Föreläsningar 19/10/16: EUs rättsprinciper och instutitioner

EUs rättsprinciper

Unionen började som 6 MS, men är idag 28, vilket är en väldigt snabb utveckling. Har rättsordningen hunnit med? Nej, idag finns det luckor, dessa fylls dock av de allmänna rättsprinciperna:
 • ​Inget brott utan lag
 • Proportionalitetsprincipen
 • Likabehandlingsprincipen

Dessa principer kommer alltså tillhands när domstolen måste döma  ett fall där det saknas rättsregler. Detta innebär att domstolen kan döma i mål utan att inkräkta på maktdelningen.

De allmänna rättsprinciperna används som:
 • ​Tolkningsprinciperna
 • Ogiltighetsgrund
 • Skadeståndsgrund

Artikel 19 FEU - Domstolen ska säkerställa rätt och ordning vid tolkning och tillämpning av fördragen.

Artikel 6 FEU - Upphöjer EKMR till allmän rättsprincip

Utvecklingen:
 • ​Allmänna rättigheter var inte en del av EU-rätten
 • EU-rätten förklarades kunna ha direkt effekt
 • EU-rätten förklarades ha överträde över nationell rätt
 • Tyskland motsatte sig - skulle nationell rätt kunna gå över deras egen rättsäkerhet?
 • Internationela handelsgesellschaft: grundläggande rättigheter en del av EUrätten. 


​De allmänna rättsprinciperna har sin grund i:

 • ​Medlemsstaternas konstitutioner - är det en rättighet i en majoritet av MS är det en rättighet i EU.
 • Internationella konventioner - EKMR


2 olika typer av rättsprinciper
Enskildas grundläggande rättigheter
 • ​Likabehandlingsprincipen - ingen diskriminering: Artikel 18 FEUF
 • Proportionalitetsprincipen - åtgärder av stater ska vara ändamålsenliga, nödvändiga och rimliga
 • Rättsäkerhetsprincipen - Innehåller flera principer

Förhållandet mellan EU och MS
 • ​Lojalitetsprincipen - MS ska handla lojalt med EU-rätten: Artikel 4 FEU
 • Legalitetsprincipen - EU måste handla inom sin befogenhet - Artikel 5 och 13 FEU
 • Subsidaritetsprincipen - Besluten ska ske så nära medborgarna som möjligt
 • Proportionalitetsprincipen - åtgärder av EU ska vara "-"

Tolkningsmetoder

Hierarkin - se powerpointen

EU-domstolen ger reglerna i fördragen mening och struktur, men ses som "living instruments" och tillämpas därefter olika beroende på samhällsutvecklingen.

EU-rätten lägger vikt i enhetlighet:
 • ​Nya texter bör bygga på gamla
 • Sekundärrätten tolkas med bakgrund av primärrätten

Dock, finns 28 olika MS, som inte alltid är eniga, vilket ofta innebär oenighet = otydlig lagstiftning.
EU-rätten saknar förarbeten men:
 • ​Ingressen kan vara hjälpsam vid tolkning av fördrag och direktiv
 • Explenations i rättighetsstadgan

EU-domstolens tolkningsmetoder:
 • ​Språklig = bokstavstolkning - problematisk på grund av EUs olika språk
 • Systematisk = sammanhang, hur tillämpas andra regler
 • Teleologisk = syfte: uppnå målen

När nationell domstol tillämpar EU-rätten måste domstolen sätta rättsregeln i sitt sammanhang och se till EU-rätten i sin helhet.

EUs instutitioner
- Se Kapitel 4

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments

Sammanfattning av Europarättens grunder inför föreläsning 20/10/16

Kapitel 16
 • ​EUs konkurrensrätt ser till att kontrollera privata aktörers beteende på den fria marknaden som EU strävar efter. På det här området har EU exklusiv kompetens och primärrätten har direkt effekt också horisontellt, företag mot företag. Utöver primärrätten finns även en hel del sekundärrätt och praxis.

 • EUs konkurrensregler gäller enligt huvudregeln för hela näringslivet, men riktat sig främst mot företag (ska tolkas extensivt). För att EUs regler ska bli gällande krävs att konkurrensbegränsningen (KB) påverkar samhandeln (ska också tolkas extensivt).

 • Mest centralt är förbudet mot konkurrensbegränsande avtal - Artikel 101 FEUF som består av 3 punkter:
  1. Förbud mot KB överenskommelse. För att uppfylla den punkten krävs 3 kriterier:
  - Samhandeln påverkas
  - Avtal (ska tolkas extensivt, även samförstånd räknas)
  - Begränsande syfte - olika exempel finns på sida 398.
  2. Avtalet blir då ogiltigt
  3. Undantag
  Detta förbud riktar sig särskilt mot särskilda karteller som finns beskrivna i "svarta listan", och dessutom finns de minimis begränsningar för avtal av ringa betydelse, som finns beskrivna på sida 401.

