Detta inlägg är en sammanfattning av Rickards förlopp och direkt taget ur journaler jag har framför mig.

Dvs han var fortsatt sjuk efter LVU vård och blev som innan sagda sämre trots LVU omhändertagandet 950421.

Nästa blogginlägg ska vara liten sammanfattning om samband i immunsjukdom.

Med tanke på att min mor är CMV och EBV bärare.

EBSL bärare

Innehar flertal grundsjukdomar


Samt min far också har en grund med sjukdom.

Vilka och vad sattes mediciner inför.

Va vissa av dessa möjligtvis felaktiga, gissningar eller underligger det immunsjukdom?Besök 930831:

Candida albicans/Svamp (Bakändan/ljumskar) > Svampkräm


Inskrivning 931010 – Utskrivning 931011

Bilat Otitis media och svamp i mun

Ery-Max 1 dag inom vårdobservation insatt

Calciopen 5 ml x 2 x 7 dagar samt Alvedon mixtur 5 ml och näsdroppar insatt vid utskrivning


Inskrivning 940221 – Utskrivning 940223

Akut gastroenteritsjukdom tillsammans med storebror > Ingen åtgärd


Besök 940418: Influensasymptom med hosta och förkylning med febertopp nattetid på 40 grader

Calciopen 5 ml x 2 Insatt

Brikanyl som hostmedicin insattBesök 940422:

Luftvägssymptom och förskylning med feber och hosta. Försämrad trots Calciopen.

Calciopen 5 ml x 2 utsatt

Amoxicillin/clavulansyra 2½ ml x 3 x 10 dagar insatt

Fortsätter med Brikanyl mot hosta

Lungröntgen finner mindre hydrothorax


Besök 940425:

Fortsatta problem med luftvägsinfektion och hosta > Ingen åtgärd mer än 3-4 dagar extra Amoxicillin/clavulansyra behandling

Inskrivning 940526 – Utskriven 940610

Akut gastroenteritsjukdom med febertopp till 40 grader med fortfarande luftvägssymptom

Alvedon insatt på morgonen 940526

Infartskanyl höger hand

Dicykloverinklorid 5 ml x 3 som försök

Glukosdropp insatt 940526 - 940607

Profylac insatt som prov

Intralipid insatt 940608 - 940610


Besök 940611:

Infartskanylen på höger hand spolas igenom hos distriktsköterska.

En timme efter spolning återfår Rickard hög feber med frossa och skakningar och åker akut till barnavdelning


Inskrivning 940611

Lätt kärlretning öron, Takykardi på 150 frekvens

Prover: Glukos 8,2 > PH 7,42 > Basöverskott -0,8 > HB 113 > Vita 4,4 med 3,3 mono & 1,0 poly > Trombocyter 316 > CRP 16 > Natrium 141

Alvedon insatt

Vätskeersättning insatt


940613

Rickard piggnade till efter byte av infartskanyl och vätska. Röd och svullen runt infartskanylen på höger handrygg noterades vid byte.

Blododling togs

Kombinationsbehandling av klindamycin och netilmicin i väntan på odlingssvar

940623

Blododlingssvar från 940613 visar växt på Klebsiella

klindamycin usatt efter svaren

Ny odling visar Streptokockus Viridans efter netilmicin insattes och lade till cefotaxim 940619 - 940623

Vid kontrastfyllning i ventrikel uppkom Gastroesofagial reflux med tömning i retrogradig vinkel. Tillstånd förvärras med ny feber och frossa

Netilyn utsatt

Claforan utsatt


940627

Fortsatta febertoppar med frossa

Prover: CRP 52 > SR 47 > HB 95 > Vita 6,7 > Trombocyter 189

Skrives att det misstänks obehandlad sepsis samt att det inte är sannolikt att svaminfektion finns

Komplettering med Gluten-IgA

Blododlingar tas

Imipenem insatt


940628

Sköterska meddelar att man funnit luft i TPN slangen. Man antecknar att det finns luft i slangen då kranen till slangen som skall va öppen har varit stängd och där uppkommit vakuum. Man väljer att stänga av droppet och istället observera Rickard under morgonens rond


940630

Blododlingssvar från innan insatt Imipenem visar positiv jästodling i faeces.

Anteckning skrivs ”misstanke om obehandlad svampsepsis stärks”

Man har även insatt Antiemetika för att se ”vad som händer” men då detta ej gav effekt mot kräkningar lägger man in istället Zofran för att se ”vad som händer”

Blodprov finner: Elektrofores tecken på lätt inflammatorisk aktivitet med något sänkt IgG-nivå

Man bedömer att då Rickard ej har någon uppvisad svamp i hud, svalg eller urin och inte känd immunsuppression finns det ingen anledning att ge någon behandling för detta.

Man anser att Imipenem tar alla bakterier utom multiresistenta staffar och någon pseudomonas trots detta fortsätter Rickard ha septisk feber.


940701

Fortsatta septiska febertoppar

Blododling togs från skalpen 940627 som visade jästsvamp, det växer candida i faeces.

Man fortsätter disskussion att svambehandling ej skall ges eller annan antibiotika då man anses det är ”osannolikt” att det beror på multiresistenta staffar.


940702

Fortsatta febertoppar

Blododlingar från 940630 & 940701 visar ingen växt.

Man överväger att ge gammaglobulin ”ifall” man misstänker autoimmun sjukdom.


940704

All form av antibiotika sätts ut helt


940705

Fortsatta febertoppar och även Trakykardi.

De 6 senaste blododlingarna visade inga nya växter av bakterier.

Man diskuterade om svampsepsis va orsaken till febern men enligt infektionskonsult finner denne det ”osannlikt”940706

Överförs till Universitetssjukhusets barnklinik Lund


940707

CVK insatt och TPN insatt

Rickard gjorde en benmärgsbiopspi och undersökning buk som visade

”Benmärgen något cellfattig och myellopoesen med alla utvecklingsstadier något vänsterförskjuten med toxisk granullering, Sparsamma erytropoes samt megakariocyter funnet men dock ej märgfrämmande celler”

Hepatosplenomegali som bedömning och där man finner mjälteförstoring med 4 cm och leverförstoring med 6 cm.

Provsvar visar: HB 86 > Vita 34 > Trombocyter 17

Man ger 2 E trombocyter och 1 E färskfrusen plasma

Vid CVK insättning så växte det i samband med denna fram E-Coli i två blododlingar

Fortum insatt

Vankomycin insatt

Blododlinssvar ges och Vankomycin tas bort direkt och Netilmicin sätts in istället tillsammans med Fortum.


940709

Efter definitivt odlingssvar togs Netilmicin ut

Fortsätter med Fortum


940711

Man odlar fram växt av Stenotrophomonas maltophilia, Flavobacterium och koagulasnegativa stafylokocker

Man antecknar att ”man tror Rickard får smärtattacker i buken”

Ambicome insatt efter att man i svar nu från 940627 odlade fram jästsvampar i blodet på CSK

Nya odlingar visar fortsatt svampväxt

Man ger Albumin, Rickard utvecklar acidos och får extra Nabic940713

Växt av Citrobacter, koagulasnegativa stafylokocker, jästsvamp, laktobaciller och Enterococcus faecalis940714

Ultraljud av buken den visar trombos i Vena portae

Läkare skriver att Rickard behöver tillfällig vila pga försämring och man förbered respiratorvård


Kvällen och natten mellan 940714 - 940715

Man ger inj Atropin detta utvecklar andningsstillestånd.

Man intuberar som sen utvecklar cirkulationsstillestånd med ventrikelflimmer.

Man ger massiva doser av Atropin, Adrenalin och riklig buffring med Tribonat och en slutlig dos om 1mg Adrenalin.

Man gav även Kalciumklorid och Xylocard men man finner fortfarande Rickard metabolt sur.

Man ger även på kvällstimmarna 260 ml Tribonat och under natten 30 ml Tribonat och 60 ml Bikarbonat.

Urinproduktion upphört och man insätter peritonealdialyskateter940715

Man behandlar med Dormicum, Leptanal

Under kväll/natt uppmärksammar man kramper dessa visar sig trots behandling med Xylocard & Penthotal.


Lab kommenterar:

Innan det akuta förloppet uppmärsammades låg albumin, låga trombocyer. Vi tolkar dett som sepsisattack. Rickard hemolyserar. Koagulationsfaktorer och trombocyter har varit under värde <10.


Konferens med barnkir, barnmed och barnreum kan i sitt arbete inte ge någon vidare ledning och kan inte veta eller komma fram till någon specifik behandling. Man fortsätter med 300mg Solu-Medrol.

Man överenskommer att fortsätta med behandling av de vitala parametrarna

Labb ringer åter och meddelar att man från odlingar tagna 940714 finner riklig växt gramnegativa stavar men att det är förtidigt att ge svar om vilka arter eller svampar.

Man sätter in kompbehanling av antibiotika Dalacin som enligt läkare ska täcka även gram-neg.

Inga svar om HIV-test eller lymfocytfunktion finns färdiga. Inga subbklasser är besvarade.

Man antecknar: ”Någon form av immundefekt skulle kunna förklara sjukdomsförlopp och en annan kan kunna förklara tarmskada”

Man fortsätter kompensera förbrukade koagulationsfaktorer

Man positivt hemoccult.

Man granskar och noterar defenitiv Hepatosplenomegali och Benmärgsdeppression


940716

Rickard får 500 E Antithrombin III och 1 E färskfrusen plasma och kommer transfunderas med trombocytkoncentrat. Antalet Trombocyter motsvarar 2 E och åter ytterligare färskfrusen plasma.

Fortum sätts ut pga intermediär känslighet för gram-neg stavar som funnits på labb.

Vankomycin(Som enligt journal togs bort 940707) med Ambisome fortsätter.

”Finns ingen anteckning när man satte in Vankomycin på nytt efter 940707”

Man antecknar ”Eventuellt får man komplettera med antibiotika med något anaerobmedel då baktlab är osäker på fynd pga att gram-neg stavar kan växa över en anaerob bakterie”940718

Man utsätter Dopamin men kvarstår på liten dos av Dobutrex.

Tarkykardi upp mot 160 annars ligger rytm på 130-140.

Man avslutar Penthotal som hafts mellan 940715-940718

Lab meddelar: Prover med hemylos. Tecken på en sepsis och DIC-bild.

Trombocyter fortfarande låga trots påfyllning dagligen.


940720

Bröstmjölktillförsel ökas som är uppe i 60 x 6 som även kompletteras med Vasolipid och Vaminolac samt Glukoslösning.

Trombocyter ökar ännu inte men ingen rubbad koagulation ses.

Man gav ej färskfrusen plasma 940719 varpå APTT är klart förhöjd. Tolkas som biverkning av Heparin i artärflushen.

Rickard ska få koncentrerat IgA i sond som blandas med bröstmjölk.


940722

Kratinin och urea sjunkande och det behövs hjälp med ytterligare tid.

Sediment taget 940721 visar riklig växt med bakterier och måttligt vita blodkroppar

Man fortsätter med tidigare Ciproxin, Dalacin och Ambisome. Man insatte även Vankomycin 940721 på nytt då man i blododling från 940714 fann 2 stammar av Enterokockus faecalis som var intermediärt känsliga mot Ciproxin medan de va resistent mot Dalacin. Kontroll dagligen för Vankomycin koncentration.


