Tips på serier/filmer jag sett på senaste

Nu när man ska spendera mycket tid hemma med tanke på restriktionerna, blir det extra tid att kolla bra serier och filmer så det har jag givetvis gjort. Jag ÄLSKAR att kolla bra serier och filmer, och majoriteten av filmerna och serierna jag kollar på är på svenska. Under hösten och vintern i Sverige kommer alltid nya serier och filmer, och jag har sett flera av nyheterna men har fortfarande vissa serier kvar jag vill se, men som jag väntar att se tills alla avsnitt kommer ut. Men nu kör vi igång med dagens tips, som faktiskt är en hel del!

👻 Cryptid

Först ut idag är den svenska serien Cryptid, som finns att se på Viaplay. Kort handlar serien om att när flera oförklarliga händelser börjar ske i en liten småstad, måste en grupp gymnasieelever möta sina mörkaste rädslor för att övervinna en övernaturlig kraft som livnär sig på mänskligt elände. Serien består av 10 avsnitt, endast 20 minuter långa och det är en drama/thriller serie, och jag skulle säga att den är främst för ungdomar/unga vuxna. Den var inget wow wow wow, men klart värt att se och jag gillar att den är lite unik jämfört med många andra ungdomsserier.

🏒 Björnstad

En serie jag hade skyhöga förväntningar på är serien Björnstad som gjorts reklam för över ett halvår innan den släpptes på HBO. Björnstad handlar kort om hockeystjärnan Peter som återvänder till Björnstad för att bygga juniorlaget och säkra framtiden. Att bära hela stadens hopp på sina axlar är en tung börda för Björnstads pojkar och det blir startskottet till en våldsam handling som lämnar en flicka traumatiserad och en stad i kaos. Serien var bra, men den levde inte upp till de skyhöga förväntningarna jag hade. En nackdel var klart att serien bara bestod av 5 avsnitt som alla varade runt 1 timme, då storyn blev så himla kort. De flesta skådespelarna var inte heller så bra, bara några få vuxna höll måttet. Men trots allt, så var den värd att se, men jag hade högre förväntningar.

☀️ Paradise Hotel

Från en serie om hockey, till realityserien Paradise Hotel som jag ser på Viaplay, men som även finns att se gratis på Viafree. Säsongen pågår fortfarande, tror det är 4 veckor till final då avsnitt 25 släpptes igår. Denna serie är ju en realityserie deluxe, och kretsar både kring, kärlek, svek m.m och precis allt kan hända på Paradise Hotel. Har faktiskt haft ett långt uppehåll från Paradise Hotell på flera säsonger, men denna säsongen började jag kollade och jag gillar den skarpt. Tanja och Miki är helt klart mina favoriter so far, vilken/vilka är dina?

👩‍❤️‍👨 Ex on the beach Sverige

Mitt nästa tips är även det en realityserie, nämligen Ex on the beach Sverige som ni hittar på Dplay. Även den realityserien har jag haft ett uppehåll på fram tills förra säsongen och då förra säsongen var bra med mycket drama så hoppades jag att även denna säsong skulle vara lika bra. Tyvärr är den inte det, inte i alla fall so far vilket är tråkigt. Avsnittet som släpptes i Torsdags var i alla fall det bästa hittills (avsnitt 7), men denna säsong känns så lam tyvärr. Hoppas den blir bättre 🤞🏼

🕵🏼Beck - Undercover

I detta inlägget tipsar jag inte bara om bra serier jag sett den senaste tiden, utan även en film och det är Beck - Undercover. Dvs den nya Beckfilmen som finns att se på C More. Kort beskrivning om filmen är följande: En ung gängmedlem hittas mördad och Beck-gruppens utredning pekar mot ett knarknätverk. Klas Fredén har under lång tid haft nätverket under bevakning och Beck-gruppen, med Alex Beijer i spetsen, får på nåder arbeta parallellt med mordutredningen. Hon hamnar snart på kollisionskurs med Fredén, vilket gör att även Martin Beck, numera rotelchef, blir inblandad i fallet. Denna var så sjukt bra, en av mina favorit Beck-filmer helt klart. Så därför är jag så glad att det släpps en ny Beck-film detta året, samt två nya i början av nästa år.

🚨 Åreakuten

Hittade av en slump en serie på Viaplay som jag inte hört något alls om, vid namnet Åreakuten. Konstigt att den pratas så lite om enligt mig, med tanke på hur bra den är!! Kort handlar denna grymma serie om livräddarna i Åre, där varje dag en kamp, följ deras strävan att balansera vänskap, relationer och svåra beslut på liv och död. För landskapet må vara idylliskt, men vardagen är det sällan. Tyvärr har dem gått ut med att det bara blir en säsong, så tråkigt. Den bestod av mycket drama och action och liknande lite serien Syrror, som jag älskade där den visades. Men Åreakuten borde ni verkligen se, det är en sådan serie som passar alla målgrupper liksom.

💉 Syrror

Och på tal om serie Syrror, så var det precis den serien jag började se om i fredags på C MORE. Jag har sett om den flera gånger tidigare, då jag älskar den så sjukt mycket. Som jag sa liknande den lite Åreakuten, och kort och gott handlar den om: Ett sjukhusdrama där fyra sjuksköterskor på en akutmottagning i Stockholm står i centrum. Livet på sjukhuset kantas av dramatik, spänning och romantik när sjuksystrarna tillsammans med kollegor tampas med tuffa fall och trassliga privatliv. Syrror utspelar sig på akutmottagningen och traumaavdelningen på ett av Stockholms större sjukhus där man får lära känna sjuksystrarna Iris, Julia, Malin och Carina, både i arbetet på sjukhuset och i deras färgstarka privatliv. Den är så bra, och det finns två säsonger av serien om jag glömde nämna det.

