Offentlig version av beslut ÅMH-Mb 363/15Beslutet är sekretessbelagt enligt 9 § 1 mom. e p. Landskapslag (1977:72)om allmänna handlingars offentlighet.(…) = sekretessbelagda uppgifterFörvaltningsklagomål gällande handikappserviceBeslutÅMHM uppmärksamgör med stöd av 57 § 2 mom. socialvårdslagen1kommunens socialvårdsmyndighet på att verksamheten ska ordnas ienlighet med 3 § 2 mom. handikappservicelagen2, 5 § 1 - 2 mom., 6 §förvaltningslagen3och 4 § 2 mom., 5 § 1 - 2 mom., samt 8 § 1 - 2 mom.klientlagen 4.ÅMHM uppmanar, mot bakgrunden av kraven på öppenhet och allmänserviceskyldighet i förvaltningslagen 5 § 1 - 2 mom., socialmyndigheten atti fortsättningen följa upp att klienten verkligen delges all information somvederbörande har rätt till.MotiveringUtredningsskyldighetEnligt 3 § 2 mom. handikappservicelagen ska klientens individuellahjälpbehov beaktas vid anordnande av service och stöd enligthandikappservicelagen.1Socialvårdslag (FFS 710/1982), antagen på Åland genom landskapslag (1995:101) omtillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.2 Lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987), antagen på Åland genomlandskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd pågrund av handikapp.3Förvaltningslag (ÅFS 2008:9) för landskapet Åland.4 Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000), antagen påÅland genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland avriksförfattningar om socialvård.MYNDIGHETSBESLUT 09.11.15Dnr: 2014-0246-15 ÅMH-Mb 363/15 2 (7)Enligt 4 § 2 mom. klientlagen ska klientens önskemål, åsikt, fördel ochindividuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund beaktas närsocialvård lämnas. Detta krav understryks ytterligare i 8 § 1 mom.klientlagen, enligt vilken när socialvård lämnas klientens önskemål ochåsikt ska beaktas och klientens självbestämmanderätt även i övrigtrespekteras. Enligt samma lag 8 § 2 mom. ska klienten ges möjlighet attdelta i och påverka planeringen och genomförandet av de tjänster somtillhandahålls klienten. Klientens sak skall behandlas och avgöras medhänsyn i första hand till klientens intresse.Enligt 5§ klientlagen ska socialvårdspersonalen för klienten utreda hanseller hennes rättigheter och skyldigheter samt olika alternativ och derasverkningar liksom också andra omständigheter som är av betydelse förklientens sak.Klaganden hävdar att (....) i inte fungerade tillfredsställande och erbjuden(...) inte motsvarar (...) behov. Klaganden säger sig som lösningsalternativha föreslagit (…), men att socialmyndigheten enligt klaganden harpresenterat lösningsförslag som är olämpliga för (...).Klaganden uppfattar att socialmyndigheterna inte tagit reda på vilkaskyldigheterna är gentemot vederbörande och saknar kunskap om vilkethjälpbehov (...) har för att kunna leva ett normalt liv.Socialmyndigheten hänvisar till klientens serviceplan där det under punkten”övrigt beslut” framgår att klienten på egen begäran beviljas (…), för att(…). I serviceplanen uppges även (…). (…) fungerade enligtsocialmyndigheten bra i början och har erbjudits klienten som ett alternativtill (…).ÅMHM konstaterar att tillmötesgående av det individuella stödbehovet äravgörande för att en person med gravt handikapp kan leva ett så normalt livsom möjligt. I detta ingår att beakta individuella åsikter, fördelar ochönskemål på ett sätt som bäst motsvarar klientens intressen och önskemål.ÅMHM konstaterar vidare att den kritik klaganden riktat mot (…), inteförefaller att ha lett till konkreta och bestående förändringar i enlighet medvederbörandes önskemål om (…). 