Sociala medier

Hur påverkar det dig och ditt studieresultat?


Gymnasiearbete

Mathilde Ahlström

Klass: SM3, Nacka gymnasium

Handledare: Daniel Gislén

Läsår: 2015-16

Abstract

Process and vision

The main objective when writing this report is to find out how different social media affect high school students, mainly their studies, and if it has a negative effect on their results. To achive this goal, a survey of five questions was used to compile the text. As compliments, the results have been incuded in a blog togheter with a studie by John Hattie, a professor in teaching methods. Apart from this, the report incudes an interview with a graphic designer called Daniel Carlsten, for me to be able to analyze the result from as many point of views as possible.

Questions
The main, or framing, question of the report is if the results of high school teenagers get affected by their social media life. To reach a result, the overall question has been split into smaller questions, namely; Do you use social media daily? Would you say that different social medias affect your results negatively? Do social media affect your ability to concentrate? Would you say that you are addicted to social media? Do you think that your results would improve by not using social media?


Result
By working with this material, the overall conclusion is that high school students are considerably affected by social media in their everyday life, therefore also in school. Many of them, about 72 %, say that they are aware of the fact that their ability to concentrate in school is affected by these mediated tools.

Conclusion

The conclusion is that different social media probably affect the results of high school students, but this does not necessarily mean that it explains the whole truth behind things like descending results. Considering the fact that there might be a lot of different factors that affect students and their studying today, except from different social media, it is hard to know exaclty how much that is due to today’s students social media life and how much that is due to factors such as curriculums and teachers.


Innehållsförteckning


1. Inledning ....................................................................................................... 4


1.1 Bakgrund ......................................................................................... 4


1.2 Syfte ................................................................................................. 4


1.3 Frågeställning ................................................................................... 5


1.4 Metod och material............................................................................ 5


2. Undersökning......................................................................................... 6 


2.1 Enkätundersökning ........................................................................... 6


2.2 Intervju .............................................................................................. 8


2.3 Studie ................................................................................................ 9


2.4 Blogg ................................................................................................. 9


3. Analys .............................................................................................................. 11


4. Slutsats ............................................................................................................. 13


Källförteckning ..................................................................................................... 141. Inledning


Denna undersökning handlar om hur sociala medier påverkar gymnasielever och deras studieresultat i skolan. Då näst intill samtliga ungdomar som studerar på gymnasienivå, däribland eleverna på Nacka Gymnasium, använder sociala medier dagligen, är det intressant att undersöka om, och i så fall hur, detta faktum påverkar dem i det dagliga skolarbetet.


1.1 Bakgrund


Användandet av sociala medier har expanderat väldigt snabbt under de senaste åren, och användandet har sjunkit i åldrarna. Utvecklingen har bidragit till lättare kommunikation med människor över hela världen, men även förenklat sättet att kunna dela med sig av egna erfarenheter och upplevelser. Privat kan sociala medier vara ett sätt att hålla kontakten med släkt och vänner, men även i professionella sammanhang kan sociala medier anses vara en betydande tillgång, inte minst när det kommer till att skapa nya kontakter och sprida budskap.


1.2 Syfte


Syftet med detta arbete är att undersöka vilken användarrelation gymnasieungdomar idag har till sociala medier, och hur detta påverkar dem. Dessutom är målet att utifrån detta se om det finns något samband mellan användandet av sociala medier och skolresultaten.1.3 Frågeställning

Påverkar sociala medier studieresultaten hos gymnasielever i åldrarna 16-19 år?

1.4 Metod och material
Denna undersökning omfattar 68 elever på Nacka Gymnasium, och berör ämnet sociala medier. Undersökningen är genomförd med hjälp av en enkät, en intervju, samt en studie av John Hattie. Tanken är att kunna se samband mellan användandet av sociala medier och uppfattning om hur det påverkar skolarbetet. Utifrån denna information ska sedan slutsatser dras, och resultatet även redovisas på bloggen Sociala Medier.

Undersökningen kommer, som ovan nämnts, även innefatta en intervju med Daniel Carlsten, kunnig inom sociala medier och hur de påverkar enskilda individer. Carlsten kommer att få framföra sina tankar och åsikter kring huruvida studieresultat kan kopplas till användandet av sociala medier för att ge rapporten ett mer nyanserat och analyserbart resultat. I övrigt kommer internetkällor förekomma vid sammanställningen av arbetet, samt en studie av John Hattie, professor inom pedagogik.


