Det är vanligt att oriktiga påståenden, halvsanningar och myter sprids, särskilt på internet, om kostnader och problem med invandring.

Dessa påståenden bidrar till fördomar, främlingsfientlighet och ibland till rent hat.

Regeringen tar kampen mot främlingsfientlighet och intolerans på stort allvar. Främlingsfientliga krafter får inte sätta agendan i Sverige. I stället står vi upp för ett öppet och tolerant samhälle för alla. Och vi bemöter fördomar, vilket görs bäst med fakta. Nedan besvaras några av de vanligaste påståendena om invandring. Under svaren finns länkar till källor och mer läsning.

Vanliga påståenden om invandring

1. "Man får inte diskutera migrations- och integrationspolitik"

Det stämmer inte. I Sverige har vi en omfattande yttrandefrihet. Migrations- och integrationspolitiken debatteras och diskuteras dagligen runt om i Sverige. På senare tid har debatten till och med intensifierats. Men den som argumenterar med hjälp av rasistiska och främlingsfientliga påståenden möter självklart berättigade motreaktioner.

2. "Det pågår en massinvandring och om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land"

Det stämmer inte. Det största problemet med påståendet är att det bygger på föreställningar om att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det är ett problem om människor har en bakgrund från ett annat land.

I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att andelen utrikes födda kommer att öka något de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en nivå kring 18 procent.

De som invandrade till Sverige under 2012 var bland annat arbetskraftsinvandrare, flyktingar, studenter, anhöriginvandrare och adoptivbarn. Hemvändande svenska medborgare var den enskilt största invandrargruppen och stod för en femtedel av invandringen (knappt 20 500 personer). Utöver dessa var många av invandrarna medborgare i Syrien, Afghanistan, Somalia, Polen och Irak. Bland de invandrade fanns cirka 170 medborgarskap representerade. Invandringen 2012 var högre än normalt då 103 059 personer folkbokfördes som invandrade (eller flyttade till Sverige) från utlandet. Under 2013 och 2014 förväntas flyktinginvandringen öka på grund av konflikten i Syrien.

Under 2012 flyttade 51 747 personer från Sverige till utlandet. Migrantnettot, det vill säga den sammantagna effekten av in- och utvandring till och från Sverige var följaktligen cirka 51 000 personer.

3. "De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl"

Det stämmer inte. Innan uppehållstillstånd beviljas görs en prövning i varje enskilt fall att de krav som ställs verkligen är uppfyllda. Många av dem som kommer till Sverige i dag flyr från konflikten i Syrien. Människor har också flytt från länder som Irak, Afghanistan och Somalia. Alla dessa länder har drabbats hårt av krig och konflikter. Det är viktigt att veta vad begreppen flykting och skyddsbehövande står för. Det är inte bara flyktingar i snäv mening som kan ha goda anledningar att beviljas skydd i Sverige.

Enligt utlänningslagen får en asylsökande uppehållstillstånd om han eller hon är flykting, skyddsbehövande eller uppfyller kraven i utlänningslagens regel om synnerligen ömmande omständigheter. Som skyddsbehövande räknas bland annat människor som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och människor som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Under 2012 beviljades 15 552 asylsökande personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa hade 30 procent flyktingskäl och 58 procent skyddsskäl. Övriga 12 procent beviljades uppehållstillstånd till följd av synnerligen ömmande omständigheter (till exempel svår sjukdom) eller på grund av att det uppstått hinder att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut. Därutöver överfördes 1 728 kvotflyktingar inom ramen för vidarebosättning i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Upp

4. "De som får stanna i Sverige tar hit hela släkten"

Det stämmer inte. Anhöriga som kan komma till Sverige är i huvudsak makar, sambor, minderåriga barn och utlänningar som avser att gifta sig eller inleda samboförhållande med någon i Sverige. Det kan också röra sig om anhöriga med ett särskilt beroendeförhållande till släktingen i Sverige eller en förälder som ska utöva umgänge med ett barn och vissa andra anhöriga. I vissa fall krävs att den som är bosatt i Sverige har ett arbete och bostad för att familjen ska kunna återförenas i Sverige. Innan uppehållstillstånd beviljas görs en prövning i varje enskilt fall att de krav som ställs verkligen är uppfyllda. I sammanhanget är det också värt att notera att anhöriginvandrare kan vara anhöriga till svenska medborgare.

Upp

5. "Sverige är på väg att bli ett muslimskt land"

Det stämmer inte. Uppskattningsvis bor några hundratusen personer i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger emellertid inte något om huruvida personen är religiös eller inte. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) är det som huvudregel förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller religiös övertygelse. De muslimska trossamfunden har ca. 110 000 medlemmar, vilket utgör drygt en procent av Sveriges befolkning. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att den svenska staten är och ska fortsätta att vara sekulär.

