Synonymer till nej

subst.

avslag, nekande svar, veto; nobben; nejröst

interj.

nä, nähej, nehej, visst inte, inte alls, nix, njet, stopp, nånå

motsatsord

ja

Vad betyder nej?

utropsord som anger att man förnekar, avvisar eller vägrar något; i uttryck(et) för glad överraskning: nej men se Eva!

svaret nej, avslag || -et; pl. =, best. pl. -en


det här är vad ordet NEJ !!! betyder innebär som ord ..
men sätt ordet i en mening ett syfte ett sammanhang så får det en helt
annan betydelse annan innebörd och mening ...

därför är NEJ ett ord som lätt kan missbrukas på ett svekfullt själviskt egoistiskt skuldbeläggande anklagande sätt
emot någon annan för att tillgodose tillfredsställa sig själv sina egna behov på andras mående och bekostnad

tex neka någon en chans till sex kk ett förhållande där relationen utvecklas mer och mer till att en part får ge visa intresse prioritering framfötter men får ingenting tillbaka då innebär NEJ ordet ett missbrukande som grundar sig på egoism själviskhet
feghet för att slippa undan komma ifrån att behöva vara snäll ge tillbaka visa omtanke tacksamhet uppskattning oavsett som man får något eller tar emot något utav någon som bara vill vara snäll eller har känslor för en så hör det till god ton hyfs vett och etikett att kunna visa uppskattning tacksamhet ge tillbaka

NEJ ordet kan därför mycket lätt missbrukas och utgöra ett begränsande inskränkande hinder och strypkoppel emot någon annan på ett parasiterande utnyttjande bedrägligt manipulativt sätt där man tillgodoser sig själv sina egna syften behov på någon annans mående och kostnad

att säga en person är desperat inte kan ta ett nej måste lära sig se förstå tolka ett nej samtidigt som man själv agerar på ett sätt
och beter sig på ett sätt emot någon som man påstår sig respektera acceptera ..frågan blir då VEM är det egentligen SOM accepterar respekterar VEM egentligen


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments


om man inte attraheras utav någon tycker någon är attraktiv eller tillräckligt fin eller snygg nog för en kanske pga sånt jag erfarit allt för ofta för många gånger ...

oavsett vad det finns INGEN anledning till att vara osjysst att nobba någon på ett sårande dömande otacksamt

ouppskattat hårt kyligt sätt ...OM man inte har något emot den man nobbar

man kan ge nobben avvisa någon utan att vara hård dömande kylig otacksam sårande om man accepterar respekterar en person

det säger sig själv ju liksom

samma sak är det ju också med om man vet om att någon annan gillar en har känslor för en och säger man respekterar att dom känslorna finns där

det jag menar är att om man vet om att någon tycker om en man säger man respekterar dom känslorna att dom finns där då borde man även acceptera respektera en person som har känslorna ju eller hur !? då är det ju lugnt att avvisa nobba någon om man inte är intresserad utan att säga något som sårar gör ont också ju eller har jag fel ?

det finns ju ingen anledning till att göra det på ett sätt som sårar gör ont ju om man inte har något emot den personen förstås då jag har själv fått avvisa ge nobben kalla handen själv så jag vet också själv om att man kan såra någon om man gör det och har något emot en person man inte accepterar inte respekterar eller så 

Likes

Comments

SÅ Intressant ... med det här i April ....man kan ju undra hur MÅNGA !!!!!! som lär försöka sig på att stämma myndigheter och stat

med tanke på hur svensk rättvisa fungerar idag och vad som felaktigt skyltas utåt med där hantering handläggning grundar sig på

mörkläggning dubbelmoral prioritering efter helt fel kriterier där lagen samhälle värnar prioriterar tror på och bedömer någon som

trovärdig pålitlig utifrån utseende hudfärg kön andra yttre faktorer som status klass position roll i samhället och objektivtet


där den som har utseende hudfärg kön andra yttre faktorer som status klass position roll i samhället och objektivtet har lättare

att få igenom en anmälan till åtal och fällande för brott där bevisläget inte är lika hårt eller viktigt för motsatt sida då bevisningen