3 (7)I förarbetet till 3 § handikappservicelagen (RP 166/2008 s. 26) underströksatt det individuella hjälpbehovet i synnerhet åsyftar de bestämmelser omklientens självbestämmanderätt och medbestämmande som ingår i 8 §klientlagen. Tillämpandet av 8 § klientlagen innebär i fråga omhandikappservicen bl.a. att den handikappade ska ges möjlighet att delta ioch påverka besluten om hurudana service-, och stödinsatser som ordnas förhonom eller henne och på vilket sätt insatserna genomförs så, att de på bästasätt främjar den handikappades självbestämmanderätt och ökar hans ellerhennes möjligheter att vara verksam och delta som jämbördigsamhällsmedlem. I sammanhaget poängterades betydelsen att beakta denhandikappades egen uppfattning om sitt behov av hjälp eller service.ÅMHM konstaterar att klaganden har bifogat socialmyndigheten olikaläkar-, och andra utlåtanden för att motivera rätten till olika serviceformer.Däremot förefaller inte socialmyndigheten ha initierat egna undersökningar,utredningar, funktionsbedömningar o.d. för att utgående från klientensbehov fastställa vilken service klaganden kan ha rätt till. Riksdagensjustitieombudsman (Dnro 5061/4/13) har bedömt att 5 § klientlageninnehåller en i utvidgad utredningsskyldighet i förhållande tillförvaltningslagen. Myndigheten åläggs att utreda inte bara under vilkaförutsättningar en klient inom socialvården har rätt till service ochstödformer, utan även alternativ som denne kan ha rätt till.ÅMHM bedömer att socialmyndigheten borde ha gjort egna utredningar föratt fastställa under vilka förutsättningar klienten har rätt till (…) eller kan hadet, eftersom detta alternativ önskades av vederbörande. Utgående frånklagandens handikapp och livssituation hade detta varit omständigheter somvar av betydelse för dennes sak. På detta sätt skulle klientens individuellabehov och självbestämmanderätt ha sammanfallit med socialmyndighetensutredningsskyldighet.ÅMHM uppmärksamgör socialmyndigheten på att utredningsskyldighetenenligt klientlagen förutsätter att myndigheten gör egna undersökningar omunder vilka förutsättningar en klient inom socialvården har rätt till serviceoch stödformer och även inkluderar alternativ som denne kan ha rätt till ifalldet finns oklarheter om servicebehovet och rätten till service.Utgångspunkten är vederbörandes egen uppfattning om stödbehovet. 4 (7)InformationsskyldighetÖppenhet och allmän serviceskyldighetEnligt 21 § 2 mom. grundlagen är offentligheten vid handläggningen engrundläggande processuell rättighet.Enligt 5 § förvaltningslagen ska arbetet vid myndigheten bedrivas under såstor öppenhet som lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighetmedger. Därtill har myndigheterna en allmän rådgivningsskyldighet. Dettabetyder att myndigheten ska lämna upplysningar och ge vägledning tillenskilda i frågor som är av en sådan natur att de handläggs inomförvaltningen. Omfattningen varierar bl.a. med hänsyn till frågans natur ochden enskildes behov av hjälp.Klaganden hävdar att (...) i strid med grundlagen inte fått ta del av allapapper som berör (...), närmast serviceplaner.Socialmyndigheten uppger att alla beslut har delgivits klienten, övrigautlåtanden, klient- och serviceplaner känner klienten väl till.ÅMHM konstaterar att formuleringen ”känner klienten väl till” isocialmyndighetens svar inte entydigt bekräftar om klienten har blivitdelgiven all relevant dokumentation. ÅMHM uppmanar, mot bakgrunden avkraven på öppenhet och allmän serviceskyldighet i förvaltningslagen 5 § 1 -2 mom., socialmyndigheten att i fortsättningen följa upp att klientenverkligen delges all information som vederbörande har rätt till.HandlingssekretessEnligt 9e § 1 mom. i lagen om allmänna handlingars offentlighet skahandling hållas hemlig om den hänför sig till hälso- och sjukvården ellervårdväsendet och innehåller sådana uppgifter om enskild persons privataförhållanden, att handlingens tillhandahållande kan utsätta berörda personeller hans anhöriga för skada, obehag eller lidande. Enligt samma lag 9g § 2mom. ska handlingar som avses 1 mom. e punkten tillhandahållas denperson handlingen angår. Enligt 16 § klientlagen får uppgifter ur ensekretessbelagd handling lämnas ut med klientens uttryckliga samtycke ellerså som särskilt bestäms i lag.Klaganden menar att socialmyndigheten lämnat (...) uppgifter till obehöriga. 