Upp

6. "Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag"

Det stämmer inte. Majoriteten av dem som fick uppehållstillstånd under 2012 lever inte på bidrag. De är t.ex. arbetskraftsinvandrare, studenter, EES/EU-medborgare och deras anhöriga som oftast har en försörjning när de kommer till Sverige. Under 2012 var över 700 000 utrikes födda personer sysselsatta. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

Upp

7. "Nyanlända familjer får mer ekonomiskt bidrag än infödda svenskar"

För många nyanlända invandrare gäller att de ska ha jobb eller annan egen försörjning för att kunna få uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige. Flyktingar och deras anhöriga som inte har jobb kan dock få statlig etableringsersättning under de två första åren i Sverige. Ersättningen ligger på ungefär samma nivå som försörjningsstödet till vilken familj som helst i motsvarande ekonomiska situation. För att få full ersättning krävs deltagande i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering på heltid.

På nätet cirkulerar påståenden som räknar upp olika förmåner som en nyanländ arbetslös mamma med tre barn kan få. Beräkningen baseras på ett specifikt exempel som har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag på ett sätt som inte är möjligt i praktiken. Man kan till exempel inte ha föräldrapenning för samma tid som man har etableringsersättning.

Upp

8. "För att ta över Sverige föder invandrare väldigt många barn"

Det finns en föreställning om att invandrare av olika anledningar föder många barn. Detta stämmer dock inte med sammansättningen bland dem som invandrade 2000 och 2005. I genomsnitt hade de som kom till Sverige som skyddsbehövande eller anhöriginvandrare dessa år mellan 0,4 och 1,5 barn i åldern 0 till 17 år vid invandringstillfället. Familjerna hade vuxit något i samtliga grupper efter några år i Sverige. Men efter fem år i landet har de flesta kvinnor och män som kom till Sverige 2000 och 2005 fortfarande ett eller två barn. Endast ett fåtal har fem barn eller fler.

Upp

9. "På grund av invandringen får barnen inte sjunga nationalsången och psalmer i skolan"

Det stämmer inte. Av den nya läroplanen för grundskolan, som gäller sedan 2011, framgår att eleverna ska lära sig några av de vanligaste psalmerna och nationalsången. Utbildningen i förskolor eller skolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Även vid fristående skolor och förskolor ska undervisningen vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor och förskolor får dock ha en konfessionell inriktning under förutsättning att deltagandet i konfessionella inslag är frivilliga.

Upp

10. "På grund av invandringen får skolavslutningar inte hållas i kyrkan"

Det stämmer inte. Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Utbildningen i skolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Även Vid fristående skolor och förskolor ska undervisningen vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor och förskolor får dock ha en konfessionell inriktning under förutsättning att deltagandet i konfessionella inslag är frivilliga.

Upp

11. På grund av invandringen får skolorna inte längre servera fläskkött"

Det stämmer inte. Det finns inga politiska beslut eller riktlinjer om vilken sorts kött som ska serveras i skolor och förskolor. Några förskolor har beslutat att inte servera fläskkött, men de tillhör undantagen. Anledningen är att skolorna till viss del anpassar maten efter elevernas matvanor, t.ex. att erbjuda vegetariska alternativ eller mat utan fläskkött.

Upp

12. "På grund av invandringen anpassar sig Sverige till kvinnofientliga traditioner"

Det stämmer inte. Sverige har en lång tradition av arbete för ett jämställt samhälle där alla kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar aktivt för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra företeelser som strider mot individens rättigheter. Regeringens linje är tydlig. Sverige motverkar existerande förtyck av kvinnor och kommer aldrig att acceptera kvinnofientliga uttryck oavsett ursprung.

Upp

13. "Invandringen har lett till en våg av kriminalitet"

Den absoluta majoriteten utrikes födda, precis som den absoluta majoriteten av inrikes födda, begår aldrig brott. Brott ska alltid bekämpas och den ansvarige ska ställas till svars. Men när en enskild person som invandrat till vårt land begår brott är det inte rätt att skuldbelägga hela gruppen utrikes födda.

Det finns en viss överrepresentation bland utrikes födda i brottsstatistiken som beror på många faktorer. Det handlar bland annat om socialt utanförskap och att det är många unga män som kommer till Sverige (unga män är generellt överrepresenterade i brottsstatistiken).