 • EU ser koncerner som en enhet, alltså kan de inte tillsammans avtala om KB mellan sig själva, och handelsagenter ses som en förlängning av sina huvudmän. För terrotoriell räckvidd se sida 402.

 • Undantagen finns på sida 404 - gäller inte svarta listan.

 • Det finns även förbud mot missbruk av dominerande ställning - Artikel 102 FEUF
  Dominerande ställning = kontrollerar en väsentlig del av marknaden
  Missbruk = försvagande av konkurrensen
  För denna regel finns inte särskilda undantag 

 • Koncentrationsförordningen - Reglerar uppköp av mindre konkurrerande företag av större. Detta måste anmälas till kommissionen och kan avslås där (mycket ovanligt). Detta gäller internationella koncentrationer.

 • Kommissionen har rätt undersöka någon de misstänker för KB, oftast genom såkallade "gryningsräder". Om man finner att det föreligger KB kan kommissionen tvinga dom att upphöra med det, eller kräva böter, vilket ses som straffliknande åtgärd. Företag kan undkomma detta genom "whistleblowing" vilket kan ursäkta dom. Kritik mot kommissionen på området att det inte finns någon maktdelning. Man kan dock överklaga kommissionens beslut i Tribunalen, dock brukar den ge kommissionen stort spelrum. Om ett avtal finnes KB blir det ogiltigt och kan inte åberopas av någon part, och om det orsakat enskild skada kan skadestånd föreligga.

 • Offentligt stöd som kan påverka samhandeln konkurrensmässigt är förbjudet såvidare inte undantag föreligger - Artikel 107 FEUF.
  Detta måste anmälas till kommissionen. - Ingen direkt effekt.
  Om det ändå genomförs - genomförandeförbud som har direkt effekt.

Likes

Comments

​Sammanfattning av Europarättens grunder kapitel 4,5,6 inför föreläsningar 19/10/16

Kapitel 4
 • ​4.2 Europeiska rådet: Högsta politiska organ inom EU. Består av vald ordförande med mandat på 2 och ett halvt år, MS stats-och regeringschefer, komissionens ordförande och EUs utrikes representant. Arbetar på toppmöten som sker 2 ggr i halvåret då EUs gemensamma riktning beslutas.

 • 4.3 Rådet: Högsta politiskt beslutande organ, vars jobb är att besluta om lagstiftning inom EU, samt samordna den ekonomiska politiken inom MS. Arbetet sker på olika nivåer, se sida 66, som liknar systemet med domstolsinstanserna. I Rådet sitter 28 ministrar, en från varje MS (vilken minister beror på vilken fråga som tas upp). Röstningarna kräver enkel (ovanligt), kvalificerad (vanligast) eller enhällig majoritet. Idag finns ett nytt system där kvalificerad majoritet innebär 16/28 MS är för, och 65 % av Unionens befolkning.

 • 4.4 Komissionen: Unionens mest centrala organ. Här arbetar 28 komissionärer (K), en från varje MS, valda av Rådet och bekräftade av Europaparlamentet, samt ordförande vald av Europaparlamentet. Komissionen är opolitisk och arbetar med att se till Unionens intressen. Komissionen arbetar med att ta fram förslag till lagstiftning, övervakning att MS följer Unionens intressen, genomför och administrerar EUs politik samt representerar EU internationelt.

 • 4.5 Europaparlamentet: Folkvalt parlament (de vi röstar på var 5:e år) som är medbeslutande organ till Rådet. Europaparlamentet kan även utöva kontrollerande makt gentemot MS.

 • 4.6 Lagstiftningsprocessen: Se främst sida 74. Om MS anser att en rättsakt bryter mot subsidaritetsprincipen kan de åberopa "gult kort", för att det ska bli gällande krävs att 1/3 av MS åberopar det. Om detta sker måste Rådet och Europaparlamentet ta ställning till det. Utöver detta kan UM komma med förslag till lagförslag till Komissionen, om det handlar om 1 miljon UM från 7 länder. För genomförande åtgärd se 4.6.4.

 • 4.8 EUdomstolen: Utövar den dömande makten och är helt frånskiljd de andra instutionerna. Det finns 1 domare från varje MS. Mål avgörs normalt med 5 domare, men större mål avgörs med 15, och plenimål med alla 28. MS yttrar sig vanligtvis i mål, vilket MS och komissionen gärna gör. Under EUdomstolen finns Tribunalen, en mindre domstol med mindre jurisdiction.

 • 4.9 ECB och Revisionsrätten: ECB ansvarar för EUs valuta och penningpolitik, Revisionsrätten granskar beloppen EU betalar ut.


