Yoga eller Yuj som är ursprungsordet på Sanskrit står för ”att förena”. Yoga är en universell filosofi och ett fundament, skapat under tusentals år, som har bevarats, systematiserats, utvecklats och utformas för att skapa förening på en högre nivå. Yoga är en av sex grundläggande system som tillsammans benämns Darsana, som betyder “Att se”. Yogan hjälper oss att spegla, förena och se vad som är i nuet. Att bli ett med det gudomliga inom oss själva. Insikten av att vi är skaparen av vår egen verklighet, genom integration av alla olika aspekter av oss själva, steg för steg. Allt är en process av ett konstant flöde av energier och vibrationer. Förening mellan kroppen och sinnet, det medvetna och det omedvetna, det fysiska med det psykiska, det existentiella och det universella.

I kombination används fysiska rörelser, asanas, med andningstekniker, pranayama, och meditationstekniker för att förena vårt sanna jag, sat nam, med det universella högre jaget. Vi blir kapabla att influera hela vår skapelse när vi deltar i livet. Tillsammans skapar dessa tekniker förutsättningar för fokus, närvaro, självinsikt, medvetenhet, sinnesjämvikt och balans. Yoga blir en nyckel till intimiteten med själen. Yoga är ett skapande, en förändring, en väg, en resa. Yoga är en relation, samhörighet, acceptans av förändring och olikheter. Yogan är närvaro i verkligheten speglad som den är utan värderingar. Yoga är att andas och leva i samklang med sitt sanna jag. Därför kan alla praktisera yoga utifrån sina egna förutsättningar. Yogan kommer alltid att ta varje enskild individ i olika riktningar i livet. Yogan kommer inifrån och kan aldrig vara en yttre kontroll på ett visst bestämt sätt. Att yoga är att vara. Yogan kan börja var som helst, där vi är, med det vi har och allt som sker sen, sker. Det är en väg som är tillgänglig för alla.

Yogans asana, är de fysiska positioner för att vitalisera och balansera kroppen och dess funktioner. Yogans pranayama, eller andningstekniker, bygger på konceptet att andningen är källan till allt liv och energi, prana, i kroppen. Med hjälp av yogaställningar och andningsövningar kan vi uppnå ett öppet och balanserat sinne i en stark och rörlig kropp. Asanas och pranayama är också viktiga för att förbereda kropp och sinne för meditation. Syftet med meditation är att du ska komma närmare din inre röst och att uppnå ett högre medvetandetillstånd, samadhi, en direkt varseblivning av varandets väsen, det absoluta och oföränderliga.

Yoga för mig är ett sätt att vara sann med mig själv. Yogan är ett redskap att få kontakt med min inre vishet, intuition och balans. Genom yoga lär vi oss en disciplin som tar oss igenom alla de lager av olika existenser som vi består av. Yogans filosofi lär oss att möta oss själv och varandra i medvetenhet och i medkänsla. I yogan expanderar vi på ett mentalt och fysiskt plan så att vi får möjlighet att leva ett mer dialektiskt och obegränsat liv. För mig har detta inneburit att jag har fått redskap till självinsikt och självkännedom som gett mig ett rikare och mer flerdimensionellt liv. Jag kan i genom yogan känna av mina egna vibrationer och energier mer subtilt vilket rustar mig för att läsa kroppens signaler när den kommunicerar med mig.


Acceptans, tålamod och tolerans är viktiga byggstenar i yogan som ger utrymme att bemöta olika typer av situationer och känslor i livet med balans och sinnesjämvikt hur de än ser ut. I min dagliga practise möter jag hela tiden på situationer och emotioner som kräver mitt mentala och fysiska tålamod. Jag lär mig acceptans genom yogan då jag exponeras för det ständigt föränderliga, som blir extra tydligt i medveten närvaro. När jag andas och rör mig på yogamattan existerar bara nuet. Där och då finns inga begränsningar utan bara möjligheter. Där finns ingen värdering utan bara medveten observation. Yogan lärt mig om samhörighet, medkänsla, självvalidering och validering av andra. Yogan lär mig om balans, utan att döma eller värdera. Yogan lär mig att möta livet som det är, föränderligt och dialektiskt. Yogan lär mig om konsten att vibrera i enighet med min inre själ och den universella världssjälen, i samhörighet med allt som där är.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments