attbli revolutionerande. Ett sätt att se på saken är att vardagstrycket på ettsätt informerar allmänheten om (exempelvis) andra medier.

Vardagstrycken är medierna för den ”vanliga” människan i den”vanliga” människans vardag. Det är medier som påverkar människan på ett direktplan.Vardagstryck såsom broschyrer, kataloger eller menyer frambringar val hos individen,val som påverkar framväxten av ex. företag eller politiska åsikter, opinionenpåverkas helt enkelt. Detta gör, enligt min mening, vardagstrycken till ettoerhört viktigt medium. På sitt sätt. På UBs utställning gällande vardagstryck,kan man se hur utvecklingen i Sverige påbörjas i reklamen, i marknadsföringen.Som exempel kan vi ta ”det svenska folkhemmet” där staten genom marknadsföringi form av olika typer av vardagstryck lyckades förändra den enskilda individenstänk. Därigenom kan man faktiskt medge att, precis som UB påstår, att man spåraframväxten av det moderna Sverige just genom att kolla på vardagstrycket.

Detta är inget nytt fenomen och det är inget som kommer attförsvinna i framtiden. Vardagstrycket är kanalen mellan de första aktörernatill den vanliga människan, från exklusivitet till vardaglighet.

En så enkel sak som att se en reklam på Tv:n ger upphov tillen hel rad med följehändelser. Antingen tar man som ”kund” ett beslut attundvika varan, vilket i extrema drag kan leda till att företaget som producerarprodukten går i konkurs och därmed förlorar folk jobbet etcetera, etcetera. Åandra sidan kan det leda till att man som kund kanske beslutar sig för attfölja budskapet på reklamen. Något som gynnar den som sprider budskapet, idetta fall produkten och därmed företaget, något som triggar en vidareutveckling av produkten àfler jobb àja, ni förstår grejen.

Det går, enligt min mening, inte nog att poängteramajoritetens roll i samhället och vardagstrycket är medierna för majoritetenvardag och därmed en stor del av det som påverkar utvecklingen.Likes

Comments

Ja, här står jag nu, mentalt utmattad efter en tentavecka full med lagom mycket ångest och en hel del "aha"-upplevelser och en normal trettiotimmars arbetsvecka. Efter denna delkursen har jag dock bara blivit nyfiknare på vad medier är och vad de verkligen innebär för oss människor. Hur stor del de tar i våra liv, och hur stor roll de faktiskt spelar.

För egen del var det framförallt en sak som vår lärare sade under en föreläsning som jag har kommit att fundera mycket på;

"Frågan är inte OM det är ett medium, frågan är på VILKET SÄTT det är ett medium"

Just denna mening fastnade hos mig och efter att hon sade detta har jag börjat se på min egen vardag med nya ögon. Det intressanta är att desto mer jag tittar, desto mer ser jag och desto fler frågor kommer upp till ytan.

Walter J. Ongs bok satte också sina spår hos mig, framför allt med insikten om att vi människor har, tack vare våra medier, kommit att utvecklas som individer. Att läsning har gått från en gruppaktivitet till en enskild handling och att denna utveckling har kommit att förändra vårt samhälle i grunden är enligt mig ganska häftigt. Det är svårt att förstå, men egentligen är ju all människans kommunikation en kommunikation via ett medium. Man behöver bara lära sig att se det. Jag har genom denna kurs blivit medveten om mitt eget medieanvändande och att sådana simpla saker som ens eget namn är ett medium på sitt sätt.

Sammanfattningsvis kan jag bara säga att jag är nyfiken på vilka fler "aha"-upplevelser den här kursen kommer att ge mig och vilka nya tankebanor jag kommer att trilla in på även om sömnbristen är påtagande.


Likes

Comments

Idag gar större delen av kommunikationen människor emellan genom ett tekniskt medium. Vi är alltid nabara, alltid uppkopplade; hemma, i skolan, pa puben eller pa toan är man kontaktbar. Man är aldrig mer än ett knapptryck iväg.


