nyårslöften och mina mål 2020

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller annonslänkar - This post had adlinks

Kavaj - Blazer (liknande - similar) HERE // Tröja - Top HERE // Byxor - Pants HERE // Skor - Shoes HERE

Hej älsklingar! Hoppas allt är bra? Med mig är det eftersom att jag har helg nu, så skönt! Outfiten ovan hade jag på mig häromdagen och jag fick så många fina dm:s och komplimanger hur snygg denna outfit var, tack :) Häromdagen kom jag också på att tänka på vilka mål jag har för kommande året och satt och skrev ner de igår kväll vilket jag tror ni uppskattar. Än är ju inte året slut, men det är inte långt kvar på 2019 och därför tänkte jag prata lite om mina mål för 2020. Jag har aldrig nyårslöften som handlar om träning, kost osv utan jag har mål istället. Anledningen till att jag inte har löfte är för att definitionen av löfte är "(moraliskt bindande) förklaring att man säkert kommer att handla på visst sätt" och löfte måste man hålla medan mål är något man riktar mot istället. Om man inte skulle klara sitt mål har man ända gjort sitt bästa och varit väldigt nära att uppnå målet, eller hur?

Mål nummer ett under 2020 är först och främst att ta mitt körkort eftersom att jag fyller 18 år den 26 januari och jag vill såklart ta det så snabbt som möjligt efter att jag fyllt år. Men jag kommer ta den tid jag behöver och ta alla lektioner som jag behöver och det gör inget om det dröjer lite längre, så länge jag får det någon gång....men helst så fort som det går!

Ett annat mål är att jag ska starta eget företag efter jag fyllt 18 år och anledningen till det är för att det är massa mer jobb att starta ett företag innan man fyller 18 år än efter man fyllt 18 år. Jag har redan ett ärende och en handläggare på Skatteverket som hjälper mig och jag ska starta en enskild firma som är kopplad till bloggen och Instagram för att det ska underlätta när jag gör alla mina betalda samarbete. Detta ser jag fram emot men det är en lång process och därför inget jag stressar med nu.

Mitt tredje mål är att jag ska börja kontakta den organisationen som jag ska ha för att bli Au-pair och detta kommer jag göra efter jag tagit mitt körkort då körkort krävs för att bli Au-pair. Det är ju inte förrän 2021 när jag tagit studenten som jag ska vara Au-pair men jag vill vara ute i god tid, givetvis <3

Det sista målet är ett ekonomiskt mål, målet är att jag ska tjäna mer pengar än förra året trots att 2019 är mitt bästa år hittills rent ekonomiskt och karriärsmässigt. Jag skrev ett inlägg tidigare i somras om mitt ekonomiska mål som består av en summa jag har som jag vill uppnå innan 2023, det inlägget finns HÄR . För varje nytt år ska jag alltid tjäna mer pengar än året innan för det visar att jag jobbat hårt och utvecklas rent karriärsmässigt :)

Detta var mina fyra stora mål och jag insåg att alla mål är kopplade till min karriär, men jag tror ingen blir förvånad eftersom att jag har stora drömmar och mål inom mitt karriärsliv. Dessa målen har jag hittills kommit på men jag kommer ju också ha månadens mål som jag har varje månad. Kanske kommer jag komma på något mer mål och isåfall skriver jag såklart det här. Har ni något mål eller nyårslöfte?

//

Hello sweethearts! Hope all is well? With me it is because I have a weekend now, so nice! The outfit above I had a few days ago and I got so many nice dm's and compliments how nice this outfit was, thanks :) A few days ago, I also came to think about what goals I have for the coming year and sat down and wrote down last night which I think you appreciate. It is not the end of the year yet, but it is not far into 2019 and so I thought to talk a little about my goals for 2020. I never have New Year's promises that are about exercise, diet etc but I have goals instead. The reason I do not have a promise is because the definition of promise is "(morally binding) declaration that you will surely act in a certain way" and promise must be kept while goals are something you aim for instead. If you did not achieve your goal, you have already done your best and been very close to achieving the goal, right?

Goal number one in 2020 is first and foremost to take my driver's license since I turn 18, January 26 and I obviously want to take it as soon as possible after my birthday. But I will take the time I need and take all the lessons I need and it does not matter if it takes a little longer, as long as I get it sometime....but preferably as soon as possible!

Another goal is for me to start my own company after I turn 18, and the reason for that is because it is a lot more job to start a company before you turn 18 than after you turn 18. I already have a case and a lawyer at the Swedish Tax Agency that helps me and I will start a single company that is linked to the blog and Instagram to make it easier when I do all my paid collaborations. I look forward to this but it is a long process and therefore nothing I am stressing with now.

My third goal is for me to start contacting the organization that I need to become an Au-pair and this I will do after taking my driver's license as a driver's license is required to become an Au-pair. It is not until 2021 when I have taken the student that I should be the Au-pair but I want to be out in good time, of course <3

The last goal is an economic goal, the goal is that I will make more money than last year even though 2019 is my best year so far financially and career wise. I wrote a post earlier this summer about my financial goal which consists of a sum I have that I want to achieve before 2023, that post is HERE. For each new year, I will always make more money than the year before because it shows that I have worked hard and developed purely in terms of career :)

These were my four big goals and I realized that all goals are linked to my career, but I do not think anyone will be surprised because I have big dreams and goals in my career life. These goals I have so far come up with, but I will also have the month's goals that I have every month. Maybe I will come up with some more goals and then of course I write them heres. Do you have a goal or New Year's promis?

#bestofnouw #influencer #nouwinfluencer #kläder #modebloggare

Gillar

Kommentarer