Utredning om immunförsvar på Rickard visar sänkt halt i G 2 och måttligt förhöjd IgM-halt. Nytt NBT test visade efter kontroll en star abnorm sänkning av fogocytförmågan hos ganolyterna.

Dagens svar tillges därför Gammagard 10 ml x 1 x 1/veckan.

IgA-bulin ges 2 ml x 3 i sond blandat med bröstmjölk.

Trombocyter ökar lite spontant men Rickard har svårt att hålla sitt HB varpå man ger påse blod.

Leverstatus börjar normaliseras men är fortfarande lätt förhöjda.

Kreatinin ordentligt fortsatt förhöjt på 114. Urea lätt förhöjt.


940725

Tarkykardi 170 rytm. Ökas trots insättning av analgetika

Man gav Albumin 20% = 120 ml och lite blod och det hela stabiliserades.

Tendens till acidos och man ger Tribonat 25 ml x 2.

Tolkat som sviktande njurfunktion.


940726

Rickard har lite ont man väljer att sätta in mixt Curadon och sen Rapifen i kontunerlig infusion.

Nytt NBT test utfaller normalt vilket omkullkastar frågor

(NBT-test för bakterieinfektioner och ge upphov till falska resultat samt medfödda granulocytdefekter)

Nytt IgG prov anses inte vara någon idé att uppfölja.

Dalacin utsatt och reduktion av antibiotika diskuteras.


940729

Ny CRP stegring på 100 men nu nere på 40.

Vita lägre på 16.

Tänkbar källa är infektion på inverserade mjälten.

Man antecknar ”Att någon ytterligare uppföljning av den inverserade mjälten inte tordes nödvändig mer utan man får ha i åtanke om Rickard skulle få feber eller andra beskymmer”

Ambisome utsatt

Diflucan insatt i sonden

Ciproxin byts till Ciproxin iv i sond.

Man fortsätter med IgA-bulin i sond

Man ger Gammagard 10 g

Fortsätter med Vankomycin

Rickard håller nu sitt HB och Trombocyterna är högre. Över 700.

Vita på sakta nergång på 16.

Visar cerebral hyperemi

Bilden visar postichemisk hyperperfusion

Lund har nu inget att erbjuda. Rickard överförs till Neonatal Kristianstad 940801


940801

Notering vid planerad utskrift från Lund till CSK

Misstanke om immundefekt.

Misstanke om katetersepsis

Man fann låha IgG 2 värde

Ingen grav immundefekt mer än prover som visar subklassbrist

Prov:

IgG = 5,7

IgA = 0,4

IgM = 1,6

IgG 1 = 3,8

IgG 2 = 0,1

IgG 3 = 0,4

IgG 4 = under 0,2


Normalt mönster CD3, CD4, CD8

Kvot CD4 – CD8 med något högre %-antal CD19 för B-Celler.

Total vita 20 med lymfocyter 5,9

CD18 Grannulytmarkör 100 med starkt nedsatt förmåga att reducera MBT (Något stabilare 940726)


Positiva odlingar

940707: Växt av E-Coli


940711: Växt av Candida albicans, Flavobacterium, Xanthomonas malthophilia, Lactobaccilus, Grampos-stavar

940714: Växt av Citrobakter freundil, Candida albicans, lactobacillus, bacillus, enterococcus faecalis

Faeces x flera, Rikliga växt jästsvamp.

Ascites av lactobacillus

Spets vid PD-kateter växt av Candida albicans x flera

CVP-spets växt av Xanthomonas malthophilia

Naso-pharynx växt Candida albicans, Xanthomonas malthophilia


Malignutredning: Bilat lungatelektaser


Immunologi: Viss immunologisk brist har kunnat påvisas och denna bör följas upp

Vid övergång till Neonatal CSK Kristianstad skall IgA-bulin fortsätta samt gammaglobulin.
Överföring till Neonatal CSK Kristianstad

940801

Har ännu ej vaknat i sitt tillstånd men reagerar vid smärtstimulans.

Inlagd första hand IVA

Vankomycin insatt 150 mg x 1/veckan

Tablett Ciproxin insatt 100 mg x 1

Mixtur Diflucan insatt 10ml x 1

Micronefin och Ventoline inhalator insatt

Acetylcystein insatt

Fortfarande febrig med tarkykardi. Fortsatt misstanke om pågående låggradig sepsis.


Oklar sjukdom. Möjlig tarminfektion med sepsis.


940802

Tracheotomi utförs idag. Planering för överföring till vårdavdelning 133


940803

Fortsatt febertoppar och tarkykardi.

Försämrad lungbild omgående efter tracheotomi, Får mer Diuretika.

Fortsätter metabolt sur

Ordination

Mixtur Diflucan 10 ml per sond x 1

Tablett Ciproxin 100 mg per sond 1 x 2

Brikanyl ½ ml x 4

Supp Panodil 250 mg 2/3 supp x 4

Glukos 200 mg/ml 80 Na

20 K 5ml/h
940811 /Dr H. Nilsson

Daganteckning

Va vid hitkomst högfebril och behandlades med bl a Vankomycin där han utvecklade kraftig läkemedelsöverkänslighet med utbrett konfluerande ilsket rött exantem. Detta är nu utsatt.

Antibiotikabehandling fortsattes i kombination med Dalacin och Nebcina dock utan någon alls effekt varken kliniskt eller labmässigt.

Feber fortfarande hög och CRP på 200.

Ny blododling och antibiotika byttes till Trimetoprim sulfa infusion denna behandling sänkte Rickards temperatur och febertoppar utblev dock ännu helt feberi.

Kreatinin fortfarande högt på 82 mmol/L

Situation fortfarande försvårad då slutanteckning från Lund saknas.

Båda föräldrar har informerats om den dåliga prognosen och att Rickard ej längre är ett fall för intensivvårdsbehandling.

Sköterska meddelar att CVK på Rickard ramlade ut under natten varpå man istället sätter vascuport trots att han har sepsisepisoder.940816 /Dr H.Nilsson

CRP nere på 66

Man fortsätter därför med Trimetoprim sulfa.

Blodolingar visar ingen växt av varken bakterier eller svamp.

Möjligt finns candidainfektion kvar imellertid då Rickard fortfarande inte är helt feberfri.

Man sätter in infusion IV Fungizone och håller kvar Diflucan mixtur för undvika svampväxt.

Baby-semp byts ut till Profylac och samtidigt Vaminolac och Intralipid.


Någon grunddiagnos befinnes ännu ej.

Man nämner för föräldrarna att Rickard därför inte är aktuell alls att läggas i respirator eller vårdas på IVA överhuvudtaget samt att man ej heller kommer ge hjärtupplivning vid nytt hjärtstillestånd.940820

Lungrötgen visar regress av tidigare prenkymförändring framförallt vätskan och buköversikt visar stor mjälte och lever som trycker ihop magsäcken. Har kräkts blod och sämre i magen.

Losec insatt


940826

Trots Losec har det inte sänkt pH-halten varpå man idag sätter ut Losec.

Har haft enstaka febertoppar men inte högre än 38,8

Har fortfarande petekieliknande utslag vid underarmar.

Någon slutanteckning finns ännu ej

Man anser att Rickard mår relativt bra så man gör försök att ta bort antibiotika och antimycotia


940909

Realtivt lugnt sen 940826 med några enstaka febertoppar med högst 39 grader.

Dock har Rickard blivit något spändare kroppsligt varpå man sätter in Fenemal.

Man håller på att trappa ner TPN och öka mängd i sond.

Antecknat

”Moder tar upp diskussion om möjlig hemgång. Har lärt sig suga tracken och andra nödvändiga behov. Det har gått bra, modern är duktig på det. Hon brukar åka hem varje dag till sin familj som även saknar Rickard. Modern har god kontakt med kurator och önskar även att barnen får stöd.

Man börjar förbereda för en eventuell hemgång för Rickard. Man kontrollerar hjälpmedel och hjälp i hemmet när det blir aktuellt och småningom koppla in rehabiliteringen”


940916

Rickard är stabil och feberfri. Det går bra med Profylac.

Man sätter ut Vaminolac och Intralipid helt.

Diskussion med habiliteringen som nu kommer in.

Anskaffning av stol, utestol, skötbord och sug är beställd samt sondpump. Modern har tagit över vården f.r.o.m nu och klarar denna nu helt bra utan vår hjälp.940923

Rickards tillstånd är stabilt. Får nu all näring via sond och man har försökt öka mängd under dagen så att det kan uppehållas nattetid. Nu uppe i 3 timmars uppehåll på nätter. Rickard kräks inte.

Morfin utsatt.

Fenemal via sond

Nu inga mediciner via Vascuport.

Insatt med Stesolid mixtur 4 mg x 2

Man förbereder hemgång då modern klarar vården helt bra själv.


941007

Rickard är stabil och allt är oförändrat.

Klarar nu av 7 timmars matuppehåll nattetid och fungerar väldigt bra.

Man får fortsätta med Stesolid och avsluta med Lioresal.

Habiliteringen har besökt hemmet och allt är nu förberett för att Rickard ska komma hem och skötas i hemmet.

Rickard ska innan fullgången hemgång få Whistelfistel inopererad 941025


941014-941015

Rickard har fått vårdas i hemmet över dagen. Detta har fungerat bra.

(Man provar i etapper vård i hemmet)


941021

Rickard är fortfarande stabil. Lite febrig och slemmig men annars väl.


941025: Gastrostomi

Gastrostomikatetern är kopplad till uribag. Klar att användas imorgon.941028

Har fått Gastrostomi

Noterat ”Död fistel”

Fick Antibiotika några dagar innan ingrepp för lätt virusinfektion som tas bort idag.

Hemgång helt planerad inför nästa vecka


941112: Besök akut

Rickard har nu vårdats i hemmet i ca 2 veckor.

Haft lite besvär med att Rickard vaknat ca var 3:e timme på natten.

Sugapparaten fick ordnas till då vissa praktiska saker ej fungerade korrekt med denne varpå Rickard fått ökad slembildning som blivit segare.

Modern behövar suga tracken ofta.

Maten går bra och Rickard bajsar normalt.

Haft febertopp inatt på 40,7 grader.

Spectramox mixt 2,5 ml x 3 insatt

Fortsätter med

Brikanyl 1 ml x 4

Acetylcystein 1 ml x 4

Mixt Fenobarbital 7 ml x 2

Mixt Stesolid 10 ml x 2

Man ger febernedsättande och Rickard blir mer avslappnad.

Moder försöker vila ut då det är enormt stort jobb som hon sköter hemma941118: Återkontroll

Rickard hade en lite virusinfektion och behandlas med Spektramox.

Rickard är nu åter stabil men får stannar några dagar för extra observation

Rickards bror ska också vårdas här några dagar för lappbehandling av medfödd skelögdhet.


941125

Rickard har mått under vården här som tidigare.

Har dock haft mer problem med slembildning och temp som hållt sig på 38 grader.

Man har satt ut Spektramox.

Man provade att dubbla Acetylcystein men detta har ej någon egentlig effekt varpå man halverade igen.

Mollipect insatt

Planering för hemgång om en vecka.


941201

Rickard har fortfarande problem med slembildning även att febern är stabilare.

Man har testat att sänka Stesoliddos och gått över till Lioresal men det har egentligen inte haft någon effekt.

Man sätter in Stesolid igen.


941207

Whistelfisteln har fungerat bra att mata via

Idag drar man ut katetern för att mäta längden som ska vara ca 1,7 cm. Det ligger en 20 Ch kateter i. Man sätter åter in samma kateter igen och cuffar med koksalt.941217

Rickard har besökt vårdhem Kulltorp.

Har nu sista 2 dagarna varit hostig och rosslig och fått feber

Modern har fått suga tracken var 20:e minut. Rickard kräktes 1 gång igår men avföring är helt normal.

Rickard bedöms ha fått tonsillit med gula beläggningar och inlägges för det.

Man insätter PcV behandling

Man provar ökning av acetylcystein men detta bidrar istället till ökad slemproduktion.


Mellan vårdtid 941217 – 941223 som inneliggande!

Man tar odling via trackslem

Labbsvar:

Sparsam växt av S.aureus

Måttlig växt S.Viridans

Måttlig växt E.cloacae


Prov: HB 148 > CRP 39 > Vita 19 > Poly 12 > Mono 7950117: Anteckningar av HAB

Rickard har vårdats i hemmet ca 4 veckor och 2-3 nätter på Kulltors vårdhem

Rickard sover hela nätter och behöver sugas i track max 2 gånger.

Luftvägar får ofta sugas pga skumaktig bildning.

Track bytes var 3:e vecka.

November sattes Fenantoin in men någon medicinnivå är ej kontrollerad.

Efter hemkomst har Rickards feber legat stabilt mellan 37,2 – 37,3 med bara 1 febertopp.


HABS bedömning

I samband med gastroenterit haft en sannolik reaktiv immundefekt dock har ingen förklaring getts.

Det hela fungerar utmärkt i hemmet sen ca 4 veckor tillbaka.

Man minskar gradvis Stesolidnivån.


950202: Telefonkontakt

Rickard har istället kräkts mycket efter medicineringen morgon och kväll.

Annars stabilt och inga kramper.

Man ändrar Fenobarbital och ger det istället på kvällen.


950208: Besök

Whistelfistel smetar och det föreligger lättrodnad.

Modern söker för detta samt den nyuppkomna febern. Fortfarande lite rosslig i hals annars stabilt tillstånd.


950210: Kontroll

Rickard har testat utan Fenantoin under 5 dygn men kräks efter måltid.

Man återinsätter Fenantoin. Seponering av Fenemal 1 dos var kväll.

Om ingen förändring ses om en vecka sätter man ut Acetylcystein som Rickard medicineras för just nu.

Whistelfistlen smetar fortfarande och man meddelar modern att badda med Alsollösning.
950213

Rickard vårdas på Kulltorps vårdhem 2 dagar.

Det smetar fortfarande kring Whistelfistel.

Moder ombed att kontakta kirurgmot när Rickard återkommer hem från Kulltors vårdhem.

Moder meddelar att Rickard kräkr mindre utan Fenemal dock kräktes han direkt efter man medicinerade med Acetylcystein annars är han i gott tillstånd.

Vi fortsätter med utsättning av Fenemal.


950217: Telefonkontakt

Sköterska såg ingen rodnad runt Whistelfistel men sitter några krustor/keloidvävnad i kanter runt såret.

Modern har lokaliserat Rickards kräkningar till Acetylcystein medicinering.

Minskning av Fenemal har varit bättre nu då Rickard inte längre är spänd efter nedtrappning av detta.

Acetylcystein utsatt


950303: Telefonkontakt

Rickard har hostreflex. Har haft rethosta. Har på natten kräkt och under morgonen kräkt innehåll av blodstrimmor.

Rekommenderar vätskeersättning under dagen.

Uppmanar moder att komma in om Rickard fortsätter kräkas. Man misstänker kräkning beror på komma från ventriklen, stress eller ökat ventryck.

Sannolikt virusinfektion.

Man ger Brikanyl, Pulmicort och näsdroppar.

Kommer akut vid behov950404: Kontrollbesök

Whistelfistel nu fin och kladdar inte.

Rickard har dock fortsatt kräkning efter medicin på morgonen.

Hostar bra och behöver bara suga track en gång per natt.

Rickard är fortfarande en oklar grundsjukdom. Hade under sommaren -94 sepsistillbud men dessa har nu avklingat. Allt är numera stabilt.


950420: Dr H.Nilsson

Jag talar med modern om misstanke om att bakterier införts via blodbanan utifrån och att detta sannolikt är från henne. Jag berättar att där finns sådana fall beskrivna och meddelar att det är en ”form” av barnmisshandel. Jag meddelar även att jag har skyldighet att anmäla fallet till Socialförvaltningen.

Modern uppvisar ingen adekvat känslomässig reaktion på beskedet.


940421: Dr.H Nilsson

Margaretha Kjellberg telefonkontakt.

Man bekräftar man fått anmälan.

Jag lämnar upplysningar om hemförhållandet och var Rickard vistas och diskuterar hurvida det finns indikation för akut ingripande från socialförvaltningens sida, vilket jag tycker att det inte finns med tanke på det långa tidsförloppet och att Rickard redan är så gravt skadad som han är och att övriga syson i familjen ej heller motiverar detta.

Vi är överens om att socialförvaltningen startar upp en social utredning på sedvanligt sätt och framför allt med tanke på der kommande spädbarnet. Man gör från socialförvaltningens sida även en polisanmälan.


Två stycken telefonsamtal med polisen i Kristianstad: Dr H Nilsson

Polisen ringer och meddelar att det fått en anmälan om allvarlig barnmisshandel på Rickard. Jag berättar innebörden i begreppet MsbP. Jag poängterar noga att jag gjort anmälan på välgrundade misstankar men att jag inte kan uppvisa något som kallas bevis.950503

Rickard har haft PcV några dagar. Man uppmanar öronkontroll inom 14 dagar.


950505

Sjuksköterska på omsorgsförvaltninger ringer och undrar om Rickards medicinering.

Man meddelar medicin:

Fenantoin ½ x 2 tablett

Fenobarbital 3,5 ml x 1 i 3 veckor

Brikanyl 5 mg x 4

Pulmicort 0,5 ml x 2 av lösningnen 500 ug/ml950516

Man sökte 950512 sjukvård pga smetighet runt urethra samt måttlig feber under ett dygn.

Urinodling är idag klar och preliminärbesked om växt av Klebsiella över 100 000/ml som är känslig för Mecillin, Cefurox, Trimeto och Norflox. Resistens för Ampi och Nitro. Intermediär Keflex.

Insjuknade åter 950515 med en mindre och en större kräkepisod. Haft topp på 40 grader. Sov gott men fortsatt högfebril nu på morgonen. Man får dock suga tracken ofta.

Högersidig öroninflammation.


Man noterar: Allergi mot Cave Vancocin

Prover: Albumin +1 > HB +2 > Kraftig positiv Nitur > Sediment 32 vita > 16 röda.

Labb: Riklig växt av stavformade bakterier.Riklig växt av Klebsiella.


Insatt på mixtur Eusaprim med tanke på både öroninflammation och sannolik UVI.


950522

Man söker pga segt slem.

Rickard blev inlagd förra veckan på avd 133 pga feber. Blev insatt på Eusaprim. Haft låg gradig temp fram tills igår.

Har nu åter med segt slem från tracken. Fått Brikanyl samt Natriumklorid som man inte ansåg hjälpa alls.


950528

Man söker akut för feber och skakningar.

Har inatt haft feber på 39 grader och har fått Brikanyl flera gånger. Varit spänd och skakig och fått Stesolid utan större effekt.

Högersidig öroninflammation. Inlägges för behandling på avd 133.


950616

Man söker för feber.

Har haft hög feber under 3 dagar med förskylningssymptom.

Det rinner ut var från höger öra.

Perforerad höfersidig öroninflammation

Insatt på Spectramox mixtur 5 ml x 3 x 10950811

Man söker för feber

En NPH-odling visar Escherichia coli och enterokocker.

I trakeostomin fanns en riklig tillväxt av Staph aureus.


950821

Hög feber noteras pga dubbelsidig öroninflammation.

Jourhavande otolog meddelar att detta inte är terapisvikt eller någon förklaring till febern.

Man har ingen förklaring alls till febern.951003

Anteckningar skriver att Rickard har haft 5 inflammationer i öronen under de senaste 3 månaderna. I nuvarande status finnes örinflammation samt infektion. Man diskuterar andra möjligheter för febern förutom infektionen.


960329

Rickard är fortfarande dålig efter feberepidoser.

Eusaprim blandning sattes in 960327 pga den positiva niturtest samt urinodlingen som visade mer än 100 000 E-coli.


960507

Mycket slemmig och måste suga tracken ofta. Är insatt på Eusaprime 5 ml x 2 sedan 960503.

Slemodling visar växt av Pseudomonas aeruginosa och Staph aureus.


960508

Trakeostomi odling visar växt som är riklig av bl a Pseudomonas aeruginosa.

Urinodling visar växt av Proteus mirabilis eventuell förorening men inte blåspunktion.


960519

Inkommer från barnhem på grund av hög feber.

Enligt den medföljande personalen hade han Eusaprime till 11/5 för lunginflammation och urinvägsinfektion

16/5 när han fick en temperatur på 38 grader på morgonen.Fick hypotermi 35,5 grader senare under dagen.

17/5 temp mellan 38,3 och 39,3 kräktes

18/5 temp 37,4-38 grader.

I morse runt 39,9 grader. Tar Alvedon supp.

Har sedan dess haft mellan 38,3 och 39,4.

Hostar en del gul katarr/slem. Kräktes i morse också.960728

Antagen med hög feber. Igår hade han vid ett tillfälle en temp på 38,4 grader.

Nu under natten plötsligt sämre och 40,2 grader registreras.

Annars inga tecken på infektion


19970124

Rickard som trots Spectramox, 5 ml x 3 för ett par dagar har haft en temperatur på omkring 39 grader. Förmodligen virusinfektion som Spectramox inte haft någon effekten på


19971213

Feber och andningsproblem.

Under de senaste 2 veckorna haft problem med feber toppar dagligen upp till 40 grader.

Vid 07:00 har en temperatur på 38,6 grader uppmäts.

Alvedon ges.

Vid 9:00 har febern nått 39,8 grader och hans andning är snabb. Detta fortsätter under en timme.


19971219

Spridda tecken på förändring i parenkymet basalt i höger lunga.

NP odling visar pneumokocker helt penicillinkänsliga

Visar också växt av Proteus, men det är tveksamt om betydelse finnes.
Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

Håller på med en MASSIV sammanfattning om immunologi, sjukdomar, bakterier, samband, utlösningar m:m och detta tar tid att skriva så ha tålamod :)

Men!

Jag får fortfarande inte ihop hur läkaren som anmälde oss tänkte?
Jag menar kolla bildernas anteckningar.

1. Han gör en polisanmälan på misstanke men kan inte ge bevis
2. Han misstänker misshandel men bedömmer samtidigt hemgång med hjälpmedel
3. Polisanmälan som gjordes avslutades 1997 då dom genom alla genomgångar ej kunde finna bevis eller brott så mamma blev friad av åklagaren.

MEN socialen sattes sig fortfarande över och har ännu gjort! Man börjar undra hur man ska kunna bevisa sin rätt egentligen.
Socialen bedömmer ju sina egen baserade notering trots man häver fram bevisunderlag gång på gång både via polis, experter, undersökningar, utredningar.
Man undrar egentligen vad som krävs för att socialen ska bli mänsklig individ!

Likes

Comments

Varit en hektiskt och tung vecka som sagt!


Även fått akuttid till psyk för eventuell ökning av medicinen då jag har recividerande medelsvår deppression och ångest som gick i remission men läkaren ansåg att ett möte måste ske så denna ej kommer tillbaka.

Jag har nämligen

Medelsvår depression

Svår ångestproblematik

ADHD-kombinerad typ med autistiska personlighetsdrag


Problemet är att jag allt om ofta bygga upp ilska och tråkiga händelser inom mig och ger aldrig ut det synlig och ju mer jag bygger upp ju mer inre stress och press bygger jag som sen oftast ger utlopp till att min skyddsbarriär spricker och jag kollapsar in i väggen! Jag har ju givetvis medicinering för att råda kontroll som jag nogrannt följer med Concerta och Cipralex men detta lindrar ju bara men botar ju inte i sin helhet. Läkaren va OTROLIGT noga med att Cipralexen får jag INTE avsluta och den ska jag ha under en väldigt lång tid framöver och nu sker troligtvis ökning.

Har påtalat jag vill avsluta med medicinerna för vem vill gå på mediciner i längre framtid?

Men han råder mig att fortsätta för mitt eget bästa och sa att det tyvärr får pågå under en längre framtid innan man kan trappa ut.

Har en väl etablerad kontakt och han tyckte det va otroligt bra att jag själv har gjort psykologutbildningen iomed jag själv kan lära mig mönsterna och de olika faserna och vet exakt när jag själv behöver kontakt.


Mitt i allt på loppet av 5 dagar hände alltså 4 saker på rad.

Bl a min mosters bortgång därefter höll inte min ena bror sina lovord och kontakten sas upp så med detta kan man säga att jag förlorat 2 bröder nu. Min farmor är sjuk i vad jag nu förstått medelsvår/svår demens och pappa är helt uppgiven för farmor säger att hennes tid snart är inne och igår fick jag reda på att min fina mamma ska troligtvis genomföra en operation och nu har min fina pappa ont i hjärtat och ska kontakta läkare.


Som mamma sa en olycka händer sällan ensam men jag försöker vara positiv och säga att det onda för alltid med sig något gott. Framtiden ger alltid något glädjande.

Det är ju heller ingen osanning att jag och sambon börjat planera barnplaner. Jag närmar mig nu 30 år och har stabil inkomst med jobb, stort hem tillsammans med honom, utbildning, väl bra erfarenhet med uppfostran och erfarenheter likaså sambon har detta som har jobbat på dagis m:m SÅ varför egentligen vänta? Det är som jag nämnt på FB en gång det händer när det händer.


Det har varit otroligt svårt att hålla masken, jag är optimist men att se sina föräldrar må dåligt och framförallt gråta är något som gör mig otroligt svag. Jag vill inte se någon av dom ledsna för mig SKA dom vara lyckliga mot alla odds.

Jag har fått en ny insikt också och det är visa alltid kärleken till familjen. Morgondagen vet ingen vad som visar.Tack och lov finner jag styrka i att kämpa med bl a vårt fall. Jag har mina knep att sysselsätta och känna en kämparglöd.

Det positiva är varjefall att jag fått ut Rickards journaler. Gud vad skrämmande läsning. Jag kan nog räkna till att han fått 50 olika sorters mediciner och många i "förebyggande syfte" samt fynd på olika röntgen som dom förbisåg och inte ansåg va viktiga moment att genomsöka. Men när man då som jag själv utgjort i utbildning kan just dessa fynd vara förödande om inget görs. D.v.s där har alltså förekommit typisk felbehandling av dess slag!


Måste dock ta upp med psykologen om han kan hänvisa mig till hur jag ska göra med mina petit-mal anfall.

Haft några anfall nattetid som märkts av när jag vaknat då jag bl a haft ont i käkarna, bitit i tungan och kind och haft huvudvärk och varit väldigt dissorienterad. Även märkt av benkrypningar och spagettiben dagtid med darrnings i framförallt händerna och har då fått lägga eller sätta mig ner med lugn musik i öronen som avslappning.

Har det som kallas stressutlösande epilepsi. Dock fann dom inget på mina EEG som barn.


Men men nu åter till att skriva mitt andra inlägg som är pågående!

Likes

Comments

Igår fick jag träffa min fina moster

Jag gav henne en present där hon låg i sjukhusrummet.

Det va ett hjärta med motivdetaljer med test "Moster"

Hon höll så hårt om den presenten och log mot mig och såg fram emot sin födelsedag

Idag på morgonen lämnade hon jordelivet och vandrade vidare till morfar och min lillebror


Vila i frid finaste Vivi 😭💗

Likes

Comments

Ulla-Wall gick tyvärr bort för några år sedan men jag har därför valt att ta över där hon med hela sin själ gjorde ALLT för vår familj ända in till sin död.

Jag minns att Ulla sa till mig en gång "Ge aldrig upp, Kämpa för din mamma och familj, Du är en klok och smart flicka"

Här är bl a en skrivelse hon gjorde via NKMR ( Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter). NKMR och dess kunniga ansvariga har hjälpt mig enormt mycket och även min familj och hjälper oss ännu idag med stöttning. Tack för att ni finns <3AV: Ulla Wall Johansen

LVU BARNMISSHANDEL I LAGENS NAMN?


Ulla Wall Johansen är fil mag i psykosocialt behandlingsarbete.

Läs gärna hennes redogörelse "Bara ett glas mjölk!"

FN satsar stort på återförening av splittrade familjer.


I Sverige splittrar vi familjer - i lagens namn.

Att barn med olämpliga föräldrar bereds en tryggare vård är naturligtvis bra. Man bör däremot inte skada barnen ytterligare genom att taga ifrån dem familj, släkt och kompisar och placera dem hos främmande människor långt borta från hemmet. Att klippa av barnets nätverk berövar barnet dess identitet. Detta menar jag vara en social lobotomi.


Ämnet är stort, varför jag har valt att dela med mig av mina erfarenheter av en sorts barnmisshandel som kallas "Münchhaussen by proxy". Fritt översatt skulle man kunna säga "Lögner genom ombud".


Dessa lögner anses gå ut på att, i de flesta fall mödrar, försöker göra sig intressanta och skaffa sig en plats i solen genom att skada sina barn. Att den här företeelsen existerar är faktiskt sant.


Det finns även en variant där mödrar använder sina barn som proxy (ombud) för att komma åt fadern. Ofta rör det sig då om påstådd incest. Denna variant kallas "Münchhaussen by proxy contemporary type" (lögner genom ombud av nutida typ). Nedan behandlar jag endast mina erfarenheter av Münchhaussen by proxy.


I Läkartidningen volym 89 nr 45, 1992 berättar överläkaren Magnus Carlsson, med rikliga litteraturhänvisningar, att mellan 1977 och 1992 d.v.s. under 15 år har drygt 200 fall beskrivits. Observera att det rör sig om konstaterade fall i den del av världen som förser oss med fallbeskrivningar. Det betyder att 13 barn för mycket drabbas av dessa vidrigheter varje år.


Om vi gör det försiktiga antagandet, att den del av världen, som bidrager med medicinska fallbeskrivningar, har en befolkning på 1 miljard människor, kan vi uppskatta hur många fall av Münchhaussen by proxy vi kan förvänta oss per år i Sverige.

En beräkning:

8.000.000 / 1000.000.000 * 13 0 0,1 fall/året

Vi kan således förvänta oss ett fall vart tionde år. Om vi antager ett mörkertal på 50% blir det ett fall vart femte år, och om mörkertalet är 90%, får vi räkna med ett fall per år. Naturligtvis måste även sådana fall åtgärdas.


Om föräldrar mister barn på grund av brister i rättssäkerheten, handlar det om kidnappning. Kidnappning är mycket traumatisk händelse för såväl det kidnappade barnet, föräldrarna och barnets syskon. Därför har vi hög straffsats för kidnappning. I vissa länder utdöms till och med dödsstraff. LVU måste därför handläggas med största psykosociala och juridiska kompetens. Om kidnappningen sker i lagens namn är vi på väg tillbaka till grottorna.


I min egenskap av skolkurator blev jag samma vecka involverad i två misstänkta fall av Münchhaussen by proxy. Det ena fallet lyckades jag få stopp på. Det hade ännu inte nått prestigestadiet. Det andra fallet pågår tre år senare med svåra lidande för fem barn och två föräldrar.


Nedan följer mina synpunkter på hur olika funktioner i samhället borde fungera för att inte hanteringen av Münchhaussen by proxy skall komma att jämställas med 16-och 1700 talets häxprocesser.


Vi har i Sverige en tendens att gå från den ena ytterligheten till den andra. Den sociala barnavårdens brister uppmärksammades 1990 då ett antal barn misshandlades till döds. Nu har vi kommit in i en fas där det förefaller legitimt att misshandla fem barn därför att man fått för sig att ett barn farit illa.


Läkarna

I USA innebär ett erkännande av felbehandling en insats av flera miljoner för läkaren. Därför är det frestande att påstå att modern är behäftad med syndromet Münchhaussen by proxy. I Sverige arbetar man utan insats. Här riskerar man äran och i sällsynta fall legitimationen.


Därför bör det vara förbjudet för de behandlande läkarna eller läkare som står i yrkesmässig eller personlig relation till den eller de behandlande läkarna, att ställa diagnosen Münchhaussen by proxy .


Ett undantag är när modern överraskas in flagranti. Då rör det sig om ett brott som skall polisanmälas och handläggas av åklagare och polis samt dömas straffrättsligt.


Att den Sociala myndigheten i ett sådant fall skiljer modern från barnet under den rättsliga processen har förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Däremot är det inte i Socialtjänstlagens (SoL) anda att skada barnet ytterligare genom att separera det från övrig familj, släkt och kompisar.


Skador som uppkommer på sjukhus anser jag att sjukhushuvudmannen bär ansvaret för. Dessa skador har ingenting att göra med SoL 71§ som avser barn som far illa i hemmet. Just detta är mycket viktigt. Jag skall förklara varför.


Torsdagen 1998-04-02 berättade Ekoredaktionen att man på barnkirurgen i Lund kommit fram till att det var bra att föräldrarna var med barnen på sjukhuset. Barnen mådde bra av det och det sänkte till och med vårdkostnaderna. Det här gör man på många sjukhus och det tycker även jag är bra. Men vad händer om man felbehandlar barnet och läkarna perverterar och ställer diagnosen Münchhaussen by proxy ?


Skall föräldrar ta risken att mista sitt sjuka barn och kanske även övriga barn genom att vara med sitt sjuka barn på sjukhuset innan den här frågan fått en seriös juridisk lösning?


Man kan tycka att det bara är att påkalla en opartisk utredning men så enkelt är det inte. Mer om detta nedan.