Kapitel 5
 • ​​​5.1: Unionsrätten är en självständig rättsordning som ändå är en integrerad del av MS rättsordning, vilken står överordnad i förhållande till EUs kompetens.

 • 5.2: EUs överordnade ställning över MS var först bara stadgad i Praxis, men finns nu inskrivet i Lissabonfördraget. Varför det är viktigt att EU är överordnad är för att främja gemenskapen mellan MS. Till en början fanns mycket motstånd till detta, särskilt av Tyskland som kände att det hotade deras rättssäkerhet. EU har lugnat denna oro med Rättighetsstadgan och erkännandet av EKMR, men är fortfarande en kontroversiell fråga.

 • 5.3: Inom Svensk rätt har vi fullt ut accepterat unionsrätten genom vår dualistiska metod där vi integrerat den genom att göra den till en del av svensk rätt. Den kompetensbegränsning vi har gentemot EU är att de inte får besluta kring vår statsskick och våra fri-och rättigheter. 

 • 5.4: Förordningarna kan ha direkt tillämplighet, vilket innebär att det blir en bindande del av den nationella rättsordningen, eller direkt effekt, vilket innebär att den ger upphov till rätt-och skyldigheter som enskilda kan åberopa framför nationell domstol. En förordning kan ha direkt effekt så länge förordningen ör:
  - Tydligt
  - Klar och precis
  - Ovillkorlig
  Direkt effekt kan vara vertikal, och därmed bli gällande för enskild mot stat, eller horisontell, vilket innebär att det även kan bli gällande enskild mot enskild. Direktiv kan endast få direkt effekt när direktivet inte tillämpats korrekt, med bakgrund att MS försummelse inte ska gynna dom. Direktiv kan dock endast få direkt effekt vertikalt, förutom vid en väldigt otydlig praxis där det skett undantag.

 • 5.5: Direktiv kan dock tillämpas horisontellt genom indirekt effekt, som bestämmer att nationella domstolar måste i den mån de kan tolka lagen med bakgrund och i enhetlighet med EUrätten, såvidare det inte strider mot rättssäkerheten.

 • 5.6: Vad händer i situationen där direktiv inte tillämpats ännu, 2 enskilda berörs och det finns ingen nationell lagstiftning att tolka i enlighet med unionsrätten? Då kan enskild kräva skadestånd av MS staten som underlåtet att införa direktivet vilket har drabbat dom. För att skadestånd ska föreligga finns dock höga krav:
  - Den överträdda rättsregeln ska gälla enskilda.
  - Överträdelsen måste vara tillräckligt klar.
  - Det måste finnas orsakssamband.
  Utöver det föreligger strikt ansvar. Bedömningen görs av nationell domstol i enlighet med nationell lag.

 • 5.7: EUrätten sanktioneras och förs enligt nationell processrätt, men omfattas av EUrättslig processrätt som illustreras på sida 134.


Kapitel 6
 • ​​6.2 ​Rättighetsstadgan: Fastställer UMs rättigheter och har samma rättsliga värde som fördragen. Rättighetsstadgan innehåller rättigheter som har direkt effekt och principer att tillämpa vid lagstiftning och lagtolkning. Rättighetsstadgan är begränsad till EUs kompetens. Den är uppdelad enligt bilden på sida 143.

 • 6.3 EKMR: Utvecklad av Europarådet som är helt fristående av EU, dock är alla MS i EU med i Europarådet och därmed bundna av EKMR. EKMR tillämpas av Europadomstolen. EKMR gäller för alla under konventionsstatens jurisdiktion, alltså inte bara UM. EKMR kan åberopas av enskilda gentemot stater. För att få sitt fall prövat i Europadomstolen måste man ha uttömt alla nationella rättsmedel.

 • 6.4 Likheter/Skillnader: Sida 152

 • Allmänna rättsprinciperna
  ​Likabehandlingsprincipen - Ingen diskriminering
  Proportionalitetsprincipen - Åtgärder ska vara ändamålsenliga, nödvändiga och rimliga.
  Rättsäkerhetsprincipen: 
  ​Förbud mot retroaktiv lagstiftning
  ​Skydd för berättigade förväntningar (unionsrätten får inte plötsligt ändras)
  ​Förbud mot dubbelbestraffning

 • Processuella rättsäkerhetsgarantier:
  Rättvis rättegång
  Rätt till försvar, rätt att höras, rätt till advokat och rätt till insyn
  Rätt till god förvaltning - Krav på myndigheters administrativa arbete

 • Öppenhetsprincipen: UM har rätt till tillgång till EU instutionernas handlingar.

 • 6.8: Våra rättigheter i Sverige skyddas av Rättighetsstadgan, de allmänna rättsprinciperna, EKMR och svensk lag. Rättighetsstadgan och EUs allmänna rättsprinciper blir gällande endast när den nationella domstolen tillämpar EUrätten, eller när domstolen tillämpar rätt påverkade av direktiv. EKMR har mycket bredare räckvidd som del av svensk lag.

