Hur får man bort sötsuget och vad äter jag egentligen?

Häromdagen åt vi sushi här hemma och jag kom att tänka på mina matval och varför mitt sötsug försvann. När människor frågar mig vad som är mitt favoritgodis eller vilken läsk vill du ha? Så svarar jag, jag äter inte det och genast haglar fördomarna in: Har du ätstörning? "Så tråkig du är som bara äter nyttigt" osv osv. Sedan midsommar 2018, alltså för drygt 1,5 år sedan kände jag att det fick vara nog med ångest på grund av dåliga matval. För att förstå varför jag valde att ta beslutet att sluta äta sötsaker måste jag gå tillbaka i tiden....

Jag har aldrig haft en typisk ätstörning, varken anorexia eller bulimi utan endast haft problem med hetsätning i perioder. Hemma har vi aldrig haft mängder av onyttigheter, varken glass, godis, chips, läsk, kakor osv utan det har alltid varit begränsad mängd och endast på helgen. Eftersom att jag åt sötsaker så sällan, blev det att varje gång jag var bortbjuden, vilket alltid varit mer eller mindre varje helg så åt jag "ikapp" allt jag missat skulle man kunna säga. Jag mådde bra när jag inte åt sötsaker, men så fort jag var bortbjuden och hetsåt kommer ångesten tillbaka. Min hjärna bestod av negativa tankar, min mage blev större då jag gick upp i vikt och antalet finnar i ansiktet blev fler. Efter midsommarhelgen 2018 fick det vara stopp och tanken på att sluta äta sötsaker hade funnits länge, men jag hade aldrig tagit tag i det på riktigt då jag inte trodde att jag skulle fixa att vara utan. En utlösande faktor, eller sista droppen skulle man kunna säga var nog att Felicia, när vi var i Göteborg dagen efter midsommar, sa att hon inte åt godis. Sagt och gjort, den 26 juni 2018 bestämde jag mig för att testa på att avstå från all form av godis, kakor och chips eftersom det var de tre värsta fällorna för mig. För godis, kakor och chips är det lättaste att hetsäta, till skillnad från glass och popcorn. Men bara någon månad senare slutade jag även med alla andra sötsaker, popcorn, glass m.m och sedan dess har jag inte ens smakat en enda godisbit, ätit en glass, smakat en popcorn eller ätit en kaka. Inte en enda gång, varken på julen, mina födelsedagar eller vid högtider. Och det är jag stolt över, riktigt stolt över!

I slutet av sommaren, sommaren förra året, 2019 kände jag mig trött på kött och kyckling. Så jag bestämde mig för att även sluta äta det och idag känner jag mig så fräsch genom att äta en kost som nästan bara kommer från växtriket, och sen äter jag fisk ibland. Att jag klarat att avstå allt detta och inte fallit tillbaka handlar mycket om självdisciplin, utan självdisciplin hade jag aldrig klarat att avstå från allt detta. En annan viktig faktor är att det är mitt egna val och att jag inte satt något förbud, endast mål att jag inte ska äta dessa grejer. Jag har aldrig sagt att jag haft godisförbud eller sockerförbud eftersom att det inte är något förbud jag har. Jag bestämde mig för att sluta, för att se hur länge jag kunde klara mig utan grejerna och det har ju gått över förväntan. Om jag hade sagt till mina föräldrar, "Jag vill ha godisförbud i ett år, kan jag då få 7 000 kronor eller en ny mobil" så hade de troligtvis sagt ja. Men jag vill inte att det skulle vara något tvång och därför ville jag inte heller ha belöning i form av pengar eller en ny mobil. För jag vet att efter ett år när jag klarat förbudet, så hade risken varit stor att jag fallit tillbaka i samma dåliga mönster för då är förbudet över.

Som jag nämnde i början av inlägget så försvann mitt sötsug enormt fort och idag har jag inte varit sötsugen på snart två år. Sötsuget försvinner ju när kroppen aldrig får sötsaker i sig. Jag kan inte minnas senaste gången som jag hade ångest över maten och jag har inte känt mig "äckligt" mätt sen sommaren för snart två år sedan. Jag unnar mig en alkoholfri cider en gång i månaden och jag äter vitt bröd när jag vill. Jag smakar på pizza och pommes en gång om året och JAG MÅR BRA och det är ju det viktigaste av allt. När jag gick på grundskolan var det en kille i min klass som åt mer sötsaker än någon annan varje dag och ändå var hann super-smal (bra ämnesomsättning) och mådde toppenbra. Våra kroppar och hjärnor är olika och därför kan ingen människa säga till en annan människa vad hen ska äta eller inte inte äta. Att lyssna på kroppen och hjärnan är det viktigaste av allt och jag uppmanar inte på något sätt att människor ska sluta äta sötsaker bara för att jag inte äter det eller sluta äta kyckling och kött bara för att jag inte äter det. Såklart kan man vara överens om att sötsaker och kött i för stora mängder inte är bra för varken en själv eller för naturen, men det behöver ju inte innebära att man måste utesluta det ur sin kost totalt.

