20 different questions

1. Om du fick välja att leva i en TV-serie, vilken skulle du välja att leva i då? 

Jag älskar Hawaii Five-O, jag älskar action och Hawaii, även fast jag aldrig varit dit, men det ser mysigt och härligt ut där. Karaktärerna är det heller inget fel på. Jag skulle gärna vara Steve McGarrets flickvän i serien.

2. Vad ville du bli när du blev stor, när du var liten?

Jag kommer inte ihåg vad jag ville bli när jag var riktigt liten, men när jag närmade mig 12 års åldern, så hade jag bara ett stort drömjobb. Jag ville bli en CIA agent​, drömmen blev tyvärr inte sann.

3. Vilken är din favoritdoft?

​Jag älskar havs doften, det är fräscht och det doftar natur. Men för att vara riktigt ärlig, så älskar jag också bensin doften. Jag vet att det kan vara farligt. Men varje gång jag fyller på bensin i bilen så drar jag in lukten.

4. Om du var en stenbumling, var skulle du vilja ligga still då?

​Jag skulle vilja ligga på det vackraste stället som finns, nära min familj.

5. Du får veta att jorden går under om tolv timmar, Vad gör du?

Först så skulle jag äta vad jag vill, för om jorden går under om 12 timmar, då vill man ju inte gå på någon diet. Efteråt så skulle jag umgås med min familj och göra det bästa av situationen.

6. Vad tror du skulle vara annorlunda i ditt liv, om du var av det motsatta könet?

​Allt skulle vara annorlunda, tror jag. Om jag skulle varit en kille när jag var 18 år, då skulle jag ha gått med i armén. Jag skulle ha varit där, tills jag blev högre uppsatt. Vem vet, kanske jag skulle ha blivit en CIA agent till sist. Haha.

7. Vad är ditt favorit verktyg?

​Hammaren. Jag älskar att hammra in spikar i trä, speciellt om jag bygger något.

8. Vad gör du om 10 år?

​Förhoppningsvis så har jag flera barn, är gift och bor i ett vackert hus. Jag hoppas att jag äntligen jobbar med det jag vill göra och är lycklig.

11. Hur skulle du reagera om du vann ca 108 560 000 €?

​Först skulle jag svimma, när jag vaknas så skulle jag se om det faktiskt var sant. Efteråt så skulle jag ge några miljoner till min familj, jag skulle också bjuda dem på en jorden runt resa. Jag skulle säkert vara panikslagen, eftersom det inte skulle minska på kontot, och så skulle jag vara rädd att någon skulle stjäla dom.

12. Vad tycker du om ordet hen?

Jag har inga problem med ordet hen. ​Det finns många som känner sig som en pojke, när dom är en flicka och tvärtom, så ordet hen är väl bra för dem att använda.

13.Vad är ditt bästa recept och varför, bak eller mat?

​Jag kan inte baka eller laga mat på egen hand, så jag tittar alltid på recept. Jag bakar hallon kladdkaka mycket, den är saftig och så ljuvligt gott. Receptet hittar ni här.

14. Vad tycker du om köttkonsumtion?

​Jag älskar kött, så länge de kommer från grisar eller kor. Så nej, jag har inte något emot köttkonsumtion.

15. Är du beroende av något?

​Well, alla vet ju att jag är beroende av choklad. Men jag är också beroende av musik och kläder. Sitter just nu och lyssnar på musik, på samma gång som jag bloggar.

16. Vilken musik triggar din nostalgiska sida mest och varför?

​Det är allt från lugna låtar, poppiga låtar, rock låtar till vanliga och gamla julsånger. Jag kan inte nämna en, för det beror bara på vilket humör jag är på, och vad jag känner, för den stunden.

17. Vad gör dig riktigt förbannad?

Mobbning, lögner och rykten. Jag hatar alla tre och önskar att alla skulle sluta med det, och bara vara vänliga mot varandra.

18. Har du något riktigt bra husmorstips?

Jag är ju ingen husmor, men jag har hört om vissa husmorstips som jag ännu inte testat, men är meningen att det skall funka. Om du vill göra snabba isbitar, så kan du använda kokt vatten, då tar det snabbare. Jag har också hört att ljusen brinner långsammare om du har dom i frysen några timmar före du använder dom.

19. Finns det någon reklam du tycker är riktigt bra?

​Nu så kommer jag att få hat från alla finländska hockey fans. Men jag älskar Head & Shoulders reklam som dom visar i Sveriges kanal TV4. Henrik Lundqvist har ju varit deras gullegris länge, men nu så har hans 40 minuter yngre tvillingbror kommit med i reklamen. Jag älskar dom två killarna, snygga och roliga. Jag hejar inte på Sverige i ishockey, men jag kan inget annat än älska dom två.