Likes

Comments

​Föreläsning om fri rörlighet av personer 18/10/16

EU-rätten gäller här när personer från medlemsstaterna (MS) rör sig mellan gränserna - Artikel 45 FEUF.

Vilka är dessa personer? 
 • ​Först och främst medborgare i MS, vilket sedan 90-talet också innebär att de är Unionsmedborgare (UM) - Artikel 20 och Artikel 21 FEUF (Dessa artiklar gäller endast i den mån andra bestämmelser inte finns)
 • UM har rätt att röra sig fritt mellan MS och uppehålla sig i dem så länge de uppfyller kraven:
  Har förmåga att försörja sig utan att belasta MS, med täckande sjukförsäkring, eller har en familjemedlem som uppfyller de kraven.
 • ​Om UM inte uppfyller de kraven, kan de fortfarande röra sig fritt, men endast uppehålla sig i 3 månader, och utan att belasta MS sociala bidrag.
 • Har man legalt levt i en MS i 5 år, är huvudregeln att man tilldelas permanent uppehållstillstånd, och på så sätt får vissa rättigheter till landets sociala bidrag. 
 • Intressanta mål inom området:
  Martinez Zalamålet: UM har rätt till likabehandling (måste behandlas på samma sätt nationella medborgare)
  Baumbastmålet: Unionsmedborgarskapet har direkt effekt (Kapitel 5) vilket innebär att rättigheter kan åberopas inför nationell domstol av enskilda.
  Trojanimålet: Begränsningar för tillgång till sociala bidrag för icke-ekonomiskt aktiva UM.
 • Trojanimålet påbörjade en ny rättspraxis, som växt fram samtidigt som EU blivit mindre homogent, som har begränsat uppehållsrätten för icke-ekonomiskt aktiva UM som söker socialt stöd.

 • Även ekonomiskt aktiva UM rör sig över gränserna, dessa är arbetstagarna ​(AT). - Artikel 45 och Artikel 49 FEUF, och Förordning 495 och Förordning 883.
 • AT har rätt att röra sig fritt mellan MS och uppehålla sig i dem så länge de arbetar, men även vid ofrivillig arbetslöshet, sjukdom och pension. En arbetstagare är en person som uppfyller kraven:
  Någon som utför en genuin, faktisk ekonomisk aktivitet, som utesluter arbete som utför i så liten utsträckning att det utgör ett marginellt komplement, med anställningsförhållande: "person som under viss tid mot ersättning utfört arbete av ekonomiskt värde t någon annan under dennes ledning"
 • ​Arbetstagare har rätt till likabehandling till nationella medborgare, och deras familj.
 • Intressanta mål inom området:
  Lauwrie-Blummålet: Sträckte definition av arbete till praktik, vilket förstärkte tanken av extensiv tolkning.
  Kempfmålet: Deltidsarbetare som behövde socialt stöd hade rätt till detta enligt likabehandlingsprincipen.
  Gencmålet: Även om arbete har liten tidsomfattning, men ger rätt till semesterersättning, sjukersättning och är del av kollektivavtal är det fortfarande arbete.
  Steymannmålet: Naturahushållningstroende man ville ha socialt stöd, men fick inte ekonomisk ersättning för sitt arbete, men det fanns ändå vara arbete.
 • ​För arbetstagare gäller även:
  Sociala förmåner du tar del av i ditt hemland exporteras med dig när du flyttar - Exportprincipen.
  Arbete för att kunna ta del av sociala förmåner som pension slås samman från alla MS du arbetat i - Sammanslagningsprincipen.

 • ​Även studenter, pensionärer, tjänstemottagare, och tredjelandsmedborgare rör sig inom EU, se kapitel 15 för mer information.

Likes

Comments

​Sammanfattning av Europarättens grunder Kapitel 15 inför föreläsning 18/10/16

Kapitel 15
 • ​15.1 Unionsmedborgarskapet: Ger oss främst vår rätt till fri rörlighet, och regleras både av primärrätten, sekundärrätten och praxis.

 • 15.2 Unionsmedborgare (UM): Är alla, men endast, medborgare i medlemsländerna. Unionsmedborgares rättigheter gäller främst deras rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaterna, men även deras demokratiska rättigheter, som att få rösta till Europaparlamentet eller den kommun de bor i.

