Måste man plugga vidare?

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller annonslänkar - This post has adlinks

Jacka - Jacket HERE // T-shirt (liknande - similar) HERE // Byxor - Pants HERE // Skor - Shoes HERE // Väska - Bag (liknande - similar) HERE // Solglasögon - Sunglasses HERE // Hårband - Headband HERE

Vad tycker ni om denna outfit? Jag älskar den och länkar finns till alla plagg <3

What do you think about this outfit? I love it and all garments are linked <3

Måste jag plugga vidare? är en fråga som jag ställt till mina föräldrar många gånger då med jämna mellanrum får jag frågan ställd till mig vad jag ska plugga vidare till, efter gymnasiet. Och ärligt talat så tror jag inte att det bara är jag som får dessa frågor, utan jag vet att vi är så många, tjejer som killar som får frågor dagligen vad vi ska studera till efter gymnasiet. Och svarar man att man inte vet, så märker man direkt att många äldre människor kollar lite snett på en som att man liksom är dum i huvudet. Men om man svarar att man ska vara Au-pair eller säsonga på Cypern så är det inte heller rätt svar, för det är ju inte tillräckligt fint eller seriöst enligt dem. Och ärligt talat så hatar jag denna hetsen kring att man måste plugga vidare oavsett vad man ska jobba med sen. Fine om man till exempel ska bli läkare, då måste man ju plugga vidare men om man till exempel vill arbeta som influencer, lokalvårdare, entreprenör eller som butiksbiträde är ju kraven inte alls höga på att man ska ha utbildning och oftast finns det inga krav alls på utbildning.

Min pappa formulerade detta väldigt bra när han sa följande "Vi är skapta olika, vi är alla olika och vissa är skapta för att läsa i hela livet i princip och studera, medan andra är skapta som entreprenörer och är mer praktiskt lagda". Somliga älskar de praktiska ämnena som idrott och hemkunskap, medan andra älskar mattematiken och svenskalektionerna. Så kommer det alltid vara och så är det ju inte bara i grundskolan eller på gymnasiet, utan också efter. Och hur tråkigt och jobbigt hade det inte varit om man känt att man måste plugga och sen spenderat 5 år till i skolbänken med ångest varje dag då man gjort något som man egentligen inte vill innerst inne. Många tror liksom att man måste bli läkare för att känna att man lyckats i livet då det är ett topp-yrke osv, speciellt i dessa tider. Men kom ihåg att inget av sjukhusen hade fungerat utan städarna heller, det är ett precis lika viktigt yrke inom sjukvården, och där krävs ingen utbildning.

Många av de allra största entreprenörerna är inget högutbildat folk som gått många år i skolan efter gymnasiet, utan de är bra på entreprenörskap och har en bra business-mind vilket är inget man kan läsa sig till. Det sitter i blodet som min pappa också sa. Om man ska bli en bra kock handlar det inte bara om att kunna följa ett recept, man måste ha talang från första början vilket inget är något man bara kan läsa sig till. Och trots att jag bara är 18 år gammal har jag varit i arbetslivet länge och jobbat på många olika jobb, och inte en enda gång har de bett att få kolla på mina betyg (hade de gjort det hade det varit plus i kanten då jag har toppbetyg), utan de har fokuserat på den sociala biten istället och hur man fungerar faktiskt irl, inte bara på ett prov.

Det viktigaste handlar faktiskt om att trivas med det man gör och gå in helhjärtat. Vi har olika drömjobb, där vissas dröm är att sitta i kassan på sin lokala ICA medan andra har en dröm att bygga ett stor imperium i USA. Och det är okej, det är okej att alla har olika viljor och planer. För hur tråkigt hade det inte varit om alla hade velat jobba som läkare, eller om alla hade velat jobba som lokalvårdare. Först och främst hade ju inte samhället fungerat överhuvudtaget och sen hade det varit så tråkigt att leva i ett sånt samhälle. Mångfald och variation är ju så otroligt viktigt och därför skulle jag aldrig döma en människa som är läkare på karolinska, men inte heller om den jobbar som städare på Väla. Och jag hoppas att alla människor skulle känna likadant så att denna hets kring att man måste plugga vidare efter gymnasiet för att lyckas, skulle försvinna för gott. För jag är inte en av dem som kommer vilja spendera massor med år i skolan (max 1-2 år) efter gymnasiet, men samtidigt har jag full respekt för min vän som vill studera till läkare och min andra vän som vill studera till journalist. För vi alla är olika, och olika är bra. Det viktigaste av allt är ju att man går sin egna väg, inte vad ens föräldrar, sina släktingar eller vänner tycker och tänker, utan man ska fråga sig själv: Vad vill jag göra? och sen ska man agera utefter det. Och det är okej att inte veta vad man vill göra, då får man prova sig fram tills den dagen man hittar sitt drömyrke. För vissa kanske det aldrig händer, man kanske alltid strävar efter mer, men för många inträffar den dagen för eller senare.

Sammanfattningsvis menar jag inte med detta inlägget att jag inte tycker att man ska plugga vidare efter gymnasiet, utan jag menar att det ska vara okej att inte plugga vidare efter gymnasiet om man inte vill sitta i skolbänken mer. Det ska inte samhället eller normerna bestämma, utan det är ett eget val som man själv ska få göra. Och såklart ska man ju plugga vidare om man vill det och tycker det är roligt, då är det ju bara att köra på liksom :) Innan jag avslutar vill jag poängtera att detta endast är mina åsikter, tankar och värderingar och jag menar inte att alla ska tycka precis som mig, det är helt okej att tycka olika. Det är ju min blogg = mina åsikter, eller hur? Detta blev ett långt inlägg, men så får det bli ibland 😂

//

Do I have to study efter? is a question that I have asked my parents many times then at regular intervals I get the question asked me what to study, after high school. And honestly, I don't think it's just me who gets these questions, without I know we are so many, girls and guys who get questions daily what we should study to after high school. And if you answer that you don't know, you immediately notice that many older people look a little obliquely at one as if you are stupid in the head. But if you answer that you should be Au-pair or be a season in Cyprus, that isn't the right answer either, because it's not good enough or serious according to them. And frankly, I hate this fervor around having to study in regardless of what to work with later. Fine if, for example, you want to become a doctor, then you have to study further, but if you want to work, for example, as an influencer, cleaner, entrepreneur or as a shop assistant, the requirements are not at all high that you should have education and usually there are no requirements at all on education.

My dad formulated this very well when he said the following: "We are created different, we are all different and some are created to read in principle and study throughout life, while others are created as entrepreneurs and are more practical laid". Some love the practical subjects like sports and home economics, while others love the math and Swedish lessons. This will always be the case, and so it's not just in elementary school or high school, but also after. And how boring and hard it would have been if you felt that you had to study and then spent 5 more years in the school bench with anxiety every day because you did something that you really didn't want to do. Many people also think that you have to become a doctor to feel that you have succeeded in life when it is a top profession etc, especially during these times. But remember that none of the hospitals had worked without the cleaners either, it's an equally important occupation in healthcare, and there is no education required.

Many of the biggest entrepreneurs are not highly educated people who have spent many years in school after high school, but they are good at entrepreneurship and have a good business mind, which is not something you can read to get. It's in the blood, as my dad also said. If you want to become a good chef, it's not just about being able to follow a recipe, you have to have talent from the beginning, which is not something you can read. And even though I am only 18 years old, I have been in working life for a long time and worked on many different jobs, and not once have they asked to check my grades (had they done that would have been a plus in the edge because I have top grade), but they have focused on the social part instead and how to actually work irl, not just on a test.

In fact, the most important thing is to be happy with what you do and go into it wholeheartedly. We have different dream jobs, where some dream is to sit in the checkout at their local ICA shop while others have a dream to build a large empire in the U.S. And it's okay, it's okay that everyone has different thoughts and plans. For how boring it would have been if everyone had wanted to work as a doctor, or if everyone had wanted to work as a cleaner. First of all, society had not worked at all and then it would have been so boring to live in such a society. Diversity and variety are so incredibly important and that is why I would never judge a person who is a doctor at Karolinska, but also not if he/she works as a cleaner at Väla. And I hope that all people would feel the same way so that this heat around having to study after high school in order to succeed would disappear for good. Because I am not one of those who will want to spend lots of years (maximum 1-2 years) in school after high school, but at the same time I have full respect for my friend who wants to study to a doctor and my other friend who wants to study to a journalist. Because we are all different, and different is good. The most important thing of all is that you go your own way, not what your parents, relatives or friends think and thought, without you have to ask yourself: What do I want to do? and then you should act along it. And it's okay to not know what you want to do, then you have to try it out until the day you find your dream job. For some it may never happen, one may always strive for more, but for many it happens a day, before or later.

In summary, I don't mean by this post that I don't think that you should continue after high school, but I think that it should be okay not to continue after high school if you do not want to sit in the school bench anymore. It should not be decided by society or the norms, instead it should be your own choice to make. And of course you should go ahead if you want it and think it's fun, then it's just to go on like :) Before I finish I want to point out that these are only my opinions, thoughts and values ​​and I don't mean that everyone should think exactly like me, it's totally okay to think different. This is my blog = my opinions, right? This was a long post, but sometimes it may be like this 😂

#bestofnouw #nouwinfluencer #personligt #personligblogg #personlig #personligblogger #personligblog #personal #plugga #tankar #tankarochfunderingar

Gillar

Kommentarer