En fruktansvärd dag som jag inte vill uppleva igen

Personligt / Personalize

Så fina blommor / So beautiful flowers 💐

Denna dagen blev verkligen inte som jag tänkt eller föreställt mig, utan den blev fruktansvärd pga av ett enda knapptryck. Igår hade jag lovat mina föräldrar att spendera denna dag med dem då vi behövde fixa en hel del inför både studenten och massa annat. Vi åkte till tippen i förmiddags, åkte hem och lastade grejer, körde nästan 10 mil och stannade och åt på McDonalds (nästan 1,5 år sedan jag åt där sist) och det var inga som helst problem. Efter lunchen åkte vi någon mil till och det var där, mitt ute i ingenstans som problemet händer. Min mamma låser in vår bil nyckel i bilen där alla våra mobiler, plånbok, nycklar osv var och vi var på en gård där en av min pappas vänner bor men de var inte hemma. Så vi kunde inte göra någonting utan stod där helt handlingsförlamad och visste inte vad vi skulle göra. För vi kunde inte gå någonstans, för vi var verkligen ute i mitt ingenstans och vi kunde ju inte ringa någon heller. Där och då var det enda alternativet att slå in rutan och betala en extrem dyr summa för en ny ruta (försäkringen hade ej betalt det), men 1 h senare kommer han min pappa känner hem, och vi får låna hans mobil för att ringa. Så vi ringde närmsta service som låg ett par mil bort och dem kunde inte hjälpa oss, men hänvisade till ett annat företag som låg typ ytterligare 1 h bort och som vi fick ringa till. Dem sa att det inte var säkert att de kunde hjälpas oss, men de skulle skicka en bil i alla fall som kom 1 h senare och det skulle kosta oss mycket, men inte alls lika mycket som vi fått betala om vi behövt för en nu ruta så det var värt en chansning.

En timme senare kom en kille och låste upp bilen åt oss och ingen blev gladare än oss för att det funkade. Däremot var jag helt förstörd efteråt eftersom jag dels fått solsting då vi satt ute i värmen i flera timmar och väntade - UTAN dryck och snacks För vi alla hade med oss energidrycker och vatten som stod i framrutan och som vi precis öppnat innan vi blev utelåsta. Så vår energinivå var ju brutalt låg så vi svängde in på första bästa mack efter och köpte både dryck och de andra köpte glass. Är tyvärr fortfarande nu ikväll ganska förstörd och helt slut efter idag, så imorgon får det bli en lugn dag för att återhämta mig.

Det kanske låter mindre jobbigare än det var, men det var verkligen fruktansvärt. Vi kunde inte göra någonting och vi blev ute låsta för min mamma råkade trycka på knappen längst ner på bil nyckeln istället för mitten knappen. Ett så litet fel, som blev så stort och dyrt - då det tyvärr inte går på försäkringen eller självrisk. Nej detta är inte jag någonsin vill uppleva igen, och som tur är var vi tre personer och ingen av oss var själv som tur var.

Jag hoppas ni har haft en betydligt bättre dag än vad jag haft, kram!

---

This day really did not turn out as I had imagined, it became terrible due to a single push of a button. Yesterday I had promised my parents to spend this day with them as we needed to fix a lot to the student and lots of other things. We went to the dump this morning, went home and fixed stuff, drove almost 100 km and stopped and ate at McDonalds (almost 1.5 years since I last ate there) and there were no problems at all. After lunch we went a few more miles and it was there, in the middle of nowhere that the problem happens. My mother locks our car key in the car where all our cell phones, wallets, keys, etc. were and we were on a farm where one of my dad's friends lives but they were not home. So we could not do anything but stood there completely paralyzed and did not know what to do. Because we could not go anywhere, because we were really out in the middle of nowhere and we could not call anyone either. The only option was to cross the window and pay an extremely expensive sum for a new one (the insurance had not paid for it), but 1 hour later he comes home my dad knows, and we have to borrow his mobile to call. So we called the nearest service which was a couple of miles away and they could not help us, but referred to another company which was another 1 hour away and which we had to call. They said that it was not certain that they could help us, but they would send a car in any case that came 1 hour later and it would cost us a lot, but not as much as we had to pay if we needed for a now window so it was worth a chance.

An hour later a guy came and unlocked the car for us and no one was happier than us because it worked. However, I was completely devastated afterwards because I got sunburn when we sat out in the heat for several hours and waited - WITHOUT drinks and snacks Because we all had with us energy drinks and water that was in the windshield and which we just opened before we were locked out. So our energy level was brutally low so we turned into the first best gas station after and bought both drinks and the others bought ice cream. Is unfortunately still tonight pretty ruined and completely finished after today, so tomorrow will be a quiet day to recover me.

It may sound less laborious than it was, but it was really awful. We could not do anything and we were locked out because my mother happened to press the button at the bottom of the car key instead of the middle button. Such a small mistake, which became so big and expensive - as it unfortunately does not go on the insurance or deductible. No this is not what I ever want to experience again, and luckily we were three people and none of us were ourselves.

I hope you had a much better day than I had, hugs!

#bestofnouw #nouwinfluencer

Gillar