 • 15.3 Rörlighetsdirektivet: Bekräftar den praxis som existerat länge, och fastställer UMs rättigheter, dock är det ett minimidirektiv (se kapitel 3) vilket tillåter nationer att ha mer förmånlig/oförmånlig rätt för de egna medborgarna. Rörlighetsdirektivet omfattar alla UM och deras familjemedlemmar. 
  Rättigheterna det stadgar för UM är den fria rörligheten och uppehållsrätten, nämligen att man får stanna i vilken medlemsstat som helst i max 3 månader, såvidare du inte är arbetstagare, kan försörja dig själv utan att bli en belastning för mottagarlandet eller är student som kan försörja dig själv. Detta gäller även familjemedlemmarna. Under tiden för uppehåll har man rätt till generell likabehandling, dock med undantag för de 3 första månaderna. Om man uppehållit sig lagligt i 5 år, har man rätt till permanent uppehållstillstånd.
  Uppehållstillstånd för arbetssökande är så länge de söker arbete. Arbetstagare räknas som de som utför en faktisk och genuin ekonomisk aktivitet i landet, vilket praxis tolkar väldigt extensivt. Arbetstagare får stanna så länge de vill, men även vid ofrivillig arbetslöshet, sjukdom eller pension. För arbetstagare gäller ovillkorad likabehandling. Samma rättigheter gäller familjemedlemmar.
  Arbetstagares rättigheter gäller inte företagare (faller under etablering), utstationerad arbetare (faller under tjänst) eller de som arbetar med en offentlig tjänst som slår vakt om nationell säkerhet.
  Uppehållstillstånd för studenter gäller så länge de kan försörja sig.

 • 15.4 Undantagen: Anledningar att inte få uppehållstillstånd i ett land är Allmän ordning och säkerhet. Åtgärden måste då vara samma för inhemska och utländska medborgare, proportionerlig och får endast riktas mot individer. Allmän hälsa är annan anledning, och gäller endast epidemiska sjukdomar. Det finns särskilda processrättsliga skydd för en när en nationell myndighet ifrågasätter din fria rörlighet, se sida 385.

 • 15.5 Tredjelandsmedborgare: Rättigheter regleras främst av landet de flyttat till, men efter 5 år kan de söka om att bli "varaktigt bosatt" och således få samma, men villkorade, rättigheter som UM.

Likes

Comments

Föreläsning - EUs inre marknad och fri rörlighet av varor och tjänster 17/10/16

En av EUs målsättningar är att upprätta en fri inre marknad baserad på en social marknadsekonomi med stark konkurrenskraft, stadgat i Artikel 3 FEU​ och i EUs RS Artikel 16 om grundläggande bestämmelser om näringsfrihet.

Näringsfrihet: tillträde till marknaden, avtalsfrihet och rätten att använda egna tillgångar "i enlighet med unionsrätten, nationell rätt och praxis".

​Föreläsningen lägger fokus på tillträde till marknaden:

 • ​Huvudregeln: Ingen diskriminering på nationella grunder.​
 • ​Inre marknaden: område inom EU där 4F råder i enlighet med:
  Proportionalitets och subsidaritetsprincipen (ömsesidigt erkännande) - Artikel 5 FEU
  Grundläggande rättigheter - Artikel 6 FEU
  Samstämmighet - Artikel 7 FEU
  Delad befogenhet inom områden där inte full befogenhet råder - Artikel 4


Fri rörlighet av varor​ på den inre marknaden (styrt av primärrätten):
 • ​Vad är en vara? Regleras i Artikel 34 - 36 FEUF.
  Exempel:
  ​ Lotter. Är lotter en vara? Är själva lotten "nyttan"? Nej, det är tjänsten att få vara med i lotteriet, alltså en tjänst, inte vara!
 • Om EU kan ingripa regleras i Artikel 114 FEUF​, med utgångspunkten att det inte får bryta mot subsidaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Huvudregeln är att det måste röra samhandel mellan två medlemsstater.
  Exempel: ​Tobaksreklam. Får man förbjuda tobaksreklam? Ja, eftersom det påverkar samhandeln marginellt, utan främst reglerar folkhälsan inom landet.
 • Fiskala handelshinder
  Inom den inre marknaden råder tullförbud och AMV (avgift med motsvarande verkan) - Artikel 30 FEUF
  Inom den inre marknaden råder förbud mot diskriminerande skatter och AMV - Artikel 110 FEUF
 • ​Kvantitativa handelshinder
  Inom den inre marknaden råder förbud mot kvantitativa handelshinder (t.ex. kvoter) och ÅMV (åtgärd med motsvarande verkan) - Artikel 34 FEUF​ 

Hur analyserar vi primärrätten? Enligt 3stegsanalys:

