Att investera i aktier och fonder

Innehåller affiliate-länkar

Inlägget innehåller reklamlänkar - This post has adlinks

Jacka - Jacket HERE / Tröja - Top HERE / Tights HERE / Strumpor - Socks HERE / Skor - Sneakers HERE / Diadem HERE / Örhänge - Earrings HERE

Något jag älskar är pengar, och nej det är inte konstigt att säga så enligt mig. Jag tror inte att man någonsin kan ha för mycket pengar, i min värld finns det inget som heter så. Och det tror jag man kan dra en koppling till att jag aldrig är nöjd, oavsett vad det gäller då jag alltid anser att det kan bli ännu bättre, att man förtjänar ännu bättre osv. Tyvärr är pengar något som gör många människor avundsjuka, men jag är ju en av de få människor som ALDRIG är avundsjuka, vad det än gäller. I min närmaste krets och omgivning är det flera, både män och kvinnor i olika åldrar som är ekonomiskt oberoende, men det gör mig inte avundsjuk, tvärtom det gör mig ännu mer motiverade till att tjäna ännu mer pengar och bli ännu rikare.

Ämnet pengar finns det så otroligt mycket att säga om, men idag tänkte jag faktiskt fokusera på investeringar och vad jag investerar mina pengar i. Sedan dagen jag föddes sa mina föräldrar till vår omgivning att: Agnes behöver inte fler leksaker/kläder, det är bättre att hon får ekonomiska bidrag till framtiden. Och 18 år senare så vill jag verkligen tacka mina fantastiska föräldrar, som inte är särskilt skolsmarta (framförallt inte baba), men som däremot är j*vligt streetsmarta, för att ni började investera till mig sedan dagen jag föddes. Tack, tack, tack! De senaste åren har jag däremot själv investerat mer och mer, men jag får alltid tips och rekommendationer av mina förädlar då framförallt baba är väldigt kunnig när det kommer till just aktier och fonder vilket är de två sakerna jag investerar i. Däremot vill jag inom bara ett par år börjar investera i bostäder, då jag jag tror jag skulle tjäna på detta på långsikt.

Alltid när det kommer till investeringar så tänker jag långsiktigt endast, med andra ord investerar jag i mer stabila bolag som ligger på en jämn nivå, inte som går upp jättemycket och sen går ner jättemycket. Dessutom investerar jag i princip bara i bolag som jag vet var det är för några, och bolag som är så pass stora, att om de skulle gå i konkurs skulle hela Sverige i princip gå i konkurs. Jag kommer inte sälja mina aktier nu, och det är kanske om 20-40 år minst och därför ser jag mina aktier och fonder som ett säkert kort.

När jag köper aktier så köper jag inte alla pengar jag har i ett bolag utan jag spridet ut det över flera bolag, för att det blir säkrare då. Och när jag loggar in med jämna mellanrum, så kollar jag inte på hur det går för varje bolag i sig själv, utan jag kollar som en helhet. Nu i denna tid så går det ju inte lika bra för mina aktier/fonder som det gjorde för ett halvår sedan, men fortfarande går det bra för mig som helhet och jag ligger plus med en stor marginal.

Just i dessa tider när det ekonomin är "dålig" i världen, så är det ju smart att faktiskt investera enligt mig och därför har jag investerat en rejäl summa för ett par veckor sedan. Dock skulle jag aldrig rekommendera något bolag att investera i, då det är upp till var och en, därför väljer jag att inte berätta för människor vilka bolag jag investerar i. Det finns ju aldrig någon garanti, och därför vill jag inte känna någon skuld/skam för att jag tipsat om något bolag.

Största skillnaden enligt mig, mellan att investera i aktier och fonder, är att fonder är tryggare (oftast) men de ger ingen utdelning som aktier gör. Aktier däremot får man utdelning varje år på cirka 1,5% och uppåt, men det är också lite osäkrare då det inte är lika stabilt. Men min rekommendation är att man "blandar" sitt sparande, alltså att man både investeringar i aktier och fonder, men det är bara min åsikt.