är orättvis felaktig beroende på nämnda kriterier =


har du vad som krävs för att bli tagen på allvar bli värnad bli prioriterad bli betrodd då har du inte lika svårt bevisläge att komma upp med

för dom yttre faktorerna andra omständigheter och prioriteringar täcker upp istället i ett rättsärende


den som är annorlunda utanför som inte blir tagen på allvar inte blir betrodd nedvärderas körs över döms ut bemöts med nonchalans tvivel misstro

bedöms som mindre trovärdig mindre pålitlig har något att komma med som håller som bevis i domstol har hårdare beviskrav på sig för att

övertyga om sin trovärdighet och pålitlighet


men så är det med ett rättssystem som är utseendefixerat nazistiskt rasitiskt ytligt objektivt outvecklat inskränkt primitivt stelt

där tolkning uppfattning grundar sig på redan nämnda faktorer ...


GRATTIS !!! Sverige har inte precis lärt sig något utav vad som hände andra världskrigethttp://www.dagensjuridik.se/2018/01/efter-23-ar-med-europakonventionen-nu-klubbar-sverige-lag-om-skadestand-stat-och-kommun#comment-90740

Från och med april finns det en särskild lag som tvingar staten och kommuner att betala skade-stånd till personer som får sina rättigeter enligt Europakonventionen kränkta. Lagen är nu klubbad i riksdagen.


Ändringen genomförs genom att en ny bestämmelse förs in i skadeståndslagen. Paragrafen tar särskilt sikte på kränkningar mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter - som i sig har varit svensk lag sedan år 1995.


Enligt lagen ska skadestånd betalas om det bedöms vara "nödvändigt för att gottgöra överträdelsen".


Riksdagen sade samtidigt ja till regeringens förslag om att ändra lagen om ersättning vid frihetsberövanden. Lagändringen innebär att rätten till ersättning i vissa fall utvidgas till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder.


Paragrafen tar särskilt sikte på kränkningar mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter - som i sig har varit svensk lag sedan år 1995.


Enligt lagen ska skadestånd betalas om det bedöms vara "nödvändigt för att gottgöra överträdelsen".


Rätten att inte bli diskriminerad

Alla människor är lika i värde och rättigheter.

funktionshinder,Synonymer till gottgöra

kompensera, ersätta, betala, hålla skadeslös; försona, sona, reparera; tillgodoräkna, gottskriva, kreditera

Synonymer till bedömning

uppskattning, värdering, granskning, bedömande, prövning, dom, omdöme, kritik, betygsättning

Synonymer till nödvändig

nödig, oumbärlig, oundgänglig, erforderlig, behövlig, essentiell, omistlig, väsentlig; nödtvungen, oundviklig, ofrånkomlig, obligatorisk, bindande

Synonymer till överträdelse

fel, förseelse, brott, försyndelse, försummelse, felsteg


Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. - ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Den undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige. Sedan dess har konventionen undertecknats av ytterligare ett stort antal länder.

Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan finns. Den fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att få till stånd internationella regler om personer med funktionsnedsättnings rätt till delaktighet och jämlikhet. Den nya konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter men skapar inte i sig några nya rättigheter, eftersom personer med funktionshinder självklart åtnjuter de mänskliga rättigheterna enligt de andra konventionerna samt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Den nya konventionen har istället till styfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.


Konventionen gäller sedan 2009 för Sverige
Sverige medverkade mycket aktivt i FN:s arbete med att förhandla fram konventionen, och som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda konventionen. Sverige anslöt sig också till det frivilliga protokollet om enskild klagorätt. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

År 2011 överlämnade Sverige sin första rapport till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige granskades av kommittén den 31 mars och 1 april 2014. Kommitténs slutsatser och rekommendationer behandlas för närvarande inom Regeringskansliet.

Rätten att inte bli diskriminerad

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.


Regeringens arbete

Målet för regeringens insatser mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering. Området omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Andra frågor som är kopplade till detta område är åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande i en demokrati. Regeringen arbetar aktivt för principen om alla människors lika värde såväl i Sverige som i olika internationella sammanhang. Åtgärder genomförs bland annat inom ramen för jämställdhetspolitiken, integrationspolitiken och funktionshinderspolitiken.

Likes

Comments

en del finns som tycker sig ha rätt att anse och ställa kravet

vi är bara vänner
vi kommer aldrig bli något mer än vänner

på en gång utan att ha gett en chans till att lära känna ​
varann 

att göra en sån bedömning fatta ett sånt beslut utan att man vet hur en person är fungerar som
har för egenskaper förmågor mm att komma med erbjuda 

oftast (för det mesta alltid) grundar sig det på och handlar om något hos motparten man inte gillar uppskattar eller accepterar respekterar förstår sig på inte klarar av att visa hänsyn medkänsla omtanke till


tex hudfärgen
utseendet
någon gillar något som kräver utseendet hudfärgen
något som gör att man är annorlunda 

eller så 

oftast nämner man aldrig vad det är utan oftast jag vill inte såra dig du är inte min typ 
en bortförklaring som även den sårar och gör någon annan ledsen och känslan 
jaså jaha är det så det är jag duger inte är jag inte tillräckligt fin nog för dig
är jag inte uppskattad betyder inte jag något för dig 
det är lite småaktigt fegt då att påstå jo du är min vän men att säga så samtidigt som man är sårande strör salt i såren
och agerar och beter sig på ett sätt man är medveten om gör att man blir omtyckt samtidigt som man ger nobben kalla handen
pga något 
varför då ha en relation till eller med och vara vän med någon .. om man inte kan acceptera respektera någon annan och att den har känslor för en och samtidigt visa mer intresse framför den personen i någon annan som har det som en själv inte har 
och ställa kravet att du måste acceptera det här särskilt när man själv hävdar
något om sig som med agerandet handling och beteende bekräftar det motsatta än vad man säger 
om man inte klarar av att säga som det är 

jag är inte intresserad utav dig eller tycker om dig på det sättet pga ...

sanningen svider en kort stund men ett svek en lögn en bortförklaring någon ljuger en rakt upp i ansiktet
medans handling beteende och agerande bekräftar det motsatta gör ännu mer ont och allt för många gånger kan bli svårt att
glömma släppa när det erfaras gång på gång 

dvs = varför bete sig som och behandla någon annan på ett agerande sätt med ord handling man vet om eller borde vara medveten om sårar om man inte vill bli sårad själv 

ge och ta heter det ju men den som ger aldrig får tillbaka blir tömd och den som bara tar (tar emot) sitter där med en skuld en räkning att ge tillbaka som kan bli för mycket för jobbigt för tungt för svårt med att ge tillbaka 

och väljer därför en enkel lätt väg ut 


Likes

Comments

Utseendefixering är en sak men för en del innebär det även rasism vardagsrasism

för en person som inte har annan hudfärg är inte utseendefixering samma sak
för att för den personen spelar även rasism/vardagsrasism in i utseendefixeringen

då blir det en liten skillnad när det gäller utseendefixeringen och ska därför inte jämföras
hur som helst med någon som inte har annan hudfärg

för en person som ​som har annan hudfärg har det dubbla  dvs utseendefixering och rasism/vardagsrasism
och ska även förutom utseendefixeringen även vara uppmärksam på att bemötas dömas utifrån sin hudfärg 

det blir då en skillnad i utseendefixeringen mellan två personer som är olika 
till utseendet och hudfärgen 
även om man inte är eller skulle vara rasistisk av sig så kan handling och beteende bemötande
mot någon annan i sig vara det alltså vardags rasistisk 
om man behandlar beter sig agerar gör säger  på ett sätt emot någon som har annan hudfärg när det gäller
utseendefixering 

framför någon som inte har annan hudfärg  vilket i sig kan ha betydelse och relevans vid val utav sex kärlekspartner 
eller kk och vid uppvisande utav uppskattning betydelse värde att någon annan duger 

........

Likes

Comments

en person som kräver handling framför massa prat för att övertygas
gör det för att ​orden tappat betydelse värde relevans när det bara är massa snack skit snack undanflykter 
bortförklaringar feghet svek falskhet 

walk as u talk handla efter egna ord kräver moral ansvar omdöme sunt förnuft och empati hänsyn sympati
omtanke förståelse acceptans respekt och mod att våga stå upp för sina egna ord och handlingar 

handling ger mer än ord 

A Mans Deed Speak Louder Than Words For Him 

så tänk en gång till varför en person ställer krav och är så svår att övertyga med att bara snacka 
om något som någon annan erfarit är dumheter skit snack mm 

ord prat förlorar värde betydelse mening i någon annans öron om det gått allt för långt under lång tid och många
som säger samma saker utan att visa man har rätt och kan bekräfta med handling 

det är skillnad på att visa acceptans respekt hänsyn omtanke förståelse empati sympati medkänsla
med handling visa uppskattning betydelse att någon duger är värd något
och att visa det med bara ord  

Likes

Comments

​Sanning
rättvisa
moral
verklighet 

går inte alltid hand i hand 
men dom ingår alla i ett och samma hjul som snurrar runt 

tro inte på det du ser bara för att du kan se det med blotta ögat
tro på det du inte kan se som är det fördolda som ger motsatta små signaler tecken

believe what is not what u think or can see sometimes the most relevant things is the one u dont see at first or recognise
or understand because its so objective before your eyes 

Likes

Comments

innan man försöker övertyga om något som är skit snack utan att visa hänsyn till acceptera respektera att för någon annan är det skit snack tomma ord och sen ta sig frihet att bli irriterad sur och hävda "du lyssnar ju inte på mig" och fortsätta med att hävda sig själv "jag har också haft det svårt tuff jobbigt du vet inte vad jag har varit med om" dvs att lyfta upp sin egna smärta framför någon annans och kräva sympati hänsyn förståelse acceptans respekt framför någon annans med skit snack ställa krav att inte vara desperat kunna ta ett nej

använd sunt förnuft empati förståelse och tänkt efter ...

har jag blivit mobbad ?
har jag blivit sårad?
har jag fått nobben kalla handen?
har jag dömts ut kyligt hårt utav någon annan?
har jag fått höra insidan räknas det är så lätt finns någon för alla?
sex är inte allt eller det viktigaste?
har jag fått höra elaka saker som
du är så ful du är äcklig du är hemsk du kommer aldrig få någon ?
du kommer aldrig få en flickvän/pojkvän?
du kommer aldrig få knulla ?
har jag erfarit att andra utnyttjar att jag är ensam kåt slitit i min längtan
saknad eggat hetsat upp mig lämnat mig frustrerad utsvulten på närhet ömhet sex kärlek?
har jag haft lätt eller svårt att hitta någon för att jag själv inte har utseendet hudfärgen snyggheten kukstorleken
eller brösten rumpan för att duga passa betyda något vara värd en skans till att bli visad uppskattning eller inte ?

att nobba ge kalla handen på ett hårt dömande sätt och ställa krav på att acceptera respektera ett nej eller se tolka signalerna det är nej att säga att det inte är ok att vara desperat?
säga någon är oattraktiv i ens ögon inte attraherar ?
vilka signaler ger det till någon som fått höra elaka saker om sitt utseende
allt för många gånger någon som bär känslan inombords att man aldrig blir visar hänsyn omtanke förståelse
acceptans respekteras för den man är aldrig blir visad uppskattning att man duger betyder något är värd en chans

även fast man försöker se stark ut visa en bra sida utav sig visa framfötter intresse prioritering ...och sen sparkas ned
att göra det samtidigt som man ska dölja en inre smärta ett helvete ett lidande som gör ont

då är det att strö salt i såren på ett hårt dömande kyligt otacksamt själviskt egoistiskt sätt att behandla någon på ett otacksamt sårande sätt och säga något som sårar även om det inte är avsiktligt medvetet
när man ger nobben kalla handen beskyller anklagar någon för något och samtidigt lyfter upp sig själv ställer krav på något
man inte kan ge själv

hur skulle det kännas om man själv satt där och någon gjorde så emot mig !?

inte kunna ta ett nej inte kunna acceptera respektera ett nej lära sig tolka signalerna till ett nej ..
är svårt när det där lilla ordet missbrukats använts som strypkoppel ihop med feghet falskhet svek skit snack undanflykter bortförklaringar av andra som är själviska ytliga utseendefixerade egoistiskt dömande hård kall kylig otacksamt
som försöker hävda sig själv lyfta upp sig och ställa krav kräva något

hur tror man att det känns för någon som fått höra
insidan räknas finns någon för alla sex är inte allt eller det viktigaste det är så lätt
att säga så till någon som varit ensam i flera år pga att man mobbats sårats utnyttjat svikits bedragits fått höra massa skit snack
som aldrig blir visad att man duger som man är uppskattas för den man är är värd en chans till något för att man är den man är

varför är sex viktigt prioriterat och att det krävs handling i konkreta ordalag handla efter egna ord dvs walk as u talk ...
det är inte ett tvingande eller ett pressande jagande stressande krav utan handlar om att kunna ge tillbaka hålla sig själv till sina egna ord och använda omtanke medkänsla sympati acceptera respektera visa förståelse

då ska man inte beskylla någon för något om man aldrig varit där själv ..