Dessutom finns det alltid en stor osäkerhet i statistik om kriminalitet. Många brott anmäls aldrig och många av de brott som anmäls klaras inte upp. Ett sätt att försöka mäta och jämföra över tid och mellan länder är enkätundersökningar där de svarande får uppge om de utsatts för brott det senaste året. I statistik som Brottsförebyggande rådet hänvisar till sticker Sverige inte ut jämfört med länder som har lägre invandring. Det är lika många eller fler som uppger att de har utsatts för brott i en del länder med lägre invandring till, t.ex. Danmark.

Upp

14. "Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år"

Det finns nationalekonomiska studier som gjorts avseende invandring och effekter på exempelvis tillväxt, handel, företagande, löner och offentliga finanser. Det finns inget självklart sätt att foga samman dessa olika perspektiv till ett svar.

Vissa studier av invandring i USA och Japan pekar på svagt positiva effekter på tillväxten, men det finns även studier som visar på svagt negativa effekter. Studier av den fria rörligheten inom EU pekar på vissa positiva effekter på tillväxten. Flera studier pekar på att invandring leder till ökad handel med invandrarnas ursprungsländer, t.ex. visar en svensk studie från 2012 att svenska företag som anställer personer med utländsk bakgrund ökar både sin export och import. Enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) är andelen egna företagare bland de förvärvsarbetande högre för utrikes födda än för inrikes födda. Studier visar också att företagare med utländsk bakgrund har fler anställda per företag. Det finns teorier om att öppna och toleranta samhällen är mer uppfinningsrika, och Sverige ligger också i topp i flera internationella index över innovationsklimat.

Det är inte helt klart hur invandringen påverkar de offentliga finanserna. De beräkningar som finns visar på större kostnader än intäkter. Två viktiga faktorer som påverkar beräkningarna är åldern hos människor som kommer till Sverige och hur stor andel som arbetar. En förbättrad integration kan ge stora positiva effekter. Det bör också noteras att beräkningarna handlar om offentliga intäkter och utgifter på individnivå. De positiva effekterna som invandring har på samhällsekonomin som helhet genom ökad tillväxt, handel och företagande ingår inte.

Sammantaget kan vi se att Sverige, har kunnat kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling. Vi står oss väl såväl när det gäller mått på ekonomisk produktion som bredare välfärdsmått.

Upp

15. "Invandringen leder till lönedumpning"

Det finns få studier som visar att lönerna påverkas av invandring. De internationella studier som har genomförts tyder på att effekterna är obefintliga eller små. I en svensk studie från 2008, som omfattar undersökningsperioden 1993-2003, kunde det inte påvisas någon signifikant effekt på inföddas löner på grund av invandring till Sverige.

Upp

16. "Invandrarna tar jobben från svenskar"

Invandring bidrar ofta positivt till arbetsmarknaden genom att kompensera för underskott av inhemsk arbetskraft inom vissa yrken. Tandläkare och läkare är bristyrken och i dag är nästan var tredje läkare i Sverige och var fjärde tandläkare födda i ett annat land. Av dem som arbetar inom yrkesgruppen hotell- och kontorsstädning är exempelvis 46 procent utrikes födda.

Sverige liksom många andra länder står inför det faktum att fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre som befinner sig i arbetsför ålder. Fram till och med 2025 kommer 1,5 miljoner människor att fylla 65 år i Sverige. Det behövs fler människor som arbetar i Sverige.

Dessutom visar forskning att invandring kan bidra till en ökad utrikeshandel och därmed en ökad tillväxt. Utrikeshandeln kan öka då personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer.

Upp

17. "Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof"

I ett antal undersökningar som jämför attityder i olika länder finner forskarna att svenskarna är mest positiva till invandring. Eurobarometern visar att svenskar är mest positiva i EU till att uppmuntra arbetskraftsmigration från länder utanför EU med hänsyn till de demografiska utmaningar som finns i EU. Svenskar är även mest positiva till att EU ska ge skydd till asylsökande och mest benägna att instämma i påståendet att invandringen berikar vårt land. När Eurostat 2009 mätte hur invånarna i ett antal europeiska storstäder ser på personer från andra länder, var det 88 procent av stockholmarna som instämde eller instämde starkt i påståendet att förekomsten av utlänningar är bra för staden. Av Malmöborna var siffran 72 procent. SOM-undersökningar från Göteborgs universitet visar på att inställningen till flyktingmottagning har blivit alltmer positiv under en följd av år. Mellan 2011 till 2012 har det dock skett en förändring i negativ riktning. I 2012 års undersökning angav 45 procent att det är ett mycket eller ett ganska bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Motsvarande siffra för 2011 var 41 procent, den lägsta siffran någonsin.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments