Intervju med miljöpartiets representant.

Representanten från miljöpartiet tycker att det är svårt att tycka till om det finns ett tydligt problem med barnmisshandel och barns utsatthet i vårt samhälle men personligen tror representanten att fler barn befinner sig i utsatthet idag.

Det är svårt att veta om det har ökat eller minskat eftersom att det inte är många fall av barnmisshandel som leder till en fällande dom. Anmälningarna går i vågor dels beroende på hur stora barnkullar det är. 2013 kom dock en ny lag och efter det har anmälningarna ökat. Socialtjänsten har olika grupper för barn i olika åldrar för dem som upplevt våld i nära relationer.

Miljöpartiet har på en nationell nivå verkat att barnkonventionen ska bli en svensk lag och det kommer att leda till att barns rättigheter i samhället stärks. Lokalt harde drivit barnrättsfrågor genom ett folkhälsoprogram* där barns uppväxtvillkor är ett prioriterat område.
Gävle kommun jobbar de aktivt via socialtjänsten med olika projekt i förebyggande syfte.

Personer i riskmiljöer har större risk att bli utsatta för våld och detta har inget att göra med samhällsklasser (författarens kommentar: vad som räknas som en riskmiljö är en definitionsfråga)

De har ingen kritik mot andra partier i frågan.

De kan inte kommentera hur mycket pengar som bör läggas på socialtjänsten eftersom att det inte bara är en fråga om pengar men om det skulle finnas mer resurser skulle det förebyggande bli bättre. De rödgröna har öronmärkt medel till sociala investeringar inför 2016.

Enligt svensk lag har socialtjänsten ansvar för alla barn under 18 år i kommunen och i Gävle finns det ett barnhus där polis juridiskt ombud, socialtjänst och vid behovläkare som kommer vid samma tillfälle vilket underlättar för barnen.

*”Gävle kommun har sedan 2004 ett folkhälsoprogram som styr folkhälsoarbetet inom kommunen. Folkhälsoprogrammet håller för närvarande på att revideras och en ny version kommer att finnas tillgänglig under hösten.”[1]  

Det här är en intervju med Kristdemokraternas representant.

KD anser att det finns ett problem med barnmisshandel och barns utsatthet i vårt samhälle men att det är svårt att säga om problemet har ökat eller minskat. Dels eftersom att vissa delar av problemet kan ha minskat medan annat ökat, sedan blir Gävle större och större vilket leder till att vi blir fler invånare. Samt fler som kan bli utsatta. En annan orsak till att man tror att det har ökat kan vara att vår medvetenhet har ökat vilket leder till att problemet uppmärksammas mer. När våra kunskaper ökar kan man se problem som man tidigare inte visste fanns vilket också kan ha lett till att orosanmälningarna också har ökat.

Kristdemokraternamenar att de kämpar och engagerar sig för de som inte kan tala själva, alltså barnen. De vill jobba för barnen och familjerna och de små i samhället ochkommunalt jobbar de med Grinden[2], som det var KD som tog initiativet till.

Våld förekommer i alla samhällsgrupper och klasser och ingen samhällsgrupp är sämre än någon annan. Bidragande faktorer som stress och kontrollbehov förekommer hos alla dock kan det förstärkas om man mår dåligt. Det är också svårt att avgöra vilket av könen som är mest benäget att ta till våld. Även om män historisktsätt har stått för en stor del av våldet. Det är som sagt svårt att säga eftersom att så mycket beror på individen. Viktigt att komma ihåg är också att misshandeln ofta är ökar succesivt, oftast börjat det inte med grov misshandel utan snarast fula ord och gliringar.

Jag har ingen kritik mot andra partier, dels för att jag inte vet tillräckligt men jag tycker att många har en sund syn på problemet även om man tacklas med det på olika sätt.

Min dröm är att bara arbeta förebyggande med problemet eftersom att man på ett sätt  redan har misslyckats, men man måste såklart måste pengarna gå dit de behövs mest. Därför behöver vi jobba både förebyggande och när problemet uppstår. Därför borde socialtjänsten få så mycket pengar som möjligt och om vi lägger ner 1000 kr på något idag kan vi tjäna tiodubbelt om tjugo år. Om vi kan förebygga at tett barns arms bryts eller att någon hamnar i fängelse sparar vi de pengarna och ett problem som kostar sig idag kan löna sig imorgon.

Intervju med Sverigedemokraternas representant

Sverigedemokraternaanser att det finns ett tydligt problem med barnmisshandel och barns utsatthet i vårt närområde. Om problemet har minskat eller ökat under de senaste åren kan han inte uttala sig om men dessvärre tror han att det har ökat och det kan bero på att vi har fått fler barn som lever i familjer som ser våld som någonting naturligt. I Sverige har vi det som en del i uppfostran att våld mot barn inte är acceptabelt men människor från till exempel andra kulturer kan ha en helt annan uppfattning om vad som är rätt och fel.

Sedan tros det också att klimatet i skolan och på många andra platser har blivit mycket hårdare vilket leder till en ökad utsatthet.

Sverigedemokraterna berättar vad man ska göra för att minska problemet. De anser att det är från kommunens sida och att det är viktigt att vi ska arbeta i förebyggande syfte eftersom detta inte ska ske. När det väl har skett blir det polisens, delviskommunens samt socialtjänstens ansvar. Förebyggande gäller det att fånga upp dem som är utsatta och man har lagt ned många år och förslag på utökad personal på skolorna samt fler kuratorer. Det är viktigt att socialsekreterare placeras ut för att dels man ska kunna se mer men också för att fler barn ska känna att det finns en trygg vuxen att vända sig till.

Generellt motarbetar Gävle Kommun problemet och skolan lyder under kommunen att det är väldigt viktigt. Även att också vuxenvärlden vågar ta tag i problemet när man misstänker någonting.

För att motarbeta problemet sätter Gävle Kommun väldigt stor vikt hos skolan vilket är viktigt. Dock så har samhället också en väldigt stor roll i detta men rollen som åskådare förhindrar att man tar tag i problemet.

Sverigedemokraterna har kritik mot vad andra partier gör i frågan eftersom det inte har avsatt dom här resurserna för en ökad personal. För samhället i stort tycker de att man måste ta detta på allvar eftersom man alltid säger att man ska ha ett barns perspektiv dock blir det inte alltid så utan man tittar ändå också vad de vuxna vill i första hand.

Idag får socialtjänsten 11,2 miljoner till våld i nära relationer och Sverigedemokraterna anser om de används på rätt sätt så kan de vara tillräckligt eftersom vi kommer ha budgetberedningar där nämnderna får komma och be om pengar om man vill ha utökat anslag till någonting. Om de tar uppämnet visar det sig om det är för lite pengar för att man ska kunna bedriva etteffektivt arbete och då visar det sig om man kan skjuta till med mer pengar.

De anser att skolan är väldigt viktig och vill att pengarna ska fördelas dit. Både till förskola och skola eftersom det är lättast att upptäckta barn som är utsatta i samhället. I Sverige har vi skolplikt och det innebär att alla barn måste gå i skolan mellan 6 och 16 års ålder.

Sverigedemokraterna anser att socialtjänsten har en stor roll i frågan. Utbildning och socialtjänsten är kommunens huvudaktörer i den här frågan och regionen och landstinget är inblandade med skolhälsovård och så vidare, det måste ske ettväldigt bra samarbete mellan kommun och landstinget och sen även polisen.

Kommunen finansierar exempelvis fritidsgårdar och det bedrivs mest i föreningsform och kommunen går in med stöd till dem. Samt anses det att fritidsgårdarna är enviktig verksamhet där många barn som har det jobbigt hemma söker en trygghet eller någon som de kan vända sig till. Sverigedemokraternas nämndeman berättaratt det är oroväckande att barn inte får gå till fritidsgårdarna. Skolan ska vara för alla och det blir svårt för fritidsgårdarna att fånga upp dem då.

De anser att man ska jobba i förebyggande syfte angående att lösa problemet eftersom när någon råkar ut för någonting måste det ske stora insatser. Men det ska inte hända när det gäller våld i nära relationer eller om man märker att det är andra psykiska problem eller problem med missbruk och så vidare, så är det alltid bäst att arbeta i förebyggande syfte. Dels individen som råkar utför detta men även för samhället så blir det en stor ekonomisk vinst att arbeta förebyggande.[1] http://www.gavle.se/Kommun--politik/Vad-vill-Gavle-kommun/Hallbart-samhalle/Folkhalsa/Folkhalsoarbete-i-Gavle/

[2] http://gavle.se/Omsorg--hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-och-hjalp-till-barn-och-ungdom/Grinden/

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Antalet barn som blir utsatta för våld i nära relationer varierar, enligt brottsrummet.se anmäldes under 2015 20 800 misshandelsfall på barn 0-17 år. Det motsvara nästan var fjärde misshandelsfall. Dock vet man att det inte räcker, antalet barn som utsätts utan att det inte anmäls är väldigt många. Genom att uppmärksamma problemet genom statistik hoppas vi öka fler människors uppmärksamhet.

