Religionsfriheten är reglerad i Regeringsformen som är en del av Sveriges grundlag.

Den lyder: “frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”

I Sverige blev religionsfrihet lag 1951.

Religionsfriheten innebär att individen har rätt till att utöva sin religion, och att den rättigheten ska vara skyddad.

År 2011 hade stödet för invandrares religionsfrihet ökat till den klart högsta nivån, 27%, sedan den första mätningen år 1993.

Att invandrare fritt ska kunna utöva sin religion i Sverige stöds, eller delvis stöds (2011), av 63% av den infödda befolkningen. År 2007 var stödet lägst, vilket enligt forskare, kunde bero på att religionsfrihet och yttrandefrihet i viss mån hade kommit att uppfattas som konkurrerande, samt på en negativ bild av islam

Den uppåtgående trenden sedan dess kan bero på de senaste årens debatt kring judiska och muslimska attribut och ceremonier. Tidigare år har svaret att invandrare inte ska kunna utöva sin religion fritt i Sverige legat på ungefär dubbla nivåer mot 2011-års frekvens på 13%.

Kommentar: Svarsalternativen ändrades år 2011 till att två var instämmande helt eller delvis och två var avvisande helt eller delvis. Risken för felaktiga slutsatser om förändring över tid har dock minimerats genom att endast svarsalternativet som är helt instämmande jämförs.

Referenser:

  • Regeringsformen
  • Roth, H. I. 2005, ‘Mångkulturalismens utmaningar’, Lund: Studentlitteratur
  • Demker, M. 2011, Attityder till religionsfrihet i ‘Positiv attityd till invandring trots mobilisering av invandringsmotstånd’ i ‘I framtidens skugga’ om SOM-undersökningen 2011.
  • Demker, M. 2008, Attityder till religionsfrihet ‘Långsamma förskjutningar inom stabila ramar’ i ‘Skilda världar’ om SOM-undersökningen 2008.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Sedan 1930-talet är det förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet eftersom det strider mot religionsfriheten, en orubblig rättighet i svensk grundlag.

Hur många personer som ansluter sig till de respektive religionerna finns det därför inget tydligt mått på. 

Dock rapporteras antalet medlemmar och registrerade deltagare i verksamheter inom de respektive religiösa samfunden till Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST. År 2010 var det totala antalet registerade medlemmar och/eller deltagare i trossamfund i Sverige 749 271 personer.

Regeringen skriver i budgetpropositionen för år 2013, där de föreslår en höjning av statsbidraget till trosamfunden, att: “Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosriktningar. Att ge människor som invandrar till Sverige möjligheten att finna en trygghet här genom sin kultur och religion har betydelse för integrationen”.

Bland de tio vanligaste medborgarskapsländerna för beviljade uppehållstillstånd och uppehållsrätter år 2011 (exklusive Norden) är kristendom majoritetsreligion i ett (Tyskland), katolicism i ett (Polen) buddhism i ett (Thailand), islam i fem (Somalia, Irak, Afganistan, Turkiet och Iran), hinduism i ett (Indien) och i Kina erkänns fem officiella religioner (katolicism, protestantism, islam, buddhism och taoism). Dock finns det betydande minoritetsreligioner i alla dessa länder, så det går inte att dra slutsatsen att samtliga invandrare med medborgarskap i dessa länder tillhör landets majoritetsreligion. 

Från Irak kommer till exempel en betydande andel kristna till Sverige, eftersom förtryck mot dessa förekommer.

Referenser:

Likes

CommentsEn majoritet av invånarna är kristna, och den lutherska kyrkan var statskyrka fram till år 2000. Samtidigt räknas Sverige idag som ett av världens mest sekulära (icke-religiösa) länder. Invandring har gjort att islam numera är den näst största religionen.

Sverige blev kristet för omkring 1 000 år sedan och den protestantiska lutherska kyrkan har dominerat i nära 500 år. De första kristna missionärerna kom på 800-talet. Successivt trängde kristendomen undan den fornnordiska asatron. När landet fick sin första ärkebiskop i Uppsala 1164 hade den nya religionen vunnit slutgiltigt insteg. Han var dock underställd ärkebiskopen över Norden som hade sitt säte i Lund, vilket då tillhörde Danmark.

När reformationen – den protestantiska motrörelsen mot katolicismen – nådde Sverige bröt kung Gustav Vasa med den katolska kyrkan, bland annat för att komma åt kyrkans rikedomar. Efter Västerås riksdag 1527 blev kungen kyrkans överhuvud i stället för påven. Reformationen tog tid och avslutades officiellt först vid Uppsala möte 1593. Den nya svenska kyrkan styrdes av staten och skaffade sig efter hand en monopolställning.

Under 1800-talet började väckelserörelsen att växa sig stark, och 1860 blev det tillåtet att lämna statskyrkan på villkor att man gick in i ett kristet samfund som erkändes av staten. Först i och med religionsfrihetslagen 1951 togs detta krav bort. Staten och kyrkan skildes till sist helt år 2000.

Andelen invånare som är medlemmar i Svenska kyrkan har minskat stadigt och uppgick 2011 till 69 procent, mot 91 procent 25 år tidigare. Samma år döptes drygt hälften av alla nyfödda i kyrkan. Dopet är sedan 1996 ett krav för medlemskap.

Svenska kyrkan valde i oktober 2013 sin första kvinnliga ärkebiskop. Tysklandsfödda Antje Jackelén, biskop i Lunds stift, vann ärkebiskopsvalet med klar marginal. Jackelén hade tidigare blivit omtalad för att hon ifrågasatt jungfrufödseln och sagt att hon tror på evolutionsteorin.

De senaste årtiondenas invandring har bidragit till att antalet muslimer och katoliker har ökat kraftigt i Sverige. Siffrorna är osäkra eftersom ingen statistik förs över religionstillhörighet. Uppemot en halv miljon människor i Sverige har sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer. Antalet utövande katoliker beräknas till omkring 150 000, varav en stor majoritet är första eller andra generationens invandrare.

Bland de traditionella frikyrkosamfunden är Pingströrelsen (83 000 medlemmar 2010) och Svenska Missionskyrkan (tidigare Missionsförbundet) (cirka 60 000) de största. Upp till 20 000 judar beräknas bo i Sverige, varav knappt hälften har någon religiös anknytning. 

Likes

Comments