the sustainability nutrition circle should last long

Detta gäller allting på våran klimat,
#det handlar inte vem ska göra vad, för alla vi har lika mycket ansvar spelar ingen roll vilken ålder man är. Man kan inte bara skylla på varandra som gör fel för alla gör lika mycket fel men huvud saken att an lär sig av dem misstagen och rätta sig efter dem.

#det man ska förändra något det gör man inte ensam, förändring gör man tillsammans

#som är unga och dem äldre tar inte er på allvar, ni är inte ensamma. Men det bättre inte ha förbrottom gör allting långsamt och ärligt så bygger du upp tilligt och det håller i längden

# om du vill bli en egen företage och det bara tror på din affärs idé gör det bara men tänk ha inte förbrottom ta hellre många år på dig att bygg upp och ta inte onödiga lön för om inte affärs plan håller och allt kraschar då har du många lön som man måste betala. Ett tips är att ha ett jobb och hålla på ditt företag i början sidan om.

# du vet att du klara inte av bedriva ditt företag själv och vill ta hjälp av ett annat företag så ett tips jobba där några år och få mycket tillit och förtroende och skapa en kontaktvärk som just du har valt.

Men tänk på att det måste du och den andra företaget vinna på din affärs idé i slut ändan att det blir vinn och vinn.

This applies to everything in our climate,
#it ​​does not matter who should do what, for everyone we have as much responsibility does not matter what age you are. Not only can you blame each other for doing the wrong thing for everyone, but the main thing is to learn from them the mistakes and rectify them.

#that you should change something you do not do alone, change you do together

# who are young and those older do not take you seriously, you are not alone. But it is better not to have a crime do everything slowly and honestly you build up the allegiance and it lasts in the long run

# if you want to become your own company and it just believes in your business idea just do it but think not have crime time rather take years to build up and do not take unnecessary salary because unless business plan holds and everything crashes then you have many wages that you have to pay. One tip is to have a job and keep your business at the top of the page.

# you know that you can't manage your business yourself and want to take the help of another company so a tip work there for a few years and gain a lot of confidence and trust and create a contact pain that you have just chosen.

But keep in mind that you and the other company must win at your business idea in the end, in the end that it will win and win.


  • Nära Jakobsberg

Gillar

Kommentarer