Frågor från enkät


  • Använder du sociala medier dagligen?
  • Skulle du säga att sociala medier påverkar ditt studieresultat på ett negativt sätt?
  • Påverkar social medier dig och din koncentrationsförmåga?
  • Upplever du att du är beroende av social medier?
  • Tror du att ditt studieresultat skulle förbättras utan sociala medier?


Frågor från intervjun

  • Hur började du komma i kontakt med sociala medier?
  • Vad tycker du om sociala medier?
  • Vad anser du, generellt, om användandet av sociala medier bland ungdomar idag?
  • Tror du att användandet av sociala medier påverkar elever negativt i skolan?
  • Anser du att sociala medier, generellt, påverkar oss positivt eller negativt?

2. Undersökning

2.1 Enkätundersökning


Följande frågor ställdes i en enkät som skickades ut till alla gymnasieelever på Nacka Gymnasium. Av dem deltog 68 elever. Svarsresultaten sammanställdes därefter i diagramform (ett diagram per fråga). Resultaten från respektive fråga visas nedan.

På den första frågan “Använder du sociala medier dagligen?” svarade 64 av 68 personer “Ja” och resterande fyra personer svarade “Nej”.


Skärmavbild 2015-11-17 kl. 16.51.44.pngPå fråga två “Skulle du säga att sociala medier påverkar ditt studieresultat på ett negativt sätt?” svarade 34 av 68 personer “Ja” och 34 av 68 personer “Nej”.


Skärmavbild 2015-11-17 kl. 16.52.04.png


På fråga tre “Påverkar sociala medier din koncentrationsförmåga?” svarade 49 personer “Ja”och de resterande 19 personerna “Nej”.


Skärmavbild 2015-11-17 kl. 16.52.11.png

På den näst sista enkätfrågan ”Upplever du att du är beroende av sociala medier?” svarade 44 personer “Ja” och 24 personer “Nej”.


Skärmavbild 2015-11-18 kl. 09.50.21.pngFråga nummer fem “Tror du att ditt studieresultat skulle förbättras utan sociala medier?”. svarade 41 personer “Ja” och resten alltså 27 personer “Nej”.


2.2 Intervju


Som komplement till enkätundersökningen valdes Daniel Carlsten ut, en 34-årig egenföretagare och grafisk designer i Stockholm, som även driver en egen webbplats. När denna person valdes ut fanns i åtanke att arbetet inte skulle bli för omfattande, vilket krävde en viss begränsning av antalet frågor som ställdes. Således valdes fem relevanta frågor ut, som besvarades av Carlsten och lyder som följer.


Hur började du komma i kontakt med sociala medier?” lyder den första frågan, och den

bemötte Daniel genom att ge konkreta exempel på vilka sociala medier han använde till en början (när de slog igenom), och berättade sedan om sin syn på sociala medier i stort. Han kom fram till att det finns både för- och nackdelar med sociala medier, med hans egna ord; å ena sidan har det tagit (och tar) mycket tid, men å andra sidan finns det mycket roligt att göra; leta upp människor, få bra tips på både det ena och det andra, samt dela med sig av/ ta del av andras erfarenheter”.


På fråga nummer två “Vad tycker du om sociala medier?” svarade Carlsten att han rent generellt känner lite hatkärlek när det kommer till social medier. Han baserar detta på att det tagit mycket av hans fritid, men på samma gång bidragit till hans karriär som grafisk designer och egenföretagare. Han menar därför att det är ett bra verktyg för att kunna nå ut till fler människor och skapa möjligheter för att få företaget att växa.


Senare ledde intervjun in på frågor som i allra högsta grad är kopplade till undersökningen i sig, bland annat frågan “Vad anser du, generellt, om användandet av sociala medier bland ungdomar idag?”. Carlstens respons var att han ansåg att det som är mest negativt med sociala medier i skolvärlden är att det blivit alltmer vanligt förekommande med sådant som näthat/mobbing på internet. Utöver detta säger han att det även självklart kan bidra till “störningsmoment” i vardagen, som t.ex. att hans två-åriga son spelar spel på sin iPad dagligen, något som därför bör kunna ses som ett ett störningsmoment för personer i allmänhet, även ungdomar.


Den sista frågan, “Tror du att användandet av sociala medier påverkar elever negativt i skolan?” svarade Carlsten att han egentligen inte anser att det är sociala medier i sig som påverkar elevernas studieresultat negativt, utan att det snarare beror mer på skolsystemets uppbyggnad. Enligt honom är det dock inte någon mening med att utesluta sociala medier helt på lektionstid.