​Faller åtgärden under Artikel 34 FEUF?
Åtgärden är utförd av en medlemsstat (med en väldigt extensiv tolkning av statlig åtgärd)
Exempel: Direkt åtgärd av en stat, uttalanden av representanter för staten, åtgärd som egentligen begåtts av privat rättssubjekt men på begäran eller uppdrag av medlemsstat eller underlåtenhet att undanröja åtgärd.​​​
​Åtgärden utgör ett handelshinder mellan medlemsstater. Alla åtgärder såvidare det är direkt eller indirekt diskriminering, eller om det utgör ett faktiskt eller endast potentiellt handelshinder, faller under Artikel 34 FEUF. Utgångspunkten är en teleologisk tolkning, alltså ser man till lagens uttryck, inte dess avsikt.
Åtgärden utgör direkt, indirekt, faktisk eller potentiell diskriminering gentemot utländska produkter. Här har praxis dragit åt två olika håll. Inom tekniska produktkrav behöver inte den nationella rättsregeln vara diskriminerande, utan endast få den effekten (Dassonvilleformulan)​, men inom reglering av tillgång till marknaden inom nationerna t.ex. öppetider eller marknadsföring hamnar det inte under Artikel 34 FEUF såvidare det inte handlar om direkt diskriminering (Keck-doktrinen).

Kan åtgärden berättigas av överordnat samhällsintresse enligt Artikel 36 FEUF eller tvingande hänsyn?
Artikel 36 FEUF - gäller direkt diskriminering. Kan gälla samhällsintressen som är: Moral, Säkerhet, Ordning, Hälsa.
Tvingande hänsyn - gäller indirekt diskriminering. Gäller samhällsintressen som gäller när det inte handlar om direkt diskriminering utan endast sådan effekt.

Målet om Cassis de Dijon: Tyskland hade särskilda krav för vad som får kallas likör, och ville därför att Franska Cassis inte skulle få kallas likör. Här uppstod Cassis-doktrinen: Ömsesidigt erkännande. Medlemsländerna måste anta att tekniska produktkrav som finns i ett land, måste innebära att produktkraven uppfylls i alla länder.
Problem? Race to the bottom, folk försöker hålla ned kostnaderna för ingen får diskriminera dom för dåliga produktkrav. Lett till försök till harmonisering på området från EU.

Är åtgärden proportionerlig?
Är den:
1. Ändamålsenlig?
2. Nödvändig?
3. Rimlig?

Reglering av användning måste också vara proportionerlig, inom geografiska, tidsmässiga och ekonomiska bestämmelser.

EU avgör om det begåtts brott mot Artikel 34 FEUF. Antingen kommer det upp genom förhandsavgörande till nationell domstol, eller så år komissionen in och interverar gentemot medlemsstaten.

​Fri rörlighet av tjänster inom den inre marknaden (styrt av primärrätten):
Märk skillnaden här, inom fri rörlighet av tjänster regleras även av sekundärrätt.

 • ​Vad är en tjänst/etablering?: Huvudregel: Måste vara en ekonomisk aktivitet. Ekonomisk aktivitet som är en regelbunden och kontinuerlig aktivitet inom ett land. En tjänst är en ekonomisk aktivitet som inte är en vara eller kapital. Om 50% av den ekonomiska aktiviteten finansierar av staten, är det en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och faller inte under primärrätten.
 • Samma individ kan vara egenföretagare i ett land men anställd i ett annat, men en individ kan inte vara båda samtidigt. 
 • För att se exempel på fri rörlighet för tjänster, se powerpointslide nr.5.

Hur tillämpar vi primärrätten? 3stegsanalys!

Omfattas åtgärden av Artikel 49 eller Artikel 56 FEUF?​
Diskriminerande regler och tillämpning här av Cassisdoktrinen: Icke-diskriminerande regler som har så höga krav att de kan anses orimliga och leder till att det hindrar eller gör det mindre attraktivt att utnyttja sina rättigheter enligt fördraget faller under Artikel 49/56 FEUF.
Särskilt intressant - Premier League-målet - nationell rätt eller avtalsrätt?

Kan åtgärden berättigas av ett överordnat samhällsintresse?
Direkt diskriminering kan berättigas på grund av allmän ordning, säkerhet och hälsa. (jämför Artikel 36 FEUF)
Indirekt diskriminering kan berättigas av trängande samhällsintresse. (jämför tvingande hänsyn)
Moral kan bli tillämpligt i särskilda fall, t.ex. Spel. Där har nationerna större möjlighet att reglera.

Är åtgärden proportionerlig?
Jämför med fri rörlighet av varor.

Fri rörlighet av tjänster inom den inre marknaden (styrt av sekundärrätten):
Tjänstedirektivet:
 • ​Artikel 1 - Gäller etableringsfriheten för tjänsteleverantörer (inte produktion!) och fri rörlighet för tjänster.
 • Artikel 2 - Vad det inte gäller.
 • Artikel 16 - Medlemsstat får inte ställa särskilda krav som inte respekterar principerna i artikeln eller ställa särskilda krav som fastställs i artikeln för utländska tjänsteleverantörer. Se powerpointslide nr.16.
 • Artikel 6, 7, 10 - Förenklade regler för tjänsteleverantörer för etableringstillstånd.
 • Artikel 3 - Lex specialis. Finns andra bestämmelser i andra gemenskapslagstiftningar, gäller dom.

Yrkeskvalifikationsdirektivet
 • ​Ömsesidigt erkännande ska gälla även för arbetare. Har du yrkeskvalifikation i ett land ska de kunna gälla i alla medlemsländer.
 • 3 nivåer av erkännande:
  - Krav på yrkeskvalifikationer: Ömsesidigt erkännande med stor möjlighet för medlemsstaterna att avgöra behörighet.
  - Krav på yrkeserfarenhet: Ömsesidigt erkännande med vissa krav.
  - Särskilt reglerade yrken: Kraven regleras i direktivet.
 • Lex specialis. Finns andra bestämmelser i andra gemenskapslagstiftningar, gäller dom.

Likes

Comments

​Sammanfattning av Europarättens grunder Kapitel 13 inför föreläsning 17/10/16

Kapitel 13

 • 13.1: Fri rörlighet av tjänster och etableringar behandlas i Artikel 49 till 52 (rätt till etableringar) och Artikel 56 till 62 (fri rörlighet av tjänster). Huvudregeln är lika förutsättningar för inhemska och utländska. 

 • 13.2: Skillnaden mellan en tjänst och etablering ser till perioden då man befinner sig i landet och hur regelbunden och kontinuerlig den perioden är.

 • 13.3 och 13.4: Rättigheter för näringsutövare inom EU gäller på samma sätt som för medborgarna. Den fria rörligheten innebär även ytterligare direktiv som harmoniserar t.ex. arbetsvillkoren inom EU. 
  Fri rörlighet för näringsutövare inom EU innebär även att vi som medborgare har rätt till fritt deltagande av tjänsterna t.ex. sjukvård.

 • 13.6: Åtgärder utöver diskriminerande som är åtillåtna när det kommer till tjänsters fria rörlighet är "Nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheterna som garanteras av föredraget." 
  Det finns undantag för detta, men för att det ska gälla måste åtgärden klara Gebhardtestet:
  - Vara tillämplig på icke-diskriminerande sätt
  - Motiverad av trängande samhällsintresse
  - Vara genuin och behövas
  - Vara proportionerlig
  Lägg märke till likheterna med fri rörlighet för varor:
  1) Otillåtna nationella regler omfattar även icke-diskriminerande regler. (Jämför med Cassis-doktrinen)
  2) För att rättfärdiga sådana icke-diskriminerande regler måste det utgå från trängande samhällsintresse (Jämför med principen om tvingande hänsyn)
  3) Proportionalitet
  Definitionen idag av trängande samhällsintresse är oklar, för att se exempel se sida 337.

 • 13.8: Tjänstedirektivet utarbetades för att utöka den fria rörligheten av tjänster. I första förslaget var det tänkt att allt skulle regleras av ursprungslandet, men det fick väldigt mycket kritik och omarbetades. Slutligen blev det ett bekräftande av praxis.

 • 13.9: Praxis utvecklas fortfarande på området, och har varit till stor del inspirerad av Cassis-doktrinen. Praxis har ändå varit väldig försiktig. Idag är den stora utmaningen att väga mellan sociala och marknadsliberala mål.

Likes

Comments

Sammanfattning av Kapitel 11 och Kapitel 12 inför föreläsning 17/10/16

Kapitel 11 - EUs inre marknad
 • 11.1: Den inre marknaden är en central del av EU. Den bygger på en fri social marknadsekonomi, som ger medlemsstaterna ​ökad förmåga för specialisering och minskar risken för konflikt.

 • 11.2: Mest grundläggande för den inre marknaden är de 4 friheterna (4F), som utformats till stor del genom praxis av EU-domstolen. De behandlas på många sätt liknande, men även på visa sätt olika. Vad som gäller för alla är att vem som helst kan åberopa rätten till 4F i nationell domstol. För att 4F ska bli gällande krävs dock gränsöverskridning. 4F har på många sätt raderat mycket nationell rätt, och även skapat ny.

 • 11.4: Unionens regler för den fria marknaden kan undantas, se sida 270.

 • 11.5: EU strävar efter att harmonisera den inre marknaden (styra allt i över alla länder) genom direktiv. Vilken typ av direktiv det är påverkar hur medlemsstaterna sen själva kan lagstifta, t.ex. ett maximidirektiv innebär att medlemsstaterna inte får införa hårdare krav för varor/tjänster/personer, eftersom vi antar att EU tänkt på allt. EU kan stifta dessa direktiv enligt artikel 114 på allt som rör den inre marknaden och dess funktion. 
  En annan grundläggande princip för harmoniseringen är ömsesidigt erkännande, medlemsstaterna måste lita på varandra och varandras checks.

 • 11.8: Den inre marknaden har arbetats fram länge, och arbetas fortfarande fram. Idag berör den främst varor och personer. Målet är att utöka den sociala delen av den inre marknaden, med utmaningen hur man ska ställa sig till asylsökande och migration. 


Kapitel 12 - Fri rörlighet av varor
 • ​​​12.1: Artikel 30 FEUF: Det är total förbud i EU mot tullavgifter och AMV (Avgifter med Motsvarande Verkan), alltså en monitär summa som tas ut för att en vara korsar en nationell gräns. - fiskalt handelshinder

 • 12.2: Artikel 110 FEUF: Det är förbud inom EU mot att beskatta lika varor olika bara för att de är utländska. Även varor som inte är lika, men kan ändå vara konkurrerande får inte ha för stora skatteskillnader. - fiskalt handelshinder

 • 12.3: Artikel 34 FEUF: Det är förbud inom EU mot kvantitativa åtgärder (kvoter, införselförbud, osv.) och ÅMV (Åtgärder med Motsvarande Verkan), som medlemsstater utsätter utländska varor för, där man använder en extensiv tolkning av "statsåtgärd". Detta är tillämpligt även när åtgärden endast negativt påverkar samhandeln, även om åtgärden inte är diskriminerande, t.ex. dubbel börda. - kvantitativt handelshinder 
  När EU-domstolen avgör om sådan åtgärd föreligger, gör de en teleologisk lagtolkning, vilket fångar upp sådan indirekt diskriminering. Se även sida 300, 302, 305.

 • 12.5: Artikel 36 FEUF: Man tillämpar även undantag, t.ex. om området inte harmoniserats av EU, att det finns en riktig anledning för undantag och att det är proportionerligt. Undantag som kan åberopas är moral, ordning, säkerhet och hälsa.

 • 12.6 Cassis-doktrinen: Rör principer om ömsesidigt erkännande och åtgärder som inte är direkt diskriminerande, men ändå har en negativ effekt på samhandeln, utarbetad av rättspraxis.

 • 12.7 Doktrin om tvingande hänsyn: Behandlar undantagen till Cassio-doktrinen, med kräver samma krav för att tillämpas som artikel 36. Utarbetad av rättspraxis.

 • 12.8 Keck-doktrinen: Rör fall som endast gäller varans tillträde till marknaden som öppetider eller reklam, som inte diskriminerar mot utländska varor och att sådana fall inte ska gälla under artikel 34. Utarbetad av rättspraxis.

Likes

Comments

Sammanfattning av kapitel 1

 • Europarätten, bestående av unionsrätten, EKMR och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetet) har alltid företräde över vår svenska rätt och strävar efter att skapa en gemenskap i Europa, genom rättsregler.

Sammanfattning av kapitel 2 

 • 2.1: Iden om ett enat Europa växte fram efter världskrigen och grundar sig i mellanstatliga och överstatliga beslut.
 • 2.2: Se sida 32 i boken.

Sammanfattning av kapitel 3

 • 3.1: EUs värden och målsättningar stadgas i FEU, FEUF och Rättighetsstadgan (RS). Grundmålet är ett enat Europa genom att beskydda värdena, men även genom att upprätta en gemensam och fri ekonomi via den inre marknaden.
 • 3:2 EU kan utöva sin makt, när det finns befogenhet, vilket även kallas kompetens. Befogenhet får utövas, när det behövs (subsidiaritetsprincipen), och endast i den utsträckning det behövs (proportionalitetsprincipen). När EUs makt utövas är det också viktigt att EU respekterar staters nationella identitet. Samtidigt är det viktigt att medlemsstaterna är lojala gentemot EU.
 • 3.3: EUs primärrätt består av FEU, värden och mål, FEUF, normer och funktioner och RS, rättigheter och erkännande av EKMR. Fördelar med att ha två fördrag är att de skiljer sig åt, och därför blir det lättare om de är separata. De ändras också på olika sätt, vilket förenklar saker. Nackdelen är dock att det är otydligt vilka delar som ska stadgas i vilken. Primärrätten består också av protokoll, förklaringar och anslutningsfördag.
 • 3.4: EUs sekundärrätt består av förordningar, gäller som nationell rätt och direktiv, vägleder nationell rätt. Det finns även beslut, icke-bindande normgivning, och eftersom EU är en juridisk person, internationella avtal.
 • 3.5: EU-domstolen är unionens granskande organ. Oftast kommer dess makt till uttryck genom förhandsavgöranden, som nationella domstolar ber om. Det är omöjligt att överklaga en nationell dom till EU-domstolen. EU-domstolen fyller även många luckor i EUs lagstiftning, och blir därför väldigt viktig när det kommer till förståelse av EU-rätten.

Likes

Comments