Jag tycker detta är så himla intressant att skriva om, och jag hoppas ni tyckte det var intressant att läsa. Om ni vill så skriver jag gärna mer om detta framöver, och har ni någon/några idéer är det bara att lämna en kommentar. Pengar är för många ett svårt ämne att prata om, men eftersom pengar är det minsta problemet i mitt liv så är jag väldigt öppen att berätta om pengar och investeringar. Dock skulle jag aldrig någonsin tala om för någon hur mycket pengar jag har på mina olika konton, det vet bara jag och mina föräldrar och så ska det fortsätta vara. Om ni har någon fråga är det alltid bara att höra av er, så svarar jag så fort jag har möjlighet!

//

Something I love is money, and no it's not strange to say so in my opinion. I don't think you can ever have too much money, in my world there is nothing called that. And I think that you can make a connection that I am never satisfied, no matter what it's because I always think it can be even better, that you deserve even better and so on. Unfortunately, money is something that makes many people jealous, but I am one of the few people who is NEVER jealous, whatever. In my immediate circle and surroundings, many, both men and women of different ages, are financially independent, but that doesn't make me jealous, on the contrary it makes me even more motivated to earn even more money and become even richer.

The subject of money has so much to say about it, but today I was actually focusing on investing and what I put my money into. Since the day I was born, my parents told our friends/families that: Agnes doesn't need any more toys/clothes, it's better that she receives financial contributions for the future. And 18 years later, I really want to thank my fantastic parents, who are not very school smart (especially not baba), but who, on the other hand, are so streetsmart, for they started investing to me since the day I was born. Thanks thanks thanks! In recent years, on the other hand, I have invested more and more myself, but I always get tips and recommendations from my parents, especially when baba is very knowledgeable when it comes to shares and funds, which is the two things I invest in. In the future, about a couple of years, I will start investing in housing, because I think I would benefit from this in the long term.

Always when it comes to investments, I only think long term, in other words I invest in more stable companies that are at an even level, not that go up the lot and then go down the lot. In addition, I basically only invest in companies that I know are there for some, and companies that are so large that if they went bankrupt, the whole of Sweden would basically go bankrupt. I will not sell my shares now, and it may be at least 20-40 years and therefore I see my shares and funds as a safe card.

When I buy shares, I don't buy all the money I have in one company, but I spread it out over several companies, to make it safer then. And when I log in on a regular basis, I don't check how each company is doing, instead I check as a whole. Now this time is not as good for my shares/funds as it did six months ago, but still it's good for me as a whole and I am plus with a large margin.

At these times when the economy is "bad" in the world, it's smart to actually invest in my opinion and therefore I have invested a substantial sum a few weeks ago. However, I would never recommend any company to invest in, as it's up to each, therefore I choose not to tell people which companies I invest in. There is never any guarantee, and therefore I don't want to feel any debt/shame because I was recommend about some company.

The biggest difference in my opinion, between investing in shares and funds, is that funds are safer (usually) but they don't pay any dividends that shares make. Shares, on the other hand, receive a dividend of around 1.5% every year and upwards, but it's also a bit uncertain as it's not as stable. But my recommendation is that you "mix" your savings, ie you invest in shares and funds, but that's just my opinion.

I think this is so very interesting to write about, and I hope you thought it was interesting to read. If you want, I would be happy to write more about this in the future, and if you have any/some ideas, just leave a comment. For many, money is a difficult topic to talk about, but since money is the smallest problem in my life, I am very open to talk about money and investment. However, I would never ever tell anyone how much money I have in my various accounts, that only me and my parents know and so it should continue to be. If you have any question, it is always just to write to me, and I will answer as soon as I have the opportunity!

#bestofnouw #nouwinfluencer #aktier #aktiesnack #fonder #investering #invest #investering #investera #ekonomi #ekonomisk #ekonomi #ekonomiskfrihet #ekonomiskt #economy #tip #tipsochråd #tipsar #tipsandtricks

Gillar

Kommentarer