Polis och åklagare

Polisen kan ställa upp för Socialen och hämta barn nattetid. Men enligt min erfarenhet kan Polisen inte skydda barnen mot Socialen. (JO 5026-1995). I det fallet bönföll modern om att man skulle ta henne istället och skona barnen, men det gavs ingen pardon.


Socialen och modern lämnade in polisanmälan mot varandra. Tre år senare är utredningen mot modern nedlagd. Moderns anmälan har ännu inte blivit föremål för utredning. Hon har även anmält annat, som hon anser vara övergrepp, men inte heller här har åklagaren fungerat. Det hör till saken att såväl den polis som den åklagare, som utredde anklagelserna mot modern, var medlemmar i den grupp som handlägger barnmisshandel på orten och beslutar om ingripanden. JO lät sig inte störas av detta.


Det vore ett rimligt krav att båda parter disponerade samma rättigheter vad avser polis och åklagare, samt att JO respekterar ett rop på hjälp från en förtvivlad familj, som anser att polis och åklagare inte fungerar.


Socialnämnden

Det är allmänt omvittnat att socialarbetare brister i kompetens (se exempel i Socialstyrelsens slutrapport "Barn i fokus" SOS 1996:19). Det beror inte på att socialarbetare är en sämre sort utan snarare på att de saknar utbildning för att utöva den makt, som deras yrke ger dem. Att arbeta psykosocialt och kritiskt granska vad man kommit fram till, är något som ställer höga krav på den egna självkännedomen och kompetensen.

Lika väl som vi får in en och annan pedofil inom barnomsorgen, riskerar vi att få in människor som bär ett syndrom, som jag vill kalla "Anxiety by proxy", som översatt blir: "Projektion av egen ångest på ett ombud". Ombudet/the proxy/ modern blir ett offer för projektionen.

Hela organisationer förefaller också kunna drabbas av detta syndrom.

Enligt min åsikt är den som lider av "Anxiety by proxy". närmast att jämföra med mobbaren. Beteendet är likartat. Huvuddelen av mobbarna går att bota om man behandlar bakomliggande traumata istället för att ge sig på symptomet. Människor och organisationer som lider av "Anxiety by proxy" bör inte syssla med att "rädda" barn innan de låtit behandla sina egna bakomliggande traumata.


.

Kriterier på Anxiety by proxy är när socialarbetaren/organisationen vägrar att utreda den anmäldes synpunkter. I svårare fall utövar Utredaren/organisationen aggressivitet mot den som ställer upp för det utvalda offret (= the proxy). D.v.s. den klient utredaren/organisationen valt att projicera sin omedvetna ångest på.


Utredaren/organisationen vägrar att lämna ut handlingar till sitt offer och man sätter i system att avvisa offrets ombud. Man driver offret till sammanbrott genom att besluta att barnet det gäller aldrig skall få komma hem. Sedan kan man besöka offret på sjukhuset och hota med att omhändertaga "resterande barn" om offret flyttar hem efter sjukhusvistelsen. Detta förlänger sjukhusvistelsen. Efter att ha orsakat detta har man mage att vilseleda Kammarrätten att tro att modern under denna tid på grund av ointresse inte besökt sitt barn.

När offret upphäver sekretessen för att få fram Socialens hantering i ljuset, gör man allt för att behålla sekretessen. Det händer även att man inbillar rätten att offret inte inser barnens behov. Samtidigt vägrar man att tala om för offret vad det är för behov som hon inte förstår.

Bland annat vinklar man sin §50-utredning. En av offrets släktingar säger exempelvis: "Om hon hade misskött barnen, hade jag anmält henne." I utredningen blir det: " Släktingen har funderat på att anmäla henne."

Ett annat exempel är att man förbjuder modern att ha kroppskontakt med barnet. Sedan säger man i kammarrätten att fosterhemsföräldrarna tycker att det är konstigt att modern inte tar i barnet. Det tar man som intäkt för att modern skulle vara perverterad.

Ett motiv för att utöva Anxiety by proxy kan, precis som hos mobbaren, vara den tillfälliga lättnad man känner när man projicerar sin egen omedvetna ångest på sitt offer. Ett annat motiv kan vara att man visar att man är en baddare på att "rädda barn". Då får man en plats i solen och kan tjäna pengar och vinna ära som expert. Organisationen blir känd för att vara en spjutspets in i framtiden.


Länsstyrelserna

Enheten för Social omvårdnad inom varje Länsstyrelse har en dubbel roll. Den skall verka som rådgivare till socialnämnden. De skall också utöva tillsyn över kommunens socialtjänst. Rent hypotetiskt kan det därför hända att Sociala Enheten ger socialnämnden ett felaktigt råd och därefter utövar tillsyn på att rådet följs.

När Socialnämnden gör en utredning av en familj, tror familjen att den kan gå till Länsstyrelsen och få hjälp med att få med sina egna synpunkter och eventuella bevis i utredningen. Länsstyrelsen har ju uppdraget att garantera att Socialnämnden respekterar konstitutionen. Den som tror så - tror fel. I varje fall i vårt län. Kollegor från andra landsändar, som jag talat med, har gjort samma iakttagelser Länsstyrelserna saknar nämligen resurser för att garantera rättssäkerhet i detta stycke.

Länsrätterna uppdrager ibland åt Enheten för Social omvårdnad att göra en utredning när en familj överklagar ett beslut. Min bestämda erfarenhet är att Enheten för Social omvårdnad inte beaktar annat än vad kommunen framför. Det förefaller bero på att man okritiskt går på handlingarna som ju producerats av Socialnämnden. Det är ju som regel Socialförvaltningen som disponerar ordbehandlarna medan klientens förtvivlan och tårar inte ingår i handlingarna. I det Münchhaussen by proxy -fall jag talar om visste Enheten för Social omvårdnad att berätta att spädbarn löper störst fara att skadas. Det är fel! Enligt läkartidningen som jag refererat ovan, är det barn i 3-4 årsåldern som löper största risken att skadas genom Münchhaussen by proxy .


När jag bad att få familjens akt från Enheten för Social omvårdnad, bestod den endast av denna skrivelse till länsrätten. Enheten för Social omvårdnad uttalade sig således utan dokumenterad input i en sådan ödesdiger fråga. På dessa grunder slet man en 10 timmar gammal pojke från sin mors bröst under pågående amning. Den pojken är nu snart 3 år. Nu tillåter inte kammarrätten att han får tillbaka sin familj bl.a. därför att han nu kommit att tillhöra den åldersgrupp som är mest utsatt.

Jag tycker att det är på tiden att de Enheter för Social omvårdnad, som agerar enligt ovan, snarast korrigeras. Tills så sker bör de inte göra utredningar åt länsrätterna. Det förefaller nämligen som om länsrätterna tror att det som kommer från Enheterna för Social omvårdnad är en opartisk utredning. Den blir emellertid partisk genom att det är Socialnämnden som producerar de enda handlingar som beaktas.


Politikerna

Allt för många kommuner har överlåtit den kommunala självbestämmanderätten åt Kommunförbundet. Allt för många kommuner har sedan lång tid samregeringar. De som sitter i sådana samregeringar får med tiden mer gemensamt med varandra än med sina respektive väljare. Det betyder att opposition saknas och att den, som anser sig felbehandlad, inte har någon politiker att gå till. I detta Münchhaussen by proxy-fall har samtliga partiföreträdare i socialnämnden fått en skriftlig redogörelse. Jag har även inför nämnden i plenum försökt att föra familjens talan. Ingen, och när jag skriver ingen menar jag ingen, politiker har brytt sig. Man har inte ens ställt frågor eller kommit med motargument.


Facket

SSR får betalt av medlemmarna för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren, kommunen, råkar i konflikt med en klient, har SSR inte med det att göra. Arbetsgivaren har nämligen ett principalansvar för sin personal. Det betyder att det är arbetsgivarens uteslutande ansvar om personalen gör fel i tjänsten.

Om konflikten mellan kommunen och klienten leder till att kommunen förlorar, uppstår en ny situation. Kommunen kan nu besluta om att utbilda den inblandade personalen, göra omplaceringar eller rent utav avskeda och/eller begära skadestånd. Nu, men först nu, skall SSR komma in i bilden och tillvarataga sin medlems intresse. Att det måste vara så här, går att begripa.

I det uppmärksammade Fallet med tvillingarna på Gotland tog SSR arbetsgivarens parti genom att ta parti för socialsekreterarna i den konflikt som rådde mellan Socialnämnden och klienten. Det var fel. Vad hade hänt om även klienten varit medlem i SSR? Min personliga erfarenhet av SSR, i det här avseendet, förskräcker, men skall inte diskuteras här.

Kontentan är att SSR kan ha en medlem som gör fel och en annan som påtalar detta och då skall SSR inte lägga sig i. SSR skall endast bevaka medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren.


Socialstyrelsen

I det fall, där jag tagit mitt exempel, fick Socialstyrelsen en ledande fråga från länsrätten. Rätten ville veta om man hade att göra med Münchhaussen by proxy . Rätten bad inte om den somatiska utredningen av misstänkt felbehandling, som modern ville få till stånd. De läkare, som eventuellt var ansvariga till en felbehandling hade ju utrett sig själva och funnit att de inte hade gjort något fel.

Socialstyrelsen uppdrog nu åt en professor i sitt vetenskapliga råd att utreda huruvida modern drabbats av Münchhaussen by proxy. Detta låter ju imponerande tryggt. Det gör det ända tills man läser utredningen. Professorn i fråga har nämligen lyckats bryta mot samtliga regler, som Socialstyrelsen ställt upp för avfattandet av intyg av det här slaget. Se SoSF (M) 1981:25. En regel går ut på att man skall ha undersökt den man uttalar sig om.


Ett medicinalråd gjorde professorns uttalande till Socialstyrelsens. Även han utan att ha sett modern. Fackfolk som läser utlåtandet tror inte sina ögon.

Modern, hade på det här stadiet fortfarande kvar sin barnatro om att sanningen alltid segrar. Modern skrev, i full förtröstan, till medicinalrådet för att få tillstånd en felbehandlingsutredning. Genom att ta ut akten från Socialstyrelsen har jag kartlagt vad som sedan hände. Vad jag såg, var en sjuk historia på fel ställe. Du som läser det här, och vill skaffa Dig en djupare kunskap om Socialstyrelsens arbetssätt, kan göra det genom att rekvirera JO-anmälan Dnr 4817-97. Så vitt jag förstår, är en JO-anmälan en offentlig handling.


Förvaltningsrätten

Resning

Ytligt sett skulle man kunna tro att den förvaltningsrättsliga rättssäkerheten är perfekt.

Sedan LVU ändrades 1982 till dags dato har Regeringsrätten inte funnit anledning att ge resning i ett enda LVU-mål. (Källa: Regeringsrätten)

Under mina 35 år inom psykosocial verksamhet har jag många gånger själv varit rädd för att göra fel och jag har även upplevt att kolleger med självkritik haft samma känsla av osäkerhet. Därför tror jag inte att avsaknaden av resningsbeslut i Regeringsrätten betyder att allt går rätt till. I LVU-mål står ofta ord mot ord, någon bevisbörda förefaller inte att existera. Det räcker med att uttala en overifierad misstanke och om den misstänkte då inte kan bevisa sin oskuld vinner Socialnämnden. Jag har upplevt att den misstänkte inte tillåtits att få bevisa sin oskuld genom att man vägrat den misstänkte den somatiska utredning rörande felbehandling som skulle kunna bevisa hennes oskuld. Omvänd bevisföring är ovärdigt en rättsstat.