I diagrammet ovan kan vi se att kvinnor och flickor blir mer utsatta i Gävle. Statistiken visar att det var fler kvinnor än män som sökte vård under året 2014.

Hämtat 25 februari 2016. Socialtjänsten Gävle, Öppenvårdsmottagning, våld i nära relationer (ÖVINR)

Detta är statistik från Brottförebyggande rådet och visar antalet polisanmälningar om våld i nära relationer i Gävle under en tidsperiod på fyra år.

Hämtat 25 februari 2016. Socialtjänsten Gävle, öppenvårsmottagning, våld i nära relationer (ÖVINR)

I åldrarna 7 till 14 år anmäls en stor mängd misshandelsfall i Sverige.

Källa: Handlagda brott, 8 april 2016

Likes

Comments

För att få ett till perspektiv på problemet har vi intervjuat Monika Quadt som jobbar på socialtjänsten i Gävle som samordnare för våld i nära relationer inom hela förvaltningen.


Socialtjänsten anser att det finns ett stort tydligt problem med barnmisshandel och barns utsatthet i vårt närområde. Det förekommer en del hos dom och det kommer in mycket anmälningar där man har misstankar kring någon form av misshandel. Att problemet idag är mer upplyst hos medborgarna än vad det någonsin har varit är det ingen tvekan om. Det förs en otrolig debatt och forskning inom dom här våldsfrågorna kring barn. Dock anses det att invånarna som bor i Gävle och Sverige borde vara mer uppmärksamma och vara mer aktörer än åskådare. Medborgarna behöver sluta blunda och börja lyssna till problemet så att vi kan agera till skydd för barn, för alla.


Benägenheten till att anmäla har blivit större och det har med upplysning och information som har skett under tio års tid. Socialtjänsten har lagt ned mycket tid och arbete med det här och där har också förväntningarna och kraven på dom som jobbar med barn och ungdomar i sina verksamheter större. Det har varit viktigt att man har varit mycket tydligare från socialstyrelsen och går ut med tydlighet kring att det här ska göras och får då material och underlag för hur det ska göras, när man ska göra det vilket gör också att det blir mer anmälningar.

Om problemet har ökat eller minskat är svårt att säga eftersom det inte finns någon statistik. Dock får Socialtjänsten in väldigt höga mängder anmälningar som berör misstankar om utsatta barn. Anmälningarna ökar och det finns föreskrifter kom ut för två år sedan. Tidigare hade man en möjlighet till alla anmälningar som kom in att göra en förhandsbedömning innan man tar ställning till om man ska inleda en utredning eller inte. Den förhandsbedömningen har tagits bort när det gäller misstankar om våld eller bevittnat våld. När det kommer in en misstanke nu går det direkt till att inleda utredning. På detta sätt ser man problemet tydligare. Om processen går snabbare är svårt att säga men tanken är att barnen ska bli mer uppmärksammade, att verkligen se hur det är för barnen att leva i det här. Vid en förhandsbedömning måste man hålla sig inom familjen och man får inte göra referenssamtal till skolor men vid en utredning får man gå utanför familjen och samtala om det här. Man får större möjlighet att utreda mer grundligt vilket leder till mer utredningar.

En förklaring till ökningen är att anmälningsbenägenheten har ökat utifrån att man ligger på om värdet och vikten, efter många år av dålig statistik från till exempel skola och barnomsorg. Det är viktigt att man ligger på från myndigheter, socialstyrelsen och skickar ut råd och anvisningarför att underlätta att det görs och utbildningssatsning. Dock är det ingen som vet hur det såg ut för 10 år sedan, man kan bara gå in och titta på hur Socialtjänsten har registrerat sådana misstankar och hur det ser ut idag. Ur det perspektivet har det säkert ökat.


När ärendet kommer till Socialtjänsten är det redan en misstanke och kan då redan ha skett. Det förebyggande och främjande arbetet läggs inte lika stor vikt vid mer än man kan tänka sig att omedelbart få stopp på det så att det inte fortsätter eller blir mer av det. Det finns fältgrupper som jobbar med förebyggande arbete där dom har möjlighet på olika sätt att möta barn och ungdomar och prata om sådana problem. På Andersbergs familjecentral finns ett program riktade till olika föräldragrupper som har fått barn, speciellt för människor från andra kulturer eftersom dom har med sig ett annat sätt att uppfostra och vara mot barn. Genom detta når man vissa grupper bättre med bra resultat.


Socialtjänsten gör inget aktivt utan har familjestödet som har man har arbetat med i många år. Öppen vårdsmottagningen i våld och nära relationer arbetas det med service och på det sättet kan människor själv ringa utan att behöva gå via utredning eller få bistånd.


När det kommer till att motarbeta problemet av Gävle kommun finns det ett projekt när det gäller våld i nära relationer. Ett övergripande projekt som gjordes 2014 där 3000 slumpmässigt valda medborgare fick en enkät om hur utsattheten ser ut i Gävle, där fanns begreppen också om att vara utsatt som barn. Projektet fortsätter året ut och utifrån det underlaget och övrigt som man har kollat igenom som till exempel hur det ser ut med insatser och stöd så kommer ett förslag att läggas fram till kommunstyrelsen kring hur det ska fortsättas att arbeta med att uppmärksamma problemet. För barn som lever med våld är det en otrolig skada psykiskt, mellan 45-75 procent av barnen blir själva utsatta för det fysiskt och mellan 20-30 procent för sexuella övergrepp. För att uppmärksamma våld i nära relationer mellan vuxna är en otroligt viktig poäng för att hjälpa barnen att bli mindre utsatta. På detta sätt sätter man fokus och skapar någon form av uppmärksamhet hos barnen. Genom enkäten följs arbetet upp om vad som behövs göras.

Brist på jour- och familjehem finns i alla kommuner i Sverige och något som ständigt arbetas med. Privata aktörer växer upp och det är på gott och ont då det måste kvalitets säkras hela tiden för alla barn, varje enskilt barn varje gång. Ett bättre sätt är då att gå på många olika fronter och se till att inte ska behövas så många hem. Arbeta för att barnen ska vara kvar hos sina föräldrar eftersom det aldrig finns någon som kan ersätta dom .Att separera familjer är ett otroligt ingripande i människors liv och det svåraste man kan göra. Istället behöver man bli bättre och mer flexibla kring vad människor behöver för att förändra sina livsmönster så att man bli en bra förälder för sina barn. Genom familjestödet och behandlingsenheten arbetar man mer på hemmaplan än placering. Dock måste vissa barn under en period hemifrån men under den tiden ska det göras så mycket som möjligt så att barnet ska kunna komma hem igen. Föräldrarna måste göra ett arbete där det är viktigt för dom att kunna förändra sig och skaffa förståelse.


Om det övervägande ansvaret bör ligga lokalt eller hos staten är en svår fråga att svara på. Som det ser ut idag är en socialtjänst en tvingande verksamhet som måste finnas i alla kommuner. Det borde vara reglerat centralt och blir på det sättet mer samsyn mellan kommuner och någorlunda behandling, rättsligt etc. Det möjlig gör att problemet blir lättare att bekämpa dock finns det större kommuner som kan erbjuda vad mindre kommuner inte kan. Inkomstmöjligheten mellan stora och små kommuner försvårar erbjudandet i olika kommuner. Hos en kommun är det bra anpassat från hur det ser ut geografiskt och hur allt i kommunen är uppbyggt, naturliga resurser mm. En del av självstyre måste självklart också finnas för att ge den som bor just här bäst hjälp.

Det psykiska, fysiska och sexuella våldet finns inom alla samhällsklasser. Stresspåslag kan utlösas på grund av arbetslöshet och svårt med ekonomin men det finns även hos människor som har en karriär och väldigt mycket omkring sig. Att man ska leva upp till en viss norm vilket finns i alla klasser medför olika typer av stresspåslag. I vissa samhällsklasser kommer det fram tydligare medan i andra döljs det bättre. Man kan tro att dom som har det sämst har större risk men så är inte fallet. Ytan ser oftast bra ut men under den finns mycket fysiskt och psykiskt med kränkningar av olika slag.


Socialtjänsten får idag cirka 11,2 miljoner till våld i nära relationer och även fast det inte är en exakt siffra tros det inte räcka. Men det är något som ska jobbas med och är därför oundvikligt. Så fort socialtjänsten får ett ärende måste de börja arbeta och pengarna går åt. Det finns en hög inströmning om misstanke om våld, vare sig det är på missbrukssidan, ekonomisidan, barn och familj eller våld i nära relationer.Tittar man så har alla olika avdelningar våldsärenden. Ett utbrett problem även om det kan döljas genom att det kommer in som missbruk till exempel, så finns det inte registrerat som våld och är därför inte heller pengaräknat på det sättet. Summan 11,2 miljoner är fram räknat utifrån hur socialtjänsten fördelar vad som går till vad. Det är tydligt avsatta pengar som till exempel går till externa placeringskostnader, avtal med olika organisationer och övrigverksamhetskostnad. Det finns ingen budget utan summan framställs utifrån behoven det året, alltså vad som har gått åt.

Vid en utredning bör alla myndigheter vara inblandade som behövs kring barnen och familjen. Skola och barnomsorg kopplas alltid in förutredningssamtal och sedan är det viktigt att följa upp och om skolan behöver någon särskild information. När det berör en individ är det sekretess vilket gör att samarbetet utifrån att dom bryter sekretessen och ger samtycke. Jobbar man med förebyggande arbete är alla som träffar barn och ungdomar viktiga. Socialtjänsten arbetar både intern och externt beroende på vad som är bäst förvarje fall. Vissa familjer är i behov att prata och då riktar man in sig mer på behandling. Andra har svårt med ekonomin och då kopplas försörjningsstödet in. 

Likes

Comments

Om du någon gång har blivit utsatt för psykisk, fysisk eller sexuellt våld eller känner någon du vill hjälpa, kan du höra av dig till något av dessa nummer.

Polisen 114 14 (om det är akut, ring 112)

Stickan - krismottagning för killar 026-18 73 73 www.stickan.se

UMO 15 55 70 http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Gavle-Ungdomsmottagning/

Vulcana - tjejjour 026 - 51 11 21

Killfrågor www.killfrågor.se

Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50 (gratis råd och stöd som inte syns på telefonräkningen) www.kvinnofridslinjen.se

Brottsofferjouren: 0200 - 21 20 19 www.brottsofferjouren.se

Jourhavande medmänniska: 08 702 16 80 (öppet 21-06 året om) www.jourhavandemedmanniska.com

RFSLs brottsofferjour: 020- 34 13 16 www.rfsl.se/brottsoffer

Hopp: 0761 - 999 343 (riksorganisationen för sexuella övergrepp) www.hopp.org

Kom ihåg att aldrig sätta dig själv i fara.

DU som blivit utsatt - det är aldrig ditt fel!

Likes

Comments

Tillit är som en genomskinlig sköld som skyddar oss mot alla faror som vi stöter på i vardagen. Vi litar på att ingen kommer slå oss i skolan, vi litar på att affärsbiträden inte kommer kränka oss när vi provar ett par jeans som inte passar en och vi litar på att våra föräldrar ska skydda mig mot allt ont som finns i dagens samhälle. Mina föräldrar är min trygghet i den här världen, ingenstans känner jag mig så fysiskt och psykiskt trygg som jag gör hemma i värmen från mina föräldrars kärlek.

Men för flera barn är tilliten man har till sina föräldrar långt ifrån lika självklar som den är för mig. När en kram blir till ett slag och stöttande ord blir till kränkande skrik tynar barnens skyddssköld mot samhällets mörker sakta bort och blir mindre och mindre för varje slag och varje ord. Bara i Gävle upplever 1/3 av alla vuxna att de någon gång varit medom fysiskt och psykiskt våld inom familjen. Är du medveten om att mörkertalet faktiskt är så pass stort?

Vi vet att det händer, varje dag, i olika kulturer,olika samhällsklasser och olika stadsdelar men ändå har jag aldrig tänkt tanken på att mina närmaste vänner kan utsättas för detta hemma, men förneka det mot sina vänner. Att alla inte går hem till en trygghet utan får ont i magen av att behöva möta sina föräldrar efter en lugn skoldag. Vi måste hjälpas åt att tillsammans uppmärksamma dessa barn och rädda dem från samhällets mörker genom att fånga upp dem och ge dem stöd så att de får en rättvis uppväxt. Skapa en medvetenhet om att problemet faktiskt finns samtidigt som samhället måste ha ett fungerande nät som fångar upp dessa barn som behöver hjälp och stöd.

Vårt mål med vårt arbete att uppmärksamma de barn som behöverdet mest, vi hoppas ni vill ta del av det fakta och statistik vi tagit fram under denna period så att ni i framtiden kan börja se tecknen på vilka som mår dåligt. Så att ni kan påverka samhället och kanske själv bli ett skyddsnät förde som behöver det för att samhället i framtiden ska bli en rättvis och trygg plats för alla. Tack för er uppmärksamhet!

Likes

Comments

Hej och välkomna till våran blogg! Om några veckor kommer vi börja publicera information, statistik och fakta som vi kommit fram till under våra undersökningar.

Hoppas ni gillar våran blogg!

Clara, Ebba, Emma, Frida, Klara och Wilma

Likes

Comments