20. Är du lik dig nu, som du var när du var barn?

​Nej, jag är så mycket annorlunda nu, än när jag var liten. Jag har ändrat attityd, jag är inte längre den blyga och osäkra tjejen som alla ville mobba. Mitt utseende har också ändrats, jag har samma drag i ansiktet, men that's about it. Jag är glad att jag inte är den tjejen längre, för hon var osäker, svag, rädd, tystlåten, blyg, försiktig och tillbakadragen.


"1. If you could choose to live in a TV series, which would you choose to live in then?

I love Hawaii Five-O, I love action and Hawaii, although I've never been there, but it looks cozy and lovely out there. And there is also nothing wrong with the characters eather. I would love to be Steve McGarrets girlfriend in the series.

2. What did you want to be when you grew up, when you were little?

I don't remember what I wanted to be when I was really little, but as I approached 12 years old, I just had one big dream job. I wanted to be a CIA agent, the dream did unfortunately not come true.

3. What is your favorite smell?

I love the air from the sea, it's fresh and smells of nature. But to be honest, I do love the smell of gasoline. I know it can be dangerous. But every time I fill gasoline in my car, I sniff the smell into my nouse.

4. If you were a big rock, where would you like to lie still then?

I would like to be on the most beautiful place, that is close to my family.

5. You find out that the earth will go under in twelve hours, what will you do?

First, I would eat whatever I want, because if the Earth goes under in about 12 hours, then I would definitely not be on any diet. Afterwards, I would spend time with my family and make the best of the situation.

6. What do you think would be different in your life, if you were of the opposite sex?

Everything would be different, I think. If I would have been a boy when I was 18 years old, then I would have joined the army. I would have been there, until I got a higher ranking. Who knows, maybe I would have ended up as a CIA agent at last. Haha.

7. What is your favorite tool?

Hammer. I love to hammer iron nails into the wood, especially if I'm building something.

8. What will you do in 10 years?

Hopefully, I have several children, is married and lives in a beautiful house. I hope I can finally work with what I want to do and be happy.

11. How would you react if you won about $ 108,560,000?

First I would faint, when I would wake up, I would see if it was actually true. Afterwards, I would give a few millions to my family, I would also invite them on a trip around the world. I would certainly be paniced, because it wouldn't get any less on my account, and I would be afraid that someone would steal the money.

12. What do you think about the word hen? Hen is a new swedish word, we use it instead for he or she. It's for those who don't know if they are a boy or a girl.

I have no problem with the word hen. There are many people who feel like a boy, when they are a girl and vice versa, so the word hen is good for them to use.

13.What is your best recipes and why, pastry or food?

I can't bake or cook on my own, so I always watch a recipe. I bake raspberry mudcake a lot, it's juicy and so deliciously good. You can find the recipe here. It's in swedish.

14. What do you think about the meat consumption?

I love meat, as long as they come from pigs or cows. So no, I don't have anything against meat consumption.

15. Are you addicted to anything?

Well, everyone knows that I'm addicted to chocolate. But I'm also addicted to music and clothes. I'm sitting right now and listening to music at the same time as I blog.

16. What music triggers your nostalgic side the most and why?

It's everything from quiet music, pop music, rock music to common and old Christmas songs. I can't name one, it just depends on what mood I'm in, and what I feel, for the moment.

17. What makes you really angry?

Bullying, lies and rumors. I hate all three, and wish everyone would stop doing that, and just be kind to each other.

18. Do you have some really good housewife tips?

I'm not a housewife yet, but I have heard about some housewifetips, that I haven't tried yet, but the point is, that it should work. If you want to make quick ice cubes, you can use boiled water, then it takes faster. I have also heard that the candles burn slower if you have them in the freezer for a few hours before you use them.

19. Is there any commercials you think is really good?

Now I will get hatred from all the Finnish hockey fans. But I love the Head & Shoulders commercial that they show on the Swedish channel TV4. Henrik Lundqvist has been their golden boy for a long time, but now has his 40 minutes younger twin brother joined the commercial. I love those two guys, handsome and fun. I'm not cheering for Sweden in hockey, but I can't help but love these two guys.

20. Are you the same now, as you were when you were a child?

No, I'm so much different now, than when I was little. My attitude has changed, I'm no longer the shy and insecure girl that everyone wanted to bully. My look has changed, but I have the same features in my face, but that's about it.
I'm glad I'm not that girl anymore, because she was insecure, weak, afraid, silent, shy, careful and reclusive."

Gillar

Kommentarer

Instagram @anna.ahlskog