Variation är nyckeln, jag äter 80/20 ungefär, dvs 80% nyttigt och 20% lite mindre hälsosamt såsom bröd, pasta m.m. Jag älskar mat så mycket, men alla dagar i veckan föredrar jag en god och fräsch sallad framför en "svettig" halloumi burgare. Gillar ni när jag skriver om mat, är det något jag ska fortsätta med? Jag tycker i alla fall det är så roligt att få dela med mig av mina tankar och mina erfarenheter.

"One can not think well, love well, sleep well, if one has not dined well"

//

A few days ago, we ate sushi here at home and I came to think about my food choices and why my sugar addiction disappeared. When people ask me what is my favorite candy or what kind of soda do you want? So I answer, I do not eat it and immediately the prejudice hails in: Do you have eating disorders? "How boring you are that just eat healthy" etc etc. Since midsummer 2018, ie just over 1.5 years ago, I felt that it was enough with anxiety due to poor food choices. To understand why I chose to stop eating sweets, I have to go back in time ....

I have never had a typical eating disorder, neither anorexia nor bulimia, only had problems with binge eating for periods. At home we have never had lots of unhealthy food, neither ice cream, sweets, chips, soft drinks, cookies etc, there has always been a limited amount and only on the weekend. Since I ate sweets so infrequently, every time I was invited somewhere, which was always more or less every weekend, I "ate" everything I missed you could say. I felt good when I did not eat sweets, but as soon as I was invited and the binge eating and the anxiety returned. My brain consisted of negative thoughts, my stomach got bigger as I gained weight and the number of pimples on my face became more. After midsummer weekend 2018 it had to be a stop and the thought of stopping eating sweets had been around for a long time, but I had never really grabbed it because I did not think I would fix it to be without. One trigger, or the last drop you could say, was probably that Felicia, when we were in Gothenburg the day after midsummer, she said that she did not eat sweets. Having said that, on June 26, 2018, I decided to test to refrain from all kinds of sweets, cakes and chips as these were the three worst traps for me. For sweets, cakes and chips, the easiest thing to do is to binge eating, unlike ice cream and popcorn. But just a month later, I also ended up with all other sweets, popcorn, ice cream, and since then I have not even tasted a single candy, eaten an ice cream, tasted a popcorn or eaten a cake. Not once, neither on Christmas, my birthdays, nor on holidays. And I am proud of it, really proud of it!

At the end of summer, summer last year, 2019, I felt tired of meat and chicken. So I decided to also stop eating it and today I feel so fresh by eating a diet that almost only comes from the plant kingdom, and then I sometimes eat fish. That I have been able to relinquish all this and have not fallen back is very much about self-discipline, but self-discipline I had never been able to refrain from all this. Another important factor is that it is my own choice and that I did not set a ban, only goal that I should not eat these things. I never said that I had a candy ban or a sugar ban because there is no ban I have. I decided to quit, to see how long I could manage without the stuff and it has exceeded my expectations. If I had said to my parents, "I want a candy ban for a year, I can then get SEK 7,000 or a new mobile", they probably would have said yes. But I do not want it to be any coercion and so I also did not want a reward in the form of money or a new mobile. Because I know that after a year when I passed the ban, the risk would have been great that I had fallen back into the same bad pattern because then the ban is over.

As I mentioned at the beginning of the post, my sweet addiction disappeared tremendously quickly and today I have not been sweet for almost two years. After all, the suction goes away when the body never gets sweets in it. I can not remember the last time I had anxiety about the food and I have not felt "disgusting" measured since the summer almost two years ago. I treat myself to an alcohol-free cider once a month and I eat white bread whenever I want. I taste pizza and french fries once a year and I FEEL good and that is the most important of all. When I went to elementary school there was a guy in my class who ate more sweets than anyone else every day and yet he was super-slim (good metabolism) and felt super good. Our bodies and brains are different and therefore no human being can tell another human being what to eat or not to eat. Listening to the body and brain is the most important thing of all and I do not in any way urge people to stop eating sweets just because I do not eat it or stop eating chicken and meat just because I do not eat it. Of course, you can agree that sweets and meats in excessive quantities are not good for either yourself or nature, but that does not necessarily mean that you have to exclude it from your diet altogether.

Variation is the key, I eat about 80/20, ie 80% useful and 20% a little less healthy such as bread, pasta and more. I love food so much, but every day of the week I prefer a good and fresh salad over a "sweaty" halloumi burger. Do you like when I write about food, is it something I should continue with? I like anyway it is so fun to share my thoughts and experiences with me.

"One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well"

#bestofnouw #nouwinfluencer #mat #food

Gillar

Kommentarer