5 (7)Socialmyndigheten uppger att uppgifter om klaganden till utomståendeenbart har utlämnats till riksdagens justitieombudsman år 2010 som en delav pågående utredning i annat ärende.ÅMHM konstaterar att 111§ grundlagen tillskriver riksdagensjustitieombudsman (och justitiekanslern i statsrådet) att av myndigheternaoch av andra som sköter offentliga uppdrag få de upplysningar som debehöver för sin laglighetskontroll. Klagomålet föranleder inga ytterligaretillsynsåtgärder på denna punktKrav på gott språkbrukEnligt 6 § förvaltningslagen ska myndigheterna använda ett sakligt, klartoch begripligt språk.Enligt 5 § 2 mom. klientlagen ska utredningen om åtgärdsalternativen ges såatt klienten tillräckligt förstår dess innehåll och betydelse.Klaganden påstår att överenskomna åtgärder i serviceplanen, såsom (...) och(...) och (...), inte förverkligades. Önskemål om (...) ingick också iserviceplanen och klaganden hävdar också att (...) aldrig har blivitinformerad om att (...) separat måste ansöka om (...), för att kunna blibeviljat denna stödform.Socialmyndigheten hävdar att serviceplanen inte utgör ett myndighetsbeslutoch inte ens då planen är undertecknad är den juridiskt bindande. Beviljandeav service ska alltid föregås av en ansökan från klienten som handläggs isedvanlig ordning. Klienten har uppmanats att kontakta socialkansliet medansökan om (…) om det är ett önskemål.ÅMHM konstaterar att socialmyndighetens tolkning om att en serviceplaninte är juridiskt bindande är korrekt, men att det inte är klarlagt attklaganden uppfattade det så. Inte heller kan det med säkerhet påvisas attklaganden faktiskt blev informerad om och förstod villkoren för beviljandeav (...). Socialmyndigheten diskuterade de facto vid olika tillfällenmöjligheten till (...) med klienten och erbjöd sig hjälpa till med att hitta en(...). På basis av information som socialmyndigheten har skickat till ÅMHMframgår ändå inte huruvida socialmyndigheten t.e.x. vid dessa tillfällenockså informerade klienten om att (...) separat måste ansöka om (...) och attbeslut om detta först därefter kan fattas. 6 (7)Det går därför inte att utesluta att anta att klienten kan ha bedömt attnoteringar i serviceplanen utgör bindandande överenskommelser om atterhålla service. Inte heller går det att utesluta att klienten uppfattade att (...)var berättigad till (...), även om (...) inte formellt hade ansökt om dennaserviceform.I förarbetet till 3a § handikappservicelagen (RP 166/2008 s. 27) noteras attserviceplanens betydelse i förhållande till förvaltningsbeslutet om serviceoch stöd kan vara oklar för klienten. Socialvårdspersonalen ska därför dåklientens rättigheter i enlighet med 5 § klientlagen utreds och serviceplanutarbetas ge klienten anvisningar om hur de behövliga ansökningarna görsför erhållande av service och stöd. Därtill framhävs att utgångspunkten skavara att sådana omständigheter som har antecknats i serviceplanen inte utanmotiverade skäl ska kunna åsidosättas i beslutsfattandetÅMHM uppmärksamgör socialmyndigheten på att krav på gott språkbrukförpliktar att då klientens rättigheter i enlighet med klientlagen utreds ochserviceplan utarbetas, ska klienten ges