På den femte och sista frågan “Anser du att sociala medier, generellt, påverkar oss positivt eller negativt?” svarade Daniel att sociala medier är bra i det avseendet att de öppnar vägar och inte begränsar oss geografiskt, men det förutsätter självklart att vi använder dem på rätt sätt. Med det menar Daniel att människor bör hitta en balans mellan privatliv, arbete och användandet av sociala medier, och att det är i denna balans som det uppstår svårigheter.


Läs hela intervjun på bloggen.


2.3 Studie

John Hattie är professor i pedagogik, och har gjort en undersökning där han studerar vad som påverkar hos oss medmänniskor mest när det kommer till skola/utbildning. I sin analys kommer han bl.a. fram till att det som påverkar oss människor mest i vår utbildning framförallt är de tekniska aspekterna. De mest kraftfulla påverkansfaktorerna kan, enligt Hattie, relateras till klimatet i klassrummet, och här är faktorn ledarskap otroligt betydelsefull. Lärarens förmåga att reducera störningsmoment grundas enligt honom i en så kallad situationsanpassad medvetenhet. Detta förbättrar såväl elevers engagemang i undervisningen, som deras studieprestationer.


2.4 Blogg

I bloggen betonas Gymnasiearbetet i stort, och där publiceras bl.a. det fullständiga resultatet från enkätundersökningen och hela intervjun med Daniel Carlsten (samt en länk till hans hemsida). Utöver detta kommer analysdelen finnas med, där resultatet diskuteras utifrån den fullständiga undersökningen. Det kommer att publiceras en lista över alla de källor som använts under arbetets gång. Bloggen är strukturerad och uppbyggd genom en standardiserad stilmall på nouw.se och består utav länkade kategorier. Det finns bilder på bloggen som är tagna från Daniel Carlstens hemsida och från internet.


3. Analys


I denna undersökning, om hur sociala medier påverkar gymnasieungdomar i skolan, kan olika slutsatser dras utifrån flera olika synvinklar. Dels med utgångspunkt i Daniel Carlstens intervju, där han konstaterade att sociala medier kan ha bidragande effekter, men att det inte främst är detta som påverkar studieresultaten i skolan. Även med hjälp av källor som en studie av John Hattie, som menar att tekniska aspekter, och till stor del ledarskap, bidrar väldigt mycket till en bättre klassrumsmiljö (som därmed kan minska användandet av sociala medier). Utöver detta kommer självklart undersökningen användas i denna analysdel.


Under intervjun med Daniel Carlsten kunde relevant fakta erhållas, som i sin tur kunde ge stöd till detta gymnasiearbete. Bland annat det Carlsten sa om att sociala medier har bidragit till både positiva och negativa effekter, men att skolsystemet i sig är den största anledningen till elevernas försämrade koncentrationsförmåga. Enligt Daniels konstanterande påverkar sociala medier inte gymnasieungdomars studieresultat speciellt mycket, utan det är skolsystemet i sig som bidragit mest till gymnasieelevernas sjunkande resultat i skolan. Men utifrån en enkätundersökning kan det konstateras att så är inte fallet.


De allra flesta av de totalt 68 gymnasieeleverna som intervjuades, säger sig, tvärtemot vad Carlsten menar, att de är mycket påverkade av sociala medier. Strax över 72 % (enligt enkätundersökningen) påstår att deras koncentrationsförmåga speglas mycket av användandet av dessa medier, något som också indikerar att de, på grund av användandet, inte är lika effektiva i sitt skolarbete.


Med egna erfarenheter, såsom studier på gymnasienivå, så går det att styrka under på att sociala medier har ett stort inflytande när det kommer till koncentrationen, både i och utanför skolan. Mycket kan beror på sådant som stor press att passa in och hålla sig ständigt uppdaterad, men även på sådant som att alltid finnas till hands. Ofta kan denna livsstil också leda till stress, något som i sin tur också påverkar studierna negativt. Därför finns det anledning att ställa sig tveksam till Carlstens uppfattning om att sociala medier är en mycket liten del av de sjunkande studieresultaten.

Med utgångspunkt i detta kan alltså slutsatsen dras att å ena sidan anser Carlsten att det är skolsystemet som bidrar mest när det gäller gymnasielever och deras koncentrationsförmåga i skolan, men utifrån de elever som bidrog enkätundersökningen kan det konstateras att så inte är fallet. Dock behövs “skolsystemet” också vägas in då det är svårt att veta exakt vad Carlsten menar för att reda ut detta fullständigt. Om vi antar att Carlsten väger in lite av varje; lärare, studietakt, läromaterial, kursplaner och dylikt, så har han helt klart en poäng med att det påverkar ungdomar mycket, men han har helt missat hur skolmiljön/dagens levnadssätt i sig påverkar ungdomarna.


Om vi även väger in delar av Hatties studie, där han menar att klimatet i klassrummen har en bidragande effekt när det kommer till resultat, och att ett bättre ledarskap är en avgörande metod för att starka elevernas koncentrationsförmåga. Detta bidrar till slutsatsen att även om Hattie han har en poäng i detta så skulle skolan idag utan tvivel fungera bättre om det tillfördes mer kompetent och pedagogiskt utbildad personal i skolan. Utöver detta behövs fler resurser till skolorna i sig, men det är tveksamt om problemen försvinner även om dessa åtgärder tas.


En anledning skulle kunna vara ungdomars sätt att umgås idag. Med andra ord, även om skolsystemet förändras till det bättre, så kommer ungdomar fortfarande påverkas av den ständiga närvaron av sociala medier och allt vad det innebär. Det krävs därför ett brytande mönster i vanorna, såsom att helt förbjuda mobiltelefoner i skolan, eller att vidta åtgärder som att telefonen måste vara avstängd under lektionstid. Frågan är dock om detta skulle fungera i längden, då många är mycket beroende av sina telefoner och sociala medier för att klara av vardagen.

En mer realistisk lösning skulle kunna vara att tillåta mobiltelefoner, men att lärarna är mer uppmärksamma på användandet och verkligen ser till att de får konsekvenser om eleverna använder sociala medier under lektionstid. Detta går mycket ihop med det Hattie menar med bättre ledarskap i klassrummen. Carlsten menar att människor bör hitta en balans mellan privatliv, arbete och användandet av sociala medier, och att det är i denna balans som det uppstår svårigheter.


4. Slutsats


Slutsatsen som kan dras utifrån detta arbete, är att sociala medier troligtvis påverkar studieresultaten hos gymnasielever i åldrarna 16-19 år. Däremot är inte detta den enda orsaken till de sjunkande skolresultaten, då det sannolikt finns andra faktorer som bidragit till detta. Bortsett från sociala mediers inflytande, så kan i stort sett hela svenska skolans uppbyggnad vägas in, bland annat studieplaner och lärare, i enighet med Carlsten och Hattie.


Därmed kan slutsatsen dras att alla åsikter som tas upp i detta arbete har en poäng, eftersom att skolsystemets uppbyggnad påverkar skolresultaten idag, och djupare studier inom ämnet behövs för att kunna dra helt säkra slutsatser. 


Källförteckning

5.1 Digitala källor

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-706-1.pdf 2016-01-26


http://www.skolverket.se/ 2016-01-20

http://nouw.com/socialamedier 2016-01-20 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments


Resultat till enkät undersökningen

Enkäten skickades ut till alla gymnasieelever på Nacka Gymnasium, och av dem deltog 68 elever. Svarsresultaten sammanställdes därefter i diagram form (ett diagram per fråga). Resultaten från respektive fråga visas nedan.

På den första frågan “Använder du sociala medier dagligen?” svarade 64 av 68 personer “Ja” och resterande fyra personer svarade “Nej”.

På fråga två “Skulle du säga att sociala medier påverkar ditt studieresultat på ett negativt sätt?” svarade 34 av 68 personer “Ja” och 34 av 68 personer “Nej”.

Fråga tre “Påverkar sociala medier din koncentrations förmåga?” Svarade 49 personer “Ja”och de resterande 19 personerna “Nej”.

På den näst sista enkätfrågan ”Upplever du att du är beroende av sociala medier” svarade 44 personer “Ja” och 24 personer “Nej”.

Fråga nummer fem “Tror du att ditt studieresultat skulle förbättras utan sociala medier?”. svarade 41 personer “Ja” och resten alltså 27 personer “Nej”.

Likes

Comments

http://danielcarlsten.com

Daniel Carlsten är 34 år och arbetar som egenföretagare och grafisk designer i Stockholm. Han är gift och har en son på två år. Han beskriver sig själv som en mycket självständig grafisk designer som driver sin egen webbplats. I detta forum har han ett brett utbud av grafiska illustrationer av internationella grupper av människor, myndigheter, tidningar och varumärken.

Med sin kreativa förmåga skapar han visuella koncept och identiteter som kan tillämpas på sådant som böcker, kataloger, affischer, filmer, stationer, hemsidor och förpackningar. Hans arbete bygger alltså på diskussion, insikt och intuition. Hans önskan är att få klienterna att kunna identifiera sig med det han skapar, men även att hans medarbetare och partner ska vara inom målgruppen för vad han skapar. Under min intervju med Carlsten väcktes många tankar och åsikter kring hur sociala medier påverkar oss ungdomar i vardagen. För att försöka reda ut detta ställdes relevanta frågor till Carlsten, varpå han själv berättade om hur han kommit i kontakt med sociala medier, och hur detta påverkat honom, både personlighets- och karriär mässigt.

Hur började du komma i kontakt med sociala medier?


Jag kom i kontakt med sociala medier år 2007, främst genom Facebook och andra liknande sidor. Under mitt första möte med sociala medier, lyssnade man i princip bara på musik och chattade. Idag kan man säga att jag har en typ av hatkärlek till social medier. Å ena sidan har det tagit (och tar) mycket tid, men å andra sidan finns det mycket roligt att göra; leta upp människor, få bra tips på både det ena och det andra, samt dela med sig av/ ta del av andras erfarenheter. Att man även kan skapa sådant som evenemang hjälper en otroligt mycket karriärmässigt. Med andra ord finns det självklart baksidor med sociala medier, men de utgör ofta ett mycket bra forum, både privat och yrkesmässigt.


Vad tycker du om sociala medier?


Generellt känner jag, som sagt, lite hatkärlek när det kommer till sociala medier. Största nackdelen är att det tagit så pass mycket av min fritid. Men sedan har de också bidragit otroligt mycket till karriären som grafisk designer. Sociala medier bidrar till att jag växer som egenföretagare, och är ett bra verktyg för att jag ska kunna nå ut till fler. Det är därför mitt företag nu växer så pass bra. I dagsläget använder jag Facebook och Twitter mest flitigt, då det är där man kan nå ut till flest människor genom att skapa evenemang, göra statusuppdateringar och publicera bilder.


Vad anser du, generellt, om användandet av sociala medier bland ungdomar idag?


Den största nackdelen med sociala medier, rent generellt, är väl att det har blivit alltmer vanligt förekommande med sådant som näthat/mobbing, och att detn är på en helt annan nivå än förut. Det finns även fler “störningsmoment” i vardagen i form av iPads, filmer, spel o.s.v. Själv har jag en son som är två år, och spelar spel regelbundet på sin Ipad.


Tror du att användandet av sociala medier påverkar elever negativt i skolan?


Inte direkt kanske, sociala medier är något man även kan dra stor nytta av genom att anpassa användningen, så den passar både i livet rent privat, men även på en samhällsnivå. Jag tror det stora problemet snarare ligger i hur skolan är uppbyggd och skolsystemet i sig, och inte jättemycket i hur ungdomar använder just sociala medier under skoltid. Man kan ha mycket hjälp av dem dagligen för att ta reda på information och dela den, även på lektionen. Jag tror alltså att det finns andra faktorer som påverkar studieresultaten negativt, och inte främst sociala medier, därför är det inte heller någon mening att utesluta användandet av dem under lektionstid.


Anser du att sociala medier påverkar oss positivt eller negativt?


Sociala medier är bra i det avseendet att de öppnar vägar och inte begränsar oss geografiskt, men det förutsätter självklart att vi använder dem på rätt sätt. Om det är uppfyllt, så tror jag absolut att sociala medier påverkar oss positivt.


Avslutningsvis menar Carlsten att hans tro är att “Du måste älska för att bli älskad, och att du måste ge för att få. Det vill säga genom att agera generöst och genom att uttrycka passion för det du gör, är chansen att andra kommer att gilla det också.” Utifrån det Carlsten bidragit med i intervjun har jag fått större klarhet i hur sociala medier påverkar oss i vardagen, och jag håller med honom i det stora hela. Däremot tror jag att de sociala medierna påverkar oss mer i skolan än vad han anser, inte bara genom att distrahera, utan även genom att göra allt så otroligt lättillgängligt, t.ex. mode och bloggar. Även dessa forum skapar en typ av ideal som många vill uppnå, något som onekligen stjäl tid från skolarbetet. Ofta kan det bli så att allt kring skolan blir viktigare än skolan i sig, och då anser jag att det gått för långt. Dock är sociala medier en otrolig tillgång på många sätt, både privat- och yrkesmässigt, precis som Carlsten menade.

I analysdelen återkopplar du till din frågeställning; diskuterar och resonerar dig fram till ett svar utifrån de kunskaper som lagts fram i resultatdelen.

Hur generella eller ”säkra” svar du kan komma fram till beror givetvis på vilket ämne du studerat. Ibland är det möjligt att faktiskt bevisa något, t ex genom naturvetenskapliga experiment, medan det i andra fall blir mer en fråga om tolkning.

Likes

Comments