vi har alla olika iakttagelser erfarenheter utav närhet kärlek sex ömhet mys relationer förhållanden pga yttre faktorer
som utseende skönhet snygghet hudfärg mm

och då är frågan är det rimligt att sånt ska styra valen av sex kärlekspartners relationer förhållanden när man själv sitter och säger såna saker som insidan .....mm

den person man säger så till kanske inte tycker det är så roligt att få höra sånt men aldrig bli visad handling
och tycker det är jobbigt få höra man är desperat inte kan ta ett nej

blunda tänk efter sätt dig själv i situationen hur hade du mått känt dig vilka sår skulle du ha haft inombords
vilka svårigheter tror du själv att du skulle ha en vacker dag och vilka odds vilka hinder har du emot dig som gör det svårare
för dig att hinna en bra lämplig flickvän/pojkvän eller kk som visar dig att du duger uppskattas betyder något är värd en chans
så väl som vilka krav hade du haft stående automatiskt på din motpart som grundar sig i det du varit med om erfarit krav som ställer höga krav på moral omtanke hänsyn förståelse empati sympati medkänsla acceptans respekt handling efter egna ord
krav som grundar sig i hur man mår inombords känner sig när man gång på gång erfarar samma saker men aldrig någon som visar med handling för att övertyga att du har fel och jag har rätt

och tänka på att den här personen jag dömer ut beskyller anklagar för något har en erfarenhet och iakttagelser som inte jag har
pga yttre faktorer och blivit behandlad på ett sätt pga det som inte jag varit med om och ska vara jävligt glad för


för vissa innebär kärlek närhet ömhet mys sex en otroligt underbar skön känsla av vällust välbehag för någon annan
kan det innebära smärta lidande skam ångest det gör ont skuldkänslor tårar psykisk ohälsa depression rädsla osäkerhet
otrygghet svårigheter med tilliten tryggheten förtroendet 

livet är inte rättvist men det som gör skillnad är hur man blir bemött behandlad som sätter spår inombords
skapar sår konsekvenser i ens mående utifrån yttre faktorer som redan är nämnda någon annans verklighet sanning erfarenheter iakttagelser är precis lika äkta viktiga riktiga som någon annans att nedvärdera förminska den medans man lyfter upp sig själv och sitt och kräva något man inte kan ge  

DET HÄR ÄR ATT STRÖ SALT I SÅREN HOS NÅGON ANNAN DÄR MAN SJÄLV SAKNAR OMTANKE HÄNSYN FÖRSTÅELSE ACCEPTANS RESPEKT MEDKÄNSLA EMPATI SYMPATI OCH ÄR FEG YTLIG UTSEENDEFIXERAD SJÄLVISK EGOISTISK 

........

Likes

Comments

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/BJ3o5v/daniella-jag-dodshotas-efter-min-medverkan-i-farmen

Herregud en farmen deltagare hånas dödshotas för en så liten sak som en glugg mellan tänderna ... det är ju sjuk :S

Stackars Daniella ...:( ...

människan blir bara dummare och dummare och mer ytlig utseendefixerad och samhället mer och mer
ytligt utseendefixerat skönhets idealiskt ...skrämmande

är det vad vi ska lära våra barn när dom växer upp insidan räknas men sen att sitta och klanka ned håna någon för den personens yttre faktorer utseendet för att någonting gör att man är annorlunda sticker ut är unik

en dag kommer det ha gått så pass långt att vi sitter alla där med trädockor där varje liten detalj är utskuren med kniv för att
det ska vara så perfekt idealiskt snyggt som möjligt

människan är
*ytlig
*självisk
*egoistisk
*empatilös
*utseendefixerad
*känslokall

vi har glömt bort det där med
*medkänsla
*hänsyn
*omtanke
*förståelse
*acceptans
*respekt
*sympati


hur kan man vara så FEG !!!! som människa och sitta anonymt och hacka på klanka ned dödshota kränka någon för utseendet så som en del gör ... för något så litet som tex en glugg mellan tänderna
ingen är någon skönhet vi föds alla olika till utseendet storleken kort tjock smal lång kraftig mullig u name it ....
det är så lågt medans den som blir påhoppad får sitt liv sitt mående förstört för att det finns idioter finns kräk

det här inlägget är för dig Daniella jag hoppas du står på dig och ber idioterna dra åt helvetet och pekar finger åt dom

Likes

Comments

enligt svensk lag har alla rätt till en rättvis rättegång ...