Denna ständiga källa till information har kommit att bli en del av var vardag och för egen del hade jag tyvärr blivit väldigt stressad om jag inte hade haft tillgang till mina informationskällor och framför allt telefonen. De sociala medierna är oftast de första man ser pa dagen och det sista man ser innan lampan släcks (om inte lampan redan är släckt det vill säga)

Dock har medier alltid funnit omkring oss trots att det först nyligen har kommit att bli ett forskningsomrade.

"Fragan är inte OM det är ett medium, fragan är pa vilket sätt det är ett medium."

Var tid har sina egna former av medier men medierna är alltid närvarande. Människan är av naturen en nyfiken varelse och spridning av information är en viktig del av vart liv och har alltid varit, om det sa gäller information om världsnyheter eller dagens skvaller spelar inte sa stor roll. Information skapar ocksa gemenskap och ska man dra det till sin spets kan man kanske fundera lite abstrakt pa att medierna är verktyg för människor att samlas kring nagot gemensamt. Och även om medierna är olika genom tiderna är grunden till varför medier existerar inte särskilt förändrad. Människan är i grunden en mycket enkel varelse. Vi är flockdjur och vi fungerar ungefär likadant som alla andra flockdjur, vara sätt att kommunicera faror, matnyttig information eller skvaller är bara lite mer teknologiska emellanat. Vi skickar budskap till andra människor med hjälp av olika former av medium, sasom runstenens paminnelse om att "Erik den Starke var här" till dagens bloggar (som ocksa är en plattform för en människa att visa; Här är jag!")

Utvecklingen och formen av olika medier kommer alltid att vara under förändring men syftet med dem kommer att förbli detsamma.

Det är ocksa ganska lätt att ta för givet att de typer av medieformer som vi har t.ex här i Sverige, är de medieformer som finns i var tid. Vilket inte är fallet. Min sa kallade "vardagliga medieanvändning" skiljer sig stort ifran hur medieanvändningen ser ut för en 20-arig tjej i t.ex krigsdrabbade omraden, eller omraden med utbredd fattigdom. Det är därför intressant att diskutera hur medier inte bara är knytna till sin tid, utan faktiskt ocksa ser väldigt olika ut beroende pa omrade. Pa manga ställen kan medierna skilja sig markant beroende pa hur situationen i omradet ser ut.

Men gemensamt är att medier aldrig kommer att sluta användas av människan och i var allt mer globaliserade värld kommer de att spela en stor roll för att fa hela samhället att ga ihop. Förr behövde man olika typer av medier för att fa veta framförallt vad som hände i omradet man bodde i, idag har omradet vi bor i blivit världen.

Likes

Comments

Känner mig väldigt ny i dessa sammanhang med bloggar, men alltid lär man sig nagot nytt, so here we go! Detta kommer att bli spännande (dels för att datorn min inte har ett helt fungerande tangentbord...gissa vilken bokstav som ej samarbetar, jag utmanar er)

Iallafall sa kommer detta att vara en blogg som skapats genom att jag har valt att studera mediehistoria under höstterminen-16. Mediehistoria ja...vad är egentligen mediehistoria? Mina spontana tankar som kommer upp när jag hör detta ord är framför allt "propaganda". Inte bara propaganda i sig, utan snarare att media används för att föra fram budskap människor emellan. Om det sedan är den vardagliga kommunikationen eller om det är specifikt riktade budskap, likt propaganda, det är sak samma, allt är olika versioner av medier.

I dagens samhälle är allt uppbyggt mer eller mindre kring versioner av medier. Bara i den vardagliga kommunikationen använder sig den moderna människan av medier, ett exempel är mobiltelefonen. Idag är människan alltid kontaktbar, varsomhelst, närsomhelst och hur som helst...vi kan till och med ha kontakt med de som spenderar sin tid ute i rymden.

Mediehistoria är bakgrunden till det vi har idag, förklaringen till varför det ser ut som det gör idag gällande medier i samhället, nagot jag hoppas att denna kurs kan ge mig mer klarhet i.

Hur har vi lyckats komma dit vi är idag när allting egentligen bara har startat med drömmen om det omöjligt möjliga? Att alltid ha den man kommunicerar med nära...fast än sa langt borta. För att första sig själv, behöver man första sin historia helt enkelt.

Likes

Comments