Förmodligen skulle vi finna de flesta justitiemorden inom just LVU-målen om någon brydde sig. Det hemska är att ett felaktigt dömt mål får förödande konsekvenser oavsett vem av de involverade som felbedömts. Det borde därför ligga i Förvaltningsrättens domares och övriga juristers intresse att resningsinstitutet utnyttjas flitigt. Det vore ju en tröst för dem att den, eventuellt, felbedömde har möjlighet att få upprättelse genom resning.


Ett annat problem, som följer av att resningsinstitutet inte används är frågan om skadestånd för "fel och försummelse i myndighetsutövning". Föräldrar och barn, som felaktigt splittrats, kan visserligen återförenas genom omprövning, men de kan inte erhålla skadestånd såvida inte den första, felaktiga domen reses och den klagande får rätt. Utan resning får inte heller föräldrarna moralisk upprättelse.


Prövningstillstånd

Sedan 1990 har Regeringsrätten beviljat prövningstillstånd för LVU-mål i 16 (= 2%) av 814 ansökningar. RÅ redovisar sådant årligen. Du kan också söka på www.sposit.se och titta på Regeringsrättsdomar. Där finner Du att det faktiskt förekommer att föräldrar fått rätt mot Socialnämnden.


Processynpunkter.

Förvaltningsrätten har sin egen rättegångsbalk (RB). Den heter Förvaltningsprocesslagen (FPL). I valda stycken hänvisar FPL till RB.


En ur rättssäkerhetssynpunkt viktig paragraf i FPL är:


2 §

Har i lag eller i författning som beslutats av regeringen meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Lag (1980:275).

1995-01-01 trädde en lag om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna i kraft i Sverige med lagen:

1994:1219 om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna


Den lagen torde vara just en sådan lag som FPL 2 § avser. För den händelse att FPL kunde tolkas så att inga mänskliga rättigheter gäller, är det nu fastslaget att vi skall respektera mänskliga rättigheter och vad minimikraven är.

I denna lag märks Artikel 6. Pos. 1 första stycket som säger:

Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.I det fall, där jag hämtat de flesta exemplen, tvångsomhändertogs 4 barn nattetid. enligt LVU § 6. Länsrätten prövade enligt LVU § 7 och avslog ansökan från Socialnämnden för 3 barn samtidigt som omhändertagandet av ett barn beviljades.

När sedan § 50 -utredningen presenterades enligt LVU § 8, beslutade länsrätten om tvångsvård för det barnet. Den omständigheten att samma domare presiderade vid såväl § 7 som § 8 -förhandlingarna och fattade ett interimistiskt beslut vid § 7- förhandlingen är i sig inte ett partiskt agerande.

När domaren vid §.8 -förhandlingen uppdrog åt Socialstyrelsen att utreda Münchhaussen by proxy men inte eventuell felbehandling menar jag att domaren blev partisk. Det anser jag varje domare vara som inte ger parterna samma rättigheter att föra sin talan. Modern har, tre år senare, ännu inte fått tillgång till alla handlingar från Socialnämnd och Sjukvårdsdistrikt. Sådant är inte opartiskt.


I Artikel 6. Pos. 3d sägs:

[skall äga följande minimirättigheter]:

att förhöra eller låta förhöra vittnen, som åberopas emot honom, samt att för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom;


En utredning är ett skriftligt vittnesmål. Den som påstår att någon är behäftad med Münchhaussen by proxy , är således ansvarig för detta påstående och det förefaller som om konventionen om de mänskliga rättigheterna innebär att även den som utpekas eller dennes ombud har rätt att ställa frågor till intygsgivaren. Konventionen om de mänskliga rättigheterna förefaller dessutom tillåta att den utpekade själv får begära utredning (=vittnesmål) om vad den utpekade anser vara orsaken till barnets skada. Det kan till exempel vara felbehandling.


Åter till FPL:

FPL 8 §

Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvisas.

Detta måste rimligen betyda att båda parters begäran om utredning skall tillgodoses.

Man kan inte avvisa den ena partens bevisföring som varande överflödig.


FPL 24 §, sista stycket, säger :

Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed Om förhör gäller 36 kap. 1--18 och 20--23 §§ samt 40 kap. 9--11, 14, 16 och 20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (1987:748).

Kursiveringen är min.

Förvaltningsdomstolen får således besluta om edgång. Det är min uppfattning att §50-utredningarna skulle bli mer verklighetsanpassade om motparten kunde begära att utredaren under ed förklarar att utredningen är sann. Tyvärr har jag inte varit med om att förvaltningsdomstolen kontrollerat en utrednings objektivitet genom att besluta om edgång. Jag känner inte heller någon kollega som har den erfarenheten.

FPL 24 § hänvisar till RB Kap 36 och 40


RB 40 Kap 5 § säger:

Finnes för vinnande av upplysning rörande omständighet, som är av betydelse för den sakkunniges uppgift, före huvudförhandlingen part eller annan böra höras eller annan utredning böra förebringas inför rätten, må rätten förordna därom.

Kursiveringen är min.

Det finns således möjlighet till en rättssäker process även om man inte tillämpar Lag 1994:1219.

Media

Chefen för BUP i Linköping, Björn Lundin, reser omkring i landet och informerar om Münchhaussen by proxy . Våren 1995 besökte han våra trakter och en vecka därpå lanserades Münchhaussen by proxy i vår kommun. Lundin har berättat att han var behjälplig med att hitta kriterier på att den mor, som jag har som exempel, var angripen av Münchhaussen by proxy . Om man inte har bevis måste man hitta på kriterier. Ett av dessa kriteria förefaller att vara just bristen på bevis. Jag har låtit erbjuda Lundin att undersöka modern och hela familjen, men han har inte utnyttjat erbjudandet. Däremot åtog han sig att vittna för Socialnämnden när frågan om fortsatt tvångsvård enligt LVU nyligen var uppe i kammarrätten. Kammarrätten avvisade emellertid Lundin som vittne.


Lundin informerar även om Münchhaussen by proxy genom media.


Måndagen 1996-05-20 informerade Ekoredaktionen tillsammans med Lundin om just den mor jag skriver om här. Ekot berättade att modern, avidentifierad, var dömd i tingsrätten (brottmål!). Det är inte sant. Åklagaren har lagt ned förundersökningen. Det hör till saken att modern aldrig informerades om att hon var föremål för förundersökning. Det hade inneburit att hon varit berättigad till rättshjälp. Sådant kostar pengar. Trots detta rättshaveri friade åklagaren henne.

I september 1997, ett drygt år senare, låter Svenska Dagbladet Lundin berätta om samma fall. Fallet är avidentifierat. Svenska Dagbladet påstår att modern faktiskt gjort vad man hittat på att hon gjort.

Jag vet inte hur stor omfattningen av Lundins massmediala informationsverksamhet är. Häromdagen kom jag i kontakt med en TV-kanal, som varit i kontakt med Lundin. De planerade ett program om mödrar som skadar sina barn. TV-kanalen hade den professionella egenskapen, att den kontaktade den mor jag berättar om. De hade fått tillgång till den länsrättsdom som Ekot kallade "tingsrättsdom". Nu tyckte TV-kanalen att det vore rimligt att även modern skulle ha ett ord med. Modern hänvisade till mig.

Det skrämmer mig att såväl Ekoredaktionen som Svenska Dagbladet, som båda har ett mycket gott rykte, ställer upp för Lundin och struntar i modern.

Att Lundin inte har några nya och bevisade fall av Münchhaussen by proxy, att komma med är positivt. Det styrker att vi statistiskt sett kan förvänta oss ett fall av Münchhaussen by proxy vart tionde år. Ett visst mörkertal finns säkert, men Lundins korståg mot perverterade mödrar torde ha spritt ljus även över detta mörkertal. Ändå refererar Lundin fortfarande till samma fall. Han har själv, genom min försorg, fått utförlig information om att det går att ställa många frågor beträffande eventuell felbehandling. Han vet också att dessa frågor aldrig fått ställas inför domstol.


På nätet pågår en internationell debatt om Münchhaussen by proxy. Du kan följa den om du söker i t.ex. Alta Vista. Men Du måste stava "fel". Skriv: Munchausen Syndrome by Proxy eller: Munchausen by Proxy


Nästa generation

Om Du knappar in min hemsida och klickar på länken ARV, får Du fram en bild av hur jag ser på evolutionen.

Exempel: En klassföreståndare ber mig att som kurator att ta tag i en viss gosses upprepade skolk. När jag sätter mig in i uppgiften, finner jag att gossen inte vågar gå i skolan eftersom hans mor är tablettmissbrukare. Han är rädd att hon skall ta en överdos om han inte är hemma och håller ett öga på henne. Vi har alltså att göra med en ansvarskännande gosse. Jag finner att skolk = symptom. Symptom = rop på hjälp med bakomliggande trauma. Bakomliggande trauma = moderns tablettmissbruk. När jag sedan ser på modern finner jag att tablettmissbruk = symptom. Symptom = rop på hjälp med bakomliggande trauma. Nu gäller det för mig att hjälpa modern med hennes bakomliggande trauma så att hon slutar med sitt missbruk och gossen vågar gå i skolan.

Genom detta synsätt slipper man ett LVU-förfarande som skulle innebära social lobotomi för den ansvarskännande gossen. Familjen överlever som familj. Kommunen slipper stora kostnader.


Om vi fortsätter att lobotomera barn socialt, befarar jag att vi lämnar vidare ett Socialt arv som ger nya symptom och som tas till förevändning att socialt lobotomera även dessa barns barn. Vi skapar en stor hatisk minoritet som kommer att sprida olycka över både sig själva och andra. Se FoU 1997:11 "BARNEN & socialtjänsten". Den utredningen kommenteras i Socionomen nr 2, 1998. Det organisatoriska arvet degenererar när samhället straffar barnen för fädernas missgärningar intill tredje och fjärde led.


Vi tvångsomhändertager inte ett barn därför att mamma har cancer. Vi hjälper familjen medan mamma är på sjukhuset. Den tryggheten anser jag alla barn har rätt till även om mamma är psykiskt sjuk eller missbrukare. Mamma och kanske pappa är under behandling och då skall barnen vara trygga i sitt hem, och behålla sin plats i samhället bland kompisarna. Om detta inte är möjligt, skall barnen i första hand få sin trygghet inom släkten. De fåtal LVU - fall, som sedan återstår, är inte fler än att de skulle kunna handläggas på länsnivå av speciellt lämpade människor som då, genom sin specialisering, hela tiden höjer sin kompetens. Jämför specialisering inom sjukvården. Ett överförande av LVU-ärenden till länsnivå skulle innebära att Socialens image skulle förbättras. Råd och stöd skulle då kunna ges under de trivsamma former lagstiftaren avsett.