Så nu har ni förhoppningvis något att se på kommande kvällar och regniga dagar framöver. Sex serier och en film har jag tipsat om idag, och har ni några andra tips på serier och filmer man borde se, så kommentera här nedan 👇🏼 Jag har funderat på att se den där Emily in Paris som så många pratar om, har någon av er sett den?

-

Now that you have to spend a lot of time at home considering the restrictions, it will be extra time to watch good series and movies, so of course I do that. I LOVE to watch good series and movies, and the majority of the movies and series I watch are in Swedish. During the autumn and winter in Sweden there are always new series and movies, and I have seen several of the news but still have some series left I want to see, but which I wait to see until all episodes come out. But now we start with today's tips, which are actually a lot!

👻 Cryptid

First out today is the Swedish series Cryptid, which can be seen on Viaplay. In short, the series is about when several unexplained events begin to take place in a small town, a group of high school students have to face their darkest fears in order to overcome a supernatural force that feeds on human misery. The series consists of 10 episodes, only 20 minutes long and it is a drama/thriller series, and I would say that it is mainly for young people/young adults. It was not a wow wow wow, but clearly worth seeing and I like that it is a bit unique compared to many other youth series.

🏒 Björnstad

One series I had sky-high expectations for is the Björnstad series, which was advertised for over six months before it was released on HBO. Björnstad is briefly about the hockey star Peter who returns to Björnstad to build the junior team and secure the future. Carrying the whole city's hope on their shoulders is a heavy burden for Björnstad's boys and it will be the starting shot for a violent act that leaves a girl traumatized and a city in chaos. The series was good, but it did not live up to the sky-high expectations I had. One downside was clearly that the series only consisted of 5 episodes that all lasted around 1 hour, as the story became so short. Most of the actors were not so good either, only a few adults held the measure. But after all, it was worth seeing, but I had higher expectations.

☀️ Paradise Hotel

From a series about hockey, to the reality series Paradise Hotel which I watch on Viaplay, but which can also be seen for free on Viafree. The season is still going on, I think it is 4 weeks until the final because episode 25 was released yesterday. This series is a reality series deluxe, and revolves around, love, betrayal, etc and just about anything can happen at Paradise Hotel. Have actually had a long break from Paradise Hotel for several seasons, but this season I started checking it out and I really like it. Tanja and Miki are definitely my favorites so far, which one (s) are yours?

👩‍❤️‍👨 Ex on the beach Sweden

My next tip is also a reality series, namely Ex on the beach Sweden which you will find on Dplay. I have also had a break from that reality series until last season and when last season was good with a lot of drama, I hoped that this season would be just as good. Unfortunately it is not, not at least so far which is sad. The episode that was released on Thursday was at least the best so far (episode 7), but this season feels so lame unfortunately. Hope it gets better 🤞🏼

🕵🏼 Beck - Undercover

In this post, I suggest not only good series I've seen lately, but also a movie and that's Beck - Undercover. That is, the new Beck film that can be seen on C More. Brief description of the film is as follows: A young gang member is found murdered and the Beck group's investigation points to a drug network. Klas Fredén has for a long time had the network under surveillance and the Beck group, led by Alex Beijer, is allowed to work in parallel with the murder investigation. She soon ends up on a collision course with Fredén, which means that Martin Beck, now Rotel manager, is also involved in the case. This one was so sick good, one of my favorite Beck movies by far. That's why I'm so happy that a new Beck film will be released this year, as well as two new ones at the beginning of next year.

🚨 Åreakuten

Found by chance a series on Viaplay that I have not heard anything at all about, called Åreakuten. Strange that it is talked about so little in my opinion, considering how good it is!! In short, this awesome series is about the lifeguards in Åre, where every day a struggle, follow their quest to balance friendships, relationships and difficult decisions on life and death. For the landscape may be idyllic, but everyday it is rare. Unfortunately, they have agreed that it will only be one season, so sad. It consisted of a lot of drama and action and a bit like the series Syrror, which I loved where it was shown. But you should really see Åreakuten, it is such a series that suits all target groups as well.

💉 Syrror

And speaking of the Syrror series, that was exactly the series I started watching in Friday on C MORE. I have seen it several times before, as I love it so much. As I said, similar to the little Åreakuten, and in short it is about: A hospital drama where four nurses in an emergency room in Stockholm are in the center. Life in the hospital is fraught with drama, suspense and romance when the nurses together with colleagues are faced with tough cases and tangled private life. Syrror take place in the emergency room and trauma ward at one of Stockholm's larger hospitals, where you get to know the nurses Iris, Julia, Malin and Carina, both in their work at the hospital and in their colorful private lives. It's so good, and there are two seasons of the series if I forgot to mention it.

So now you hopefully have something to see in the coming evenings and rainy days ahead. Six series and a movie I have recommend today, and do you have any other tips on series and movies I should watch, so comment then below 👇🏼 I have thought about seeing that Emily in Paris that so many people talk about, has anyone of you seen it?

#bestofnouw #nouwinfluencer #serie #serietips #serier #series #movie #film

  • Tips

Gillar

Kommentarer

elinamnebrink
elinamnebrink,

Vet inte om du gillar klyschiga serier??? Isåfall har jag tips på två serier som är sådär sköna att kolla på, behövs inte för mycket koncentration, lite feel-good sådär. Dash & Lilly och Emily in Paris på Netflix!! 😉

nouw.com/elinamnebrink
agnesvera
agnesvera,
Tack för bra tips, Emily in Paris har man hört mycket om så den ska jag definitivt se!
nouw.com/agnesvera