RÄTTSSÄKERHET

Att få sin sak rättsligt prövad på ett rättvist sätt och inom skälig tid är en mänsklig rättighet –

ändå drabbas tusentals människor i Sverige varje år av att deras fall fastnar i orimligt långa väntetider i rättsväsendet.

där man förespråkar "I ett rättssamhälle försöker man på olika sätt förhindra att oskyldiga blir dömda. Åklagare och poliser har ålagts en objektivitetsplikt som innebär att de även skall beakta sådana omständigheter som talar för den misstänkte. Väl i domstolen ska man ha höga krav på bevisningen och i tveksamma fall hellre ”fria än fälla”.


försvararen ska granska åklagares bevisning och se till att alla hypoteser tas med

domstolen ska garantera rättssäkerheten


Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer; i denna rättsordning ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt. I dess mest minimala betydelse innebär rättssäkerheten juridisk rättvisa.


MEN HUR !!! ska en domstol kunna garantera rättssäkerhet och skydda emot övergrepp ifrån samhälle korruption maktmissbruk tjänstefel medverkan främjande

när en myndighet tjänsteman dubbelmoraliskt med lagen bakom sig gör bedömningar fattar beslut överhuvudet på en person man struntar i motarbetar kör över dömer ut

inte tar på allvar inte prioriterar en person som har sämre chanser möjligheter för att bedömningar beslut vem som ska åtalas fällas eller frias har rätt till upprättelse ersättning skadestånd

vem som är eller bedöms som trovärdig pålitlig utifrån yttre faktorer normer samhällets sjuka ideal och värderingar där bevisläget är orättvist hårdare eller lättare

för den som samhället lagen prioriterar bryr sig om ser tror på litar på utifrån utseende hudfärg kön status klass position är det enklare med bevisläget där emot åt det andra hållet

den som är annorlunda utanför inte har utseendet annan hudfärg något som gör att man sticker ut har svårare att bli betrodd bli tagen på allvar bli sedd och får kämpa hårdare emot

kränkande diskriminerande orättvisa nedvärderande högre odds har felaktigt orättvist hårdare beviskrav på sig för att bli sedd bli betrodd bli tagen på allvar


nivå 1: män "svensk" kostym slips viktig position roll i samhället hög status

höginkomsttagare = vinnare i alla lägen yttre faktorer som utseendet

nivå 2: kvinnor/män normal arbetar klass städare på kontor eller så medelinkomsttagare

=vinnare eller förlorare 50/50 antingen vinner man eller så förlorar man det beror på motpartens

kön utseende hudfärg mm

nivå3: man el kvinna annorlunda utanför sticker ut annan hudfärg någon med diagnos eller ett handikapp

arbetslös eller förtidspensionär låg inkomst eller ingen inkomst alls = förlorare för att lagen samhället inte bryr sig inte prioriterar tar på allvar
där prioriteras ALLTID motpartens utseende hudfärg kön objektivitet motiv och anseende privat och samhällets i första hand


utseende hudfärg kön status position roll klass snygghet anseendet objektivitet fördomar rasism okunskap nedvärdering kränkning diskriminering

prioriteras utav rättsväsendet framför rättvisa integritet värde rättigheter

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2003/Nr-4-2003-Argang-69/Sa-avslojas-en-lognare/


https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2003/Nr-4-2003-Argang-69/Viktigt-att-inte-ga-pa-forsta-intrycket/


http://www.specialnest.se/lagstod/rattsprocessen-behover-anpassas-personer-med-npf


http://www.specialnest.se/liv-hem/samre-rattstrygghet-barn-med-npf


http://www.specialnest.se/forskning/barn-med-npf-blir-inte-trodda-i-ratten


http://www.specialnest.se/liv-hem/det-finns-sa-mycket-fordomar-om-oss-med-asperger


http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/ratten-att-inte-bli-diskriminerad


http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning


http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/

Likes

Comments