En annan mycket viktig synpunkt är att vi inte skall behandla symptomen utan behandla bakomliggande traumata. Det går att begripa. Vi begriper ju, att vi inte skall måla över prickarna (symptomet) när någon har mässling.


Likes

Comments

Jag har med samtal med min mamma och pappa fått tillstånd att nu agera som ombud för deras väl. Dels att jag har den medecinska och psykologiska erfarenheten, väl påläst om dess lagar ang LVU så har jag valt att ta över där våra tidigare ombud en gång va.


Våra tidigare ombud hjälpte oss in till sin egen död därefter fanns ingen mer hjälp, vi visste inte vart vi skulle vända oss

Min syster hade gift sig och nu har hon ju tre underbara barn i en annan ort i Sverige och hennes familj ska inte behöva ryckas in i detta. Systern således kan inte heller ge sin version då hon tidigt flyttade pga socialens hot under vår tid istället till sin biologiska pappa. Socialen gjorde ju en utredning om henne och därefter flyttade hon

Min äldsta lillebror har ju en försenad utveckling och minns inte alls heller mycket under den tiden kaoset började samt han bara va då 4 år gammal när socialen stormade oss. Rendan då hade han habilitering för sin senutveckling men den stördes ur helt pga socialens angrepp. Han blev aldrig utredd. Han minns bara få fragment.

Dom kan såldes bara ge sin bild genom förfrågande men även dom vet och har konstaterat att mamma är oskyldig. Finns även undersökningar och papper på deras samtal jag har via min egna papper. Jag har alltås bl a min systers samtal och hur den kom med i min bup journal är ju lite intressant men klart positivt att den fanns med.


Jag själv såldes va vi denna tiden en 6 åring som skulle fylla 7 år inom kort.

Jag har själv neurologiska funktionsnedsättning dock ställdes dessa först mellan 2014 - 2016 för även den blev störd under 90-talets kaos.

Mina funktionsnedsättningar är mer av positiva slaget för mig men vissa svårigheter givetvis men jag är väl insatt i mina styrkor och icke styrkor.

Jag har ju en Dyslexi av specifika skriv och lässvårigheter och ADHD-kombinerad diagnostik med autistiska personlighetsdrag

(Alla funktionsnedsättningar är också individuella av alla slag och min fördel skrivs nedanför här)

Men det ingen heller vet som är en positiv sak för detta är att jag har långtidsminne som för min fördel istället kan gå tillbaka och spela händelser som filmer där jag även i detta kan höra och komma ihåg röster, namn, klockslag, ljud, meningar och ord.

Det är bl a detta som gjort att jag kan minnas exakt ALLT som hänt. Min diagnos gör det till fördel att istället minnas allt och spela upp det i en långfilm. Jag har dvs förmågor inom den bildliga delen, mina minnen skapas efter bildmoment, bildmomenten gör att jag kan skriva exakt det mitt huvud spelar upp och då kan jag också skriva allt ordagrant.

Nackdelarna är dels dock skrivelssvårigheter och att kunna hålla det på muntliga vis då jag har muntliga svårigheter i ordskapelser och svårigheter att förstå vissa ord som sägs muntligt. Jag kan tappa bort ord, skapa egna nyskapande ord. Men detta är något jag givetvis tränar på hela tiden och det är en otrolig träning när jag håller på med bl a detta med familjen. Dels har jag även närminnesproblem vid tidspress men närminnet lärs således upp också.

Bl a när jag läser alla papper nu kan det givetvis hända att jag läser dom igen men fördelen är då att jag kanske snappar upp något nytt som kan va bra att förmedla.

Jag har dock inga problem att förstå vid djupare läsning dock gällande ord om jag får ta det i min egen takt och i min egen tid. Det jag inte förstår det söker jag upp eller läser om :)

Min ADHD kombinerade form med autism som jag idag har under kontroll ansåg ju socialen va en anpassninsgstörning pga min familj och uppväxt.

Där hade dom ju också fel det finns nämligen ärftlighet av denna diagnistik.

Om jag skulle haft anpassaningsstörning pga min familj och uppväxt varför fick då min yngsta LVU:ade bror samma diagnos ADHD när han inte ens växte upp i vår familj? Han fick även den mer grovare formen ADHD utslag.

Detta står också i papper bl a


Men till ämnet åter


Jag valde att åter igen läsa igenom varenda debatt, papper, obduktion, journaler om mamma, pappa och oss andra syskon.

Rickards journalansamling skall jag begära ut.

Anders kommer jag aldrig att få del av dock pga att han under LVU vård även blev adopterad av fosterhemsfamiljen.

Ang Anders visste mamma vad barnets bästa va. Anders hade ju bott hela sitt liv i fosterhem, Mamma ville inte bryta en direkt koppling han fått där nere då han skapade vänskap i skolan och hade bra vänner och det ända hon krävde va att en sakta process varjefall kunde ske med att till stånd att Anders bodde kvar där ändå kunde tillbringa nån helg hos sin biologiska familj och utöka denne utan att bryta kontakt med fosterhemmet.

Vår familj och fosterhemmet hade ju en väldigt bra kontakt med varandra

Där fanns ingen form av tvist och vi kom överens om det mesta som förlåg oss imellan

Mamma visste att det inte va bra att rycka sin yngsta LVU:ade son som bott där mer än 6 år bl a och krävde inte en omgående flytt hem, hon såg till hans bästa men hon ville att fler träffar skulle ske så han kunde utgöra sina egna val och egna åsikter.

Vi hindrade aldrig han att göra det han tyckte om, det enda kravet vi hade va att han ska må bra, själv kunna landa, få ta del av händelsen när han kände sig redo, föra egna åsikter och vilja och ha kontakten med sin biologiska familj.

Men kontakten bröts helt någonstans och vi vet inte varför och den bröts efter att mamma själv blev sjuk samt där vårdplanen likaså inte följdes upp alls.

Jag vet bara av andra personer att min yngsta bror innerst inne inte mår bra men samtidigt kan jag inte heller kontakta för det kan också göra det värre. Vill han kontakta eller förmedla gör han det när han själv är redo för detta.

Vi har aldrig tryckt på utan vi är dom som inväntar när någon själv vill och är redo att berätta sitt mående och därefter stöttar vi. Innan dess kan vi inte göra något.

Anders läser du detta så ska du veta att jag, Tobbe och mamma och pappa älskar dig exakt lika mycket sen du föddes och gör så än idag.

Glöm aldrig det..

Du är välkommen tillbaka när du är redo.

Dina val och åsikter bär viktigast.

Du ska veta att det vägde svårt när adoptionen skedde och vi vet inte vem som låg bakom denne heller.

Vi visste bara att ditt krav va att få fortsätta heta "Johansson" i efternamn

Visst kan vi i familjen känna irritation och frustation att du inte skriver alls längre eller hälsar på när du befinner dig i vår stad för vi vill faktiskt veta hur du allmänt mår och gör om dagarna du är ändå vår kött och blod Anders.

Att jag nu gå in och tar över är att få rättvisa, att Sveriges myndigheter ska veta att dom gjort grova ingrepp på vaga grunder.

Där dom fått en familj totalt splittrad, fått dom att må fysiskt och psukiskt dåligt, där dom gjort att ekonomiska svårigheter blev till följd och föranledde hela familjen i skuldsättning, där dom tystade ner barn bara för att barnen inte höll med socialens utlåtande, där många underlag som bevis lades till sidan för myndighetens ord va ju lag. Där myndigheter höll ihop med läkare men aldrig kunde bevisa, där myndigheter anmälde våra ombud, hjälpinsattser till alla höjder för att dom stred för vår fördel men att där myndigheter själv kunde välja vilka som skulle stödja dom och där tillochmed förekom JÄV i domstol, där myndigheten d.v.s socialnämnden fick välja i regeringsrätten vad beslutet skulle gå till.

Socialnämnden fick alltså va den part som vilken dom som skulle anges och givetvis anslöt dom som va motpart till familjen till vetenskapen och Lundins skrivelse.


Mig veterligen ska väl ett domsmål vara opartisk vid beslut?

Socialnämnden som motarbetade oss fick alltså göra beslutet i regeringsrätten trots där fanns papper på som motbevisade deras påstående, både av sveriges många främsta specialister, underlag via obduktionspapper, samt att fallet som brottsmål lades ner av åklagare för inga bevis fanns för barnmisshandel.


Men dom valde att gå på vetenskap där inga underlag för bevis befanns.

Trots att engelska läkaren som Lundin mött vid namn Roy Meadow själv blev fälld för att kommit på denna syndrom och anklagat mammor för absurda sätt.


Det är ju ett brott mot mänskliga rättigheter!Likes

Comments

Nu när jag samtidigt håller på att skriva min blogg lägger jag in ett mellaninlägg för jag har fått en privat medarbetare vid namn Sessan som studerar mina papper och kollar vad jag skriver


Likes

Comments

En omgjord skrivelse utav mig som ska och bör delas i all dess form!

En skrivelse som min lillebror med all sannolikhet hade skrivit!Jag är död. Bara min själ finns men ingen ser

Vad hände? Jag förstår inte, jag kände bara att min kropp inte längre orkade. Vad hände? Varför gråter min mamma och pappa och mina syskon?

De säger att jag dog, de säger att min mamma va orsaken ... men nej det är hon inte det vet jag, mamma älskar mig. Jag vill berätta, jag är här men de ser inte mig och jag vill berätta och krama om dom.

Åh jag ser, de flyttar någon i en likbil, det är jag själv, vad konstigt för jag står ju här bredvid dom?

Jag ser min familj med stor smärta och alla gråter men jag bara ser, jag känner ingen smärta eller sorg, det är som att vara åskådare.

Dagarna fortsätter att passera och min familj är hemma åter igen utan mig jag lämnar ett stort tomrum, men min mamma och pappa fortsätter ändå kämpa för sin rätt men ingen tror dom, Här står jag och bara ser. Jag vill kunna göra något men kan inte. Jag kan bara medla för mig själv att min mamma aldrig gjort mig illa.

Jag ser min familj varje dag, dom sparar alla mina saker jag gjort till dom som minnen, dom kollar ofta på bilder som togs på mig. Jag håller dom på axeln när dom kollar men dom ser inte mig men dom får tröst av detta i denna stund och jag kan se dom le trots allt.

Men vakuumet kvarstår min familj är förvirrad, Dom kämpar för att få sin rätt, dom kämpar för att visa att mamma inte skadat mig. Mina älskade syskon har smärtsamt har förstått vad döden är, dom kunde inte sluta tänka, ville inte gå till skolan, kunder inte koncentrera sig, ville inte äta. Men jag ser dom ändå dag för dag kämpa sig fram. Jag blir glad av att se när dom faktiskt lyckas. Jag vill inte se dom ledsna. Jag finns trots allt hos dom hela tiden trots dom inte ser.

Tiden går men jag är inte där men jag ser att familjen börjar hitta tillbaka, dom kämpar ännu för mig.

Min älskade mamma med all börda på hennes axlar och de falska anklagelser hon fått genomgå men hon vet liksom jag som är hennes son att hon aldrig skadat. Men hur ska jag förmedla?

Det har gått år efter år och allt är som vanligt, ingen rätt, fortfarande en kamp, tomhet hemma och min familj minns mig med sorg och glädje men jag kan bara förmedla via filmer och fotografier dom har kvar.

Min familj besöker min grav, sätter fina ljus, sätter fina blommor och ger mig tankar.

Vet du vad socialnämnden sa? Jag dog av misstanke att min mamma förgiftat mig.Men hur ska jag förmedla motsatsen?

Jag ser min mamma må dåligt och må bra, jag ser min pappa må dåligt och må bra, jag ser mina syskon må dåligt och må bra.

Dom tänker ofta på mig, dom tänker ofta på hur dom ska kunna få rättvisa.

Men jag ser också att dom dag för dag mår bättre för dom kämpar fortfarande, dom vet ju vad som är rätt och jag vet att min mamma aldrig gjorde mig illa utan min mamma älskar mig och tog hand om mig på det mest kärleksfullaste vis jag vet, men varför fick jag inte bo kvar där jag mådde som bäst och blev vårdad med kärlek i min familj?

Jag ser min familj har otrolig styrka, jag ser min familjs kärlek till varandra. Men hur ska dom få rätt?

Till min familj vill jag säga jag älskar er, jag står bredvid er hela tiden, ni kan inte se mig men jag finns hos er varje dag fråns när ni stiger upp på morgonen tills ni ska gå och lägga er.

Jag vill förmedla att jag mår bra nu men jag vill kräva att min mamma, pappa och syskon får rättvisa.

Min mamma har aldrig någonsin skadat mig.

Jag älskar er”VAD VILL DENNA TEXTEN FÖRMEDLA?

JO ATT MYNDIGHETER SOM SOCIALEN BÖR INSE ATT DOM BEGÅTT ETT MYNDIGHETSBROTT PÅ HELT OGRUNDADE ANKLAGELSER.

INGEN FAMILJ SKA BEHÖVA GENOMLIDA DESSA ÖVERGREPP I NÅGON FORM.

JAG KRÄVER ATT INNAN LVU-VÅRD SKA GENOMFÖRAS SKA GRUNDLIGA UNDERSÖKNINGAR SKE.

INGA ANKLAGELSER SKA SKE UNDER GISSNINGAR ELLER ANTAGANDE.

MAN SKA UNDERSÖKA OCH UTREDA ALLT INNAN EN LAG SLÅS TILL GRUND.

EN ANKLAGELSE SKA VARA DET SLAG ATT DEN SKA VARA SÄKER ATT DET INTE SKA FINNAS ELLER RÅDA NÅGON FORM AV TVIVEL.

INGA BARN SKA RYCKAS FRÅN SIN FAMILJ NÄR INGA BEVIS SKER.

JAG KRÄVER MIN RÄTT, JAG KRÄVER UNDERSÖKNING, JAG KRÄVER RESNING, JAG KRÄVER NYGRANSKNING.

DET SOM GENOMGÅTT ÄR ETT BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ETT STORT BROTT MOT EN FAMILJ, ETT BROTT SOM SPLITTRAR/SPLITTRAR FAMILJER OCH KÖRT NER DOM UNDER JORDEN.

JAG KRÄVER ATT DETTA SKA UTREDAS,

JAG KRÄVER ATT DE BARN SOM ALDRIG FICK SINA RÖSTER HÖRDA SKA NU SOM VUXNA FÅ GÖRA SIG HÖRDA”

Likes

Comments

Lägger här till utdrag som vårdhemmet skrivit i anteckningar när Rickard inte befanns alls under mammas vård(Finns i tidigare blogg inlägg)

Mamma anklagades för att ha förgiftat sin son utifrån och tillfört olika bakterier och Björn Lundin nämner ju att sjukdomsförlopp försvinner när barnet separeras från modern.

Men läs detta då som skedde när mamma inte längre hade vården om honom alls eller ens va i närhet eller i vistelse i dessa samband utan dessa anteckningar är journalförda och skrivna utav vårdhemmets personal!

Min fråga är då varför försvann inte sjjukdomsförloppet efter seperationen som det sägs göra när mor och son separeras utan det blev ju snarare värre? Så likaså är min fråga dom odlingar som togs efter LVU domen vart kommer dessa ifrån eller ska ni sätta antagande att man utövar magiska krafter och tillför dom genom tankekraft eller?

Nej, ni och era anklagelser är ett brott mot systemet och allvarligt brott mot en familj som ni helt lyckades splittra och fördärva.

Jag vill mer än GÄRNA ha svar på hur det kunde uppkomma fler uppkomna odlingar som visade växt på både det ena och andra trots mamma inte längre hade vården alls samt gärna svar på varför han likaså blev sämre på vårdhemmet?
Sedan tvångsvården 21/04-1995 har Rickard bott på "Kulltorp/Villan" som är ett kommunalt vårdhem för barn i en liknande situation som Rickard.

De förda anteckningarna:

1995/05/05 Kommunen kontaktar barnavdelningen och undrar om Rickards medicinering. [...].

16/05-1995 [...] "Urinodlingen är klar idag och jag får ett preliminärt svar för tillväxt av Klebsiella över 100 000 / ml" [...] sjuk idag med en större och en mindre kräk episod. Dessutom, feber 40 grader. Sov gott i går kväll men också mycket febrig i morse. "[...]

22/05-1995 [...] "Antagen till akut på grund av envist slem. [...] "Tar upp en seg sputum plugg som är transparent. Sedan normalt slem. "[...] Han är på Eusaprime medicin.

28/05-1995 [...] "Söker akut för feber, frossa och spänning" [...] feber upp till 39 grader "[...]

1995/08/06 [...] "Rickard har fått penicillin via Vård 133.

11/08-1995 [...] "Efter detta har Rickard febertoppar [...]

1995/11/08 [...] "Antagen med hög feber" [...]

Vid provtagning 11/8 togs NPH-odling, som visade blandflora med koliforma stavar/ Escherichia coli och enterokocker. I trakeostomin fanns en riklig tillväxt av Staph aureus. "

21/08-1995 [...] "hög feber på grund av bilateral otit (Öroninflammation" [...] "där jourhavande otolog meddelar att detta inte är terapisvikt eller någon förklaring till febern." [...] " således har vi ingen förklaring till febern. "[...]

1995/05/09 [...] "Antagen till akuten och vård söks för feber." [...] "Har haft en hel del problem på grund av feber toppar [...] Feber upp till 39 grader under 3 dagar. "[...]" I morse 40 grader. "[...]

1995/03/10 [...] "Har haft 5 inflammationer i örat under de senaste 3 månaderna" [...] För närvarande, enligt Jan-Inge Björnberg, det finns otosalpingitis(öroninflammation/infektion) "[...] "diskuterar andra möjligheter för feber förutom infektion

29/03-1996 [...] ", Hosta och under gårdagen likaså, feber, och på natten snabb andning" [...] "Feber 38,4 grader." [...] "Satte in Eusaprime blandning 27/3 på grund av positivt nitur test (för bakterier i urinen) och urinodling med mer än 100 000 E-coli "[...]

03/05-1996 [...] "Temp igår 39,2. Har grönt snor "[...]" Nu osäker feber "[...]

07/05-1996 [...] "Mycket överbelastad och slemmig sista tiden, Eusaprime 5 ml x 2 föreskrivna via barnakut den 3/5. I slemodling finnes tillväxt av Pseudomonas aeruginosa och Staph aureus hittades "[...]

08/05-1996 [...] "Växt utsöndring från trakeostomi visar bl.a. riklig tillväxt av Pseudomonas aeruginosa. Urinodling har visat tillväxt av Proteus mirabilis, eventuell förorening men inte blåspunktion. "[...]

16/5 han fick en temperatur på 38 grader på morgonen, fick hypotermi, 35,5 grader senare under dagen. Kräktes "[...]"

17/5 temp mellan 38,3 och 39,3 kräktes "[...]"

18/5 temp 37,4-38 grader. I morse runt 4:00 39,9 grader, tas Alvedon supp. Har sedan dess haft mellan 38,3 och 39,4. "[...]" Hostar en del .Gul katarr/slem. Kräktes i morse "[...]

19/05-1996 [...] "Antagen till akuten från barnhem på grund av hög feber etc." [...] "Enligt den medföljande personalen hade han Eusaprime till 11/5 för lunginflammation och urinvägsinfektion."

22/07-1996 [...] Rickard har haft svårt under de senaste veckorna, episoder med uttalad spänning ca 1-3 gånger / dag, Rickard gestikulerar vilt, Marlena beskriver honom som full av ilska. Pojken har mycket seg och något missfärgade upphostningar. Han har haft en förlängd episod av spänningar, när en temperaturhöjning har uppmätts bl a. [...]

28/07-1996 [...] "Antagen med hög feber. Igår hade han vid ett tillfälle en temp på 38,4 grader. Nu under natten plötsligt sämre och 40,2 grader registreras. [...] "Annars inga tecken på infektion" [...]

24/01-1997 [...] "pojke som trots Spectramox 50 mg / ml, 5 ml x 3 för ett par dagar har haft en temperatur på omkring 39 grader. [...] Förmodligen virusinfektion som Spectramox inte haft någon effekten på "[...]

13/12-1997 [...] "Feber och andningsproblem." [...] "Under de senaste 2 veckorna haft problem med feber toppar dagligen upp till 40 grader." "Vid 07:00 har en temperatur på 38,6 grader uppmäts . Alvedon ges. Vid 9:00 har febern nått 39,8 grader och hans andning är snabb. Detta fortsätter under en timme. "

19/12-1997 [...] "spridda tecken på förändring i parenkymet basalt i höger lunga" [...] NP odling visar pneumokocker helt penicillinkänsliga, visar också tillväxt av Proteus, men det är tveksamt om betydelse finnes. [...]


Likes

Comments

Nämner inte namn men när hon läste om fallet på en sida skrev hon bl a såhär ang vårt fall och som jag sett/läst innehar mycket erfarenhet om detta med!


Det här var verkligen ett knepigt fall!

Koagulasnegativa stafylokocker och alfastreptokocker är vanligt förekommande kontaminationer vid blododlingar i samband med dålig provtagning.

De andra bakteriearter som man har hittat i pojkens blododlingar är däremot typiska tarmflorebakterier vilket jag tolkar som det på något vis har läckt ut bakterier från tarmen till blodet.

Eftersom det anges gastroenterit i anamnesen, kräkningar, diarréer och vid obduktionen rester av nekrotiserande pankreatit så är det mycket som talar för att bakterierna har kommit från pojkens tarm.

E. coli-sepsis är ganska ovanlig ( förutom hos nyfödingar) och jästsvamp brukar man i regel bara hittat i blodet hos svårt immunsupprimerade patienter:

När man väl hittar jästsvamp i en blododling är patienten oftast i ett väldigt dåligt skick, inte sällan döende.

I princip KAN man dock inte utesluta bakterietillförsel utifrån: Det finns återkommande patienter med "sepsis" som själv har åsamkat denna "sepsis", till exempel genom att injicera blomstervatten, avföring eller dylikt.

Det som är typiskt för sådana självförvållade blodförgiftningar är dock att man ofta hittar miljöbakterier i dem som dessutom är väldigt svårdiagnosticerade.

Kort sammanfattat så tror jag att pojkens sepsis härrör från en tarmsjukdom.

Likes

Comments