Każda firma ma swoje problemy. Jedne mniej poważne, drugie bardziej. Jednak rozwiązanie każdej z tych sytuacji zależy od osoby zarządzającej danym zespołem – menadżera. W dzisiejszym świecie dobry menadżer prężnia zarządza ludźmi oraz doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach. Jak zostać dobrym menadżerem? Sposobów jest kilka, ale najpopularniejszą metodą jest „kija i marchewki”.

Każdy z menadżerów jest człowiekiem, jak każdy z nas. Ma swoje życie osobiste oraz zawodowe. Czasami ciężko pogodzić jedno i drugie przez to często popełniamy błędy w zarzadzaniu. Największą moją wadą jest miękkość. Często moich pracowników wolę docenić i dać im marchewkę. Lubię myśleć, że są zadowoleni z siebie i jest przyjazna atmosfera w firmie. Niestety wiem też, że czasami ta marchewka im się nie należy…

Jedną z moich ulubionych książek jest „Straight from the Gut” - Jack Welch z 2001 roku. Powiedział on „To jest praca, ale z wyczuciem, kiedy przytulić, a kiedy skopać”. Trudno się nie zgodzić z tym i powiem szczerze na początku walczyłem z tym i próbowałem być twardy w swoich postanowieniach i decyzjach wobec pracowników. Teraz wiem, że warto być elastycznym i traktować trochę jak dzieci – z wyczuciem. Dowiedziałem się, że lepiej jest być konsekwentnym w swoim podejściu, pozostając przyjaźnie, ale "kopiąc" w razie potrzeby.

Every business has its problems. One less serious, the other more. However, the solution to each situation depends on the person who manages the team - the manager. In today's world, a good manager manages people and is very good at dealing with difficult situations. How to become a good manager? There are several ways, but the most popular method is "stick or carrot".

Each of the managers is human, like all of us. He has his personal and professional life. Sometimes it is hard to reconcile both, and often we make mistakes in management. The biggest disadvantage is the softness. Often my employees prefer to appreciate and give them carrots. I like to think that they are happy with themselves and is a friendly atmosphere in the company. Unfortunately, I also know that sometimes these carrots do not belong to them ...

One of my favorite books is "Straight from the Gut" - Jack Welch
2001. He said, "This is a job, but with a sense of when to hug and when to kick." It is hard to disagree with this and I will honestly fight at the beginning and try to be hard in my decisions and decisions towards employees. Now I know that it is worth to be flexible and treat a little like children - with a sense of humor. I learned that it is better to be consistent in your approach, remaining friendly, but "kicking" when needed.

Likes

Comments

    Nazywam się Zbigniew Gwóźdź, jestem założycielem bloga, którego właśnie czytasz. Od prawie 10 lat interesuję się tematyką związaną z biznesem, ale nie tylko. Moimi zainteresowaniami są także psychologia, socjologia oraz filozofia. Wszystkie te dziedziny próbuję połączyć w jeden uniwersalny dla mnie system zarządzania sobą oraz moimi pracownikami, a także dbanie o potrzeby klienta i jego postrzeganie firmy. 

    Ze względu na działalność, którą prowadzę często podróżuję i uczestniczę w różnych eventach. Ostatnio także pomagam osobą przedsiębiorczym realizować ich marzenia na dochodowy biznes. 


    Ukończyłem studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi, aktualnie studiuję jeszcze International Business. Studia są moim hobby, które pozwala mi się rozwijać, przekraczać kolejne granice.    My name is Zbigniew Gwóźdź, I'm the founder of the blog you are reading. For almost 10 years I have been interested in business related topics, but not only. My interests are also psychology, sociology and philosophy. All these areas I am trying to combine into one unified self management system for myself and my employees, as well as taking care of customer needs and his perception of the company.

    Due to the activity I am leading, I often travel and participate in various events. Recently, I also help the entrepreneur to realize their dreams for a profitable business.


    I graduated from Human Resources Management, currently I am studying International Business. Studies are my hobby, which allows me to grow, cross the boundaries.Likes

Comments