anvisningar om hur de behövligaansökningarna görs för erhållande av service och stöd. Omständigheter somhar antecknats i serviceplanen ska inte utan motiverade skäl kunnaåsidosättas i beslutsfattandet.Bakgrund(...) klagar över att uppgörande av serviceplan och beslut om service hösten2010 oskäligt har dragit ut på tiden.Klaganden hävdar att socialmyndighetens inte utrett vilka behovsbaseradeservicerättigheter (...) kan ha, utgående från (...) egen uppfattning omstödbehovet. Konsekvensen blev att de brister (...) påtalade i serviceutbudetinte korrigerades till (...) fördel.Klaganden påstår att (...) inte har fått ta del av alla papper som berör (...) ochatt socialmyndigheten har lämnat uppgifter om (...) till obehöriga.Överenskomna insatser i serviceplanen har enligt klaganden aldrigförverkligats och (...) har inte blivit informerad om att (...) separat måsteansöka om service för att erhålla service. Klaganden exemplifierar dettaframförallt med uttalade önskemål om (...).Ifrågavarande klagomål är överfört från landskapsregeringen till ÅMHM13.02.2014. Klaganden har kompletterat ärendet ett flertal gånger våren 2014, socialmyndigheten inkom med redogörelse till ÅMHM 15.07.2014och klaganden bemötte redogörelsen 07.01.2015. ÅMHM meddelade26.05.2015 klaganden om dröjsmål vid behandling av ärendet.Delar av klagomålets frågeställningar har tidigare behandlats av riksdagensjustitieombudsman (JO) (...). JO konstaterade i sitt svar (...) att kommunensärendehandläggning i ärendet hösten 2010 för klagandens vidkommandeuppfyllde de tidsgränser som lagen anger och att dröjsmålet inte varobefogat. JO fann därför inte att socialförvaltningen skulle ha förfaritlagstridigt. ÅMHM lämnar klagomålet obehandlat till den del det berör defrågor som var föremål för JO:s granskning.ÅMHM har i detta klagomålsärende inte granskat sådana av klagandenanförda påståenden där det inte går att fastställa närmare sanningshalt p.g.a.att närmare bevisning saknas, socialmyndigheten har förnekat attklagandens påståenden äger riktighet, de inte berör detta ärende eller detfaktum att(…) har (…)under klagomålets behandling. Som exempel kannämnas klagandens påståenden om att socialmyndigheten i ärendet har väntsig till (…) eller inte har (…).BesvärEnligt 57 § 3 mom. i socialvårdslagen får ändring i beslutet inte sökasgenom besvär.SekretessBeslutet i original är sekretessbelagt enligt 9 § 1 mom. e p. Landskapslag(1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetStig Abrahamsson Mikael GranholmMyndighetschef Social- och hälsovårdsinspektörBeslutande FöredragandeFör kännedomKommunens socialnämnd, klaganden


Och så läser man på Geta kommuns hemsida följande:


GETA KOMMUNOrganSAMMANTRÄDESKALLELSE Utfärdat den SidaSOCIALNÄMNDEN 03.12.2015 2Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 19.00Sammanträdesplats Kommunkansliet i Geta

Ärenden:65 § Konstatera laglighet och beslutförhet

66 § Protokolljusterare

67 § Föredragningslistan

68 § Delgivning av tjänstemannabeslut

69 § Delgivningar

70 § Fastställelse av principer för utkomststöd och förebyggande utkomststöd i Geta kommun

71 § Budgetuppföljning per november 2015

72 § Öppenvårdstjänster för frontveteraner

73 § Inköp av träningsredskap till Hemgården------

Konfidentiella ärenden:74 § Skrivelse

75 § ÅMHM myndighetsbeslut, givet 9.11.2015


Ja, då kan man ju bara skratta för lätt kan man räkna ut vem detta gäller. Jag kan lugnt säga att båda de konfidentiella ärendena gäller mig och min skrivelse. Muhaha!

Men då man läser tillsynsmyndighetens beslut så visare det sig att det inte går helt lagenligt till då det gäller Geta kommun och Finström. 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments